Vārdformu biežuma vārdnīca (Fuhr1690_LL)

 

Kopējais vārdformu skaits: 245
Kopējais vārdlietojumu skaits: 423

Saraksta limits: 1000
Reģistrjūtība:

18	und
15 to
12 ar
9 gir
8 ka
8 mehß
8 no
8 ta
6 ack
6 gribbam
6 nhe
6 tas
6 winjam
5 deews
5 jums
5 kas
5 mums
5 warr
5 wings
4 nu
4 par
4 tahs
3 buhß
3 kad
3 laimiga
3 pij
3 preezigu
3 tad
3 turr
3 uhß
2 bruht
2 bruhtu
2 buhtu
2 dewis
2 dreling
2 eeckśch
2 ghann
2 ghodu
2 juhßu
2 jumprawu
2 kah§as
2 ko
2 labb
2 mahzitais
2 meeru
2 mieligu
2 nahz
2 neds
2 pallied§eht
2 pallieds
2 preeku
2 ścho
2 śchodeen
2 śirdes
2 tam
2 tock
1 1690
1 §chehliga
1 §chehligu
1 alla§chin
1 amen
1 ammats
1 anna
1 apraxtita
1 arnold
1 arrid§an
1 attśuhtita
1 attweegloht
1 auxte=ghodigu
1 auxte=zeeniga
1 barribu
1 baßnitz=kungs
1 baßnitzas=kungha
1 behdas
1 beickt
1 beß
1 blohdu
1 braliņ§ch
1 breei#ßmas
1 buht
1 d§ee§mas
1 d§eedaht
1 dabb
1 darr
1 darriet
1 deena
1 deenu
1 deewa
1 deewabijataiu
1 deewu
1 dohd
1 dohdu
1 dohmi
1 doht
1 draud§iba
1 draud§inja
1 draudsiba
1 dwehßel
1 eli§abeth
1 es
1 fohrman
1 fohrmann
1 georg
1 gha§pa§ch'
1 ghaddu
1 ghalwu
1 ghaśpa§chu
1 ghodibas=deenu
1 ghodigas
1 ghodigi
1 ghodigu
1 ghramato=§pedaiu
1 gribb
1 gruht
1 hinrich
1 ißkaißiet
1 ißmahzita
1 itt
1 j
1 jahņe=baßnitzas
1 jemmat
1 johann
1 k
1 kah§as=
1 kahda
1 kam
1 kattreem
1 kattru
1 kaunu
1 klaht
1 kroni
1 kungha
1 kungham
1 kurr
1 labback
1 labbs
1 labbu
1 laimu
1 latwi§ka
1 lauliba
1 launs
1 launu
1 ļautinji
1 leeku
1 leeta
1 ļoht
1 luhkt
1 m
1 maa§§ing
1 mahza
1 mahzibu
1 mahzitaia
1 matth
1 meeß'
1 mehneßes
1 mieitga
1 mielä§tib
1 mielais
1 mieliga
1 muhßa
1 mun§ter=kungha
1 nahkam
1 namma`
1 no§chahweht
1 no§kirr
1 no§taigha
1 no=eet
1 nöller
1 noteeck
1 o
1 o^
1 patteeß
1 peekußis
1 peeru
1 pehdigas
1 pilnigu
1 pirmo
1 praht
1 prahtiņ§ch
1 preddiko=krehßlu
1 preezatees
1 preeziga
1 preezigas
1 preezigi
1 preezigus
1 pretti
1 pretzeht
1 projam
1 py
1 radeem
1 rahtes=
1 red§eht
1 reds
1 riga
1 śaimu
1 śawu
1 schodeen
1 semmes=eel
1 śird§ninj
1 sirdes
1 śirdi
1 śirdsninja
1 siwis
1 śmucka
1 śuhre
1 śweedrus
1 śwehtas
1 śwehti
1 tads
1 tahdu
1 taißiet
1 tee
1 teickt
1 tetzeht
1 thätit
1 thäwu
1 tohß
1 truhkt
1 tu
1 tuhxtośchu
1 wahrda=deenu
1 wahrdinjus
1 wahtz=semme
1 waiag
1 waigha
1 warram
1 weenu
1 weeta`
1 wehle§chan
1 wehleja
1 weßelib
1 wi§§ur
1 winjas
1 winjat
1 wißas
1 wißeem
1 wißi
1 wißmiligu
1 wiśśu
1 wißu
1 zeena
1 zeeniga
1 zeenigu
1 zeppetz
1 zittad
 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015