Vārdformu biežuma vārdnīca (Fuer1650_70_2ms)

 

Kopējais vārdformu skaits: 9332
Kopējais vārdlietojumu skaits: 15788

Saraksta limits: 1000
Reģistrjūtība:

228	ne
178 tas
148 winsch
132 es
95 no
93 ta
88 to
86 ar
82 ir
77 ka
77 tu
74 tee
63 man
60 pee
59 pa
58 kad
54 in
52 te
51 ko
45 tad
44 uhs
43 kas
42 tew
39 buhs
39 tahs
34 is
33 ka`
31 kam
30 sa
29 par
29 tik
28 deews
27 eet
26 bet
26 gan
25 jau
24 jeb
24 newa
24 wiņņu
23 labbi
23 manni
23 tam
22 ee
22 kur
22 pahr
22 weens
20 bittes
20 pehz
20 weenu
19 gann
19 semme
19 wehl
18 ais
18 at
18 ja
18 jo
18 tahds
17 allus
17 ap
17 deewa
17 diwi
17 nu
17 śirgs
17 us
17 warr
16 wiņņam
16 zaur
15 behrns
15 behrnu
15 dauds
15 jaw
15 nahk
15 reds
15 sirgs
15 tur
15 ween
14 ahs
14 au
14 esmu
14 irr
14 kohks
14 labba
14 tohs
13 dohd
13 lai
13 pats
13 tikkai
12 drehbes
12 śirds
12 wai
12 wiņņa
12 winnam
12 wiņsch
11 1
11 a
11 ai
11 e
11 itt
11 juhs
11 preeksch
11 ra
11 runnaht
11 se
11 si
11 ta`
11 tohp
11 wa
11 zilwehks
10 abber
10 ap=
10 bij
10 buhtu
10 deena
10 kaut
10 mas
10 mums
10 rohkas
10 sche
10 teem
10 we
10 wiņņi
10 wista
9 ba
9 deenas
9 dsihwo
9 eśmu
9 gribb
9 kahrt
9 leels
9 lihds
9 likt
9 mehs
9 pu
9 sagt
9 sahle
9 sahles
9 saķķis
9 sirgu
9 wi
9 z
8 aplam
8 arri
8 bett
8 bija
8 dsiht
8 ga
8 la
8 laiks
8 leetus
8 ma
8 mannis
8 me
8 pe
8 rohka
8 rohku
8 runna
8 śawu
8 sazziht
8 scho
8 śist
8 tahdai
8 u
8 weena
8 wihrs
7 aug
7 da
7 drahnas
7 esśi
7 gull
7 i
7 jauns
7 kungs
7 labbu
7 leeta
7 mahte
7 manna
7 mannas
7 meita
7 mest
7 re
7 rudsu
7 semmes
7 sirni
7 ska
7 stahw
7 uhdens
7 wahriht
7 weeta
7 wehjsch
7 winnu
7 ze
6 ais=
6 appaksch
6 bars
6 behrneem
6 darriht
6 doht
6 galwa
6 is=
6 labbs
6 lahzis
6 leddus
6 leela
6 lehti
6 lu
6 maise
6 matti
6 mett
6 mi
6 mutte
6 na
6 paschu
6 patti
6 prett
6 puschu
6 ru
6 śa
6 sakka
6 tai
6 tappa
6 tehwa
6 tehws
6 ti
6 truhkt
6 turreht
6 wairak
6 wirśu
6 zelt
5 2
5 aisjemt
5 appiņņu
5 as
5 at=
5 augsts
5 aust
5 bes
5 dabbu
5 darbs
5 dsels
5 dsihres
5 eeksch
5 ehst
5 gaddu
5 grehkus
5 gribbeja
5 gulleht
5 jemt
5 kahdu
5 kahja
5 kristus
5 ku
5 kult
5 kungam
5 labbam
5 labbas
5 labbiba
5 lauschu
5 le
5 li
5 lihst
5 mais
5 mannu
5 mescha
5 miht
5 mirt
5 mutt
5 nahkt
5 nams
5 nelaime
5 ohtru
5 pakkal
5 pauts
5 pilns
5 pla
5 redseht
5 s
5 saglis
5 śaule
5 sawu
5 schi
5 śeets
5 śehrga
5 sinna
5 śist{ }
5 sla
5 sohbi
5 sta
5 su
5 tawa
5 teeśa
5 tekk
5 tewis
5 tihk
5 turr
5 un
5 war
5 warru
5 weenas
5 wilks
5 wirt
5 wiss
5 zeļļa
5 zeļļu
5 zeppure
5 zu
4 abbi
4 agri
4 ahs=
4 ak
4 al
4 algu
4 allu
4 apkahrt
4 appiņņi
4 arrig
4 art
4 atkal
4 augt
4 azzim
4 azzis
4 ballodis
4 be
4 behrni
4 behrnus
4 buht
4 dabba
4 daschu
4 de
4 deewu
4 dehls
4 deht
4 dsi
4 dsihwoht
4 dsirnawas
4 durwim
4 ei
4 gahja
4 galwu
4 ginta
4 gohda
4 gohdu
4 gohws
4 greest
4 gribbi
4 gribbu
4 gu
4 ilgi
4 istapt
4 kahda
4 kahdas
4 kahds
4 kalwa
4 klahjahs
4 klausiht
4 labs
4 laiku
4 leelu
4 leez
4 linni
4 lo
4 luhgt
4 maitaht
4 mannim
4 mans
4 mass
4 meitu
4 mihksts
4 miśa
4 nasis
4 nei
4 ohtrs
4 paleek
4 peens
4 peenu
4 pi
4 pirkstu
4 projam
4 pus
4 rehmens
4 reis
4 ri
4 ro
4 śahls
4 schau
4 śchaut
4 schis
4 śeenu
4 śehta
4 śirdi
4 śirni
4 so
4 starp
4 stobrs
4 śugga
4 suns
4 śwelt
4 tahda
4 tahļu
4 tahm
4 tapehz
4 taws
4 tewim
4 trihs
4 truhkst
4 twaiku
4 uhdeni
4 uttis
4 wahrds
4 wakkar
4 wehsch
4 west
4 wiļļu
4 wilna
4 wiśs
4 wisśi
4 zi
4 zittu
4 zuhku
3 4
3 addata
3 addatas
3 ahboli
3 ahbols
3 ahda
3 ahdas
3 ahra
3 ahrste
3 aisdoht
3 aiseet
3 aisgahja
3 aisgulleht
3 akmins
3 allasch
3 appakscha`
3 appohgs
3 asśinis
3 atkahru
3 atlaist
3 atmettinaht
3 atminneht
3 atschagarni
3 atstattu
3 audi
3 audsis
3 augstais
3 auksts
3 auśis
3 ausśis
3 awis
3 baddu
3 bahrda
3 bahrdu
3 bahst
3 bakkis
3 bakstamais
3 bakstiht
3 balloschi
3 baltums
3 bambeht
3 bandas
3 bangas
3 barriba
3 basniza
3 baudi
3 behres
3 behrninsch
3 behst
3 bi
3 bihschu
3 bijaht
3 blakkam
3 blaudahs
3 blehdis
3 breescha
3 brihscham
3 bundulis
3 burwis
3 darbu
3 dasch
3 deegs
3 deewam
3 degt
3 dehtees
3 derr
3 desmits
3 dewe
3 di
3 dihgst
3 dischani
3 do
3 dohbles
3 dohschu
3 drihds
3 drohsch
3 drudsis
3 dse
3 dseedaht
3 dsestrs
3 dsimta
3 dsirdeht
3 ee=
3 eekscha^
3 ees
3 eestidsis
3 eewehrt
3 ehka
3 ehku
3 elles
3 essi
3 gabbals
3 gaddus
3 gallu
3 gaŗŗ
3 gattaws
3 glehws
3 gohds
3 greesi
3 guht
3 isdohdahs
3 it
3 je
3 jem
3 jesus
3 ju
3 judras
3 jums
3 kahjahs
3 kahrniht
3 kahrs
3 kahrtam
3 kahst
3 kaķķe
3 kalps
3 kamehr
3 kaŗŗa
3 kauli
3 ke
3 kekkata
3 kohpa
3 krahwaht
3 kruķķis
3 kwehle
3 laiduschas
3 laiki
3 laist
3 lassiht
3 ļaudis
3 lauka
3 launa
3 leeks
3 leelas
3 leeli
3 leeneht
3 leet
3 leetas
3 leeti
3 leetnis
3 leetu
3 lehkt
3 lehpas
3 lezzinaht
3 lihks
3 lohps
3 mahrjas
3 mahzitees
3 maises
3 malka
3 malku
3 mallam
3 maśa
3 mauka
3 maukt
3 meddainsch
3 meega
3 meeschi
3 meeśu
3 meets
3 meeturs
3 mehle
3 mehnes
3 mehr
3 melna
3 mettahs
3 mihla
3 mirst
3 mist
3 mu
3 muhs
3 muhso
3 muhsu
3 muttes
3 n
3 nabbagu
3 nahks
3 nahwes
3 nakti
3 naśis
3 naudu
3 neeka
3 neewa
3 newarr
3 nikni
3 no=
3 nodsiht
3 noeet
3 ohsohla
3 ohtram
3 p
3 padarriht
3 pahtahri
3 paleeks
3 pamehglis
3 pascham
3 pauta
3 pee=eet
3 peedoht
3 peegahscham
3 pehrkons
3 pelnitees
3 pelt
3 perreht
3 piht
3 pirms
3 pirts
3 plahtiht
3 pļawa
3 plu
3 pohst
3 pretti
3 prezzeht
3 pulks
3 pusśe
3 putns
3 raggum
3 randiht
3 ratti
3 raugahs
3 raugi
3 reeksti
3 reibst
3 rihks
3 riht
3 rohbiht
3 ś
3 śaknes
3 śalds
3 śallinaht
3 śarkans
3 sarru
3 śaulite
3 sawa^
3 sawas
3 sawus
3 scha
3 schauj
3 schauts
3 schim
3 schki
3 schkilt
3 schukst
3 śeens
3 śeet
3 śeewas
3 śehru
3 śeht
3 śekt
3 sinnu
3 śirgu
3 skahbenes
3 skalsch
3 sku
3 skund
3 ślehgt
3 ślimma
3 śmarscha
3 śmidrs
3 śmird
3 śohds
3 spa
3 spalla
3 staht
3 stahweht
3 staiga
3 staigaht
3 starpan
3 stihgas
3 strahdaht
3 strohps
3 śuit
3 śuņņs
3 śuns
3 swi
3 taggad
3 tahdu
3 tahma
3 tanni
3 tapt
3 tauki
3 teekt
3 tikkus
3 trauśls
3 ugguni
3 ugguns
3 uhsgahja
3 uppe
3 wadmalas
3 wahks
3 wahrdu
3 wainaks
3 wairs
3 walgu
3 walloda
3 warra
3 waŗŗa
3 warreja
3 warri
3 weenmullis
3 wehdars
3 wehjs
3 wehrpt
3 widdejadi
3 widdus
3 wihkśne
3 wihru
3 wiht
3 wilkt
3 winna
3 wiņņas
3 winni
3 wisśa
3 wisśas
3 wissi
3 wisśu
3 wissur
3 wissus
3 wistas
3 zehlens
3 zettri
3 zik
3 zillwehks
3 zits
2 5
2 ab
2 ad
2 addiht
2 agrs
2 ahdu
2 ahksts
2 ahla
2 ahļa
2 ahmals
2 ahra^
2 ahrdiht
2 ahsitis
2 aisdars
2 aismidsis
2 aiswahst
2 akminis
2 akstu
2 aldermannis
2 alga
2 algadse
2 alksnis
2 alla
2 alloht
2 allutinsch
2 amals
2 ammata
2 ammatu
2 an
2 ap=kahrt
2 apgeibis
2 apjemschana
2 apjemt
2 appakscha
2 appiņu
2 apraust
2 apreibt
2 aprikka
2 apses
2 apstahws
2 aptiht
2 apzirknis
2 asaids
2 aschku
2 aß
2 assaras
2 asśaras
2 asśaru
2 asśinu
2 asti
2 at=spaids
2 ataust
2 atdeeni
2 atgainitees
2 atkahrpi
2 atkappinaht
2 atklahjees
2 atmatta
2 atmest
2 atmihknaht
2 atmiht
2 atmittis
2 atpuhschanas
2 atpuhst
2 atraisiht
2 atraut
2 atscharni
2 atsiht
2 atskahrbiht
2 atsprahkli
2 atstahja
2 atwaśśas
2 atzelt
2 audekla
2 audsinaht
2 augļis
2 augons
2 augscham
2 augschu
2 augsta
2 augstas
2 augstiņsch
2 augstitees
2 auksta
2 aumakam
2 auns
2 auśeklis
2 auśs
2 ausu
2 auśu
2 aw
2 awohts
2 az
2 azz
2 azzi
2 azzu
2 baddigs
2 baddiht
2 bahneem
2 bahsi
2 bal
2 bals
2 balsitees
2 balss
2 baltahm
2 balts
2 balwotees
2 bamsaht
2 ban
2 banni^
2 bar
2 baŗŗoht
2 baśs
2 bauditais
2 bauditees
2 bause
2 beedeklis
2 beerize
2 bees
2 beesa
2 behda
2 behdseis
2 behrnam
2 behrs
2 behrt
2 belst
2 bende
2 bes=teeśis
2 besmehris
2 best
2 bihdiht
2 bijahts
2 birse
2 birstele
2 bischu
2 bisśe
2 bisśu
2 bitte
2 blahsma
2 blankums
2 blaustiht
2 blusśas
2 bo
2 bra
2 braukt
2 brauz
2 breesmas
2 breest
2 brist
2 briwi
2 bublis
2 bulta
2 burbulis
2 dabbuht
2 dahrsa^
2 danga
2 darr
2 darra
2 dascham
2 daschi
2 dawanas
2 dedsina
2 dedsinaht
2 deeniņa
2 deggunu
2 delweris
2 dewiņi
2 dihliht
2 dihraht
2 dischans
2 dohdeet
2 dohtas
2 dragaht
2 dre
2 drebbischa
2 drihs
2 drihß
2 dro
2 dru
2 druhsma
2 druwa
2 druwas
2 dsegguse
2 dsegguses
2 dsehse
2 dselna
2 dselt
2 dselwe
2 dsennamais
2 dsihśla
2 dsihtees
2 dsihwa
2 dsiļsch
2 dsimts
2 dsird
2 dsirdehs
2 du
2 dusmas
2 duz
2 dwascha
2 dwehseles
2 eebahst
2 eedsiht
2 eekahroht
2 eekscha
2 eekschan
2 eelaist
2 eelohki
2 eenaidneeku
2 eenaschi
2 eepehrt
2 eeraddums
2 eeśals
2 eeschu
2 eeśeet
2 eeśim
2 eeskaht
2 eesśeet
2 eewehrtahs
2 ehkas=zelśchana
2 ehrkulis
2 eijoht
2 esśam
2 ez
2 gabbalinsch
2 gaddeem
2 gahjis
2 gaidiju
2 gails
2 gais
2 gaiśa^
2 gaiss
2 gaiśs
2 galds
2 gallam
2 gals
2 garda
2 gards
2 gardums
2 garraiņi
2 gaŗŗam
2 garru
2 garrums
2 gars
2 gaŗsch
2 gaudena
2 gauschas
2 gausśi
2 gaust
2 gawenis
2 ge
2 gehrbt
2 gehreht
2 gi
2 ģinda
2 glabbaht
2 glaimoht
2 glaudaht
2 glaust
 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015