Vārdformu biežuma vārdnīca (Fuhr1690_LL)

 

Kopējais vārdformu skaits: 263
Kopējais vārdlietojumu skaits: 423

Saraksta limits: 1000
Reģistrjūtība:

15	und
12 to
9 ar
9 gir
8 no
7 mehß
6 Ack
6 gribbam
6 nhe
6 ta
6 winjam
5 Deews
5 Ka
5 mums
5 warr
4 tahs
4 tas
3 Ar
3 buhß
3 Jums
3 ka
3 Kad
3 Kas
3 par
3 pij
3 preezigu
3 tad
3 To
3 Und
3 wings
2 Bruht
2 Bruhtu
2 buhtu
2 dewis
2 Dreling
2 eeckśch
2 ghann
2 Ghodu
2 juhßu
2 Jumprawu
2 jums
2 Kah§as
2 kas
2 labb
2 laimiga
2 Mahzitais
2 Meeru
2 neds
2 Nu
2 nu
2 pallied§eht
2 pallieds
2 Preeku
2 ścho
2 śchodeen
2 Śirdes
2 Ta
2 tam
2 Tas
2 tock
2 Turr
2 uhß
2 Wings
1 1690
1 §chehliga
1 §chehligu
1 alla§chin
1 Amen
1 Ammats
1 Anna
1 apraxtita
1 ARNOLD
1 arrid§an
1 attśuhtita
1 attweegloht
1 Auxte=Ghodigu
1 Auxte=Zeeniga
1 Barribu
1 Baßnitz=Kungs
1 Baßnitzas=Kungha
1 Behdas
1 beickt
1 beß
1 Blohdu
1 Braliņ§ch
1 Breei#ßmas
1 buht
1 D§ee§mas
1 d§eedaht
1 dabb
1 darr
1 darriet
1 Deena
1 Deenu
1 Deewa
1 Deewabijataiu
1 Deewu
1 dohd
1 dohdu
1 dohmi
1 doht
1 Draud§iba
1 Draud§inja
1 Draudsiba
1 Dwehßel
1 Eli§abeth
1 Es
1 FOHRMAN
1 Fohrmann
1 Georg
1 Gha§pa§ch'
1 Ghaddu
1 Ghalwu
1 Ghaśpa§chu
1 Ghodibas=Deenu
1 ghodigas
1 ghodigi
1 ghodigu
1 Ghramato=§pedaiu
1 gribb
1 gruht
1 Hinrich
1 ißkaißiet
1 ißmahzita
1 itt
1 J
1 Jahņe=Baßnitzas
1 jemmat
1 Johann
1 K
1 Kah§as=
1 kahda
1 Kam
1 kattreem
1 kattru
1 kaunu
1 klaht
1 Ko
1 ko
1 Kroni
1 Kungha
1 Kungham
1 kurr
1 labback
1 labbs
1 labbu
1 Laimiga
1 Laimu
1 Latwi§ka
1 Lauliba
1 launs
1 launu
1 Ļautinji
1 leeku
1 Leeta
1 ļoht
1 luhkt
1 M
1 Maa§§ing
1 mahza
1 Mahzibu
1 Mahzitaia
1 Matth
1 Meeß'
1 Mehneßes
1 Mehß
1 mieitga
1 Mielä§tib
1 Mielais
1 Mieliga
1 Mieligu
1 mieligu
1 Muhßa
1 Mun§ter=Kungha
1 nahkam
1 Nahz
1 nahz
1 Namma`
1 No§chahweht
1 no§kirr
1 no§taigha
1 no=eet
1 Nöller
1 noteeck
1 O
1 o^
1 Par
1 patteeß
1 peekußis
1 Peeru
1 pehdigas
1 pilnigu
1 pirmo
1 Praht
1 Prahtiņ§ch
1 Preddiko=Krehßlu
1 preezatees
1 Preeziga
1 preezigas
1 preezigi
1 preezigus
1 pretti
1 pretzeht
1 projam
1 py
1 Radeem
1 Rahtes=
1 red§eht
1 reds
1 Riga
1 Śaimu
1 śawu
1 schodeen
1 Semmes=Eel
1 Śird§ninj
1 Sirdes
1 Śirdi
1 Śirdsninja
1 Siwis
1 śmucka
1 śuhre
1 Śweedrus
1 śwehtas
1 śwehti
1 tads
1 tahdu
1 taißiet
1 tee
1 teickt
1 tetzeht
1 Thätit
1 Thäwu
1 tohß
1 truhkt
1 tu
1 tuhxtośchu
1 turr
1 Uhß
1 Wahrda=Deenu
1 Wahrdinjus
1 Wahtz=Semme
1 waiag
1 Waigha
1 warram
1 weenu
1 Weeta`
1 Wehle§chan
1 wehleja
1 Weßelib
1 wi§§ur
1 winjas
1 winjat
1 wißas
1 wißeem
1 wißi
1 wißmiligu
1 wiśśu
1 wißu
1 zeena
1 Zeeniga
1 Zeenigu
1 Zeppetz
1 zittad
 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015