Vārdformu biežuma vārdnīca (Hag)

 

Kopējais vārdformu skaits: 436
Kopējais vārdlietojumu skaits: 1055

Saraksta limits: 1000
Reģistrjūtība:

62	un
37 to
33 tas
30 ta
20 śakka
18 KUNGS
14 es
14 Zebaot
13 KUNGA
13 Un
12 ar
12 kas
11 śazzija
10 irr
10 no
10 tee
10 uhs
9 pahr
8 juhs
8 tahs
7 Nammu
7 ne
7 tad
6 Aggajus
6 Deena^
6 jeb
6 Ļaudis
6 Namma
6 notikke
6 pee
5 Aggaju
5 Jozadaka
5 jums
5 ka
5 kad
5 Mehnes
5 Wahrds
5 zaur
4 bet
4 buhs
4 Deenas
4 Deewa
4 Dehls
4 Dehlu
4 eekśch
4 eśmu
4 Garru
4 Juhda
4 KUNgs
4 Mehneśi^
4 Praweetu
4 Pree§teri
4 śchahs
4 Semmi
4 Serubabelu
4 ta`
4 Tad
4 teem
4 Waldneeku
3 atbildeja
3 aug§tu
3 bija
3 Darijus
3 diwideśmits
3 Es
3 Gadda^
3 jelle
3 jo
3 Jo§uu
3 Jo§uus
3 Juhs
3 juhśahm
3 juhśu
3 nahze
3 nu
3 Pagaņu
3 pirma^
3 śakki
3 śawa
3 śawus
3 ścho
3 Sealtie#ļa
3 Śirdim
3 Ta
3 Ta`
3 Tapehz
3 taps
3 tewi
3 tohs
3 tu
3 wehra^
3 wiņņu
2 1
2 2
2 §tiprinajees
2 aisturr
2 Apdohmajt
2 apgah§iśchu
2 Ar
2 aug§ts
2 bij
2 Bullu
2 Darbu
2 daud§
2 Deews
2 Dehla
2 diwideśmita^
2 Eepreezinaśchana
2 Eļji
2 Gohdiba
2 ilgaki
2 Jo
2 Jr
2 ka`
2 kam
2 Ķehniņa
2 ko
2 ku§tinatees
2 Laiks
2 Ļaudim
2 leelaka
2 likśchu
2 likts
2 ma§
2 man
2 Nammam
2 Ne
2 neka`
2 neneeka
2 neśchķih§ta
2 neśchķih§ts
2 neśśuśchi
2 ohtra^
2 ohtru
2 peederr
2 poh§ta^
2 Praweeta
2 Pree§teŗi
2 preekśch
2 prett
2 Rohku
2 Runna
2 runna
2 śchim
2 Sealtie&ļa
2 Semmes
2 Serubabel
2 śeśta^
2 tai
2 tikkai
2 tikkuśchi
2 tur
2 us
2 Wal§tibu
2 weens
2 weenu
2 wehl
2 Wihnu
2 wiśśi
2 wiśśo
2 wiśśu
2 Zeļļus
2 zettorta^
1 4
1 5
1 7
1 10
1 11
1 19
1 §kai§to^s
1 §pee§chamu
1 §tahw
1 §tahweht
1 §tiprinajtees
1 §trahdajt
1 aiskahrtu
1 aiskaŗŗ
1 aizinajs
1 ak
1 Akmins
1 Algu
1 ap§tiprina
1 apśohlihts
1 Apśohliśchanas
1 apśwehtiti
1 aptehrpjatees
1 Arrig
1 arrig
1 atgahjis
1 atgree§atees
1 atlikkuścheem
1 atlikkuśchi
1 atlikkuścho
1 atlizzis
1 atweddeet
1 aug§ta
1 Augļus
1 Azzi^s
1 Balkśnei
1 Barribu
1 Bauślibu
1 bih§teetees
1 bihjajahs
1 Brihds
1 buhdams
1 d§ennatees
1 d§eŗŗat
1 d§ihwojat
1 dabbu
1 dabbujat
1 Darba^
1 Darbs
1 darriju
1 darriśchu
1 Debbes
1 Debbeśi
1 Debbeśis
1 Deenai
1 Derribu
1 deśmits
1 dewita^
1 dewitas
1 Diwideśmita^
1 DJwideśmita^
1 dohśchu
1 Drehbes
1 eekścha
1 Egiptes=Semmes
1 ehdat
1 Eļjes=Kohku
1 eśśeet
1 gaidat
1 Gaļļu
1 Gals
1 gan
1 Gohda=Krehślu
1 Gohdiba^
1 Gohdibas
1 Granata=Kohku
1 Gred§enu
1 gribbeja
1 gribbu
1 ikweens
1 irraid
1 isbaidiht
1 isdeldeśchu
1 isgahjat
1 isputtinaju
1 iswehlejs
1 itt
1 Ja
1 ja
1 ja=isaug
1 jahj
1 jemmeet
1 jepśchu
1 Jrrag
1 Juhŗu
1 juhśa^s
1 juhśo
1 juns
1 kahdas
1 kahdu
1 Kalneem
1 Kalno^s
1 Kalps
1 Kapehz
1 klauśija
1 Klehti
1 Kohpu
1 Kri§tus
1 Kruśśu
1 ku§tinaśchu
1 KUNga
1 Kuŗŗai
1 Kuŗśch
1 labbad
1 Labbibas
1 Labbibu
1 labs
1 Laikeem
1 laizigi
1 Ļau§chu
1 leelahs
1 Leetahm
1 Leetas
1 lihd§
1 Lohpeem
1 Mahja^s
1 mahzihs
1 Mai§i
1 Makka^
1 Malku
1 Man
1 Manna
1 manna^
1 mannim
1 mannu
1 mans
1 maśs
1 Meeru
1 Meeśas
1 Meśśijas
1 muh§chigi
1 nahks
1 Nammo^s
1 ne§tu
1 ne=augligeem
1 Neģģi
1 Ņemmeet
1 ņemmeet
1 Ņemśchu
1 nokrittihs
1 nomirruśchas
1 Nu
1 ohtra
1 OHtra^
1 Pa§kubbinaśchanai
1 padarrija
1 Pagaņus
1 pagohdinahts
1 pakkaļd§ihts
1 paleek
1 Pamats
1 pamohdinaja
1 par
1 paśchu
1 patt
1 Pawalgu
1 pee=ehdat
1 peed§eŗŗatees
1 peepildiśchu
1 peezdeśmits
1 pehdiga
1 peln
1 pirma
1 pirmam
1 Pirms
1 pirms
1 Prahts
1 Pree§teŗa
1 Pree§teris
1 Pree§teŗus
1 Preekścha^
1 Puhreem
1 Raśśu
1 Rattus
1 Raugi
1 raugi
1 red§
1 red§ejs
1 Rei§i
1 Rohkas
1 Ruhśu
1 śaśilditees
1 śaśittu
1 Śauśumu
1 śawa^
1 śawas
1 śawu
1 ścha
1 śchahm
1 śchai
1 Śchee
1 śchee
1 śchi
1 śehjat
1 Śehklas
1 Selts
1 Semme
1 Śeptita^
1 Serubabela
1 Serubabels
1 Sirgus
1 Śluddinaśchana
1 śmelt
1 Sohbiņa
1 Śohda
1 śohdihs
1 Starpa^
1 Stiprumu
1 Stohpus
1 Stuhŗa
1 Stuhri^
1 Śudrabs
1 śuhtijs
1 śwehtiht
1 śwehtita
1 śwehtu
1 Tadehļ
1 tahda
1 Tahdi
1 tahds
1 Tai^
1 tam
1 tappe
1 tapśchu
1 taptu
1 tatśchu
1 Tauta
1 tohp
1 Tomehr
1 tomehr
1 uhszeļļ
1 Uhszelśchanas
1 uppure
1 Uskahpeet
1 ustaiśajt
1 uszels
1 uszelt
1 Wahrdeem
1 Wahrdu
1 Waiza
1 Waldneeka
1 warrat
1 weddat
1 Weena
1 weenas
1 Weetai
1 Weh§tneśis
1 Weh§ts
1 Wehl
1 Widdu^
1 Wihges=Kohku
1 Wihna=Kohku
1 Wihna=Spaidu
1 wiņ§ch
1 wiņņa
1 wiśs
1 wiśśa^
1 wiśśadu
1 wiśśus
1 zaurumaiņa^
1 zettorta^{zettora^}
1 zettortas
1 Zilwekeem
 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015