Vārdformu biežuma vārdnīca (Ezr)

 

Kopējais vārdformu skaits: 1737
Kopējais vārdlietojumu skaits: 6514

Saraksta limits: 1000
Reģistrjūtība:

463	un
175 no
144 to
131 ta
113 tee
105 Behrni
96 kas
94 irr
91 Un
88 teem
84 ar
83 Deewa
83 us
73 tas
70 ka
45 tohs
42 Behrneem
41 wiņņu
40 tam
39 bija
35 Ķehniņa
35 tahs
34 preekśch
33 Namma
33 ne
31 eekśch
31 wiņņa
30 muhśu
29 mehs
29 Nammu
28 Tad
27 bij
27 pee
26 mums
24 Jeru§alemi
24 ko
23 Jeru§aleme^
23 pehz
22 Ķehniņ§ch
21 buhs
21 J§rae#ļa
21 pahr
21 tohp
20 Dehla
20 Dehls
20 diwideśmits
20 par
20 śimts
19 nu
19 Tee
18 Uppes
17 KUNGA
17 lai
17 lihd§
16 E§rus
16 es
16 eśśam
16 ka`
16 ścho
16 tappe
15 diwi
15 tad
15 tuhk§tośchi
14 Babeles
14 Deews
14 No
14 śawu
14 śchis
14 wiņ§ch
14 wiśśu
13 Ļaudis
13 ta`
13 tu
13 weenu
13 Wihra
12 Kahrtas
12 peezdeśmits
12 weens
12 wiśśi
11 Bet
11 diwiśimts
11 jo
11 juhs
11 Per§eŗu
11 Semmes
11 trihs
11 wiśśeem
11 zitti
10 1
10 Brahļeem
10 Juhda
10 juhśu
10 Kores
10 KUNGAM
10 Ļaudim
10 Lewiti
10 Mehnes
10 Nammam
10 śazzija
10 wiņņeem
9 Arta§a§tus
9 Debbes
9 Deewam
9 Deewu
9 Jo
9 kad
9 Lewiteem
9 mannim
9 Pree§teŗi
9 Pree§teŗu
9 śaweem
9 Śeewas
9 śeptiņdeśmits
9 Ta
9 tapehz
8 bet
8 Dehleem
8 dewe
8 itt
8 J§rae&ļa
8 jums
8 Ķehniņam
8 Ķehniņu
8 prett
8 Seltu
8 taptu
8 tśchetrdeśmits
8 uszelt
8 zehlahs
7 arri
7 augścham
7 d§ihwo
7 Ded§amo=Uppuŗus
7 Koreśa
7 nahze
7 Netinim
7 pawehlehts
7 Pree§teŗeem
7 Rihkus
7 Rohka
7 śawa
7 śawa^
7 śchaipuśs
7 śeśchdeśmits
7 śeśchśimts
7 Śudraba
7 Śudrabu
7 tew
7 trihsśimts
7 uhs
7 uszelts
7 weena
7 Wihri
7 wiņņpuśs
7 zaur
6 apņehmuśchi
6 augśchu
6 dehļ
6 dewis
6 doht
6 eet
6 Judeem
6 Juhdu
6 Kad
6 labba
6 Ļau§chu
6 Mantas
6 Mehs
6 neds
6 pawehlejs
6 peezi
6 rak§tihts
6 Rohka^
6 Rohkas
6 Sakarijus
6 Selta
6 Semmes=Walditajs
6 śeptiņśimts
6 śweśchas
6 Tehwu
6 tikkuśchi
6 trihsdeśmits
6 ustaiśiht
6 wiņņo
6 wiśs
5 3
5 aiswe§ti
5 Arta§a§tu
5 Bauślibas
5 Darbu
5 darriht
5 Deena^
5 Deenas
5 deśmits
5 diwipadeśmits
5 Draud§es
5 Elama
5 eśśat
5 eśśi
5 Gadda^
5 Grahmatas
5 Grunti
5 Je§uu#s
5 Jeru§alemes
5 Jr
5 Judu
5 Ka
5 kamehr
5 KUNGS
5 likke
5 man
5 mannas
5 nahkuśchi
5 paśchu
5 Pilsśahto^s
5 Pilsśahts
5 pirma
5 Prahta
5 Serubabels
5 śeśchi
5 Siņņu
5 Ta`
5 tapt
5 Tatnajus
5 Tehweem
5 tur
5 uppureja
5 Wahrdeem
5 Wihru
5 wiņņam
4 4
4 aisweddis
4 Altari
4 Arima
4 atkaļ
4 Babeli
4 Banus
4 Bauślibu
4 Benajus
4 Benjamiņa
4 d§ihwoja
4 Darbs
4 Darijus
4 Darijuśa
4 Deenu
4 Dehlam
4 dewiņdeśmits
4 Draud§i
4 Eekśchu=Rak§ts
4 gahje
4 Je§uus
4 Jeie#ls
4 Jozadaka
4 Ķehniņeem
4 KUNGU
4 labbi
4 leelu
4 Mantu
4 Matanijus
4 muhs
4 NebukadNezars
4 paścha
4 Pawehleśchanu
4 Pehz
4 Pilsśahtu
4 pirma^
4 Pree§teris
4 Pulks
4 rak§tija
4 śapulzejahs
4 śawas
4 ścha
4 śchi
4 śuhtija
4 taps
4 tawa
4 Teeśu
4 Tehwi
4 tewim
4 tśchetrśimts
4 Wahrdu
4 Wahrdus
4 warr
4 Weeta^
4 Weetu
4 Wihreem
4 wiśśus
4 Zeļļu
3 11
3 §tahw
3 a§toņi
3 Aggajus
3 aiswe§teem
3 Aiswe§tu
3 Ar
3 arrid§an
3 aug§teem
3 Awar§akiteŗi
3 D§eedatajeem
3 D§eedataji
3 Dahwanu
3 darrihts
3 darrija
3 daud§
3 Deenahm
3 dohta
3 Draud§e
3 eezehle
3 eh§t
3 Elija§ibs
3 Elnatanu
3 Gaddeem
3 Gawileśchanu
3 Grahmatu
3 ikdeenas
3 ir
3 isśaukt
3 ittin
3 J§rae#lu
3 ja
3 jeb
3 jepśchu
3 KAd
3 kahdu
3 Kalpośchanu
3 Kalpu
3 Kas
3 kur
3 labbu
3 Lai
3 Laika
3 Laika^
3 leela
3 Lewitus
3 Mae#§ejus
3 Malkijus
3 mannu
3 Meeru
3 mekleht
3 meklehts
3 Moh§us
3 muh§chigi
3 Namma^
3 No§eegumu
3 Pagaņu
3 Pahrkahpśchanas
3 Par
3 Pareośa
3 pats
3 Pineaśa
3 Prahtu
3 Praweeśchi
3 Pree§teŗam
3 Pree§teŗus
3 Preeku
3 Rak§ta=Mahzitajs
3 raudaja
3 Rekumu
3 Rihki
3 Rohku
3 śawo^s
3 Śchee
3 śchee
3 śchihs
3 śchim
3 Se§bazars
3 Śeewahm
3 Semajus
3 Sewatijus
3 Simejus
3 Starpa^
3 śudraba
3 Śwehtkus
3 tahm
3 Talentus
3 Tapehz
3 Tas
3 tawa^
3 taweem
3 trim
3 turreja
3 ustaiśa
3 Wahrtu=Śargeem
3 Waiga
3 waldija
3 Waldiśchanas
3 Waļļu
3 wehl
3 Wezzajee
3 Wihrs
3 Wirśneeku
3 Wirśneekus
3 Wiśśi
3 Zeetuma
2 6
2 7
2 8
2 15
2 21
2 27
2 §elta
2 §inna
2 §innams
2 §kummigs
2 §tarp
2 §tiprinaja
2 §trahdaht
2 A§arijus
2 A§gada
2 a§toņpadeśmits
2 Adajus
2 Adina
2 Adonikama
2 Ah§chus
2 aiskaweja
2 aiskaweti
2 ak
2 Akewas
2 Akmiņeem
2 Akuba
2 Amarijus
2 Ammata
2 Apśuhd§
2 apśweizina
2 Apśweizinaśchanu
2 arrig
2 Aśśawa
2 Aśśura
2 At§pirgśchanas
2 atbildeja
2 Ateŗa
2 atlikkuśchi
2 atra§ti
2 atśchķihruśchees
2 atweddis
2 Aug§takee
2 aug§takee
2 Aunu
2 Aunus
2 Balśi
2 Bar§illaja
2 Batteem
2 Bauśleem
2 Bebaja
2 Bebajus
2 Behrnu
2 Beķķeņi
2 Benujus
2 bes
2 Bigewajus
2 bijuśchi
2 Biķķeŗi
2 Bo§najus
2 D§immumu
2 Dahwida
2 Darba
2 Darijuśam
2 darrajt
2 Ded§amo=Uppuri
2 Deena
2 Dehli
2 dewiņi
2 dewiņśimts
2 dewuśchi
2 dohdam
2 dohts
2 dohtum
2 Drehbes
2 dumpigu
2 E§ru
2 E§rum
2 Eelie#zers
2 eeśahze
2 eeśwehru
2 ehde
2 Elijus
2 Elioe#najus
2 Eļjes
2 Es
2 eśśus
2 Gads
2 Garru
2 Gaweņus
2 gawileja
2 Giddeļa
2 Grahmata
2 gree§is
2 grehkojśchi
2 Grehku=Uppuri
2 Grunte
2 is§pruzzis
2 isdohdahs
2 isdohti
2 J§rae&ls
2 J§rae&lu
2 J§rae#ls
2 jaw
2 Jddu
2 Jddus
2 Je§ajus
2 Je§ijus
2 Jehru
2 Jehrus
2 Jeie#ļa
2 Jerimots
2 Jo§abads
2 Joaba
2 Joanans
2 Judi
2 Juhs
2 ka^
2 kahds
2 Kahrta^
2 Kalpeem
2 Kalpi
2 Kanzleris
2 Ķehniņi
2 KUNga
2 Kweeśchu
2 Labbumu
2 labprahtigu
2 Laiko^s
2 leek
2 leeleem
2 leels
2 Leeta
2 Leetahm
2 Leetas
2 Leetu
2 Leetus
2 Lewitu
2 Lewja
2 Lihd§
2 likta
2 lizzis
2 Lohpeem
2 luhd§
2 luhd§e
2 ma§
2 Makśu
2 Manaśśus
2 manna^
2 Matnajus
2 Me§ullams
2 Mehteli
2 Meitahm
2 Meitas
2 Meślus
2 Muhri
2 Muhŗi
2 muhśa
2 Muitu
2 Mutti
2 nahk
2 nahzis
2 Nams
2 Naudu
2 ne§tu
2 Nebus
2 Nekoda
2 ņemt
2 Neśchķih§tibu
2 neśśahs
2 nośaukti
2 noweddis
2 Ohlekśchu
2 ohtra^
2 ohtram
2 pabeid§e
2 pabeigts
2 Padohma=Dewejeem
2 Padohma=Deweji
2 Padohmu
2 palihd§
2 pamohdinaja
2 pataiśiti
2 patihk
2 pawehleja
2 Pawehleśchana
2 peeklahjahs
2 peez
2 Pils
2 Prahts
2 Preekścha^
2 preekśchajo^s
2 prohti
2 Pulku
2 Pulziņ§ch
2 Rak§titajs
2 Rak§titaju
2 Rak§tu=Mahzitajam
2 red§eja
2 Rekums
2 Sabads
2 Śahls
2 śahze
2 Salamaņa
2 Salluma
2 Sallums
2 śaplohśiju
2 śapulzeju
2 Satus
2 śawus
2 śazziju
2 Schehla§tiba
2 Śchis
2 śchodeen
2 Sealtie#ļa
2 Sebadijus
2 Śeewu
2 Sekanijus
2 Selemijus
2 Selts
2 Semme
2 Semme^
2 śenn
2 śeptihts
2 śeptiņ
2 śeptiņi
2 Seraja
2 Serebiju
2 śeśch
2 śewim
2 Sim§aju
2 Sim§ajus
2 Śirdi^
2 Skahdu
2 Star
2 śuhtijśchi
2 śuhtiju
2 śwehti
2 TAd
2 tai^
2 tawo
2 teikdami
2 tewi
2 To
2 tomehr
2 Traukus
2 tśchetr
2 tśchetri
2 tuhk§tośchas
2 U§ijus
2 uppure
2 uppureht
2 uppurejśchi
2 Uppuŗus
2 Us
2 ustaiśija
2 Ustaiśiśchanas
2 uszehle
2 uszeļļ
2 Wahrda
2 Wahrds
2 waijaga
2 Wal§tas
2 Wal§tiba^
2 Wal§tibu
2 Waŗŗa
2 weenigs
2 Wehl
2 Wehrgośchana^
2 Wehrśchus
2 Wezzajeem
2 Wihna
2 Wirśneekeem
2 Wiśs
2 wiśśa
2 wiśśa^
2 wiśśas
2 Zeetumu
2 zehlehs
2 zeltohs
2 zittas
2 zitteem
1 2
1 5
1 10
1 12
1 16
1 19
1 24
1 31
1 33
1 64
1 §ihri§ki
1 §innama
1 §innamu
1 §kai§tus
1 §kaidri
1 §kann
1 §kaņņu
1 §kubbina
1 §kumjahs
1 §pehje
1 §pehzina
1 §poh§cha
1 §tahweht
1 §tahweja
1 §tipra
1 §tiprai
1 §tipri
1 §tiprinajees
1 §tiprinajohs
1 §tiprinatas
1 §tipru
1 §trahdahts
1 §wehreht
1 §wehreja
1 A§abiju
1 A§abijus
1 A§ae#ļa
1 A§aree#ls
1 A§i§us
1 A§maweta
1 A§nawars
1 A§nus
1 a§toņ
1 a§toņdeśmits
1 a§toņśimts
1 A§uma
1 A§uwa
1 Aa&§werus
1 Aa&roņa
1 Aarim
1 Abajus
1 abbi
1 Abdus
1 Abi§uus
1 Adar
1 Adnus
1 Agaba
1 Agabas
1 ahra
1 ahtri
1 Aisd§ihśchanu
1 aisgahjahm
1 aiskawe
1 aiskaweht
1 aisleegts
1 aisturrejs
1 Aiswe§teem
1 Aisweśchanas
1 aisweśchanas
1 Ajas
1 Ak
1 Akewu
1 Akitoba
1 Akmetas
1 Akoza
1 Akuwa
1 Amja
1 Ammoniteŗeem
1 Amoniteŗeem
1 Amrams
1 Anana
1 Ananijus
1 Ananus
1 Anatota
1 ap
1 ap§kaitiśees
1 apdraud§inatees
1 apģehrbti
1 apkahrt
1 apkaitinajśchi
1 apkart
1 Apkauneśchanu
1 apmettamees
1 apņehmees
1 apśehdehs
1 apśehdohs
1 Ar§a
1 Arakewiteŗi
1 Arie#lu
1 Arura
1 Arus
1 Aśama
1 Aśśur=Addons
1 at§ih§i
1 at§tahjis
1 Atalija
1 Atbildeśchanu
1 atdewe
1 atdoht
1 Atgahdaśchanu
1 atgree§ahs
1 atgree§chahs
1 atgree§is
1 atgree§uśchees
1 Atir§atus
1 Atita
1 Atiwus
1 atkahpj
1 Atkahpśchana
1 atkahpuśchees
1 atkahpuśchi
1 Atlajus
1 atleek
1 atleekams
1 Atlikkuśchee
1 Atlikśchana
1 atlizzis
1 atme§ti
1 Atnahkśchanas
1 atnahze
1 atpakaļ
1 atra§t
1 atra§ta
1 atra§tiņs
1 atraddu
1 atradduśchi
1 atraśśi
1 atrauśi
1 atśchķihrahs
1 atśchķihru
1 atśchķiŗŗ
1 atśchķirtam
1 Attiļa
1 Attus
1 atwe§tu
1 atwedde
1 aug§ta
1 aug§takeem
1 aug§tas
1 aug§tee
1 Aug§tneekus
1 Aug§tums
1 Augļeem
1 Augumu
1 Auni
1 Azz
1 Azzumirkli
1 Babele^
1 Babiloneŗi
1 Bae#nu
1 Bahr§iba
1 Bahr§ibu
1 Bahrdas
1 bahrgu
1 Bakbuka
1 Balķi
1 Baļķi
1 Balśis
1 Barkośa
1 Bauśla
1 Bauśliba^
1 Bauślus
1 Bazeluta
1 Bedijus
1 Bee#rots
1 Beedreem
1 Behrno
1 Behrnus
1 Benjamins
1 Benuja
1 Bes
1 Beśśajus
1 Beteles
1 Betlema
1 Bezajus
1 Bezalee#ls
1 Bi§lams
1 Bigewaju
1 bih§tahs
1 bih§tohs
1 bihjajahs
1 Bij
1 bijahm
1 bijis
1 bijuśchu
1 bijuśi
1 Biķķeŗus
1 Bil§anu
1 Brahli
1 Brahļi
1 Brihdi
1 buhdami
1 buhśim
1 buht
1 buhtu
1 Buki
1 d§eedaja
1 D§eedatajas
1 D§eeśmahm
1 d§ehre
1 d§emdejśchas
1 D§eŗŗamo=Uppuŗeem
1 d§ert
1 d§ihwojśchi
1 D§ihwośchanas
1 d§ihwot
1 d§immuśchi
1 d§irdeja
1 d§irdeju
1 d§irdeta
1 dabbu
1 dahrgeem
1 Dahwana
1 Dahwids
1 Danjels
1 Darijuśu
1 Darkoņa
1 darra
1 darrat
1 darri
1 darridami
1 darrihs
1 darrijs
1 Darriśim
1 darrita
1 Deawiteŗi
1 Debbeśim
1 Ded§amo=Uppuŗeem
1 Deena^s
1 dehl
1 Dehlus
1 dehwehts
1 Delajus
1 Derribu
1 dewita
1 Dina&iteŗi
1 diweju
1 diwipadeśmita^
1 diwipadeśmits{diwipa=eśmits}
1 dohd
1 Dohdeet
1 dohtam
1 dohtu
1 Drakmahm
1 Drakmas
1 Draud§ibas
1 drebbeja
1 drih§
1 Dumpineekus
1 Dumpis
1 Duśmibu
1 Duśmośchanai
1 ee§kaitija
1 Eebeds
1 Eed§ihwotajeem
1 eedoht
1 eedrohśchinaja
1 Eelamiteŗi
1 Eelea§aŗa
1 Eelea§aŗam
1 Eelea§ars
1 Eelie&§ers
1 Eelie#§eru
1 Eelija§iba
1 eelikti
1 Eeliwalets
1 Eeliwelets
1 Eelu
1 eemantoht
1 Eemantośchanu
1 Eenadada
1 Eenaidneekeem
1 Eenaidneeku
1 Eeśahkuma^
1 eeśwehrts
1 eeśwehrtu
1 eeśwehtija
1 Eeśwehtiśchanu
1 Eeśwehtita
1 eeśweŗŗat
1 eetat
1 Eetiteŗeem
1 eetum
1 eezehlis
1 eezell
1 eezeļļam
1 eezelti
1 eezeltu
1 Egipteŗeem
1 Eh§eļu
1 Ehdamo=Uppuŗeem
1 eij
1 Elea§us
1 Elioe&najus
1 Eļji
1 eśmu
1 Eśśet
1 Ga§ama
1 Ga&a&ra
1 Gabas
1 Gaddam
1 Gaddo^s
1 gahjuśchi
1 Galla
1 Gals
1 Galwas
1 Galwu
1 gau§chi
1 Gaudas=Grahmatu
1 gawejam
1 Gawileśchanas
1 Gedalijus
1 Ger§oms
1 Gibaŗa
1 Gileaditeŗa
 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015