Vārdformu biežuma vārdnīca (Flm)

 

Kopējais vārdformu skaits: 221
Kopējais vārdlietojumu skaits: 401

Saraksta limits: 1000
Reģistrjūtība:

13	un
12 irr
11 tew
10 eekśch
10 es
9 ka
7 JE§us
7 Kri§tus
7 man
7 ta
6 Kunga
5 kas
5 ne
5 to
5 zaur
4 Es
4 eśmu
4 muhśo
4 no
4 tas
4 wairak
3 arrid§an
3 bet
3 Brahli
3 jo
3 jums
3 lai
3 nu
3 paśchu
3 tawa
3 tu
3 weenu
2 ar
2 Bet
2 Deewa
2 itt
2 ja
2 juhśo
2 ka`
2 Kalpu
2 ko
2 labba
2 luhd§u
2 mannu
2 Mihle§tibu
2 pahr
2 Pahwils
2 parrada^
2 pee
2 peeņemm
2 Prahta
2 rak§tijis
2 Śaitehm
2 śakku
2 Schehla§tiba
2 ścho
2 śew
2 Śirdi
2 Tad
2 tad
2 tai
2 tawa^
2 tawu
2 tewis
2 tomehr
2 weens
2 wiņņu
2 wiņśch
1 §innadams
1 §pee§ta
1 §pehziga
1 §tarpa^
1 alla§chiņ
1 Amen
1 Appiai
1 apśweizina
1 Ari§tarkus
1 Arkipam
1 At§ihśchanu
1 at§pird§inatas
1 at§pird§ini
1 atdabbutu
1 atkal
1 atśchķirts
1 Beedri
1 bes
1 bijis
1 Brahlis
1 Brihdi
1 buhdams
1 d§emdinajs
1 D§irdedams
1 Darba=Beedram
1 Darba=Beedri
1 darriht
1 darrijis
1 darriśi
1 Deewam
1 Dehla
1 dehļ
1 Demas
1 derrigs
1 Draud§ibai
1 Drohśchiba
1 eepreezajohs
1 Eepreezinaśchana
1 eeśchķiņķohts
1 Epawras
1 eśśi
1 eśśoti
1 Garru
1 gribbeju
1 gribbu
1 jaśchu
1 jeb
1 jepśchu
1 Jo
1 Ka
1 kalpotu
1 Kuŗŗu
1 lab
1 Labbuma
1 Labdarriśchana
1 leela
1 leels
1 Luhgśchana^s
1 Luhgśchanahm
1 Luhkas
1 ma§u
1 Mahjas=Weetu
1 makśaśchu
1 mann
1 manna
1 manna^s
1 mannahm
1 mannam
1 manni
1 mannim
1 mans
1 Markus
1 Meers
1 Meeśa^
1 Mihle§tibas
1 Mihļajai
1 Mihļajam
1 mihļu
1 muh§chigi
1 Mums
1 mums
1 Namma^
1 Namma=Kalpu
1 Ne
1 nederrigs
1 neneeka
1 Netaiśnibu
1 nośuhtijis
1 One§imu
1 One§inu
1 PAhwils
1 Paklauśiśchanu
1 par
1 pateizu
1 paturreht
1 pawehleht
1 peeklahjahs
1 peelahgadi
1 peeminnu
1 Preeks
1 Preezas=Wahrda
1 prett
1 prohti
1 rak§tita
1 Rohku
1 Rohmas
1 Śai§tihts
1 śai§tihts
1 śataiśi
1 śawa^
1 śawu
1 Śirdis
1 Śwehteem
1 Śwehto
1 tahds
1 tahm
1 tahs
1 tam
1 Tapeh§
1 tapehz
1 tapśchu
1 tawas
1 Teeścham
1 Tehwa
1 tewim
1 tik
1 Timotejus
1 Tizziba
1 Tizzibu
1 To
1 tohp
1 Tu
1 Tur
1 Turklaht
1 turri
1 Uhs
1 uhs
1 Un
1 us
1 wairs
1 Weeta^
1 wezzajs
1 Wilemonu
1 Wilemoņam
1 wiśs
1 wiśśa
1 wiśśeem
1 zeek
1 Zeetuma=Beedris
1 zerredams
1 zerreju
1 Zihniśchanas=Beedram
1 zittkahrt
 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015