Vārdformu biežuma vārdnīca (Ezr)

 

Kopējais vārdformu skaits: 1671
Kopējais vārdlietojumu skaits: 6514

Saraksta limits: 1000
Reģistrjūtība:

555	un
189 no
146 to
140 ta
132 tee
105 behrni
99 kas
94 irr
88 teem
87 ar
85 us
83 deewa
76 tas
75 ka
45 tad
45 tohs
42 behrneem
41 wiņņu
40 tam
39 bija
35 ķehniņa
35 mehs
35 tahs
34 preekśch
33 namma
33 ne
31 eekśch
31 muhśu
31 wiņņa
29 nammu
28 bij
28 pee
27 pehz
26 mums
25 ko
24 jeru§alemi
23 jeru§aleme^
23 par
22 ķehniņ§ch
21 buhs
21 i§rae#ļa
21 pahr
21 tohp
20 dehla
20 dehls
20 diwideśmits
20 jo
20 lai
20 nu
20 śimts
19 bet
19 kunga
19 lihd§
18 es
18 kad
18 ta`
18 uppes
17 ka`
17 ścho
16 e§rus
16 eśśam
16 śchis
16 tappe
15 diwi
15 tuhk§tośchi
15 wiņ§ch
15 wiśśi
14 babeles
14 deews
14 śawu
14 wiśśu
13 juhs
13 ļaudis
13 tu
13 weenu
13 wihra
12 kahrtas
12 peezdeśmits
12 tapehz
12 weens
11 diwiśimts
11 kungam
11 per§eŗu
11 semmes
11 trihs
11 wiśśeem
11 zitti
10 1
10 brahļeem
10 juhda
10 juhśu
10 kores
10 ļaudim
10 lewiti
10 mehnes
10 nammam
10 śazzija
10 śudraba
10 wiņņeem
9 arta§a§tus
9 debbes
9 deewam
9 deewu
9 jums
9 lewiteem
9 mannim
9 pree§teŗi
9 pree§teŗu
9 śaweem
9 śeewas
9 śeptiņdeśmits
8 dehleem
8 dewe
8 i§rae&ļa
8 ir
8 itt
8 ķehniņam
8 ķehniņu
8 prett
8 seltu
8 taptu
8 tśchetrdeśmits
8 uszelt
8 wiśs
8 zehlahs
7 arri
7 augścham
7 d§ihwo
7 ded§amo=uppuŗus
7 koreśa
7 nahze
7 netinim
7 pawehlehts
7 pree§teŗeem
7 rihkus
7 rohka
7 śawa
7 śawa^
7 śchaipuśs
7 śchee
7 śeśchdeśmits
7 śeśchśimts
7 śudrabu
7 tew
7 trihsdeśmits
7 trihsśimts
7 uhs
7 uszelts
7 weena
7 wihri
7 wiņņo
7 wiņņpuśs
7 zaur
6 apņehmuśchi
6 augśchu
6 dehļ
6 dewis
6 doht
6 eet
6 judeem
6 juhdu
6 kungs
6 labba
6 ļau§chu
6 mantas
6 neds
6 pawehlejs
6 peezi
6 pirma^
6 rak§tihts
6 rohka^
6 rohkas
6 sakarijus
6 selta
6 semmes=walditajs
6 śeptiņśimts
6 śweśchas
6 tehwu
6 tikkuśchi
6 ustaiśiht
5 3
5 aiswe§ti
5 arta§a§tu
5 bauślibas
5 darbu
5 darriht
5 deena^
5 deenas
5 deśmits
5 diwipadeśmits
5 draud§es
5 elama
5 eśśat
5 eśśi
5 gadda^
5 grahmatas
5 grunti
5 je§uu#s
5 jeru§alemes
5 judu
5 kamehr
5 likke
5 man
5 mannas
5 nahkuśchi
5 paśchu
5 pilsśahto^s
5 pilsśahts
5 pirma
5 prahta
5 serubabels
5 śeśchi
5 siņņu
5 tapt
5 tatnajus
5 tehweem
5 tśchetrśimts
5 tur
5 uppureja
5 wahrdeem
5 wehl
5 wihru
5 wiņņam
4 4
4 aiswe§teem
4 aisweddis
4 altari
4 arima
4 atkaļ
4 aug§takee
4 babeli
4 banus
4 bauślibu
4 benajus
4 benjamiņa
4 d§ihwoja
4 darbs
4 darijus
4 darijuśa
4 deenu
4 dehlam
4 dewiņdeśmits
4 draud§i
4 eekśchu=rak§ts
4 gahje
4 ja
4 je§uus
4 jeie#ls
4 jozadaka
4 ķehniņeem
4 kungu
4 labbi
4 leelu
4 mantu
4 matanijus
4 muhs
4 nebukadnezars
4 paścha
4 pawehleśchanu
4 pilsśahtu
4 pree§teris
4 pulks
4 rak§tija
4 śapulzejahs
4 śawas
4 ścha
4 śchi
4 śuhtija
4 taps
4 tawa
4 teeśu
4 tehwi
4 tewim
4 wahrdu
4 wahrdus
4 warr
4 weeta^
4 weetu
4 wihreem
4 wiśśus
4 zeļļu
3 11
3 §tahw
3 a§toņi
3 aggajus
3 aiswe§tu
3 ak
3 arrid§an
3 aug§teem
3 awar§akiteŗi
3 bes
3 d§eedatajeem
3 d§eedataji
3 dahwanu
3 darrihts
3 darrija
3 daud§
3 deenahm
3 dohta
3 draud§e
3 eezehle
3 eh§t
3 elija§ibs
3 elnatanu
3 gaddeem
3 gawileśchanu
3 grahmatu
3 i§rae#lu
3 ikdeenas
3 isśaukt
3 ittin
3 jeb
3 jepśchu
3 kahdu
3 kalpośchanu
3 kalpu
3 kur
3 labbu
3 laika
3 laika^
3 leek
3 leela
3 lewitus
3 luhd§
3 mae#§ejus
3 malkijus
3 mannu
3 meeru
3 mekleht
3 meklehts
3 moh§us
3 muh§chigi
3 nahk
3 namma^
3 no§eegumu
3 pagaņu
3 pahrkahpśchanas
3 pareośa
3 pats
3 pineaśa
3 prahtu
3 praweeśchi
3 pree§teŗam
3 pree§teŗus
3 preeku
3 rak§ta=mahzitajs
3 raudaja
3 rekumu
3 rihki
3 rohku
3 śawo^s
3 śchihs
3 śchim
3 se§bazars
3 śeewahm
3 semajus
3 sewatijus
3 simejus
3 starpa^
3 śwehtkus
3 tahm
3 talentus
3 tawa^
3 taweem
3 trim
3 turreja
3 uppure
3 ustaiśa
3 wahrtu=śargeem
3 waiga
3 waldija
3 waldiśchanas
3 waļļu
3 wezzajee
3 wihrs
3 wirśneeku
3 wirśneekus
3 wiśśa
3 zeetuma
2 6
2 7
2 8
2 15
2 21
2 27
2 §elta
2 §inna
2 §innams
2 §kummigs
2 §tarp
2 §tiprinaja
2 §trahdaht
2 a§arijus
2 a§gada
2 a§toņpadeśmits
2 adajus
2 adina
2 adonikama
2 ah§chus
2 aiskaweja
2 aiskaweti
2 aisweśchanas
2 akewas
2 akmiņeem
2 akuba
2 amarijus
2 ammata
2 apśuhd§
2 apśweizina
2 apśweizinaśchanu
2 arrig
2 aśśawa
2 aśśura
2 at§pirgśchanas
2 atbildeja
2 ateŗa
2 atlikkuśchi
2 atra§ti
2 atśchķihruśchees
2 atweddis
2 aunu
2 aunus
2 balśi
2 bar§illaja
2 batteem
2 bauśleem
2 bebaja
2 bebajus
2 behrnu
2 beķķeņi
2 benujus
2 bigewajus
2 bijuśchi
2 biķķeŗi
2 bo§najus
2 d§immumu
2 dahwida
2 darba
2 darijuśam
2 darrajt
2 ded§amo=uppuri
2 deena
2 dehli
2 dewiņi
2 dewiņśimts
2 dewuśchi
2 dohdam
2 dohts
2 dohtum
2 drehbes
2 dumpigu
2 e§ru
2 e§rum
2 eelie#zers
2 eeśahze
2 eeśwehru
2 ehde
2 elijus
2 elioe#najus
2 eļjes
2 eśśus
2 gads
2 garru
2 gaweņus
2 gawileja
2 giddeļa
2 grahmata
2 gree§is
2 grehkojśchi
2 grehku=uppuri
2 grunte
2 i§rae&ls
2 i§rae&lu
2 i§rae#ls
2 iddu
2 iddus
2 is§pruzzis
2 isdohdahs
2 isdohti
2 jaw
2 je§ajus
2 je§ijus
2 jehru
2 jehrus
2 jeie#ļa
2 jerimots
2 jo§abads
2 joaba
2 joanans
2 judi
2 ka^
2 kahds
2 kahrta^
2 kalpeem
2 kalpi
2 kanzleris
2 ķehniņi
2 kuŗŗu
2 kweeśchu
2 labbumu
2 labprahtigu
2 laiko^s
2 leeleem
2 leels
2 leeta
2 leetahm
2 leetas
2 leetu
2 leetus
2 lewitu
2 lewja
2 likta
2 lizzis
2 lohpeem
2 luhd§e
2 ma§
2 makśu
2 manaśśus
2 manna^
2 mans
2 matnajus
2 me§ullams
2 mehteli
2 meitahm
2 meitas
2 mekle
2 meślus
2 muhri
2 muhŗi
2 muhśa
2 muitu
2 mutti
2 nahzis
2 nams
2 naudu
2 ne§tu
2 nebus
2 nekoda
2 ņemt
2 neśchķih§tibu
2 neśśahs
2 nośaukti
2 noweddis
2 ohlekśchu
2 ohtra^
2 ohtram
2 pabeid§e
2 pabeigts
2 padohma=dewejeem
2 padohma=deweji
2 padohmu
2 palihd§
2 pamohdinaja
2 pataiśiti
2 patihk
2 pawehleja
2 pawehleśchana
2 peeklahjahs
2 peez
2 pils
2 prahts
2 preekścha^
2 preekśchajo^s
2 prohti
2 pulku
2 pulziņ§ch
2 rak§titajs
2 rak§titaju
2 rak§tu=mahzitajam
2 red§eja
2 rekums
2 sabads
2 śahls
2 śahze
2 salamaņa
2 salluma
2 sallums
2 śaplohśiju
2 śapulzeju
2 satus
2 śawus
2 śazziju
2 schehla§tiba
2 śchodeen
2 śchohs
2 sealtie#ļa
2 sebadijus
2 śeewu
2 sekanijus
2 selemijus
2 selts
2 semme
2 semme^
2 śenn
2 śeptihts
2 śeptiņ
2 śeptiņi
2 seraja
2 serebiju
2 śeśch
2 śewim
2 sim§aju
2 sim§ajus
2 śirdi^
2 skahdu
2 star
2 śuhtijśchi
2 śuhtiju
2 śwehti
2 tai^
2 tawo
2 teikdami
2 tewi
2 tomehr
2 traukus
2 tśchetr
2 tśchetri
2 tuhk§tośchas
2 u§ijus
2 uppureht
2 uppurejśchi
2 uppuŗus
2 ustaiśija
2 ustaiśiśchanas
2 uszehle
2 uszeļļ
2 wahrda
2 wahrds
2 waijaga
2 wal§tas
2 wal§tiba^
2 wal§tibu
2 waŗŗa
2 weenigs
2 wehrgośchana^
2 wehrśchus
2 wezzajeem
2 wihna
2 wirśneekeem
2 wiśśa^
2 wiśśas
2 zeetumu
2 zehlehs
2 zeltohs
2 zittas
2 zitteem
1 2
1 5
1 10
1 12
1 16
1 19
1 24
1 31
1 33
1 64
1 §ihri§ki
1 §innama
1 §innamu
1 §kai§tus
1 §kaidri
1 §kann
1 §kaņņu
1 §kubbina
1 §kumjahs
1 §pehje
1 §pehzina
1 §poh§cha
1 §tahweht
1 §tahweja
1 §tipra
1 §tiprai
1 §tipri
1 §tiprinajees
1 §tiprinajohs
1 §tiprinatas
1 §tipru
1 §trahdahts
1 §wehreht
1 §wehreja
1 a§abiju
1 a§abijus
1 a§ae#ļa
1 a§aree#ls
1 a§i§us
1 a§maweta
1 a§nawars
1 a§nus
1 a§toņ
1 a§toņdeśmits
1 a§toņśimts
1 a§uma
1 a§uwa
1 aa&§werus
1 aa&roņa
1 aarim
1 abajus
1 abbi
1 abdus
1 abi§uus
1 adar
1 adnus
1 agaba
1 agabas
1 ahra
1 ahtri
1 aisd§ihśchanu
1 aisgahjahm
1 aiskawe
1 aiskaweht
1 aisleegts
1 aisturrejs
1 ajas
1 akewu
1 akitoba
1 akmetas
1 akoza
1 akuwa
1 amja
1 ammoniteŗeem
1 amoniteŗeem
1 amrams
1 anana
1 ananijus
1 ananus
1 anatota
1 ap
1 ap§kaitiśees
1 apdraud§inatees
1 apģehrbti
1 apkahrt
1 apkaitinajśchi
1 apkart
1 apkauneśchanu
1 apmettamees
1 apņehmees
1 apśehdehs
1 apśehdohs
1 ar§a
1 arakewiteŗi
1 arie#lu
1 arura
1 arus
1 aśama
1 aśśur=addons
1 at§ih§i
1 at§tahjis
1 atalija
1 atbildeśchanu
1 atdewe
1 atdoht
1 atgahdaśchanu
1 atgree§ahs
1 atgree§chahs
1 atgree§is
1 atgree§uśchees
1 atir§atus
1 atita
1 atiwus
1 atkahpj
1 atkahpśchana
1 atkahpuśchees
1 atkahpuśchi
1 atlajus
1 atleek
1 atleekams
1 atlikkuśchee
1 atlikśchana
1 atlizzis
1 atme§ti
1 atnahkśchanas
1 atnahze
1 atpakaļ
1 atra§t
1 atra§ta
1 atra§tiņs
1 atraddu
1 atradduśchi
1 atraśśi
1 atrauśi
1 atśchķihrahs
1 atśchķihru
1 atśchķiŗŗ
1 atśchķirtam
1 attiļa
1 attus
1 atwe§tu
1 atwedde
1 aug§ta
1 aug§takeem
1 aug§tas
1 aug§tee
1 aug§tneekus
1 aug§tums
1 augļeem
1 augumu
1 auni
1 azz
1 azzumirkli
1 babele^
1 babiloneŗi
1 bae#nu
1 bahr§iba
1 bahr§ibu
1 bahrdas
1 bahrgu
1 bakbuka
1 balķi
1 baļķi
1 balśis
1 barkośa
1 bauśla
1 bauśliba^
1 bauślus
1 bazeluta
1 bedijus
1 bee#rots
1 beedreem
1 behrno
1 behrnus
1 benjamins
1 benuja
1 beśśajus
1 beteles
1 betlema
1 bezajus
1 bezalee#ls
1 bi§lams
1 bigewaju
1 bih§tahs
1 bih§tohs
1 bihjajahs
1 bijahm
1 bijis
1 bijuśchu
1 bijuśi
1 biķķeŗus
1 bil§anu
1 brahli
1 brahļi
1 brihdi
1 buhdami
1 buhśim
1 buht
1 buhtu
1 buki
1 d§eedaja
1 d§eedatajas
1 d§eeśmahm
1 d§ehre
1 d§emdejśchas
1 d§eŗŗamo=uppuŗeem
1 d§ert
1 d§ihwojśchi
1 d§ihwośchanas
1 d§ihwot
1 d§immuśchi
1 d§irdeja
1 d§irdeju
1 d§irdeta
1 dabbu
1 dahrgeem
1 dahwana
1 dahwids
1 danjels
1 darijuśu
1 darkoņa
1 darra
1 darrat
1 darri
1 darridami
1 darrihs
1 darrijs
1 darriśim
1 darrita
1 deawiteŗi
1 debbeśim
1 ded§amo=uppuŗeem
1 deena^s
1 dehl
1 dehlus
1 dehwehts
1 delajus
1 derribu
1 dewita
1 dina&iteŗi
1 diweju
1 diwipadeśmita^
1 diwipadeśmits{diwipa=eśmits}
1 dohd
1 dohdeet
1 dohtam
1 dohtu
1 drakmahm
1 drakmas
1 draud§ibas
1 drebbeja
1 drih§
1 dumpineekus
1 dumpis
1 duśmibu
1 duśmośchanai
1 ee§kaitija
1 eebeds
1 eed§ihwotajeem
1 eedoht
1 eedrohśchinaja
1 eelamiteŗi
1 eelea§aŗa
1 eelea§aŗam
1 eelea§ars
1 eelie&§ers
1 eelie#§eru
1 eelija§iba
1 eelikti
1 eeliwalets
1 eeliwelets
1 eelu
1 eemantoht
1 eemantośchanu
1 eenadada
1 eenaidneekeem
1 eenaidneeku
1 eeśahkuma^
1 eeśwehrts
1 eeśwehrtu
1 eeśwehtija
1 eeśwehtiśchanu
1 eeśwehtita
1 eeśweŗŗat
1 eetat
1 eetiteŗeem
1 eetum
1 eezehlis
1 eezell
1 eezeļļam
1 eezelti
1 eezeltu
1 egipteŗeem
1 eh§eļu
1 ehdamo=uppuŗeem
1 eij
1 elea§us
1 elioe&najus
1 eļji
1 eśmu
1 eśśet
1 ga§ama
1 ga&a&ra
1 gabas
1 gaddam
1 gaddo^s
1 gahjuśchi
1 galla
1 gals
1 galwas
1 galwu
1 gau§chi
1 gaudas=grahmatu
1 gawejam
1 gawileśchanas
1 gedalijus
1 ger§oms
1 gibaŗa
1 gileaditeŗa
1 glabbajeet
1 gluhneja
1 grahmata^
1 grahmatahm
1 grahmatu=namma^
1 grehki
1 grib
1 gribbam
1 gribbeja
1 gruntei
1 gudribas
1 gullamee
1 i§mae#ls
1 i§ra#ļa
1 i§rae~ļa
1 i§raeļa
1 i§raelu
1 ih§tenu
1 ihtamara
1 ikkatra
1 ikkatrs
1 ikkatru
1 ilkijus
1 immera
1 immeŗa
1 is§prukkuśchu
1 is§prukśchana
1 is§tah§tihts
1 is§teepj
1 isd§ennam
1 isd§iht
1 isdeldeśchanu
1 isdeldetai
1 isdewahs
1 isdewe
 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015