Vārdformu biežuma vārdnīca (Gal)

 

Kopējais vārdformu skaits: 909
Kopējais vārdlietojumu skaits: 2895

Saraksta limits: 1000
Reģistrjūtība:

99	irr
85 to
68 kas
67 ne
59 es
59 un
58 tahs
56 ka
56 no
54 juhs
53 ta
46 tas
34 eekśch
32 Bet
31 Kri§tus
30 Jo
28 mehs
28 zaur
26 teem
25 tee
23 bet
23 tad
22 arrid§an
22 jums
20 eśśat
20 Un
19 ja
19 ko
18 ar
18 nu
17 eśmu
16 Bauślibas
15 JE§us
14 Deewa
14 pahr
14 pee
14 Tizzibas
13 jo
13 paśchu
13 weens
12 man
12 neds
12 us
11 bij
11 eśśam
11 kad
11 pehz
10 appakśch
10 atkal
10 ka`
9 bija
9 Brahļi
9 buhtu
9 Garru
9 jeb
9 Meeśas
9 śawu
9 tai
9 ween
8 Bauśliba
8 Bauślibu
8 itt
8 Kri§tu
8 lai
8 mannim
8 par
8 tohp
7 §tarp
7 Deews
7 juhśo
7 Pagaņeem
7 śew
7 Tad
7 tohpat
6 buhs
6 Darbeem
6 kahdu
6 Kunga
6 muhs
6 muhśo
6 rak§tihts
6 tam
6 tu
6 uhs
5 Behrni
5 buhdams
5 Deewu
5 Es
5 kahda
5 klaht
5 Meeśu
5 ohtru
5 pretti
5 śakku
5 tahm
5 Tizzibu
5 tohs
5 wairs
5 welti
5 zittu
4 Apgrai§iśchanas
4 Apśohliśchanas
4 Apśohliśchanu
4 buht
4 darra
4 Dehlu
4 gahjis
4 Garra
4 Garra^
4 Jeru§alemi
4 Juhs
4 Kalpones
4 Kalps
4 Kru§ta
4 paśchi
4 Preezas=Wahrdu
4 ta`
4 taiśnoti
4 tik
4 Tizziba
4 tur
4 weena
4 wiņśch
4 wiśśu
4 zeek
4 Zilwekeem
4 Zilweks
3 Abra`a`ma
3 Abra`a`mam
3 apgrai§iti
3 Behrns
3 bijis
3 Brihdi
3 d§ihwoju
3 d§irdejśchi
3 daud§
3 Deewam
3 dehļ
3 dohta
3 Gaddeem
3 jepśchu
3 Judds
3 Kam
3 Kru§ta^
3 labbu
3 mann
3 manna^
3 Meers
3 Meeśa^
3 mums
3 nahktu
3 neneeka
3 nolahdehts
3 papreekśch
3 patt
3 pļauśs
3 Prahtu
3 preekśch
3 Rak§ts
3 Schehla§tiba
3 Schehla§tibu
3 śehj
3 Śwabbadas
3 taggad
3 tappis
3 tapt
3 Tehwa
3 tohpam
3 Tomehr
3 tomehr
3 wairak
3 weenu
3 wiņņu
3 zitti
2 §peh§iga
2 §pehj
2 §pehzigs
2 §tarpa^
2 Abra`a`mu
2 aizinajis
2 Amen
2 ap§tipprinata
2 apgrai§ihts
2 Apgrai§iśchana
2 apleezinaju
2 BEt
2 bijam
2 bijuśchi
2 d§ihwo
2 d§ihwohs
2 Dabbu
2 dabbujuśchi
2 dabbutum
2 darriht
2 Deenas
2 Dehla
2 diwi
2 dohmu
2 Draud§ibahm
2 Eemantośchana
2 Eśśat
2 Greeķeris
2 Grehkeem
2 Grehzineeki
2 grib
2 gribb
2 gribbat
2 guh§titi
2 ikweenam
2 ikweens
2 jauna
2 JE§u
2 Jttin
2 Juddi
2 Ka
2 kahds
2 kahrta^
2 Kalpośchanas
2 kam
2 kar§ti
2 Kri§tum
2 labbi
2 Labbumu
2 Lah§teem
2 Lai
2 leekahs
2 leeku
2 leelitees
2 Leetas
2 lihd§
2 lihd§i
2 luhkojeet
2 mannas
2 mannu
2 Mantineeks
2 Meeśai
2 Mihle§tibu
2 nahkuśchi
2 nahze
2 nahzis
2 Neba
2 nekahdu
2 neśśihs
2 nomirris
2 ņehmis
2 Pagaņus
2 pakkaļ
2 papreekśchu
2 Parahdiśchanu
2 parei§i
2 Paśaules
2 paścha
2 paśluddina
2 paśluddinatu
2 Pateeśibai
2 Pateeśibu
2 peed§immis
2 Pehteŗam
2 Pehteri
2 Pehz
2 pirms
2 Preekśch=Ahda
2 Preezas=Mahzibu
2 Rohku
2 runnaju
2 śajauz
2 śakka
2 śawa
2 śchahs
2 Schehla§tibas
2 śchķittahs
2 ścho
2 Śehklai
2 śenn
2 śi§ts
2 Sina
2 śluddinaju
2 Śluddinaśchanas
2 Śwabbadibas
2 Śwehtiba
2 Ta
2 Taiśniba
2 taiśnohts
2 tapehz
2 tappe
2 taps
2 taptu
2 teekams
2 turreti
2 waijaja
2 Walśchķibu
2 weenas
2 wehl
2 Widdetajs
2 wiśs
2 wiśśa
2 wiśśeem
2 wiśśi
2 Zilweka
2 zittkahrt
1 §audeta
1 §innamai
1 §innami
1 §innams
1 §innat
1 §iņņu
1 §pee§ch
1 §pee§ts
1 §peedi
1 §pehzigus
1 §pihdeht
1 §tah§tijis
1 §tahw
1 §tahweju
1 §taigahs
1 §taigaja
1 §taigajam
1 §taigajeet
1 §trahdajs
1 Abba
1 Abra`a`ms
1 Agar
1 Agara
1 ahrenes
1 ahrigeem
1 aiskawejs
1 aizina
1 aizinati
1 AK
1 Ak
1 alla§chiņ
1 Amatu
1 Antiokiu
1 apdahwinajs
1 Apgrai§iśchanu
1 apgrai§iteem
1 apluhkoht
1 apmahnejs
1 apprezeta
1 aprihti
1 apślehd§is
1 apślehpti
1 apśmeetees
1 apśmehjuśchi
1 Apśohliśchana
1 Apśohliśchanahm
1 apśohlita
1 apśuhd§ams
1 Apu§tuļeem
1 Apu§tuļi
1 Apuztuls
1 apwilkuśchi
1 Arabijas
1 Arabiju
1 arri
1 arrig
1 Aśśinim
1 at§ih§tat
1 at§ihti
1 at§innat
1 at§inne
1 atgahdatumohs
1 atgree§chatees
1 atgree§ees
1 atkahpuśchees
1 atpirktu
1 atpirzis
1 atra§ti
1 atrahwahs
1 atśchķihris
1 atśwabbinajis
1 Auglis
1 augścha
1 Aukli
1 Azzim
1 Azzis
1 bahrgs
1 Bahrśchanas
1 Balśi
1 Barnaba`
1 Barnabu
1 Barnabus
1 Bauślibai
1 Beedribas
1 Behrneem
1 Behrniņi
1 Behrno
1 Behrno=Śahpes
1 Behrno=Teeśu
1 Beskauniba
1 bih§tohs
1 bihdamees
1 bildinadams
1 Brahli
1 BRahļi
1 Brahļu
1 brihnojohs
1 Brihwibu
1 buhdamas
1 buhśchu
1 buhtut
1 Burwiba
1 d§emde
1 d§emdeju
1 d§emdina
1 d§ennat
1 d§ihtees
1 d§ihwoht
1 d§ihwojam
1 D§ihwośchanu
1 d§ihwośchu
1 d§ihwu
1 D§immums
1 d§immuśchu
1 d§inne
1 dabbu
1 Dama§ku
1 Darbi
1 darbojahs
1 darbojees
1 Darbu
1 Darbus
1 darrat
1 darridami
1 darrijuśchi
1 darritu
1 Dau§iśchana
1 Daud§eem
1 daud§eem
1 Debbes
1 Deewa=Behrni
1 Deeweem
1 Dehlam
1 Dehli
1 derr
1 Derribas
1 dewe
1 dewis
1 dewuśchi
1 dohdat
1 Draud§ibu
1 Draugeem
1 drihs
1 dubbujis
1 dur§tohs
1 Duśmibas
1 ee§peeduśchees
1 Ee§tahdiśchana
1 Ee§tahdiśchano
1 Ee§tahdiśchanu
1 ee§tahdita
1 eeded§inatas
1 Eekahrośchanahm
1 Eekśch
1 eemantohs
1 eemantoht
1 Eenaidibas
1 Eenaidneeks
1 eeśahkuśchi
1 eewihluśchu
1 ehdis
1 Elka=Deewiba
1 Eņģeleem
1 Eņģelis
1 Eņģeļi
1 Eśmu
1 Eśśeet
1 eśśohts
1 eśśoścheem
1 eśśośchi
1 Gaddus
1 gaidam
1 Galateŗi
1 Galateŗo
1 gann
1 Garram
1 garrigi
1 gaŗŗu
1 gau§chi
1 Gohda
1 Gohds
1 Grahmata^
1 Grahmatu
1 gree§uśchi
1 Grehko
1 gribbahs
1 gribbedami
1 gribbeis
1 gribbu
1 groh§iht
1 ikkatrs
1 ilgi
1 is§peegoht
1 isdalla
1 isdeldeti
1 iskrittuśchi
1 isplauk§tees
1 israhwuśchi
1 israutu
1 isśauzees
1 isśuhtijis
1 ittin
1 J§a`a`ks
1 J§ra`e`ļu
1 JA
1 Ja
1 Jahnis
1 jaw
1 Jehkaba
1 Jehkabs
1 Jehkabu
1 Jeru§aleme
1 Jrr
1 Jsmett
1 Juddiśki
1 Juddo
1 Juddo=Draud§es
1 Juddo=Semmes
1 Juhgu
1 kahdi
1 kahrdinahts
1 Kahrdinaśchanu
1 Kahribahm
1 Kahribu
1 kahrt
1 kaitinadami
1 Kalna
1 Kalns
1 Kalpeem
1 kalpo
1 kalpoht
1 kalpojeet
1 kalpojuśchi
1 Kalponi
1 Kalpu
1 kamehr
1 kaŗŗahs
1 Kas
1 kaut
1 Kewas
1 Kildas
1 Kilikias
1 kļuht
1 Ko
1 koh§chat
1 Kohka
1 krem§tat
1 kri§titi
1 Kungs
1 kur
1 kurra^
1 kuŗŗai
1 kuŗŗi
1 Kurśch
1 labbad
1 Labbuma
1 Labprahtiba
1 Lah§ts
1 Laika
1 Laika^
1 Laikam
1 Laiks
1 Laikus
1 Laipniba
1 Laulibas=Pahrkahpśchana
1 Leeliśchana
1 Leeta
1 Leezibu
1 Lehnprahtiba
1 Lehnprahtibas
1 lihd§inajahs
1 Lihgśmiba
1 Likkumeem
1 luhd§u
1 luhkodamees
1 Ma§ums
1 Mahte
1 Mahtes
1 mahza
1 Mahziba
1 Mahzibas
1 Mahzibu
1 mahzihts
1 mahzijees
1 mahzitees
1 mahzitu
1 Manni
1 mans
1 Mantineeki
1 Mantu
1 Mauziba
1 Meeśa
1 Mehneśis
1 mehŗamu
1 Mehs
1 meklejam
1 mekleju
1 meloju
1 Mihklu
1 Mihle§tiba
1 mihlejis
1 mihļoht
1 Miŗŗoņeem
1 mittejuśees
1 muh§cham
1 muh§chigi
1 muh§chigu
1 muhśa
1 muhśeem
1 Na§tas
1 Na§tu
1 nabbageem
1 Nabbago
1 nahkamu
1 nahkuśi
1 nahzu
1 Ne
1 Neaugliga
1 Neds
1 neeka
1 neģģ`
1 neśaprattigi
1 Neśchķih§tiba
1 Neśśeet
1 neśśu
1 newa
1 Nihdeśchanas
1 nihziga
1 nihzinajuśi
1 niknas
1 nizzina
1 nizzinajśchi
1 nizzinaju
1 no§pree§tam
1 nodewees
1 nogree§ts
1 Nolahdehts
1 nolau§ijis
1 noliktu
1 nośchķihrahs
1 notaļ
1 notikkuśchas
1 notikkuśi
1 nowehr§t
1 ņihmi
1 ohtra
1 ohtram
1 ohtrs
1 pa
1 pa§ih§tams
1 pa§tahweet
1 pa§trahdajam
1 pabeid§eet
1 pabeigśeet
1 padarra
1 padarriht
1 Padohmu
1 Pagans
1 pagohdinaja
1 Pahr§tahwjeem
1 pahr§teigts
1 pahrbaudiht
1 pahrgree§t
1 pahrgree§ti
1 pahri
1 Pahrkahpeju
1 Pahrkahpśchano
1 Pahrkahpśchanu
1 Pahrrunnaśchana
1 pahrwehr§ch
1 PAhwils
1 Pahwils
1 Pakkaļ=D§innejs
1 Pakkaļd§inneji
1 paklauśigeem
1 paklauśiht
1 Paklauśiśchanas
1 paleek
1 palikku
1 paliktu
1 Pamahzitaja
1 Pamahzitajs
1 Par
1 parahdiht
1 Parradneeks
1 Paśaule
1 Paśaulei
1 paśluddinahts
1 paśluddinajis
1 paśluddinajśchi
1 pateeśi
1 Pateeśiba
1 patikt
1 patiktu
1 patizzis
1 Pazeeśchana
1 ped§im`is
1 peederr
1 peederrat
1 peekuh§tam
1 peeleek
1 peelihd§inahts
1 peelikkuśchi
1 peelikta
1 peeņehmehs
1 Peepildiśchana
1 peepildiśeet
1 peepildita
1 peewiļļ
1 peewiļļeetees
1 peezpadeśmits
1 Pehteris
1 PEhz
1 Pilareem
1 pirma^
1 Plihteśchanas
1 pļauśim
1 poh§tija
1 poh§tijis
1 Prahta
1 Prahta^
1 Prahtam
1 Preekśch=Ahdas
1 preekścha^
1 preezajees
1 Preezas=Mahzibas
1 Preezas=Wahrda
1 Preezas=Wahrds
1 preezigi
1 prett
1 Pretti
1 prohtat
1 prohti
1 projam
1 raddita
1 rahdohs
1 Rak§ta
1 rak§tijis
1 rak§tu
1 Rauga
1 Raugajt
1 red§edams
1 red§eja
1 red§ejis
1 red§eju
1 Red§i
1 red§i
1 rei§i
1 Rihśchanas
1 Rohkas
1 Śahpehm
1 Śahtiba
1 Śakkajt
1 śaleezeet
1 Śamaitaśchanu
1 Śapraśchana
1 śaprattigi
1 śaraud§e
1 sargajeet
1 Śargeem
1 śauz
1 śawa^
1 śawas
1 śaweem
1 Śawu
1 śazzidams
1 śazzijis
1 śazziju
1 śazzijuśchi
1 śchee
1 Ścheem
1 ścheem
1 Śchi
1 śchķeetahs
1 Śchķelśchanas
1 Śeewa
1 Śeewas
1 Śehkla
1 Śehklahm
1 Semmes
1 śewiśchki
1 śi§ta
1 Sihmehm
1 Sihmes
1 Sinnadami
1 Śirdi^s
1 Sirijas
1 śittuśchi
1 śkau§dami
1 Śkaudibas
1 Ślepkawibas
1 śluddinajis
1 śneed§
1 Śohdibu
1 Starpiba
1 Stundu
1 śuhtija
1 Śwabbada
1 śwabbadas
1 Śwabbadibu
1 Śwabbadneeks
1 śwehtitas
1 śwehtiti
1 TAd
1 tahdajs
1 tahdas
1 tahdeem
1 tahdu
1 tahļu
1 Taiśnibas
1 Taiśnibu
1 Taiśnis
1 taiśno
1 taiśnota
1 Tapehz
1 tappam
1 taptum
1 Tautas
1 tawahm
1 tawai
1 tawu
1 Tee
1 Teeśa^s
1 Tehtit
1 Tehwiśchko
1 Tehwu
1 Tew
1 tewim
1 tezzejat
1 tezzejs
1 tezzetu
1 Tikkai
1 Titu
1 Titus
1 tizzejs
1 tizzejśchi
1 Tizzigeem
1 tizzigu
1 To
1 tohpi
1 tohpu
1 trihsdeśmits
1 trim
1 tśchetrpadeśmits
1 tśchetrśimts
1 tuhdaļ
1 Tukśchai
1 Tur
1 turra
1 turreht
1 turren
1 Turreśchanu
1 turreśeet
1 Tuwaku
1 usluhko
1 usmohdinajs
1 usņehmuśchi
1 ustaiśu
1 ustizzeta
1 wadditi
1 wahjeem
1 wahji
1 Wahjibu
1 Wahrda
1 Wahrda^
1 Wahrdeem
1 Wahrds
1 Waigs
1 waijahts
1 waijajis
1 waijati
1 Wal§tibu
1 Waļļu
1 warr
1 warrejs
1 weena^
1 weenalga
1 weenam
1 weenigi
1 weenigs
1 Widdetaija
1 Wihrs
1 wiltigas
1 wiņņa
1 wiņņam
1 wiņņas
1 wiņņo
1 wirśu
1 wiśśadu
1 wiśśas
1 Wiśśi
1 wiśśo
1 Zeek
1 zeenigaki
1 zeeti
1 zeetuśchi
1 Zeļļu
1 zerreju
1 Zerribu
1 Zilts
1 Zilwekam
1 Zilweku
1 Zilwekus
1 zilwezigam
1 zilwezigi
1 zits
1 zitta
1 zittadi
1 zitteem
 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015