Vārdformu biežuma vārdnīca (Fuer1650_70_1ms)

 

Kopējais vārdformu skaits: 9667
Kopējais vārdlietojumu skaits: 14611

Saraksta limits: 1000
Reģistrjūtība:

165	ne
104 Tas
83 to
76 tas
73 ar
71 es
67 winsch
62 ir
60 in
59 wiņśch
57 Es
56 tu
50 no
49 man
48 ka`
45 ta
43 tad
40 ka
40 pee
39 pa
39 te
39 Tee
38 tee
37 Ta
34 kad
34 tew
33 buhs
33 irr
33 ko
32 bet
31 jau
30 uhs
28 par
28 wiņņu
27 kas
26 jeb
25 tahs
25 tik
23 eet
23 newa
23 wiņsch
22 gan
22 Kad
22 labbi
22 pehz
20 manni
20 wehl
19 gann
19 kur
18 Tu
18 ween
18 weens
18 weenu
17 jo
17 kam
17 Kas
17 Ne
17 warr
16 diwi
16 Ko
16 Sirgs
16 Winsch
15 bittes
15 Deews
15 labba
15 ta`
15 wiņņam
14 dauds
14 pahr
14 Semme
14 tahds
14 tam
14 wiņņa
13 No
13 tikkai
13 tohs
12 allus
12 behrns
12 esmu
12 Is
12 itt
12 Kam
12 nahk
12 us
12 wiņņi
11 behrnu
11 bij
11 buhtu
11 drahnas
11 eśmu
11 lihds
11 mas
11 nu
11 pats
11 Śirds
11 Tam
11 tur
10 Deewa
10 gribb
10 juhs
10 kohks
10 Tahs
10 tohp
9 ahs
9 dohd
9 doht
9 ja
9 leels
9 reds
9 Semmes
9 Śirgs
9 Te
9 weena
8 aug
8 deewa
8 dsihwo
8 is
8 jaw
8 kahrt
8 leetus
8 likt
8 newarr
8 prett
8 runnaht
8 Sahles
8 Sirgu
8 teem
8 Wai
7 behrneem
7 bija
7 deews
7 eśśi
7 gull
7 lai
7 Man
7 mannas
7 mannis
7 Pahr
7 preeksch
7 preekśch
7 Reds
7 runna
7 Saķķis
7 stahw
7 tappa
7 truhkst
7 winnam
7 wista
7 Zaur
7 Zilweks
6 apkahrt
6 art
6 azzis
6 deenas
6 gribbu
6 Ka`
6 klausiht
6 kult
6 Kungs
6 labbs
6 labbu
6 lahzis
6 Lai
6 lassiht
6 leddus
6 leeta
6 meita
6 mums
6 mutte
6 na
6 Nu
6 Pa
6 Rohkas
6 Sahle
6 sawu
6 śawu
6 śist
6 tahda
6 Tew
6 Uhdens
6 wihrs
6 winnu
6 Zilwehks
5 a
5 ai
5 Allus
5 appaksch
5 Ar
5 arri
5 dabbu
5 darriht
5 dsels
5 dsirnawas
5 ees
5 ehst
5 gaddu
5 gahja
5 Gann
5 Ka
5 kahdas
5 kahdu
5 Kaut
5 Kristus
5 kungam
5 Kur
5 labba^
5 labs
5 lehti
5 lihst
5 Mahte
5 manna
5 mannim
5 Meita
5 mest
5 mett
5 nei
5 ohtru
5 patti
5 pus
5 rohkas
5 rohku
5 Śahles
5 Śaule
5 sinna
5 Sirni
5 sust
5 Tahds
5 tekk
5 Tik
5 To
5 Uhs
5 wairak
5 weeta
5 wirśu
4 a^
4 agri
4 ais
4 Aldermannis
4 aplam
4 at
4 atkal
4 Augsts
4 azzim
4 ba
4 Baddu
4 Basnizas
4 behrni
4 behrnus
4 Bittes
4 deena
4 desmits
4 drehbes
4 durwim
4 essi
4 Gohws
4 guļļ
4 gulleht
4 is=
4 istapt
4 Ja
4 klahjahs
4 labbam
4 labbas
4 labbiba
4 laiks
4 laiku
4 leelu
4 linni
4 luhst
4 Manni
4 mannu
4 mehs
4 Meitu
4 Mescha
4 mescha
4 nahkt
4 nams
4 nasis
4 neeka
4 Nelaime
4 pauts
4 Pee
4 pilns
4 projam
4 Rehmens
4 Rudsu
4 Saglis
4 sagt
4 śakka
4 śaknes
4 scho
4 Śeets
4 śeht
4 sirgs
4 Sirņi
4 Śohds
4 staiga
4 strahdaht
4 Śuns
4 tahdai
4 tai
4 tanni^
4 tapehz
4 tawa
4 Tehwa
4 tewim
4 truhkt
4 Tur
4 Ugguns
4 uttis
4 wahrds
4 wahrdu
4 wahriht
4 wai
4 warru
4 weenas
4 wehjs
4 wehjsch
4 west
4 wilks
4 wiņņas
4 wiśs
4 wiśśi
4 zelt
3 A
3 abbi
3 addata
3 addiht
3 ahsgulleht
3 Ai
3 allu
3 am
3 Apkalla
3 Aplam
3 as
3 assinis
3 at=
3 atlaist
3 Aü
3 augsts
3 aust
3 Ba
3 Bahrda
3 Ballodis
3 bars
3 Behrnu
3 Bernu
3 bijaht
3 blaudahs
3 buht
3 dabba
3 darbs
3 darbu
3 darra
3 darrijis
3 Deena
3 Deewam
3 Dehls
3 deht
3 dihgst
3 dischani
3 drihds
3 Dselt
3 dsihres
3 Dsiht
3 dsiht
3 Dsimts
3 E
3 eekśch
3 Ehka
3 Ehku
3 Elles
3 Gabbals
3 gaiśs
3 Galds
3 gallu
3 galwa
3 galwu
3 Gaŗŗ
3 Gohda
3 Grehkus
3 gribbeja
3 ilgi
3 isdohdahs
3 isdsiht
3 Jauns
3 jauns
3 jemt
3 jums
3 kahda
3 Kahja
3 kahjahs
3 Kahrt
3 Kalwa
3 kamehr
3 kaŗŗa
3 Kauls
3 kaut
3 Kohks
3 kohpa
3 Kursch
3 Labbis
3 lahga
3 laist
3 ļaudis
3 lauka
3 lauku
3 ļauna
3 lauschu
3 leeks
3 leekt
3 leeku
3 leela
3 leeneht
3 leet
3 leetas
3 leeti
3 leetu
3 lehkt
3 lehpas
3 lezzinaht
3 lihkt
3 lohdaht
3 Lohps
3 luhgt
3 lunkaiņsch
3 lunzinaht
3 Mahrjas
3 Mais
3 Maise
3 maise
3 maitaht
3 malka
3 mans
3 Matti
3 matti
3 Meddainsch
3 Meega
3 Mehle
3 Mehs
3 Mest
3 mettahs
3 mirt
3 Miśa
3 muhsu
3 muhśu
3 mutt
3 no=
3 ohgas
3 Ohsola
3 ohtram
3 ohtrs
3 padarriht
3 pahreet
3 Pakkal
3 paschu
3 paśchu
3 peedoht
3 peens
3 peenu
3 peera^
3 Pohst
3 Preeka
3 Preeksch
3 pretti
3 puśchu
3 putra
3 raggum
3 raugahs
3 reibst
3 Renges
3 Rihka
3 Rohka
3 rohka
3 Rohku
3 sahles
3 Śahls
3 Saķķa
3 Śalnaiņśch
3 Śarkans
3 sarru
3 śaukt
3 sawas
3 śaweem
3 sazziht
3 Śchaut
3 śchaut
3 sche
3 śche
3 Seedeht
3 Śeeksts
3 śeet
3 Śeewa
3 Śehru
3 Śemme
3 Śezzen
3 sinnu
3 Śirni
3 Siwis
3 Śmalks
3 śmird
3 Sohbi
3 Spehks
3 Staht
3 stahweht
3 staigaht
3 Starp
3 starp
3 Stihgas
3 strehbt
3 Śugga
3 Suns
3 śuns
3 Śwehrs
3 tadai
3 taggad
3 tahdas
3 tahļu
3 tahm
3 Tahma
3 Tahśs
3 teeśa
3 Tehws
3 tewis
3 tihk
3 tikai
3 trauśls
3 tudaļ
3 turreht
3 twaiku
3 ugguni
3 uhdens
3 Wadmallas
3 wakkar
3 waŗŗa
3 welkahs
3 wezs
3 widdejadi
3 wilkt
3 willna
3 Wiņśch
3 wirśśu
3 wiśśas
3 wistas
3 zaur
3 Zehlens
3 zeļļa
3 zeppure
3 Zers
3 Ziska
3 Zits
3 zittu
3 Zuhka
3 Zuhku
2 Abbejadi
2 Abbi
2 Abra
2 addijis
2 Ahboli
2 ahboli
2 Ahda
2 ahdas
2 Ahļa
2 ahra
2 ahra^
2 Ahrste
2 ahsbahst
2 ahsgahja
2 Ahsjemt
2 ahsstaht
2 aisdoht
2 aiseet
2 aisrunnaht
2 akmins
2 alga
2 algu
2 Alksnis
2 allasch
2 amals
2 Ammata
2 Ammatu
2 Amuls
2 ap
2 ap=
2 apleekt
2 appakscha`
2 appaļi
2 appiņņi
2 appiņņu
2 Appiņu
2 appiņu
2 apraust
2 apreibt
2 Aprikka
2 Arrig
2 arrig
2 Assaras
2 asti
2 atgahja
2 atkahru
2 atklahjees
2 atkohstees
2 Atmatta
2 Atmest
2 atmettinaht
2 atmiht
2 atminneht
2 Atsahle
2 Atschagarni
2 Atśchagarni
2 atselt
2 atśist
2 atsprahkli
2 atstahja
2 atstattu
2 Attrast
2 atzelt
2 audekla
2 audekls
2 audsis
2 Augons
2 augsti
2 Augstitees
2 augt
2 Auksta
2 Auns
2 auśis
2 auśśis
2 Aust
2 ausu
2 Azs
2 Azzis
2 Azzu
2 baddigs
2 Baddiht
2 bahneem
2 bahni
2 Bahrdu
2 Bakstiht
2 ballodis
2 Balloschi
2 bals
2 balta
2 Baltums
2 Bandas
2 Barriba
2 Basniza^
2 beesa
2 behg
2 Behres
2 behrnam
2 Berns
2 Bes
2 bett
2 Biķķis
2 Birse
2 Bitte
2 bittehm
2 blakkam
2 blehdis
2 blihn
2 Brauz
2 breescha
2 brihscham
2 Buhki
2 Burwis
2 da
2 dadschi
2 Danga
2 Darriht
2 Dasch
2 dascham
2 daschu
2 Dauds
2 dedsina
2 Deegs
2 deegs
2 Deenas
2 deeniņņa
2 Deewu
2 deewu
2 Degt
2 dehļ
2 dehtees
2 Delweris
2 dewe
2 Dewiņi
2 die
2 Diwi
2 dohdeet
2 dohtas
2 doschu
2 drihs
2 Drudsis
2 druwas
2 dseedaht
2 Dsegguśe
2 dseļļ
2 Dsels
2 dsennamais
2 dsert
2 dsestrs
2 Dsihśla
2 Dsihtees
2 dsihtees
2 dsimta
2 dsird
2 duhścha
2 Dwehśele
2 eekścha
2 eekscha^
2 Eelohki
2 eeśchauts
2 Eesseet
2 eestidsis
2 Eewa
2 eewehrt
2 eewehrtahs
2 Ehd
2 Ehdami
2 Ehrkulis
2 ei
2 Eima
2 Gaddus
2 gahjis
2 gaidiju
2 Gails
2 Galwa
2 Gan
2 gauśśi
2 Ģinda
2 glehwi
2 glums
2 Gnausiht
2 gohda
2 Gohds
2 Gohdu
2 greesch
2 Greesi
2 Greest
2 Grehks
2 Grehku
2 grehkus
2 grib
2 gruhti
2 gulleja
2 gullu
2 Gurksta
2 ht
2 i
2 Ihgnis
2 ihgums
2 ihs
2 ikweenam
2 Irbs
2 irdens
2 is=ehdas
2 isgahja
2 Islausiht
2 isnest
2 isrehdi
2 isśwehrt
2 istikt
2 istizzis
2 istruhkt
2 iswehrt
2 iswilkt
2 Jau
2 jelle
2 jem~
2 Jemt
2 Jo
2 ju
2 judras
2 Juhgt
2 Juhras
2 Juhtis
2 Kah
2 kahds
2 kahja
2 kahjas
2 kahju
2 Kahls
2 Kahposti
2 Kahrpe
2 Kahrs
2 Kahrst
2 kahst
2 Kaiśls
2 Kaķķe
2 kakku
2 kalps
2 Kapohstus
2 karstu
2 kasa
2 kasas
2 Kasch
2 Kaschu
2 Kasu
2 katla
2 katla^
2 kauli
2 Kehrses
2 Kiddaht
2 klabb
2 klabbata
2 klikst
2 Klints
2 Kluhga
2 knaśchi
2 Kohdeis
2 Kohdinaht
2 Kohdols
2 kohka
2 kohku
2 kohpa^
2 Kohpsch
2 Kohst
2 krahśe
2 krahśns
2 Krasts
2 Kreisśa
2 Krumbeht
2 Kruppis
2 Kugsne
2 kuhde
2 Kuhlinus
2 Kulsteklis
2 Kunga
2 kungs
2 kungu
2 kurrinaht
2 labbad
2 lahd
2 lahdinah
2 lahpsta
2 laidis
2 laikam
2 laikeem
2 laisks
2 laistijums
2 lammaht
2 lappas
2 laukas
2 lauks
2 launa
2 Ļauna
2 launs
2 ļauschu
2 lausiht
2 laust
2 leddu
2 leegt
2 leek
2 leeka
2 Leelam
2 leelas
2 leeleem
2 leeli
2 Leetnis
2 Leez
2 leezinis
2 lenkt
2 lezzahs
2 liddens
2 lihdsa
2 lihdsam
2 lihgoht
2 lihks
2 lihkums
2 Likśchana
2 liksta
2 lohbiht
2 lohbis
2 lohde
2 lohkainsch
2 lohpeem
2 ļohti
2 lohziht
2 lohzischana
2 lohzitees
2 luhdseis
2 luhks
2 luhsni
2 luhsti
2 lummeht
2 lussinaht
2 mahku
2 Mahrziņsch
2 mahte
2 Mahziht
2 Mahzitais
2 mahzitees
2 mahzu
2 mais
2 Maises
2 Maita
2 Malku
2 mallam
2 Manna
2 manna^
2 mannam
2 Manta
2 Mantineeks
2 mattus
2 Maukt
2 Meeschi
2 meeschu
2 meeśu
2 Meets
2 Mehnes
2 mehr
2 Mehra
2 Meitas
2 Meldi
2 Melleem
2 Melmenes
2 Meln
2 Melna
2 Mestees
2 mihksts
2 Mihle
2 miht
2 Milsenis
2 mirris
2 mirst
2 Mist
2 Mitteklis
2 mohsta
2 muggura
2 muhs
2 Muhsa
2 muhschu
2 Mums
2 Mutt
2 Muttes
2 Nabbagu
2 naggis
2 Naģihģs
2 nahks
2 Nahrizes
2 Nahtra
2 nahzis
2 Nakti
2 nammu
2 Nams
2 Nasis
2 Naśis
2 Nauda
2 nauda
2 naudas
2 Naudu
2 naudu
2 neba
2 nederr
2 neesa
2 Neg
2 Nejauz
2 neka
2 Nelaiki
2 Nelaiks
2 Ņemt
2 neneeka
2 nepateeśi
2 neśs
2 Newa
2 Newiļļu
2 nikna
2 nikni
2 nodsiht
2 noeet
2 nogahnahs
2 nohmoht
2 nohst
2 nonest
2 Nopuhta
2 noreesch
2 Nosagt
2 nośchaut
2 nośirmoht
2 noskumta
2 notikke
2 notwihzis
2 Nozehrt
2 Nukka
2 Ohdere
2 ohtra
2 pa=
2 Padsiŗŗas
2 Pagaida
2 Pagale
2 pagreest
2 pagurklis
2 Pahrpehrt
2 pahrśitte
2 pakkal
2 Pakohds
2 palikke
2 pallikke
2 Pamest
 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015