Vārdformu biežuma vārdnīca (Est)

 

Kopējais vārdformu skaits: 1239
Kopējais vārdlietojumu skaits: 5238

Saraksta limits: 1000
Reģistrjūtība:

375	un
163 ta
134 tas
121 ķehniņa
115 to
82 tad
74 kas
73 ka
69 us
64 ķehniņ§ch
60 bij
60 tee
58 wiņņa
57 ne
52 pee
52 teem
49 ar
49 ko
47 irr
47 no
45 mardakajus
42 bija
39 tappe
39 wiņ§ch
38 preekśch
36 e§tere
35 śazzija
35 tahs
35 wiņņu
34 amans
31 eekśch
31 tam
30 pehz
29 kad
28 jo
24 bet
22 es
22 tohp
21 deena^
21 judeem
21 ka`
21 par
20 śawu
20 wiśśeem
19 judi
19 ķehniņam
19 pahr
19 śaweem
17 aa&§werus
17 weens
16 lai
16 śawas
16 tu
15 nu
15 ta`
14 darrija
14 ķehniņu
14 nahze
14 namma
14 wal§tibas
13 amaņa
13 ja
13 mehnes
13 wiņņai
13 zaur
12 buhs
12 ķehniņinne
12 ļaudim
12 leeleem=kungeem
12 mardakaju
12 prett
12 tahm
12 taptu
12 wa§ti
12 wiśśu
11 deenas
11 wiņņas
10 1
10 d§ihrehm
10 e§terei
10 grahmatas
10 ir
10 ķehniņinni
10 nahkt
10 preekścha^
10 rak§tihts
10 wiņņam
9 amanu
9 darriht
9 e§teres
9 likke
9 mardakajum
9 suh§ana
9 wiśśahm
8 dewe
8 dohts
8 eśmu
8 grib
8 isgahje
8 judu
8 ļaudis
8 patihk
8 rohkas
8 rohku
8 śawa^
8 schehla§tibu
8 tapehz
8 wahrds
8 weeta^
7 bauślis
7 d§ihres
7 deenu
7 e§teri
7 eenaidneekeem
7 meitas
7 śehdeja
7 suh§ana^
7 taps
7 tew
7 tohs
7 wahrda
7 wahrdu
7 ween
7 wiśśi
6 aa&§weruśa
6 deśmits
6 jaunas
6 ķehniņinnes
6 lihd§
6 meita
6 nammu
6 pagalmja
6 pawehleja
6 purim
6 śchis
6 tai
6 wal§tahm
6 weenu
6 wihrs
6 wiśśa^s
5 §elta
5 §tarp
5 atkaļ
5 buhtu
5 diwi
5 galwu
5 gohdiht
5 gred§enu
5 kohka
5 labbi
5 medatus
5 meedeŗu
5 mehneśi^
5 mekleja
5 neds
5 pawehleśchanu
5 per§eŗu
5 red§eja
5 śataiśijśi
5 śawa
5 śawus
5 schihds
5 śchihs
5 sirgu
5 śuhtija
5 treścha^
5 wahrti^s
5 wahrtim
5 wal§tibu
4 2
4 3
4 adars
4 amaņam
4 arri
4 arrid§an
4 atbildeja
4 d§ihwibu
4 darra
4 darrihts
4 daud§
4 dehļ
4 dehla
4 dehlus
4 diwideśmits
4 dohta
4 drehbes
4 eśśi
4 isdeldeti
4 itt
4 jumprawas
4 kalpeem
4 kambar=junkuŗeem
4 kambar=junkuŗi
4 krohni
4 labbad
4 laika^
4 ļau§chu
4 leelu
4 leetas
4 ļohti
4 lohzijahs
4 luhd§
4 nahk
4 namma^
4 nei
4 patikke
4 pawehlejs
4 pawehleśchana
4 pilli
4 pilli^
4 pilsśahta
4 rihtu
4 runnaja
4 śimts
4 wal§ta^s
4 wal§tu
4 wehl
4 wihrus
4 wiśśa^
4 wiśśas
3 5
3 6
3 9
3 10
3 §emm
3 §tah§tija
3 §tah§tijśi
3 §tahweja
3 adar
3 atradduśi
3 baggatibas
3 bahr§iba
3 bauśliba
3 bihjaśchana
3 d§ihŗu
3 darrijs
3 deena^s
3 deenahm
3 diwipadeśmits
3 dohmas
3 doht
3 eelu
3 eezehle
3 egaja
3 gadda^
3 ikdeenas
3 istruhzinajahs
3 jaht
3 jauna
3 jaunekļi
3 judus
3 kalpi
3 krehślu
3 laiku
3 laiku=grahmata^
3 laupijuma
3 leek
3 leeta
3 leetahm
3 lihgśmibas
3 likt
3 lizzis
3 maiśu
3 man
3 manna
3 mehs
3 nahkuśi
3 no§pree§ts
3 nokawe
3 nomaitati
3 notikt
3 notizzis
3 ohtra^
3 pakahrt
3 pakahrti
3 paklannijahs
3 paśchi
3 peelikke
3 praśśi
3 pulku
3 rohka^
3 runnajs
3 śapulzejahs
3 śeewa
3 śeewu
3 śudraba
3 śuhtitas
3 świnneht
3 szepteri
3 tadehļ
3 tai^
3 tanni^
3 tapt
3 tawa
3 tik
3 treścha^padeśmita^
3 wal§ta^
3 wallodas
3 weena
3 weena^
3 wihram
3 wiņņo
3 wiśśa
3 zehlahs
2 7
2 8
2 14
2 21
2 §inna
2 §innams
2 §kai§tas
2 §tah§tita
2 §tah§titu
2 §tahw
2 §teid§ahs
2 aa§weruśa
2 aa#§werus
2 abia&ila
2 ais§pee§ts
2 aizinahts
2 ap§kai§tahs
2 ap§kaitahs
2 apģehrbt
2 ataks
2 ataku
2 atgahje
2 atnahze
2 atra§ta
2 atra§ti
2 atradde
2 atreebjahs
2 atrohd
2 aug§ts
2 aug§tuma^
2 bahr§ibas
2 bauślibas
2 behdas
2 behrneem
2 bes
2 bigtans
2 brahlneeka
2 buht
2 d§eŗŗoht
2 d§ihwibas
2 d§immuma
2 dabbuja
2 dabbujśchi
2 dahr§a
2 dahrga
2 dahwanas
2 darbu
2 darri
2 darrijśi
2 darritu
2 dehls
2 dehlu
2 diwipadeśmita^
2 dohd
2 drehbi
2 duśśeja
2 eekścha
2 eekśchu=rak§ts
2 eenaidneeka
2 eenaidneeks
2 eenihdetajeem
2 eerak§tihts
2 eet
2 eezehlis
2 eezeļļ
2 eij
2 ga§pa§chas
2 ga§pa§chu=namma
2 ga§pa§chu=śarga
2 gahje
2 gann
2 gohda^
2 gohds
2 grahmatahm
2 gribbedams
2 ikgaddus
2 ikkatra^
2 ikweena
2 ikweena^
2 ikweenai
2 ikweenu
2 indijas
2 irraid
2 isdeldeht
2 jaunahm
2 jeb
2 juhdu
2 kalpoja
2 kameeļeem
2 kapehz
2 kautohs
2 ķehniņģi§kas
2 ķehniņinnei
2 kluśśu
2 kohks
2 kur
2 labbahm
2 labbas
2 labbu
2 laiks
2 ļau§cho
2 leela
2 leelas
2 leeli=kungi
2 leels
2 lihgśmiba
2 lihgśmis
2 likkumu
2 luhgśchana
2 mannas
2 manni
2 mannim
2 mannu
2 marmoŗa
2 mehd§
2 mehles
2 mehneśchus
2 mehneśi
2 meitahm
2 meitu
2 meklejśchi
2 memukans
2 meślus
2 nahktu
2 ne§ts
2 neeka
2 ņemta
2 no§pree§tu
2 nodohmahts
2 nodohmajs
2 nokauti
2 nokawuśchi
2 nomaitaht
2 nomaitajśchi
2 nomaitaśchanu
2 nomaitata
2 notikkahs
2 notikkuśchas
2 nowilke
2 ohtrs
2 ohtru
2 pa=aug§tinahts
2 pa=aug§tinajs
2 pa=aug§tinaśchana
2 padeśmita^
2 pahrdohti
2 pahrkahpts
2 pakahre
2 pakahruśchi
2 papillam
2 paścha^
2 paśchu
2 pataiśiht
2 pats
2 pee§pee§ti
2 peeklahjahs
2 peelikt
2 peeminneśchanu
2 peeņehme
2 peeņehmis
2 peeśneed§e
2 peezdeśmits
2 peezśimts
2 pehznahkameem
2 pilsśahta^
2 pilsśahts
2 pirma^
2 prahta^
2 praśśija
2 praśśiśchana
2 preeks
2 preeku
2 pretti
2 prohti
2 purpuŗa
2 puśs
2 raddu
2 rahditu
2 rak§tijs
2 red§
2 rei§e^
2 śapulze
2 śawo
2 śazzihs
2 śazziht
2 śchahs
2 śchi
2 schihdu
2 śchihm
2 ścho
2 seereśe
2 śeewahm
2 śeewas
2 sehģeli
2 semmes
2 semmi
2 śeptiņ
2 śeptiņas
2 śeptita^
2 śeśchus
2 śewim
2 sirg=eh§eļeem
2 suh§ans
2 teeres
2 teeśa^s
2 teeśas
2 tehwa
2 teize
2 tezzetaji
2 tohpu
2 tśchakleem
2 tuhk§tośchus
2 tur
2 wahrda^
2 waidneeks
2 wainu
2 wairak
2 wal§ti^s
2 wal§tiba^s
2 wal§tibahm
2 waldija
2 waldneeki
2 warr
2 warreja
2 warretu
2 wihnu
2 wihru
2 wiņņeem
2 wiśs
2 wiśśus
2 zettorta^padeśmita^
2 zettortupadeśmitu
2 zitti
1 4
1 13
1 15
1 17
1 20
1 23
1 29
1 §chehlojahs
1 §emme^
1 §innama
1 §innami
1 §innamu
1 §kai§ta
1 §kai§tu
1 §kubbinaja
1 §kummigi
1 §pee§tu
1 §tah§ta
1 §tah§tihts
1 §tah§tijs
1 §tah§tijśchi
1 §tahwim
1 §taigaja
1 §teepjahs
1 §teid§ehs
1 §teigdamees
1 §tipri
1 §tipru
1 15{14}
1 6{9}
1 a§toņdeśmits
1 a§watu
1 aa§werus
1 aa§weruśam
1 aa&§weruśu
1 aa&weruśa
1 aa#§weruśa
1 aa#§weruśu
1 abagtu
1 adaliju
1 adara
1 adaśśas
1 admatus
1 agagiteŗa
1 agagiteŗam
1 agagiteri
1 agagiteris
1 agatiteŗa
1 ahra
1 ais§ehģelehts
1 ais§pee§ti
1 ais§peedeet
1 aisgahje
1 aiskahre
1 aismir§ta
1 aisśed§e
1 aisśegtu
1 aiswe§teem
1 aiswe§ti
1 aiswe§ts
1 aisweddis
1 aizinaja
1 aizinaśchanu
1 aizinata
1 aizinati
1 ak
1 ammaņa
1 ap
1 ap§chehlośchanas
1 ap§tiprinaht
1 ap§tiprinahts
1 ap§tiprinaja
1 ap§tiprinajśchi
1 ap§tiprinata
1 apģehrbe
1 apģehrbees
1 apģehrbtees
1 apkauti
1 apņehmees
1 appakśch
1 apśuhd§
1 aptehrpahs
1 apwilke
1 arbonu
1 arbonus
1 aridaju
1 aridatu
1 ariśśaju
1 atgahjis
1 atgree§ahs
1 atgree§ehs
1 atgree§tohs
1 atme§ta
1 atminnejahs
1 atne§t
1 atņemt
1 atņemtu
1 atra§ts
1 atreebtees
1 atśazziht
1 atśazzija
1 atwe§t
1 audekla
1 audekļa
1 aug§taka^
1 aug§teem
1 aug§ti
1 aug§tibas
1 aug§tneeki
1 augamo
1 auge
1 azzi`s
1 azzim
1 babeles
1 baggatibu
1 bahr§iba^
1 balta
1 baltahm
1 baltas
1 bauśļa
1 bauślibahm
1 beedinaht
1 behdadamees
1 behdaśchanu
1 behrniņi
1 behrnu
1 behrnus
1 bi§tu
1 bigtu
1 bohja^
1 brahļeem
1 brehkśchanas
1 brehkśchanu
1 brehze
1 brihnigas
1 buhśchana
1 buhtum
1 d§ehre
1 d§ehreens
1 d§eltena
1 d§eŗŗeet
1 d§erśchana
1 d§ihre^s
1 d§ihŗo
1 d§ihwo
1 d§ihwoja
1 d§ihws
1 d§immumu
1 d§immuśchi
1 d§irdehs
1 d§irdehts
1 dahr§u
1 dahrgu
1 daļļu
1 dalwonu
1 darbi
1 darbojahs
1 darrijśchi
1 darriśchu
1 darrita
1 darriti
1 deeno
1 dehlam
1 dehleem
1 dehli
1 deśmita^
1 dewis
1 diwipadeśmitajs
1 dohma
1 dohmaja
1 dohmajs
1 draugeem
1 draugi
1 draugus
1 drehbehm
1 dumpigi
1 durwim
1 duśmośchanas
1 duśśeht
1 dwehśeli
1 ee§pehśi
1 ee§tahdidams
1 eeded§e
1 eedohts
1 eegahje
1 eekśchas
1 eelihgśmojahs
1 eenaidneeki
1 eeraud§iht
1 eered§eht
1 eeśahzis
1 eeśchu
1 eeśeet
1 eeśwehrśchu
1 eeśwehrt
1 eezelta
1 egajus
1 ehdeet
1 eļjehm
1 eśśaam
1 eśśam
1 eśśu
1 eśśus
1 ga§pa§chahm
1 ga§pa§cho=nam~u
1 ga§pa§cho=nammu
1 ga§pa§chu
1 ga§pa§chu=namma^
1 ga§pa§chu=śargs
1 gallu
1 gals
1 gardines
1 gattaweem
1 gattawi
1 gau§chi
1 gawejeet
1 gaweśchanas
1 gaweśchanu
1 gaweśim
1 gawileja
1 ģihmi
1 glihtuma
1 glihtumu
1 gohda
1 gohdu
1 grahmata^
1 grahmatu
1 gre§chnums
1 gred§eno^s
1 gribbeja
1 gribbetu
1 grihdi
1 gudreem
1 gudri
1 gulleht
1 gulleja
1 gultas
1 gulti
1 ik
1 ikkatreem
1 ikkatrs
1 ikkatru
1 ikkuŗŗam
1 ikkuŗŗas
1 ikkuŗŗeem
1 ikkuŗśch
1 ikweenas
1 ilgi
1 ilgis
1 isdallita
1 isdeldedami
1 isdewe
1 iseet
1 isglahbśchana
1 isglahbśi
1 isgre§chnotees
1 iskaiśita
1 isnihzinahts
1 isnihzinatas
1 ispaude
1 ispaudihs
1 ispe§tiśchanas
1 isśaukt
1 isśauze
1 iswaizaht
1 iswaizata
1 izrak§tihts
1 ja&ira
1 jahśchu
1 jaśuhta
1 jauni
1 jekaniju
1 jemini
1 jepśchu
1 jeru§alemes
1 juddus
1 juhda
1 juhŗa^
1 juhs
1 jumprawa
1 jums
1 ka`warretu
1 kahds
1 kahjahm
1 kait
1 kalponehm
1 kambar=junkura
1 kambar=junkuŗa
1 kambar=junkuri
1 kambar=junkurs
1 kambar=junkuŗu
1 kar§enus
1 karku
1 karrajahs
1 karratawa^s
1 karratawas
1 kauśchanu
1 kawahs
1 ķehniņģi§kahm
1 ķehniņģi§ki
1 ķehwehm
1 ķiśa
1 klahtohs
1 klauśija
1 kļua
1 kļuh§t
1 kļuht
1 kohkeem
1 kohku
1 krahśchnas
1 krahśchnu
1 kri§dams
1 kri§t
1 kritte
1 krittiśi
1 kunga
1 kungus
1 kurp
1 kuŗŗa
1 kuŗŗa^
1 kuŗŗahs
1 kuŗśch
1 labbaka
1 labbaka^
1 labbaki
1 labbumu
1 labklahśchanu
1 labpraht
1 laika
1 laiku=grahmatu
1 laśśiht
1 laśśita
1 ļaunums
1 ļaunumu
1 laupita
1 laupitu
1 leed§ahs
1 leeko
1 leel=kungu
1 leeleem
1 leetu
1 leppojahs
1 lihgśmoja
1 likkuśi
1 liśchķis
1 luhd§e
1 luhgśchanas
1 luhgśchanu
1 luhgt
1 ma§
1 ma§eem
1 mahja^s
1 mahte
1 mahtes
1 maiśo^s
1 mannahm
1 manneem
1 mannus
1 manta
1 mantas
1 mantu
1 mantu=namma^
1 mar§enus
1 mardekajus
1 mee§ta^s
1 meegs
1 meerigeem
1 meers
1 meeru
1 mehle^
1 mehneśim
1 mekletas
1 mella
1 memukana
1 meres
1 meślohts
1 meślojs
1 meślośchanas
1 meu#manu
1 mihleja
1 mirru
1 mohŗu=semmei
1 moŗu=semmei
1 muttes
1 nahkśees
1 nahzis
1 nakti
1 nakti^
1 nammam
1 nams
1 ne§t
1 nebukadnezars
1 ņehme
1 ņehmis
1 nelaimi
1 nelaimibu
1 ņemm
1 ni§ans
1 niknajs
1 niknas
1 nizzinahs
1 nizzinaśchanas
1 no§eeguśees
1 no§kumśchanu
1 no§pree§ta^
1 no§tahjehs
1 no§tahjuśees
1 nokaudami
1 nokauj
1 nokauśchanu
1 nokaut
1 nokautam
1 nokautu
1 nokrittis
1 nolikke
1 nomaitadami
1 nomirre
1 norak§tu
1 nośaukts
1 notikke
1 notiktu
1 nowedde
1 ohlekśchu
1 ohlektim
1 ohtradi
1 ohtrajs
1 ohtram
1 pa§illahm
1 pa§illas
1 pa§tahweja
1 pa§tahwetu
1 pa§tahwigi
1 pa=aug§tinaja
1 paaug§tinaja
1 padarriht
1 padohms
1 pagahjuśchas
1 pagalma^
1 pagree§ts
1 pahrgroh§ihts
1 pahrkahp
1 pahrkahpt
1 pahrrunna
1 pahrzeete
1 pakahrts
1 pakaŗŗ
1 pakaŗŗeet
1 paleek
1 palihd§iba
1 paprahtam
1 par§andatu
1 parahda
1 parahdihts
1 parahdita
1 parahditu
1 parei§i
1 parma§tu
1 paśakka
1 paścha
1 paścham
1 paścheem
1 patiks
1 patizziga
 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015