Vārdformu biežuma vārdnīca (Hab)

 

Kopējais vārdformu skaits: 692
Kopējais vārdlietojumu skaits: 1396

Saraksta limits: 1000
Reģistrjūtība:

77	un
38 to
31 ta
26 tas
22 kas
22 tu
20 irr
20 ne
16 wiņ§ch
15 ka`
15 no
14 ar
14 teem
14 wiņņa
12 es
11 ka
11 śawu
10 tahs
9 KUNGS
9 tee
9 tohs
9 uhs
8 eekśch
8 pee
8 preekśch
8 tad
8 Tu
8 Un
7 buhs
7 Jo
7 ko
7 par
6 dehļ
6 eśśi
6 tewi
6 us
6 wiņņas
5 kad
5 Neģģi
5 pahr
5 prett
5 tam
5 tawu
5 tur
5 Waj
5 weenu
4 ak
4 bija
4 Deews
4 jo
4 KUNGA
4 man
4 mans
4 nahk
4 Namma
4 Semmes
4 taps
4 Teeśa
3 1
3 gribbetu
3 gribbi
3 ilgi
3 itt
3 Kapehz
3 kluśśu
3 Ļau§chu
3 Ļaudim
3 Ļaudis
3 neka`
3 Pagaņus
3 Praweeta
3 Preekścha^
3 Rohkas
3 śawa^
3 Sela
3 Semme
3 Ta
3 tappe
3 Tautas
3 tawa
3 tawas
3 weens
3 wiņņu
3 wiśśus
3 zaur
3 zelśees
2 2
2 5
2 §tahweja
2 Abakuka
2 Aśśiņa
2 Aug§tiba
2 Barribu
2 bet
2 biji
2 d§irdeju
2 Darbs
2 darri
2 Darritajs
2 daud§
2 Deewa
2 Dibbinu
2 Dwehśeli
2 Eed§ihwotajeem
2 Es
2 Gaddu
2 Galwu
2 Gohdibas
2 Gŗuhtumu
2 irraid
2 jahji
2 Jahtneeki
2 Juhŗa^
2 Kad
2 Kahjas
2 Kalni
2 Kauna
2 Leetu
2 lihgśmojahs
2 Luhgśchana
2 mannas
2 manni
2 manno^s
2 mettahs
2 nahks
2 nahze
2 Pahrmahziśchanu
2 peepildita
2 Pilsśahtu
2 Poh§tiśchana
2 red§eht
2 Red§i
2 śakka
2 śakrahj
2 śawa
2 śawas
2 śaweem
2 Semmi
2 śewis
2 Sirgeem
2 Stiprums
2 Śwehtajs
2 ta`
2 Tad
2 tahm
2 Tapehz
2 tapehz
2 tapśi
2 Tas
2 taweem
2 tawi
2 tohp
2 warr
2 Warras=Darba
2 Warras=Darbs
2 Warras=Darbu
2 warri
2 Weena
2 weena
2 Weeta^
2 Widdu^
2 Wiņ§ch
2 Wiņņa
2 wiņņo
2 wiśśas
2 wiśśeem
2 wiśsnotaļ
2 Zik
2 Zilweku
1 3
1 4
1 8
1 9
1 10
1 12
1 §aļļohs
1 §kattijahs
1 §kattohs
1 §pihdeja
1 §tahwu
1 §taigaja
1 §tarp
1 §teid§ahs
1 §tipras
1 §tiprina
1 §trahda
1 §wehrejs
1 Abakuks
1 ais§krehje
1 Akmini
1 Akmins
1 Akmiņu
1 alla§chiņ
1 Ap§chehlośchanas
1 Ap§kaiśchana^
1 ap§kaitees
1 ap§tiprini
1 apkahrt
1 apklahj
1 apklahje
1 apklahs
1 aplaupihs
1 aplaupijs
1 apmehdihs
1 apmehditi
1 aprak§ti
1 aprihj
1 apriht
1 apślehpts
1 Apśmeekli
1 apśmees
1 apśohlitas
1 Ar
1 arri
1 arrid§an
1 Arrig
1 aśśaki
1 Aśśina
1 at§ih§t
1 at§krees
1 atbild
1 atbildehs
1 atbildeht
1 atkaļ
1 atklahji
1 atlikkuśchas
1 atpe§tiht
1 atrauti
1 atśed§i
1 atwedde
1 atweddiśchu
1 aug§ta
1 aug§ti
1 Aug§tuma^
1 Aug§tumo^s
1 Auglis
1 augśchu
1 Azzis
1 Babele^
1 Babiloneŗeem
1 Bahr§iba
1 Bahr§ibu
1 bahrga
1 Bahrśchana
1 bail
1 Balkśnes
1 Barriba
1 Bauśliba
1 bee§us
1 Behdu
1 Besdeewiga
1 Besdeewigajs
1 Besdeewigeem
1 Besdeewigs
1 BEt
1 Bet
1 bihjajama
1 bihjajohs
1 Biķķeris
1 Bilde
1 breeśmiga
1 brehks
1 brihnijeetees
1 Buhdas
1 Bultas
1 D§eedataja
1 d§enn
1 D§err
1 d§ihwohs
1 D§ihwokļus
1 d§ihwu
1 D§iļļums
1 d§innahs
1 d§irdina
1 darbojahs
1 Darbu
1 darra
1 darrihs
1 darriht
1 darritas
1 darritu
1 Debbeśi
1 Deena^
1 Deena^s
1 Deenas=Widdus
1 Deewabihjigeem
1 Deewekļus
1 Deewu
1 Draudeśchana
1 drebbam
1 drebbeja
1 Dubļus
1 Duśmiba
1 Duśmibu
1 duśśeht
1 Dwaścha
1 Dwehśele
1 eemantohs
1 eeraud§ija
1 eeraugi
1 eered§eht
1 Eeśahkuma
1 eewainoji
1 eezelli
1 Ehrglis
1 Eļjes=Kohka
1 Elle
1 Erśchķu
1 etc
1 gahje
1 Gaiśchuma
1 Gaiśma^
1 Gaiśmas
1 Galdeem
1 Gals
1 gannama
1 garda
1 Gohda
1 Gohdibu
1 gree§chahs
1 gree§iśees
1 Grehkeem
1 grehkojs
1 Grehku
1 grib
1 Gŗuhtuma
1 ir
1 isdeldeht
1 isdeldi
1 isdohmajs
1 iseet
1 isgahji
1 isglahbi
1 isglahbt
1 isglahbtees
1 isgree§is
1 isgree§ta
1 iskaiśiht
1 iskaiśija
1 ispe§tiht
1 isplattahs
1 ispleśch
1 istruhzinahs
1 istukśchohs
1 iswilki
1 jeb
1 jepśchu
1 Jrr
1 Jspe§tiśchanas
1 Jsśauzejs
1 Judu
1 Juhŗas
1 Juhŗu
1 juhs
1 juhśa^s
1 Ka
1 Ka`
1 Kahju
1 kahpju
1 Kaklam
1 Kaldee&ŗu
1 Kaldee#ŗus
1 Kalna
1 Kalns
1 kam
1 kapehz
1 kar§ta
1 Kaŗŗa=Spehks
1 Kaŗŗa=Wihru
1 Kas
1 Kaulo^s
1 kaut
1 kauze
1 kawejahs
1 kaweśees
1 Ķehniņus
1 Ķilda
1 kleegśchu
1 Kļuh§t
1 Ko
1 kohdihs
1 Kohka
1 Kohku
1 Kohpa^
1 kŗauj
1 ku§tinajohs
1 KUngs
1 kur
1 kuŗŗa
1 Kuŗŗu
1 kwehpina
1 labbas
1 Laidaro^s
1 Laika^
1 Laikeem
1 laśśa
1 lau§chahs
1 lau§iśees
1 Ļauna
1 Ļaunuma
1 Ļaunumu
1 Laupiśchanas
1 ļaut
1 leek
1 Leel=Kungi
1 leenamus
1 leezi
1 lehjis
1 lepnu
1 Lig§du
1 Lihbanu
1 lihd§
1 lihgśmośchohs
1 Lohpi
1 lohzijahs
1 Luhgśchanu
1 Luhpas
1 Mahja^
1 Mahjas=Weetas
1 mahziht
1 Mahzitajs
1 Makśchķeri
1 man~as
1 manna^
1 mannahm
1 mannim
1 mannu
1 Mantas
1 mehmus
1 Mehnes
1 Mehris
1 mehŗoja
1 mehs
1 mellohs
1 Mellu
1 Midijaniteŗu
1 Mihklas
1 Minneśchanu
1 Mohŗu
1 Mohziba
1 muh§cham
1 Na§ta
1 Nabbagu
1 nahkdams
1 Nahwe
1 Negauśibu
1 neģģi
1 negohdigi
1 nepeetizzigi
1 Neprattigeem
1 neśs
1 Netaiśnibas
1 Netaiśnibu
1 newa
1 no§eegśees
1 no§pree§ta^
1 no§tums
1 nogurrahs
1 nokaut
1 nomirśim
1 nomohda^
1 nonejauśchi
1 nośohditi
1 pa§ih§tamu
1 padarrihts
1 padarru
1 Padohmu
1 pagaidi
1 Pagaņeem
1 Pagaņs
1 Pahrana
1 pahrgalwiga
1 pahrgroh§ihs
1 pahrgroh§ita
1 Pahrkahpśchanu
1 pahrwilkts
1 Paiśums
1 Pakalni
1 paklauśiśi
1 paļaujahs
1 paleek
1 palihd§ehs
1 pame§ta
1 parahdijs
1 Parahdiśchana
1 Parahdiśchanu
1 Pardeļi
1 Paśaule^
1 Paśaules
1 paścha
1 paśchus
1 paśleppeni
1 pats
1 patt
1 patti
1 Pazeeśchanu
1 pazehle
1 Pe§tiśchanas
1 Pe§tiśchanu
1 Pee§kubbinaśchana
1 pee=ehdinaht
1 pee=ehdinahts
1 peed§irdini
1 peederr
1 peedoht
1 peeminni
1 peeśaukśchu
1 peewiļļ
1 pehz
1 pehzgalla
1 Pihśchlus
1 pilna
1 Pilsśahta
1 Pilsśahteem
1 platti
1 Plattumu
1 Plikkumu
1 Poh§tiśchanu
1 Prahtu
1 Praweets
1 Preekśch=Ahdu
1 preekścha
1 preekścha^
1 preezajahs
1 preezaśchohs
1 pretti
1 prohti
1 Pue#śis
1 Pulka
1 pulzina
1 Puśśes
1 Raggi
1 Rak§ti
1 Ratti
1 Raugajt
1 Raugi
1 red§
1 red§ejs
1 red§eju
1 red§u
1 Rihta
1 ruhktu
1 śajauzi
1 śakkamu
1 śakrahs
1 śakuhli
1 śaminni
1 śapulzina
1 śapulzinahs
1 Śargaśchanu
1 Sars
1 śaśchķehlis
1 śatreekti
1 śatreezis
1 śaud§ehs
1 Śaule
1 śawam
1 śawo^s
1 śazzihs
1 śazzihts
1 śchee
1 Schehla§tibas
1 ŚChi
1 Śchi
1 śchi
1 Śchķehpi
1 śchķih§tas
1 Schulti
1 Śeenas
1 śekkahs
1 Selta
1 śewi
1 śezzen
1 Sibbins
1 śihki
1 Sirgi
1 Siwis
1 Ślawas
1 Ślawu
1 śluddinahts
1 Śmiltis
1 Sohbi
1 Śohdibu
1 Śohma=Stabulehm
1 Spehku
1 Spihdumi
1 Spoh§chums
1 Stiprumu
1 Stopu
1 Strauteem
1 Śudraba
1 Śuhd§eśchana
1 Śwaiditu
1 Swehru
1 śwehta
1 śweśchas
1 Szepteri
1 ta^
1 Tadehļ
1 tadehļ
1 tahdu
1 tahļenes
1 Tahrpus
1 taiśna
1 taiśnaks
1 Taiśns
1 Taiśnu
1 tappuśi
1 Tatśchu
1 tatśchu
1 tauka
1 Tautu
1 Tawas
1 taws
1 tawus
1 Tee
1 tekk
1 tew
1 tewim
1 Tihklam
1 Tihkli
1 Tihkli`
1 tihras
1 Tihrumi
1 tizześeet
1 Tizzibu
1 Tohpi
1 tśchaklaki
1 tśchaklu
1 turrahs
1 turredama
1 Tuwaku
1 Ugguni
1 Uhdeni
1 Uhdens
1 uhsees
1 Uhsmoh§tees
1 uhsmohdiśees
1 uhsraud§iht
1 Uppehm
1 Uppes
1 uppure
1 usjems
1 usluhkoht
1 usluhkojt
1 uswelk
1 uszeļļ
1 Wahrdu
1 Waigu
1 wairo
1 Wald§iņeem
1 Wald§iņo^s
1 Waldneeka
1 walkohs
1 Waļļu
1 warreni
1 Warretu
1 warretu
1 Waśśara^
1 weddihs
1 WEena
1 weena^
1 Weetas
1 Wehders
1 Wehjśch
1 wehl
1 Wehrśis
1 Wehtra
1 welti
1 wemśi
1 wezzeem
1 Wihges=Kohks
1 Wihna=Kohka
1 Wihns
1 Wihru
1 Wilkeem
1 wiņņai
1 wiņņam
1 wiņņeem
1 wiśśa
1 zauri
1 Zebaot
1 zee§t
1 zeeti
1 Zeetuma
1 Zeetumneekus
1 zeļļahs
1 Zerreśchanu
1 zik
1 Ziltim
1 Zilwekus
1 zittu
 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015