Vārdformu biežuma vārdnīca (Hag)

 

Kopējais vārdformu skaits: 411
Kopējais vārdlietojumu skaits: 1055

Saraksta limits: 1000
Reģistrjūtība:

75	un
37 to
33 ta
33 tas
22 kungs
20 śakka
17 es
14 ar
14 kunga
14 zebaot
12 kas
11 juhs
11 śazzija
11 tad
10 irr
10 no
10 tee
10 uhs
9 ne
9 pahr
8 tahs
7 nammu
7 ta`
6 aggajus
6 deena^
6 jeb
6 ļaudis
6 namma
6 notikke
6 pee
5 aggaju
5 jo
5 jozadaka
5 jums
5 ka
5 kad
5 mehnes
5 wahrds
5 zaur
4 bet
4 buhs
4 deenas
4 deewa
4 dehls
4 dehlu
4 diwideśmita^
4 eekśch
4 eśmu
4 garru
4 juhda
4 mehneśi^
4 nu
4 praweetu
4 pree§teri
4 runna
4 śchahs
4 semmi
4 serubabelu
4 teem
4 waldneeku
3 atbildeja
3 aug§tu
3 bija
3 darijus
3 diwideśmits
3 gadda^
3 jelle
3 jo§uu
3 jo§uus
3 juhśahm
3 juhśu
3 man
3 nahze
3 ohtra^
3 pagaņu
3 pirma^
3 śakki
3 śawa
3 śawus
3 ścho
3 sealtie#ļa
3 śirdim
3 tapehz
3 taps
3 tewi
3 tohs
3 tu
3 wehl
3 wehra^
3 wiņņu
2 1
2 2
2 §tiprinajees
2 aisturr
2 apdohmajt
2 apgah§iśchu
2 arrig
2 aug§ts
2 bij
2 bullu
2 darbu
2 daud§
2 deews
2 dehla
2 eepreezinaśchana
2 eļji
2 gohdiba
2 ilgaki
2 ir
2 ja
2 ka`
2 kam
2 ķehniņa
2 ko
2 ku§tinatees
2 laiks
2 ļaudim
2 leelaka
2 likśchu
2 likts
2 ma§
2 nammam
2 neka`
2 ņemmeet
2 neneeka
2 neśchķih§ta
2 neśchķih§ts
2 neśśuśchi
2 ohtru
2 peederr
2 pirms
2 poh§ta^
2 praweeta
2 pree§teŗi
2 preekśch
2 prett
2 raugi
2 rohku
2 śchee
2 śchim
2 sealtie&ļa
2 semmes
2 serubabel
2 śeśta^
2 tai
2 tikkai
2 tikkuśchi
2 tomehr
2 tur
2 us
2 wal§tibu
2 weens
2 weenu
2 wihnu
2 wiśśi
2 wiśśo
2 wiśśu
2 zeļļus
2 zettorta^
1 4
1 5
1 7
1 10
1 11
1 19
1 §kai§to^s
1 §pee§chamu
1 §tahw
1 §tahweht
1 §tiprinajtees
1 §trahdajt
1 aiskahrtu
1 aiskaŗŗ
1 aizinajs
1 ak
1 akmins
1 algu
1 ap§tiprina
1 apśohlihts
1 apśohliśchanas
1 apśwehtiti
1 aptehrpjatees
1 atgahjis
1 atgree§atees
1 atlikkuścheem
1 atlikkuśchi
1 atlikkuścho
1 atlizzis
1 atweddeet
1 aug§ta
1 augļus
1 azzi^s
1 balkśnei
1 barribu
1 bauślibu
1 bih§teetees
1 bihjajahs
1 brihds
1 buhdams
1 d§ennatees
1 d§eŗŗat
1 d§ihwojat
1 dabbu
1 dabbujat
1 darba^
1 darbs
1 darriju
1 darriśchu
1 debbes
1 debbeśi
1 debbeśis
1 deenai
1 derribu
1 deśmits
1 dewita^
1 dewitas
1 dohśchu
1 drehbes
1 eekścha
1 egiptes=semmes
1 ehdat
1 eļjes=kohku
1 eśśeet
1 gaidat
1 gaļļu
1 gals
1 gan
1 gohda=krehślu
1 gohdiba^
1 gohdibas
1 granata=kohku
1 gred§enu
1 gribbeja
1 gribbu
1 ikweens
1 irrag
1 irraid
1 isbaidiht
1 isdeldeśchu
1 isgahjat
1 isputtinaju
1 iswehlejs
1 itt
1 ja=isaug
1 jahj
1 jemmeet
1 jepśchu
1 juhŗu
1 juhśa^s
1 juhśo
1 juns
1 kahdas
1 kahdu
1 kalneem
1 kalno^s
1 kalps
1 kapehz
1 klauśija
1 klehti
1 kohpu
1 kri§tus
1 kruśśu
1 ku§tinaśchu
1 kuŗŗai
1 kuŗśch
1 labbad
1 labbibas
1 labbibu
1 labs
1 laikeem
1 laizigi
1 ļau§chu
1 leelahs
1 leetahm
1 leetas
1 lihd§
1 lohpeem
1 mahja^s
1 mahzihs
1 mai§i
1 makka^
1 malku
1 manna
1 manna^
1 mannim
1 mannu
1 mans
1 maśs
1 meeru
1 meeśas
1 meśśijas
1 muh§chigi
1 nahks
1 nammo^s
1 ne§tu
1 ne=augligeem
1 neģģi
1 ņemśchu
1 nokrittihs
1 nomirruśchas
1 ohtra
1 pa§kubbinaśchanai
1 padarrija
1 pagaņus
1 pagohdinahts
1 pakkaļd§ihts
1 paleek
1 pamats
1 pamohdinaja
1 par
1 paśchu
1 patt
1 pawalgu
1 pee=ehdat
1 peed§eŗŗatees
1 peepildiśchu
1 peezdeśmits
1 pehdiga
1 peln
1 pirma
1 pirmam
1 prahts
1 pree§teŗa
1 pree§teris
1 pree§teŗus
1 preekścha^
1 puhreem
1 raśśu
1 rattus
1 red§
1 red§ejs
1 rei§i
1 rohkas
1 ruhśu
1 śaśilditees
1 śaśittu
1 śauśumu
1 śawa^
1 śawas
1 śawu
1 ścha
1 śchahm
1 śchai
1 śchi
1 śehjat
1 śehklas
1 selts
1 semme
1 śeptita^
1 serubabela
1 serubabels
1 sirgus
1 śluddinaśchana
1 śmelt
1 sohbiņa
1 śohda
1 śohdihs
1 starpa^
1 stiprumu
1 stohpus
1 stuhŗa
1 stuhri^
1 śudrabs
1 śuhtijs
1 śwehtiht
1 śwehtita
1 śwehtu
1 tadehļ
1 tahda
1 tahdi
1 tahds
1 tai^
1 tam
1 tappe
1 tapśchu
1 taptu
1 tatśchu
1 tauta
1 tohp
1 uhszeļļ
1 uhszelśchanas
1 uppure
1 uskahpeet
1 ustaiśajt
1 uszels
1 uszelt
1 wahrdeem
1 wahrdu
1 waiza
1 waldneeka
1 warrat
1 weddat
1 weena
1 weenas
1 weetai
1 weh§tneśis
1 weh§ts
1 widdu^
1 wihges=kohku
1 wihna=kohku
1 wihna=spaidu
1 wiņ§ch
1 wiņņa
1 wiśs
1 wiśśa^
1 wiśśadu
1 wiśśus
1 zaurumaiņa^
1 zettorta^{zettora^}
1 zettortas
1 zilwekeem
 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015