Vārdformu biežuma vārdnīca (Fil)

 

Kopējais vārdformu skaits: 689
Kopējais vārdlietojumu skaits: 2011

Saraksta limits: 1000
Reģistrjūtība:

86	un
63 es
55 to
53 ka
51 irr
36 kas
35 ta
34 eekśch
32 bet
30 juhs
29 kri§tus
28 jums
28 ne
28 no
24 jo
24 tahs
23 ar
23 arrid§an
22 par
20 tas
19 man
17 je§us
16 eśmu
15 pehz
15 zaur
14 us
13 pee
12 kunga
12 mannim
12 nu
12 wiśśeem
11 eśśat
11 juhśo
11 tad
10 deewa
10 pahr
9 jeb
9 lihd§
9 paśchu
9 teem
8 brahļi
8 deews
8 eśśam
8 ko
8 lai
7 buht
7 dehļ
7 ka`
7 leetas
7 mehs
7 prahtu
7 śew
6 deewam
6 ja
6 labbu
6 manni
6 wairak
6 wiņņa
6 wiśśas
5 §innu
5 buhs
5 daud§
5 itt
5 kri§tum
5 mannahm
5 nahwei
5 preezajeetees
5 tai
5 tam
5 tohp
5 tohpu
5 weenu
5 wiśs
4 alla§chiņ
4 bes
4 bija
4 kri§tu
4 kuŗŗo
4 luhd§u
4 luhkojeet
4 manna
4 mannas
4 mannu
4 meeśu
4 muhśo
4 preezas=mahzibas
4 ścho
4 tomehr
4 ween
4 weens
4 wiśśu
3 §innat
3 arrig
3 atkal
3 d§ennohs
3 darrajt
3 drih§
3 garra
3 gohdu
3 irrag
3 je§u
3 juhśu
3 kad
3 kahda
3 kam
3 mihle§tibas
3 mihļee
3 pakkaļ
3 peederr
3 preezajohs
3 preezas=wahrda
3 śaitehm
3 śakku
3 śawu
3 schehla§tiba
3 śkahdu
3 śuhtiht
3 ta`
3 tee
3 tik
3 tizzibas
3 tizzibu
3 turru
3 tuwu
3 wahrdu
3 weena
3 wiņņu
3 zeek
3 zerreju
3 zitteem
2 §innamas
2 §pehzigu
2 §tahw
2 §taiga
2 §tarp
2 amen
2 apśweizina
2 at§ihśchanas
2 atra§ts
2 augli
2 bauślibas
2 buhdams
2 buhtu
2 d§ihwibas
2 d§ihwibu
2 d§irdejśchi
2 dabbujis
2 darbu
2 deenas
2 deenu
2 epawroditu
2 eśśoht
2 gann
2 gohdibas
2 gohds
2 ittin
2 jepśchu
2 kahda^
2 kahrt
2 kahrta^
2 kauna^
2 klaht
2 kru§ta
2 kungs
2 labbaks
2 labbi
2 leeta^
2 luhgśchanu
2 ļohti`
2 mans
2 meers
2 meeśa^
2 mekleju
2 nahkśchu
2 nahzis
2 noh§t
2 ohtru
2 pa
2 palikśchu
2 pillam
2 prahta^
2 preeku
2 prohti
2 projam
2 red§ejśchi
2 śchķittis
2 semmes
2 śirdi^
2 śirds
2 śkaidri
2 śluddina
2 śwehti
2 tadehļ
2 taiśnibas
2 taiśnibu
2 tappis
2 tautas
2 teeścham
2 tehwa
2 tehwam
2 tikkai
2 tohpat
2 tur
2 turrajt
2 turrat
2 turredami
2 turreht
2 turrejs
2 uppuri
2 waijaga
2 warrat
2 warren
2 warretu
2 warru
2 weena^
2 weenadu
2 weenam
2 welti`
2 wiņśch
2 wiśśi
2 zits
2 zitti
1 §emmiga^
1 §ihnijuśchas
1 §innadami
1 §innama
1 §innamu
1 §pee§ts
1 §pehju
1 §pihdat
1 §tahwat
1 §tahweet
1 §taigajam
1 a§tota^
1 abbeem
1 aisbildinaśchanas
1 aisbildinaśchanu
1 aismir§dams
1 aizinaśchanas
1 ap§chehlojees
1 ap§chehlośchanas
1 ap§tipprinaśchanas
1 ap§tipprinaśchanu
1 apbeedronajuśchees
1 apbeedrośchanu
1 apdohmajt
1 apgrai§ihts
1 apgrai§iśchana
1 appakśch
1 apśargadami
1 apśweizinajeet
1 arri
1 at§pird§inahts
1 atraiśihts
1 atzehluśchees
1 aug§taks
1 aug§taku
1 aug§tas
1 augļeem
1 augļi
1 augścham=zelśchanas
1 augśchamzelśchanas
1 augśchanas
1 aukli
1 baggatibas
1 bahrśchanas
1 bahrśchanu
1 bauślibu
1 beedri
1 beedriba
1 beedribas
1 beedris
1 behdadams
1 behdahm
1 behdajeetees
1 behdas
1 behrni
1 benjamiņa
1 beswainigi
1 bijaśchanas
1 bijaśchanu
1 bijat
1 biju
1 bijuśchi
1 brahļeem
1 d§enneetees
1 d§ihwiba
1 d§ihwoht
1 d§ihwośchana
1 d§irdat
1 d§irdeht
1 dabbuju
1 dabbujuśchi
1 dabbutu
1 dahwanu
1 dahwinajs
1 dalliba
1 darba
1 darba=beedreem
1 darba=beedri
1 darbojees
1 darra
1 darrajtees
1 darridams
1 darrihs
1 darrijuśchi
1 debbeśi^
1 debbeśi^s
1 deena^
1 deenai
1 deewu
1 dehls
1 diwkahrt
1 dohma
1 dohmaht
1 dohmas
1 doht
1 dohta
1 draud§iba
1 draud§ibu
1 drebbeśchanu
1 drihk§t
1 drihs
1 drohśchi
1 drohśchibu
1 ebre`e`ŗeem
1 ebre`e`ris
1 eegribbedamees
1 eemeślam
1 eenaidneekus
1 eepreezinaśchana
1 eerahwees
1 eeśahkuma
1 eeśahzis
1 eet
1 eezelts
1 epawrodita
1 eśśeet
1 eśśmu
1 eśśohts
1 eśśoti
1 eśśus
1 ewodiu
1 gahdajśchi
1 gahdat
1 gahdatu
1 gaidam
1 gaidiśchanu
1 gals
1 garra^
1 gohda^
1 gohda=makśu
1 gohdigs
1 grahmata^
1 gribbeśchanu
1 gribbu
1 gruht
1 i§ra`e`ļa
1 ih§tens
1 ikkatru
1 ikweens
1 ilgojahs
1 ilgojohs
1 ir
1 isdewees
1 isdohśees
1 isgahjis
1 ismahzihts
1 isśalkt
1 isteikt
1 istruhzinati
1 iswehleht
1 jaw
1 je§um
1 jelle
1 juhgas
1 kadehļ
1 kahds
1 kalpa
1 kalpi
1 kalpojam
1 kalpojis
1 kar§tumu
1 katrai
1 katru
1 klahjahs
1 klementu
1 krohnis
1 kungu
1 kurneśchanahm
1 kuŗŗas
1 kuŗŗeem
1 kurrenes
1 kuŗŗu
1 ķei§eŗa
1 labb
1 labba
1 labbumu
1 lahgadiba^
1 laikam
1 laiks
1 laupiśchanu
1 leeka
1 leelijamees
1 leeliśchana
1 leeliśchanu
1 leeta
1 leeta^s
1 leezineeks
1 lehniba
1 lihd§a
1 lihd§i`
1 lihd§igs
1 lihdśi`
1 lihgśmiba
1 lihgśmibas
1 lihgśmibu
1 lohzitees
1 luhgśchanas
1 ma§aka
1 mahzijees
1 mahzijuśchees
1 makedonijas
1 mann
1 manna`
1 mannai
1 mannam
1 manneem
1 meera
1 meeśahm
1 meeśai
1 mehlei
1 mehŗamu
1 mehrķi
1 mekle
1 mihle§tiba
1 mihle§tibu
1 mihligs
1 miŗŗoņo
1 mirśchana
1 muh§cham
1 muh§chigi
1 muhs
1 muhśu
1 nahk
1 nahkdams
1 nahks
1 nahkt
1 nahwi
1 namma
1 ne§dami
1 neds
1 neeka
1 neezigu
1 neneeka
1 neno§eed§igi
1 neween
1 neweśśels
1 neweśśelu
1 niknas
1 nikneem
1 no§kumśchana
1 nomannidams
1 nośkumśchanu
1 notizzis
1 ņehmees
1 ņemt
1 ņihmi
1 ņihmi^
1 pa=aug§tinajs
1 pa=aug§ts
1 pa§emmigs
1 pa§emmojees
1 pa§emmośchanu
1 pa§ih§tu
1 pa§uśchana
1 pa§uśchanas
1 paaug§tinahts
1 pabeigs
1 padarra
1 padarriśchanu
1 padoht
1 pahrbaudiht
1 pahrbaudiśchanu
1 pahrgroh§itas
1 pahrwehrtihs
1 pahwils
1 pakalpo
1 pakalpotu
1 pakkaļ=d§inneji
1 paklauśigi
1 paklauśigs
1 paleekam
1 palikt
1 paļaujamees
1 paļauśchana
1 paļautees
1 pama§am
1 parahdiśchana
1 paśargahs
1 paśaules
1 paścham
1 paścheem
1 paśkubbinaśchana
1 paśneegśchanu
1 pateeśi
1 pateikśchanu
1 pateizu
1 patizziga
1 patizzigu
1 pats
1 patt
1 pe§tiśchanu
1 pe§titaju
1 pee=augśchanu
1 pee=ehdis
1 peeaugśchanu
1 peebeedronajuśees
1 peedau§igi
1 peederrahs
1 peelikt
1 peeluhgśchana
1 peeluhgśchanu
1 peeminnu
1 peeņemmeet
1 peeņemmigu
1 peepeeśchi
1 peepildeet
1 peepildihs
1 peepildihts
1 peepilditi
1 peeśaukśchanu
1 peeteezigs
1 pih§kopeem
1 pilniga
1 pilnigi
1 pilnigs
1 pirmas
1 prahtis
1 prahts
1 pree§as=wahrda
1 preekścha=sihmi
1 preezajees
1 preezas=wahrdam
1 preezaśchohs
1 preezatees
1 pretti
1 prettineekeem
1 rak§tiht
1 rak§tita
1 rak§titi
1 raud§iht
1 raudadams
1 rauga
1 red§edami
1 red§edams
1 red§eśchu
1 ree§chanas
1 rohmas
1 ruhpe
1 runnaht
1 runnaśchanahm
1 śagrahbis
1 śagrahbt
1 śagrahbts
1 śagrai§iśchanu
1 śaites
1 śajuśchanas
1 śaldu
1 śamantoju
1 śapraśchana
1 śawa^
1 śawas
1 śazzijis
1 śchahdu
1 śchahm
1 śchee
1 ścheem
1 schehla§tibas
1 śchim
1 śchķeet
1 śchķeetohs
1 śchķih§ts
1 śeewahm
1 śewim
1 sintiku
1 śirdigi`
1 śirdigu
1 śirdis
1 śirds=mihligee
1 śkaudibas
1 ślawa
1 ślawu
1 śluddinahts
1 śmarśchu
1 śohda=namma^
1 spehku
1 spihdekļi
1 strahdneekeem
1 śuhdeem
1 śuhtihts
1 śuhtijis
1 śuhtijuśchi
1 śuhtitu
1 śullainibu
1 śullaiņeem
1 śuņņeem
1 śwehteem
1 śwehtibas
1 śwehtu
1 tahdi
1 tahdu
1 taiśns
1 tapehz
1 tappuśchas
1 tappuśchi
1 taps
1 tapśchu
1 tapt
1 teizams
1 teśśalonika^
1 tew
1 tezzejs
1 tihri
1 tikkuśchi
1 tiklab
1 timoteju
1 timotejus
1 tizzedams
1 tizzeht
1 tohs
1 truhkśchanas
1 truhkuma
1 turrahs
1 turram
1 turredams
1 uhs
1 uppurehts
1 wahrda
1 wahrdeem
1 wahrdi
1 waijad§ibai
1 waijad§ibas
1 waijad§ibu
1 waijadams
1 wainigs
1 wairojahs
1 wari§e`e`ris
1 warr
1 warram
1 weenadas
1 weenis
1 weenlihd§igi
1 weenprahtigi
1 weeta^
1 wehders
1 wehl
1 weltu
1 widdu
1 wilippeŗeem
1 wilippeŗi
1 wilippo^s
1 wiņņam
1 wiņņi
1 wiņņo
1 wirs
1 wiśkim
1 wiśśa
1 wiśśa^
1 wiśśa^s
1 wiśśada^
1 wiśśadi`
1 wiśśus
1 wiśswairak
1 zee§t
1 zeekkahrt
1 zeenigi
1 zeeśchanas
1 zeļļeem
1 zerredams
1 zerribu
1 zihk§tedami
1 zihniśchanas
1 zihniśchanu
1 zilts
1 zilweka
1 zilwekeem
1 zilweks
1 zittu
 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015