Vārdformu biežuma vārdnīca (Flm)

 

Kopējais vārdformu skaits: 208
Kopējais vārdlietojumu skaits: 401

Saraksta limits: 1000
Reģistrjūtība:

14	es
14 un
12 irr
11 tew
10 eekśch
10 ka
7 je§us
7 kri§tus
7 man
7 ta
6 kunga
6 ne
6 to
5 bet
5 kas
5 zaur
4 eśmu
4 jo
4 muhśo
4 no
4 tad
4 tas
4 tu
4 wairak
3 arrid§an
3 brahli
3 jums
3 lai
3 nu
3 pahwils
3 paśchu
3 tawa
3 weenu
2 ar
2 deewa
2 itt
2 ja
2 juhśo
2 ka`
2 kalpu
2 ko
2 labba
2 luhd§u
2 mannu
2 mihle§tibu
2 mums
2 pahr
2 parrada^
2 pee
2 peeņemm
2 prahta
2 rak§tijis
2 śai§tihts
2 śaitehm
2 śakku
2 schehla§tiba
2 ścho
2 śew
2 śirdi
2 tai
2 tawa^
2 tawu
2 tewis
2 tomehr
2 uhs
2 weens
2 wiņņu
2 wiņśch
1 §innadams
1 §pee§ta
1 §pehziga
1 §tarpa^
1 alla§chiņ
1 amen
1 appiai
1 apśweizina
1 ari§tarkus
1 arkipam
1 at§ihśchanu
1 at§pird§inatas
1 at§pird§ini
1 atdabbutu
1 atkal
1 atśchķirts
1 beedri
1 bes
1 bijis
1 brahlis
1 brihdi
1 buhdams
1 d§emdinajs
1 d§irdedams
1 darba=beedram
1 darba=beedri
1 darriht
1 darrijis
1 darriśi
1 deewam
1 dehla
1 dehļ
1 demas
1 derrigs
1 draud§ibai
1 drohśchiba
1 eepreezajohs
1 eepreezinaśchana
1 eeśchķiņķohts
1 epawras
1 eśśi
1 eśśoti
1 garru
1 gribbeju
1 gribbu
1 jaśchu
1 jeb
1 jepśchu
1 kalpotu
1 kuŗŗu
1 lab
1 labbuma
1 labdarriśchana
1 leela
1 leels
1 luhgśchana^s
1 luhgśchanahm
1 luhkas
1 ma§u
1 mahjas=weetu
1 makśaśchu
1 mann
1 manna
1 manna^s
1 mannahm
1 mannam
1 manni
1 mannim
1 mans
1 markus
1 meers
1 meeśa^
1 mihle§tibas
1 mihļajai
1 mihļajam
1 mihļu
1 muh§chigi
1 namma^
1 namma=kalpu
1 nederrigs
1 neneeka
1 netaiśnibu
1 nośuhtijis
1 one§imu
1 one§inu
1 paklauśiśchanu
1 par
1 pateizu
1 paturreht
1 pawehleht
1 peeklahjahs
1 peelahgadi
1 peeminnu
1 preeks
1 preezas=wahrda
1 prett
1 prohti
1 rak§tita
1 rohku
1 rohmas
1 śataiśi
1 śawa^
1 śawu
1 śirdis
1 śwehteem
1 śwehto
1 tahds
1 tahm
1 tahs
1 tam
1 tapeh§
1 tapehz
1 tapśchu
1 tawas
1 teeścham
1 tehwa
1 tewim
1 tik
1 timotejus
1 tizziba
1 tizzibu
1 tohp
1 tur
1 turklaht
1 turri
1 us
1 wairs
1 weeta^
1 wezzajs
1 wilemonu
1 wilemoņam
1 wiśs
1 wiśśa
1 wiśśeem
1 zeek
1 zeetuma=beedris
1 zerredams
1 zerreju
1 zihniśchanas=beedram
1 zittkahrt
 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015