Vārdformu biežuma vārdnīca (Gal)

 

Kopējais vārdformu skaits: 864
Kopējais vārdlietojumu skaits: 2895

Saraksta limits: 1000
Reģistrjūtība:

100	irr
86 to
79 un
69 kas
68 ne
64 es
58 juhs
58 ka
58 tahs
57 bet
56 no
55 ta
46 tas
43 jo
35 eekśch
31 kri§tus
31 tad
29 mehs
28 zaur
26 tee
26 teem
22 arrid§an
22 eśśat
22 jums
21 ja
20 ko
18 ar
18 eśmu
18 nu
16 bauślibas
15 je§us
14 deewa
14 pahr
14 pee
14 pehz
14 tizzibas
13 neds
13 paśchu
13 weens
12 man
12 us
11 bij
11 eśśam
11 kad
10 appakśch
10 atkal
10 brahļi
10 ka`
10 lai
10 śawu
9 bija
9 buhtu
9 garru
9 jeb
9 meeśas
9 par
9 tai
9 ween
8 bauśliba
8 bauślibu
8 itt
8 kri§tu
8 mannim
8 tohp
7 §tarp
7 deews
7 juhśo
7 pagaņeem
7 śew
7 tohpat
6 buhs
6 darbeem
6 kahdu
6 kunga
6 muhs
6 muhśo
6 pretti
6 rak§tihts
6 tam
6 tomehr
6 tu
6 uhs
5 behrni
5 buhdams
5 deewu
5 kahda
5 kam
5 klaht
5 meeśu
5 ohtru
5 śakku
5 tahm
5 tizzibu
5 tohs
5 tur
5 wairs
5 welti
5 zeek
5 zittu
4 apgrai§iśchanas
4 apśohliśchanas
4 apśohliśchanu
4 buht
4 darra
4 dehlu
4 gahjis
4 garra
4 garra^
4 jeru§alemi
4 kalpones
4 kalps
4 kru§ta
4 nolahdehts
4 paśchi
4 preezas=wahrdu
4 śwabbadas
4 ta`
4 taiśnoti
4 tik
4 tizziba
4 weena
4 wiņśch
4 wiśśu
4 zilwekeem
4 zilweks
3 abra`a`ma
3 abra`a`mam
3 apgrai§iti
3 behrns
3 bijis
3 brihdi
3 d§ihwoju
3 d§irdejśchi
3 dabbu
3 daud§
3 deewam
3 dehļ
3 dohta
3 gaddeem
3 ittin
3 jepśchu
3 judds
3 kru§ta^
3 labbu
3 mann
3 manna^
3 meers
3 meeśa^
3 mums
3 nahktu
3 neneeka
3 papreekśch
3 patt
3 pļauśs
3 prahtu
3 preekśch
3 rak§ts
3 schehla§tiba
3 schehla§tibu
3 śehj
3 taggad
3 tapehz
3 tappis
3 tapt
3 tehwa
3 tohpam
3 wairak
3 weenu
3 wiņņu
3 wiśśi
3 zitti
2 §peh§iga
2 §pehj
2 §pehzigs
2 §tarpa^
2 abra`a`mu
2 aizinajis
2 ak
2 amen
2 ap§tipprinata
2 apgrai§ihts
2 apgrai§iśchana
2 apleezinaju
2 bijam
2 bijuśchi
2 d§ihwo
2 d§ihwohs
2 dabbujuśchi
2 dabbutum
2 darriht
2 daud§eem
2 deenas
2 dehla
2 diwi
2 dohmu
2 draud§ibahm
2 eemantośchana
2 greeķeris
2 grehkeem
2 grehzineeki
2 grib
2 gribb
2 gribbat
2 guh§titi
2 ikweenam
2 ikweens
2 jauna
2 je§u
2 juddi
2 kahds
2 kahrta^
2 kalpośchanas
2 kar§ti
2 kri§tum
2 labbi
2 labbumu
2 lah§teem
2 leekahs
2 leeku
2 leelitees
2 leetas
2 lihd§
2 lihd§i
2 luhkojeet
2 mannas
2 mannu
2 mantineeks
2 meeśai
2 mihle§tibu
2 nahkuśchi
2 nahze
2 nahzis
2 neba
2 nekahdu
2 neśśihs
2 nomirris
2 ņehmis
2 pagaņus
2 pahwils
2 pakkaļ
2 papreekśchu
2 parahdiśchanu
2 parei§i
2 paśaules
2 paścha
2 paśluddina
2 paśluddinatu
2 pateeśibai
2 pateeśibu
2 peed§immis
2 pehteŗam
2 pehteri
2 pirms
2 preekśch=ahda
2 preezas=mahzibu
2 red§i
2 rohku
2 runnaju
2 śajauz
2 śakka
2 śawa
2 śchahs
2 ścheem
2 schehla§tibas
2 śchķittahs
2 ścho
2 śehklai
2 śenn
2 śi§ts
2 sina
2 śluddinaju
2 śluddinaśchanas
2 śwabbadibas
2 śwehtiba
2 taiśniba
2 taiśnohts
2 tappe
2 taps
2 taptu
2 teekams
2 turreti
2 waijaja
2 walśchķibu
2 weenas
2 wehl
2 widdetajs
2 wiśs
2 wiśśa
2 wiśśeem
2 zilweka
2 zittkahrt
1 §audeta
1 §innamai
1 §innami
1 §innams
1 §innat
1 §iņņu
1 §pee§ch
1 §pee§ts
1 §peedi
1 §pehzigus
1 §pihdeht
1 §tah§tijis
1 §tahw
1 §tahweju
1 §taigahs
1 §taigaja
1 §taigajam
1 §taigajeet
1 §trahdajs
1 abba
1 abra`a`ms
1 agar
1 agara
1 ahrenes
1 ahrigeem
1 aiskawejs
1 aizina
1 aizinati
1 alla§chiņ
1 amatu
1 antiokiu
1 apdahwinajs
1 apgrai§iśchanu
1 apgrai§iteem
1 apluhkoht
1 apmahnejs
1 apprezeta
1 aprihti
1 apślehd§is
1 apślehpti
1 apśmeetees
1 apśmehjuśchi
1 apśohliśchana
1 apśohliśchanahm
1 apśohlita
1 apśuhd§ams
1 apu§tuļeem
1 apu§tuļi
1 apuztuls
1 apwilkuśchi
1 arabijas
1 arabiju
1 arri
1 arrig
1 aśśinim
1 at§ih§tat
1 at§ihti
1 at§innat
1 at§inne
1 atgahdatumohs
1 atgree§chatees
1 atgree§ees
1 atkahpuśchees
1 atpirktu
1 atpirzis
1 atra§ti
1 atrahwahs
1 atśchķihris
1 atśwabbinajis
1 auglis
1 augścha
1 aukli
1 azzim
1 azzis
1 bahrgs
1 bahrśchanas
1 balśi
1 barnaba`
1 barnabu
1 barnabus
1 bauślibai
1 beedribas
1 behrneem
1 behrniņi
1 behrno
1 behrno=śahpes
1 behrno=teeśu
1 beskauniba
1 bih§tohs
1 bihdamees
1 bildinadams
1 brahli
1 brahļu
1 brihnojohs
1 brihwibu
1 buhdamas
1 buhśchu
1 buhtut
1 burwiba
1 d§emde
1 d§emdeju
1 d§emdina
1 d§ennat
1 d§ihtees
1 d§ihwoht
1 d§ihwojam
1 d§ihwośchanu
1 d§ihwośchu
1 d§ihwu
1 d§immums
1 d§immuśchu
1 d§inne
1 dama§ku
1 darbi
1 darbojahs
1 darbojees
1 darbu
1 darbus
1 darrat
1 darridami
1 darrijuśchi
1 darritu
1 dau§iśchana
1 debbes
1 deewa=behrni
1 deeweem
1 dehlam
1 dehli
1 derr
1 derribas
1 dewe
1 dewis
1 dewuśchi
1 dohdat
1 draud§ibu
1 draugeem
1 drihs
1 dubbujis
1 dur§tohs
1 duśmibas
1 ee§peeduśchees
1 ee§tahdiśchana
1 ee§tahdiśchano
1 ee§tahdiśchanu
1 ee§tahdita
1 eeded§inatas
1 eekahrośchanahm
1 eemantohs
1 eemantoht
1 eenaidibas
1 eenaidneeks
1 eeśahkuśchi
1 eewihluśchu
1 ehdis
1 elka=deewiba
1 eņģeleem
1 eņģelis
1 eņģeļi
1 eśśeet
1 eśśohts
1 eśśoścheem
1 eśśośchi
1 gaddus
1 gaidam
1 galateŗi
1 galateŗo
1 gann
1 garram
1 garrigi
1 gaŗŗu
1 gau§chi
1 gohda
1 gohds
1 grahmata^
1 grahmatu
1 gree§uśchi
1 grehko
1 gribbahs
1 gribbedami
1 gribbeis
1 gribbu
1 groh§iht
1 i§a`a`ks
1 i§ra`e`ļu
1 ikkatrs
1 ilgi
1 is§peegoht
1 isdalla
1 isdeldeti
1 iskrittuśchi
1 ismett
1 isplauk§tees
1 israhwuśchi
1 israutu
1 isśauzees
1 isśuhtijis
1 jahnis
1 jaw
1 jehkaba
1 jehkabs
1 jehkabu
1 jeru§aleme
1 juddiśki
1 juddo
1 juddo=draud§es
1 juddo=semmes
1 juhgu
1 kahdi
1 kahrdinahts
1 kahrdinaśchanu
1 kahribahm
1 kahribu
1 kahrt
1 kaitinadami
1 kalna
1 kalns
1 kalpeem
1 kalpo
1 kalpoht
1 kalpojeet
1 kalpojuśchi
1 kalponi
1 kalpu
1 kamehr
1 kaŗŗahs
1 kaut
1 kewas
1 kildas
1 kilikias
1 kļuht
1 koh§chat
1 kohka
1 krem§tat
1 kri§titi
1 kungs
1 kur
1 kurra^
1 kuŗŗai
1 kuŗŗi
1 kurśch
1 labbad
1 labbuma
1 labprahtiba
1 lah§ts
1 laika
1 laika^
1 laikam
1 laiks
1 laikus
1 laipniba
1 laulibas=pahrkahpśchana
1 leeliśchana
1 leeta
1 leezibu
1 lehnprahtiba
1 lehnprahtibas
1 lihd§inajahs
1 lihgśmiba
1 likkumeem
1 luhd§u
1 luhkodamees
1 ma§ums
1 mahte
1 mahtes
1 mahza
1 mahziba
1 mahzibas
1 mahzibu
1 mahzihts
1 mahzijees
1 mahzitees
1 mahzitu
1 manni
1 mans
1 mantineeki
1 mantu
1 mauziba
1 meeśa
1 mehneśis
1 mehŗamu
1 meklejam
1 mekleju
1 meloju
1 mihklu
1 mihle§tiba
1 mihlejis
1 mihļoht
1 miŗŗoņeem
1 mittejuśees
1 muh§cham
1 muh§chigi
1 muh§chigu
1 muhśa
1 muhśeem
1 na§tas
1 na§tu
1 nabbageem
1 nabbago
1 nahkamu
1 nahkuśi
1 nahzu
1 neaugliga
1 neeka
1 neģģ`
1 neśaprattigi
1 neśchķih§tiba
1 neśśeet
1 neśśu
1 newa
1 nihdeśchanas
1 nihziga
1 nihzinajuśi
1 niknas
1 nizzina
1 nizzinajśchi
1 nizzinaju
1 no§pree§tam
1 nodewees
1 nogree§ts
1 nolau§ijis
1 noliktu
1 nośchķihrahs
1 notaļ
1 notikkuśchas
1 notikkuśi
1 nowehr§t
1 ņihmi
1 ohtra
1 ohtram
1 ohtrs
1 pa
1 pa§ih§tams
1 pa§tahweet
1 pa§trahdajam
1 pabeid§eet
1 pabeigśeet
1 padarra
1 padarriht
1 padohmu
1 pagans
1 pagohdinaja
1 pahr§tahwjeem
1 pahr§teigts
1 pahrbaudiht
1 pahrgree§t
1 pahrgree§ti
1 pahri
1 pahrkahpeju
1 pahrkahpśchano
1 pahrkahpśchanu
1 pahrrunnaśchana
1 pahrwehr§ch
1 pakkaļ=d§innejs
1 pakkaļd§inneji
1 paklauśigeem
1 paklauśiht
1 paklauśiśchanas
1 paleek
1 palikku
1 paliktu
1 pamahzitaja
1 pamahzitajs
1 parahdiht
1 parradneeks
1 paśaule
1 paśaulei
1 paśluddinahts
1 paśluddinajis
1 paśluddinajśchi
1 pateeśi
1 pateeśiba
1 patikt
1 patiktu
1 patizzis
1 pazeeśchana
1 ped§im`is
1 peederr
1 peederrat
1 peekuh§tam
1 peeleek
1 peelihd§inahts
1 peelikkuśchi
1 peelikta
1 peeņehmehs
1 peepildiśchana
1 peepildiśeet
1 peepildita
1 peewiļļ
1 peewiļļeetees
1 peezpadeśmits
1 pehteris
1 pilareem
1 pirma^
1 plihteśchanas
1 pļauśim
1 poh§tija
1 poh§tijis
1 prahta
1 prahta^
1 prahtam
1 preekśch=ahdas
1 preekścha^
1 preezajees
1 preezas=mahzibas
1 preezas=wahrda
1 preezas=wahrds
1 preezigi
1 prett
1 prohtat
1 prohti
1 projam
1 raddita
1 rahdohs
1 rak§ta
1 rak§tijis
1 rak§tu
1 rauga
1 raugajt
1 red§edams
1 red§eja
1 red§ejis
1 red§eju
1 rei§i
1 rihśchanas
1 rohkas
1 śahpehm
1 śahtiba
1 śakkajt
1 śaleezeet
1 śamaitaśchanu
1 śapraśchana
1 śaprattigi
1 śaraud§e
1 sargajeet
1 śargeem
1 śauz
1 śawa^
1 śawas
1 śaweem
1 śazzidams
1 śazzijis
1 śazziju
1 śazzijuśchi
1 śchee
1 śchi
1 śchķeetahs
1 śchķelśchanas
1 śeewa
1 śeewas
1 śehkla
1 śehklahm
1 semmes
1 śewiśchki
1 śi§ta
1 sihmehm
1 sihmes
1 sinnadami
1 śirdi^s
1 sirijas
1 śittuśchi
1 śkau§dami
1 śkaudibas
1 ślepkawibas
1 śluddinajis
1 śneed§
1 śohdibu
1 starpiba
1 stundu
1 śuhtija
1 śwabbada
1 śwabbadibu
1 śwabbadneeks
1 śwehtitas
1 śwehtiti
1 tahdajs
1 tahdas
1 tahdeem
1 tahdu
1 tahļu
1 taiśnibas
1 taiśnibu
1 taiśnis
1 taiśno
1 taiśnota
1 tappam
1 taptum
1 tautas
1 tawahm
1 tawai
1 tawu
1 teeśa^s
1 tehtit
1 tehwiśchko
1 tehwu
1 tew
1 tewim
1 tezzejat
1 tezzejs
1 tezzetu
1 tikkai
1 titu
1 titus
1 tizzejs
1 tizzejśchi
1 tizzigeem
1 tizzigu
1 tohpi
1 tohpu
1 trihsdeśmits
1 trim
1 tśchetrpadeśmits
1 tśchetrśimts
1 tuhdaļ
1 tukśchai
1 turra
1 turreht
1 turren
1 turreśchanu
1 turreśeet
1 tuwaku
1 usluhko
1 usmohdinajs
1 usņehmuśchi
1 ustaiśu
1 ustizzeta
1 wadditi
1 wahjeem
1 wahji
1 wahjibu
1 wahrda
1 wahrda^
1 wahrdeem
1 wahrds
1 waigs
1 waijahts
1 waijajis
1 waijati
1 wal§tibu
1 waļļu
1 warr
1 warrejs
1 weena^
1 weenalga
1 weenam
1 weenigi
1 weenigs
1 widdetaija
1 wihrs
1 wiltigas
1 wiņņa
1 wiņņam
1 wiņņas
1 wiņņo
1 wirśu
1 wiśśadu
1 wiśśas
1 wiśśo
1 zeenigaki
1 zeeti
1 zeetuśchi
1 zeļļu
1 zerreju
1 zerribu
1 zilts
1 zilwekam
1 zilweku
1 zilwekus
1 zilwezigam
1 zilwezigi
1 zits
1 zitta
1 zittadi
1 zitteem
 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015