Vārdformu biežuma vārdnīca (Est)

 

Kopējais vārdformu skaits: 1294
Kopējais vārdlietojumu skaits: 5238

Saraksta limits: 1000
Reģistrjūtība:

310	un
161 ta
123 tas
121 Ķehniņa
113 to
69 kas
69 us
67 ka
65 Un
64 Ķehniņ§ch
60 bij
59 tee
58 wiņņa
56 ne
51 teem
50 pee
49 ar
47 irr
47 no
46 Tad
45 ko
45 Mardakajus
42 bija
39 tappe
39 wiņ§ch
38 preekśch
36 E§tere
35 wiņņu
34 Amans
34 śazzija
34 tad
33 tahs
31 tam
30 eekśch
24 pehz
22 tohp
21 Deena^
21 es
21 Judeem
21 ka`
20 jo
20 par
20 śawu
20 wiśśeem
19 Judi
19 Ķehniņam
19 śaweem
18 kad
17 Aa&§werus
17 weens
16 pahr
16 śawas
16 tu
14 darrija
14 Ķehniņu
14 nahze
14 Namma
14 nu
14 Wal§tibas
13 Amaņa
13 Mehnes
13 wiņņai
13 zaur
12 Bet
12 bet
12 buhs
12 Ķehniņinne
12 lai
12 Ļaudim
12 Leeleem=Kungeem
12 Mardakaju
12 prett
12 ta`
12 tahm
12 taptu
12 Wa§ti
12 wiśśu
11 Deenas
11 wiņņas
10 1
10 D§ihrehm
10 E§terei
10 Grahmatas
10 Kad
10 Ķehniņinni
10 nahkt
10 Preekścha^
10 rak§tihts
10 Tas
9 Amanu
9 darriht
9 E§teres
9 likke
9 Mardakajum
9 Suh§ana
9 wiņņam
9 wiśśahm
8 dewe
8 eśmu
8 isgahje
8 Ja
8 Jo
8 Judu
8 Ļaudis
8 patihk
8 Rohkas
8 Rohku
8 śawa^
8 Schehla§tibu
8 Wahrds
8 Weeta^
7 Bauślis
7 D§ihres
7 Deenu
7 dohts
7 E§teri
7 Eenaidneekeem
7 grib
7 Meitas
7 śehdeja
7 Suh§ana^
7 taps
7 tew
7 tohs
7 Wahrda
7 Wahrdu
7 ween
6 Aa&§weruśa
6 deśmits
6 jaunas
6 Ka
6 Ķehniņinnes
6 lihd§
6 Meita
6 Nammu
6 Pagalmja
6 pawehleja
6 Purim
6 śchis
6 tai
6 Wal§tahm
6 weenu
6 Wihrs
6 wiśśa^s
6 wiśśi
5 §elta
5 §tarp
5 atkaļ
5 buhtu
5 diwi
5 Galwu
5 gohdiht
5 Gred§enu
5 ir
5 ja
5 Jr
5 Kas
5 Kohka
5 labbi
5 Medatus
5 Meedeŗu
5 Mehneśi^
5 mekleja
5 neds
5 Pawehleśchanu
5 Per§eŗu
5 red§eja
5 śataiśijśi
5 śawa
5 śawus
5 Schihds
5 śchihs
5 Sirgu
5 śuhtija
5 Wahrti^s
5 Wahrtim
5 Wal§tibu
4 2
4 3
4 Adars
4 Amaņam
4 arri
4 arrid§an
4 atbildeja
4 D§ihwibu
4 darra
4 darrihts
4 daud§
4 dehļ
4 Dehla
4 Dehlus
4 diwideśmits
4 dohta
4 Drehbes
4 eśśi
4 isdeldeti
4 itt
4 Jumprawas
4 Kalpeem
4 Kambar=Junkuŗeem
4 Kambar=Junkuŗi
4 Ko
4 Krohni
4 labbad
4 Lai
4 Laika^
4 Ļau§chu
4 leelu
4 Leetas
4 ļohti
4 lohzijahs
4 nahk
4 Namma^
4 nei
4 patikke
4 pawehlejs
4 Pawehleśchana
4 Pilli
4 Pilli^
4 Pilsśahta
4 runnaja
4 śimts
4 Tapehz
4 tapehz
4 treścha^
4 Wal§ta^s
4 Wal§tu
4 Wihrus
4 wiśśa^
4 wiśśas
3 5
3 6
3 9
3 10
3 §emm
3 §tah§tija
3 §tah§tijśi
3 §tahweja
3 Adar
3 atradduśi
3 Baggatibas
3 Bahr§iba
3 Bauśliba
3 Bihjaśchana
3 D§ihŗu
3 darrijs
3 Deena^s
3 Deenahm
3 diwipadeśmits
3 Dohmas
3 doht
3 Eelu
3 eezehle
3 Egaja
3 Gadda^
3 ikdeenas
3 istruhzinajahs
3 jaht
3 jauna
3 Jaunekļi
3 Judus
3 Kalpi
3 Krehślu
3 Laiku
3 Laiku=Grahmata^
3 Laupijuma
3 leek
3 Leeta
3 Leetahm
3 Lihgśmibas
3 likt
3 lizzis
3 luhd§
3 Maiśu
3 man
3 mehs
3 nahkuśi
3 no§pree§ts
3 nokawe
3 nomaitati
3 notikt
3 notizzis
3 ohtra^
3 Pahr
3 pakahrt
3 pakahrti
3 paklannijahs
3 paśchi
3 peelikke
3 PEhz
3 Pehz
3 praśśi
3 Pulku
3 rihtu
3 Rohka^
3 runnajs
3 śapulzejahs
3 Śeewa
3 Śeewu
3 śuhtitas
3 świnneht
3 Szepteri
3 Ta`
3 tapt
3 tawa
3 tik
3 treścha^padeśmita^
3 Wal§ta^
3 Wallodas
3 wehl
3 Wihram
3 wiņņo
3 wiśśa
3 zehlahs
2 7
2 8
2 14
2 21
2 §inna
2 §innams
2 §kai§tas
2 §tah§tita
2 §tah§titu
2 §tahw
2 §teid§ahs
2 Aa§weruśa
2 Aa#§werus
2 Abia&ila
2 ais§pee§ts
2 aizinahts
2 ap§kaitahs
2 apģehrbt
2 Ataks
2 Ataku
2 atgahje
2 atnahze
2 atra§ta
2 atra§ti
2 atradde
2 atreebjahs
2 aug§ts
2 Aug§tuma^
2 Bahr§ibas
2 Bauślibas
2 Behdas
2 Behrneem
2 bes
2 Bigtans
2 Brahlneeka
2 buht
2 d§eŗŗoht
2 D§ihwibas
2 D§immuma
2 dabbuja
2 dabbujśchi
2 Dahr§a
2 dahrga
2 Dahwanas
2 Darbu
2 darri
2 darrijśi
2 darritu
2 Dehls
2 Dehlu
2 diwipadeśmita^
2 dohd
2 Drehbi
2 duśśeja
2 eekścha
2 Eekśchu=Rak§ts
2 Eenaidneeka
2 Eenaidneeks
2 Eenihdetajeem
2 eerak§tihts
2 eet
2 eezehlis
2 eezeļļ
2 Ga§pa§chas
2 Ga§pa§chu=Namma
2 Ga§pa§chu=Śarga
2 gahje
2 gann
2 Gohda^
2 Gohds
2 Grahmatahm
2 gribbedams
2 ikgaddus
2 ikkatra^
2 ikweena
2 ikweena^
2 ikweenai
2 ikweenu
2 irraid
2 isdeldeht
2 jaunahm
2 jeb
2 Jndijas
2 Juhdu
2 kalpoja
2 Kameeļeem
2 kautohs
2 ķehniņģi§kas
2 Ķehniņinnei
2 kluśśu
2 Kohks
2 labbahm
2 labbas
2 labbu
2 Laiks
2 Ļau§cho
2 leela
2 leelas
2 Leeli=Kungi
2 leels
2 Lihgśmiba
2 lihgśmis
2 Likkumu
2 Luhgśchana
2 manna
2 mannas
2 manni
2 mannim
2 mannu
2 Marmoŗa
2 mehd§
2 Mehles
2 Mehneśchus
2 Mehneśi
2 Meitahm
2 Meitu
2 meklejśchi
2 Memukans
2 Meślus
2 nahktu
2 ne§ts
2 neeka
2 ņemta
2 no§pree§tu
2 nodohmahts
2 nodohmajs
2 nokauti
2 nokawuśchi
2 nomaitaht
2 nomaitajśchi
2 Nomaitaśchanu
2 nomaitata
2 notikkahs
2 notikkuśchas
2 nowilke
2 ohtrs
2 ohtru
2 pa=aug§tinahts
2 pa=aug§tinajs
2 Pa=aug§tinaśchana
2 padeśmita^
2 pahrdohti
2 pahrkahpts
2 pakahre
2 pakahruśchi
2 papillam
2 paścha^
2 paśchu
2 pataiśiht
2 pats
2 Pee
2 pee§pee§ti
2 peeklahjahs
2 peelikt
2 Peeminneśchanu
2 peeņehme
2 peeņehmis
2 peeśneed§e
2 peezdeśmits
2 peezśimts
2 Pehznahkameem
2 Pilsśahta^
2 Pilsśahts
2 Prahta^
2 praśśija
2 Praśśiśchana
2 Preeks
2 Preeku
2 pretti
2 prohti
2 Purpuŗa
2 puśs
2 Raddu
2 rahditu
2 rak§tijs
2 Red§
2 Rei§e^
2 śapulze
2 śawo
2 śazzihs
2 śazziht
2 śchahs
2 śchi
2 Schihdu
2 śchihm
2 ścho
2 Seereśe
2 Śeewahm
2 Śeewas
2 Sehģeli
2 Semmes
2 Semmi
2 śeptiņ
2 śeptiņas
2 śeśchus
2 śewim
2 Sirg=Eh§eļeem
2 Śudraba
2 Suh§ans
2 Ta
2 TAd
2 tadehļ
2 Tahs
2 tai^
2 TAnni^
2 Teeres
2 Teeśa^s
2 Teeśas
2 Tehwa
2 teize
2 Tezzetaji
2 To
2 tohpu
2 tśchakleem
2 tuhk§tośchus
2 Wahrda^
2 Waidneeks
2 Wainu
2 wairak
2 Wal§ti^s
2 Wal§tiba^s
2 Wal§tibahm
2 waldija
2 Waldneeki
2 warr
2 warreja
2 warretu
2 weena
2 weena^
2 Wihnu
2 Wihru
2 wiņņeem
2 wiśs
2 wiśśus
2 zettorta^padeśmita^
2 zettortupadeśmitu
2 zitti
1 4
1 13
1 15
1 17
1 20
1 23
1 29
1 §chehlojahs
1 §emme^
1 §innama
1 §innami
1 §innamu
1 §kai§ta
1 §kai§tu
1 §kubbinaja
1 §kummigi
1 §pee§tu
1 §tah§ta
1 §tah§tihts
1 §tah§tijs
1 §tah§tijśchi
1 §tahwim
1 §taigaja
1 §teepjahs
1 §teid§ehs
1 §teigdamees
1 §tipri
1 §tipru
1 15{14}
1 6{9}
1 a§toņdeśmits
1 A§watu
1 Aa§werus
1 Aa§weruśam
1 Aa&§weruśu
1 Aa&weruśa
1 Aa#§weruśa
1 Aa#§weruśu
1 Abagtu
1 Adaliju
1 Adara
1 Adaśśas
1 Admatus
1 Agagiteŗa
1 Agagiteŗam
1 Agagiteri
1 Agagiteris
1 Agatiteŗa
1 ahra
1 ais§ehģelehts
1 ais§pee§ti
1 ais§peedeet
1 aisgahje
1 aiskahre
1 aismir§ta
1 aisśed§e
1 aisśegtu
1 Aiswe§teem
1 aiswe§ti
1 aiswe§ts
1 aisweddis
1 aizinaja
1 Aizinaśchanu
1 aizinata
1 aizinati
1 ak
1 Ammaņa
1 ap
1 Ap§chehlośchanas
1 Ap§kai§tahs
1 ap§kai§tahs
1 ap§tiprinaht
1 ap§tiprinahts
1 ap§tiprinaja
1 ap§tiprinajśchi
1 ap§tiprinata
1 apģehrbe
1 apģehrbees
1 apģehrbtees
1 apkauti
1 apņehmees
1 appakśch
1 Apśuhd§
1 aptehrpahs
1 apwilke
1 Arbonu
1 Arbonus
1 Aridaju
1 Aridatu
1 Ariśśaju
1 atgahjis
1 atgree§ahs
1 atgree§ehs
1 atgree§tohs
1 atme§ta
1 atminnejahs
1 atne§t
1 atņemt
1 atņemtu
1 atra§ts
1 atreebtees
1 Atrohd
1 atrohd
1 atśazziht
1 atśazzija
1 atwe§t
1 Audekla
1 Audekļa
1 aug§taka^
1 Aug§teem
1 aug§ti
1 Aug§tibas
1 Aug§tneeki
1 augamo
1 auge
1 Azzi`s
1 Azzim
1 Babeles
1 Baggatibu
1 Bahr§iba^
1 balta
1 baltahm
1 baltas
1 Bauśļa
1 Bauślibahm
1 beedinaht
1 behdadamees
1 Behdaśchanu
1 Behrniņi
1 Behrnu
1 Behrnus
1 Bi§tu
1 Bigtu
1 bohja^
1 Brahļeem
1 Brehkśchanas
1 Brehkśchanu
1 brehze
1 brihnigas
1 Buhśchana
1 buhtum
1 d§ehre
1 D§ehreens
1 d§eltena
1 d§eŗŗeet
1 D§erśchana
1 D§ihre^s
1 D§ihŗo
1 d§ihwo
1 d§ihwoja
1 d§ihws
1 D§immumu
1 d§immuśchi
1 d§irdehs
1 d§irdehts
1 Dahr§u
1 dahrgu
1 Daļļu
1 Dalwonu
1 Darbi
1 darbojahs
1 darrijśchi
1 darriśchu
1 darrita
1 darriti
1 Deeno
1 Dehlam
1 Dehleem
1 Dehli
1 deśmita^
1 dewis
1 diwipadeśmitajs
1 dohma
1 dohmaja
1 dohmajs
1 Dohts
1 Draugeem
1 Draugi
1 Draugus
1 Drehbehm
1 dumpigi
1 Durwim
1 Duśmośchanas
1 duśśeht
1 Dwehśeli
1 ee§pehśi
1 ee§tahdidams
1 eeded§e
1 eedohts
1 eegahje
1 Eekśch
1 Eekśchas
1 eelihgśmojahs
1 Eenaidneeki
1 eeraud§iht
1 eered§eht
1 eeśahzis
1 eeśchu
1 eeśeet
1 eeśwehrśchu
1 eeśwehrt
1 eezelta
1 Egajus
1 ehdeet
1 Eij
1 eij
1 Eļjehm
1 Es
1 eśśaam
1 eśśam
1 eśśu
1 eśśus
1 Ga§pa§chahm
1 Ga§pa§cho=Nam~u
1 Ga§pa§cho=Nammu
1 Ga§pa§chu
1 Ga§pa§chu=Namma^
1 Ga§pa§chu=Śargs
1 Gallu
1 Gals
1 Gardines
1 gattaweem
1 gattawi
1 gau§chi
1 gawejeet
1 Gaweśchanas
1 Gaweśchanu
1 gaweśim
1 gawileja
1 Ģihmi
1 Glihtuma
1 Glihtumu
1 Gohda
1 Gohdu
1 Grahmata^
1 Grahmatu
1 Gre§chnums
1 Gred§eno^s
1 Grib
1 gribbeja
1 gribbetu
1 Grihdi
1 Gudreem
1 Gudri
1 gulleht
1 gulleja
1 Gultas
1 Gulti
1 ik
1 ikkatreem
1 ikkatrs
1 ikkatru
1 ikkuŗŗam
1 ikkuŗŗas
1 ikkuŗŗeem
1 ikkuŗśch
1 ikweenas
1 ilgi
1 ilgis
1 isdallita
1 isdeldedami
1 isdewe
1 iseet
1 isglahbśi
1 isgre§chnotees
1 iskaiśita
1 isnihzinahts
1 isnihzinatas
1 ispaude
1 ispaudihs
1 isśaukt
1 isśauze
1 iswaizaht
1 iswaizata
1 izrak§tihts
1 Ja&ira
1 jahśchu
1 jaśuhta
1 jauni
1 Jekaniju
1 Jemini
1 jepśchu
1 Jeru§alemes
1 Jsglahbśchana
1 Jspe§tiśchanas
1 Juddus
1 Juhda
1 Juhŗa^
1 juhs
1 Jumprawa
1 jums
1 ka`warretu
1 KAd
1 Kahds
1 Kahjahm
1 kait
1 Kalponehm
1 Kambar=Junkura
1 Kambar=Junkuŗa
1 Kambar=Junkuri
1 Kambar=Junkurs
1 Kambar=Junkuŗu
1 Kapehz
1 kapehz
1 Kar§enus
1 Karku
1 karrajahs
1 Karratawa^s
1 Karratawas
1 Kauśchanu
1 kawahs
1 ķehniņģi§kahm
1 ķehniņģi§ki
1 Ķehwehm
1 Ķiśa
1 klahtohs
1 klauśija
1 kļua
1 kļuh§t
1 kļuht
1 Kohkeem
1 Kohku
1 krahśchnas
1 krahśchnu
1 kri§dams
1 kri§t
1 kritte
1 krittiśi
1 Kunga
1 Kungus
1 Kur
1 kur
1 kurp
1 kuŗŗa
1 kuŗŗa^
1 kuŗŗahs
1 Kuŗśch
1 labbaka
1 labbaka^
1 labbaki
1 Labbumu
1 Labklahśchanu
1 labpraht
1 Laika
1 Laiku=Grahmatu
1 laśśiht
1 laśśita
1 Ļaunums
1 Ļaunumu
1 laupita
1 laupitu
1 leed§ahs
1 leeko
1 Leel=Kungu
1 leeleem
1 Leetu
1 leppojahs
1 lihgśmoja
1 likkuśi
1 Liśchķis
1 Luhd§
1 luhd§e
1 Luhgśchanas
1 Luhgśchanu
1 luhgt
1 ma§
1 ma§eem
1 Mahja^s
1 Mahte
1 Mahtes
1 Maiśo^s
1 Manna
1 mannahm
1 manneem
1 mannus
1 Manta
1 Mantas
1 Mantu
1 Mantu=Namma^
1 Mar§enus
1 Mardekajus
1 Mee§ta^s
1 Meegs
1 meerigeem
1 Meers
1 Meeru
1 Mehle^
1 Mehneśim
1 mekletas
1 mella
1 Memukana
1 Meres
1 meślohts
1 meślojs
1 Meślośchanas
1 Meu#manu
1 mihleja
1 Mirru
1 Mohŗu=Semmei
1 Moŗu=Semmei
1 Muttes
1 nahkśees
1 nahzis
1 Nakti
1 Nakti^
1 Nammam
1 Nams
1 Ne
1 ne§t
1 NebukadNezars
1 ņehme
1 ņehmis
1 Nelaimi
1 Nelaimibu
1 ņemm
1 Ni§ans
1 niknajs
1 niknas
1 nizzinahs
1 Nizzinaśchanas
1 no§eeguśees
1 No§kumśchanu
1 no§pree§ta^
1 no§tahjehs
1 no§tahjuśees
1 nokaudami
1 nokauj
1 Nokauśchanu
1 nokaut
1 nokautam
1 Nokautu
1 nokrittis
1 nolikke
1 nomaitadami
1 nomirre
1 Norak§tu
1 nośaukts
1 notikke
1 notiktu
1 nowedde
1 Nu
1 Ohlekśchu
1 Ohlektim
1 ohtradi
1 ohtrajs
1 ohtram
1 pa§illahm
1 pa§illas
1 pa§tahweja
 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015