Vārdformu biežuma vārdnīca (Hab)

 

Kopējais vārdformu skaits: 659
Kopējais vārdlietojumu skaits: 1396

Saraksta limits: 1000
Reģistrjūtība:

85	un
38 to
34 ta
30 tu
28 tas
23 kas
21 irr
20 ne
18 wiņ§ch
16 ka`
16 wiņņa
15 ar
15 no
14 es
14 teem
12 ka
11 jo
11 śawu
10 kungs
10 tad
10 tahs
10 tee
9 tohs
9 uhs
8 eekśch
8 ko
8 pee
8 preekśch
7 buhs
7 kad
7 par
6 dehļ
6 eśśi
6 neģģi
6 tewi
6 us
6 wiņņas
5 pahr
5 prett
5 tam
5 tawu
5 tur
5 waj
5 weena
5 weenu
4 ak
4 bet
4 bija
4 deews
4 kapehz
4 kunga
4 man
4 mans
4 nahk
4 namma
4 preekścha^
4 semmes
4 tapehz
4 taps
4 tawas
4 teeśa
3 1
3 gribbetu
3 gribbi
3 ilgi
3 itt
3 kluśśu
3 ļau§chu
3 ļaudim
3 ļaudis
3 neka`
3 pagaņus
3 praweeta
3 rohkas
3 śawa^
3 śchi
3 sela
3 semme
3 tappe
3 tautas
3 tawa
3 weens
3 wiņņu
3 wiśśus
3 zaur
3 zelśees
3 zik
2 2
2 5
2 §tahweja
2 abakuka
2 aśśiņa
2 aug§tiba
2 barribu
2 biji
2 d§irdeju
2 darbs
2 darri
2 darritajs
2 daud§
2 deewa
2 dibbinu
2 dwehśeli
2 eed§ihwotajeem
2 gaddu
2 galwu
2 gohdibas
2 gŗuhtumu
2 irraid
2 jahji
2 jahtneeki
2 juhŗa^
2 kahjas
2 kalni
2 kauna
2 leetu
2 lihgśmojahs
2 luhgśchana
2 mannas
2 manni
2 manno^s
2 mettahs
2 nahks
2 nahze
2 pahrmahziśchanu
2 peepildita
2 pilsśahtu
2 poh§tiśchana
2 red§eht
2 red§i
2 śakka
2 śakrahj
2 śawa
2 śawas
2 śaweem
2 semmi
2 śewis
2 sirgeem
2 stiprums
2 śwehtajs
2 ta`
2 tadehļ
2 tahm
2 tapśi
2 tatśchu
2 taweem
2 tawi
2 tohp
2 warr
2 warras=darba
2 warras=darbs
2 warras=darbu
2 warretu
2 warri
2 weeta^
2 widdu^
2 wiņņo
2 wiśśas
2 wiśśeem
2 wiśsnotaļ
2 zilweku
1 3
1 4
1 8
1 9
1 10
1 12
1 §aļļohs
1 §kattijahs
1 §kattohs
1 §pihdeja
1 §tahwu
1 §taigaja
1 §tarp
1 §teid§ahs
1 §tipras
1 §tiprina
1 §trahda
1 §wehrejs
1 abakuks
1 ais§krehje
1 akmini
1 akmins
1 akmiņu
1 alla§chiņ
1 ap§chehlośchanas
1 ap§kaiśchana^
1 ap§kaitees
1 ap§tiprini
1 apkahrt
1 apklahj
1 apklahje
1 apklahs
1 aplaupihs
1 aplaupijs
1 apmehdihs
1 apmehditi
1 aprak§ti
1 aprihj
1 apriht
1 apślehpts
1 apśmeekli
1 apśmees
1 apśohlitas
1 arri
1 arrid§an
1 arrig
1 aśśaki
1 aśśina
1 at§ih§t
1 at§krees
1 atbild
1 atbildehs
1 atbildeht
1 atkaļ
1 atklahji
1 atlikkuśchas
1 atpe§tiht
1 atrauti
1 atśed§i
1 atwedde
1 atweddiśchu
1 aug§ta
1 aug§ti
1 aug§tuma^
1 aug§tumo^s
1 auglis
1 augśchu
1 azzis
1 babele^
1 babiloneŗeem
1 bahr§iba
1 bahr§ibu
1 bahrga
1 bahrśchana
1 bail
1 balkśnes
1 barriba
1 bauśliba
1 bee§us
1 behdu
1 besdeewiga
1 besdeewigajs
1 besdeewigeem
1 besdeewigs
1 bihjajama
1 bihjajohs
1 biķķeris
1 bilde
1 breeśmiga
1 brehks
1 brihnijeetees
1 buhdas
1 bultas
1 d§eedataja
1 d§enn
1 d§err
1 d§ihwohs
1 d§ihwokļus
1 d§ihwu
1 d§iļļums
1 d§innahs
1 d§irdina
1 darbojahs
1 darbu
1 darra
1 darrihs
1 darriht
1 darritas
1 darritu
1 debbeśi
1 deena^
1 deena^s
1 deenas=widdus
1 deewabihjigeem
1 deewekļus
1 deewu
1 draudeśchana
1 drebbam
1 drebbeja
1 dubļus
1 duśmiba
1 duśmibu
1 duśśeht
1 dwaścha
1 dwehśele
1 eemantohs
1 eeraud§ija
1 eeraugi
1 eered§eht
1 eeśahkuma
1 eewainoji
1 eezelli
1 ehrglis
1 eļjes=kohka
1 elle
1 erśchķu
1 etc
1 gahje
1 gaiśchuma
1 gaiśma^
1 gaiśmas
1 galdeem
1 gals
1 gannama
1 garda
1 gohda
1 gohdibu
1 gree§chahs
1 gree§iśees
1 grehkeem
1 grehkojs
1 grehku
1 grib
1 gŗuhtuma
1 ir
1 isdeldeht
1 isdeldi
1 isdohmajs
1 iseet
1 isgahji
1 isglahbi
1 isglahbt
1 isglahbtees
1 isgree§is
1 isgree§ta
1 iskaiśiht
1 iskaiśija
1 ispe§tiht
1 ispe§tiśchanas
1 isplattahs
1 ispleśch
1 isśauzejs
1 istruhzinahs
1 istukśchohs
1 iswilki
1 jeb
1 jepśchu
1 judu
1 juhŗas
1 juhŗu
1 juhs
1 juhśa^s
1 kahju
1 kahpju
1 kaklam
1 kaldee&ŗu
1 kaldee#ŗus
1 kalna
1 kalns
1 kam
1 kar§ta
1 kaŗŗa=spehks
1 kaŗŗa=wihru
1 kaulo^s
1 kaut
1 kauze
1 kawejahs
1 kaweśees
1 ķehniņus
1 ķilda
1 kleegśchu
1 kļuh§t
1 kohdihs
1 kohka
1 kohku
1 kohpa^
1 kŗauj
1 ku§tinajohs
1 kur
1 kuŗŗa
1 kuŗŗu
1 kwehpina
1 labbas
1 laidaro^s
1 laika^
1 laikeem
1 laśśa
1 lau§chahs
1 lau§iśees
1 ļauna
1 ļaunuma
1 ļaunumu
1 laupiśchanas
1 ļaut
1 leek
1 leel=kungi
1 leenamus
1 leezi
1 lehjis
1 lepnu
1 lig§du
1 lihbanu
1 lihd§
1 lihgśmośchohs
1 lohpi
1 lohzijahs
1 luhgśchanu
1 luhpas
1 mahja^
1 mahjas=weetas
1 mahziht
1 mahzitajs
1 makśchķeri
1 man~as
1 manna^
1 mannahm
1 mannim
1 mannu
1 mantas
1 mehmus
1 mehnes
1 mehris
1 mehŗoja
1 mehs
1 mellohs
1 mellu
1 midijaniteŗu
1 mihklas
1 minneśchanu
1 mohŗu
1 mohziba
1 muh§cham
1 na§ta
1 nabbagu
1 nahkdams
1 nahwe
1 negauśibu
1 negohdigi
1 nepeetizzigi
1 neprattigeem
1 neśs
1 netaiśnibas
1 netaiśnibu
1 newa
1 no§eegśees
1 no§pree§ta^
1 no§tums
1 nogurrahs
1 nokaut
1 nomirśim
1 nomohda^
1 nonejauśchi
1 nośohditi
1 pa§ih§tamu
1 padarrihts
1 padarru
1 padohmu
1 pagaidi
1 pagaņeem
1 pagaņs
1 pahrana
1 pahrgalwiga
1 pahrgroh§ihs
1 pahrgroh§ita
1 pahrkahpśchanu
1 pahrwilkts
1 paiśums
1 pakalni
1 paklauśiśi
1 paļaujahs
1 paleek
1 palihd§ehs
1 pame§ta
1 parahdijs
1 parahdiśchana
1 parahdiśchanu
1 pardeļi
1 paśaule^
1 paśaules
1 paścha
1 paśchus
1 paśleppeni
1 pats
1 patt
1 patti
1 pazeeśchanu
1 pazehle
1 pe§tiśchanas
1 pe§tiśchanu
1 pee§kubbinaśchana
1 pee=ehdinaht
1 pee=ehdinahts
1 peed§irdini
1 peederr
1 peedoht
1 peeminni
1 peeśaukśchu
1 peewiļļ
1 pehz
1 pehzgalla
1 pihśchlus
1 pilna
1 pilsśahta
1 pilsśahteem
1 platti
1 plattumu
1 plikkumu
1 poh§tiśchanu
1 prahtu
1 praweets
1 preekśch=ahdu
1 preekścha
1 preezajahs
1 preezaśchohs
1 pretti
1 prohti
1 pue#śis
1 pulka
1 pulzina
1 puśśes
1 raggi
1 rak§ti
1 ratti
1 raugajt
1 raugi
1 red§
1 red§ejs
1 red§eju
1 red§u
1 rihta
1 ruhktu
1 śajauzi
1 śakkamu
1 śakrahs
1 śakuhli
1 śaminni
1 śapulzina
1 śapulzinahs
1 śargaśchanu
1 sars
1 śaśchķehlis
1 śatreekti
1 śatreezis
1 śaud§ehs
1 śaule
1 śawam
1 śawo^s
1 śazzihs
1 śazzihts
1 śchee
1 schehla§tibas
1 śchķehpi
1 śchķih§tas
1 schulti
1 śeenas
1 śekkahs
1 selta
1 śewi
1 śezzen
1 sibbins
1 śihki
1 sirgi
1 siwis
1 ślawas
1 ślawu
1 śluddinahts
1 śmiltis
1 sohbi
1 śohdibu
1 śohma=stabulehm
1 spehku
1 spihdumi
1 spoh§chums
1 stiprumu
1 stopu
1 strauteem
1 śudraba
1 śuhd§eśchana
1 śwaiditu
1 swehru
1 śwehta
1 śweśchas
1 szepteri
1 ta^
1 tahdu
1 tahļenes
1 tahrpus
1 taiśna
1 taiśnaks
1 taiśns
1 taiśnu
1 tappuśi
1 tauka
1 tautu
1 taws
1 tawus
1 tekk
1 tew
1 tewim
1 tihklam
1 tihkli
1 tihkli`
1 tihras
1 tihrumi
1 tizześeet
1 tizzibu
1 tohpi
1 tśchaklaki
1 tśchaklu
1 turrahs
1 turredama
1 tuwaku
1 ugguni
1 uhdeni
1 uhdens
1 uhsees
1 uhsmoh§tees
1 uhsmohdiśees
1 uhsraud§iht
1 uppehm
1 uppes
1 uppure
1 usjems
1 usluhkoht
1 usluhkojt
1 uswelk
1 uszeļļ
1 wahrdu
1 waigu
1 wairo
1 wald§iņeem
1 wald§iņo^s
1 waldneeka
1 walkohs
1 waļļu
1 warreni
1 waśśara^
1 weddihs
1 weena^
1 weetas
1 wehders
1 wehjśch
1 wehl
1 wehrśis
1 wehtra
1 welti
1 wemśi
1 wezzeem
1 wihges=kohks
1 wihna=kohka
1 wihns
1 wihru
1 wilkeem
1 wiņņai
1 wiņņam
1 wiņņeem
1 wiśśa
1 zauri
1 zebaot
1 zee§t
1 zeeti
1 zeetuma
1 zeetumneekus
1 zeļļahs
1 zerreśchanu
1 ziltim
1 zilwekus
1 zittu
 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015