Vārdformu biežuma vārdnīca (Eid1701_RA)

 

Kopējais vārdformu skaits: 156
Kopējais vārdlietojumu skaits: 201

Saraksta limits: 1000
Reģistrjūtība:

10	un
5 ka
4 mehs
4 pehz
3 bet
3 mums
3 no
3 par
3 to
3 wiśśu
2 ar
2 eek§ch
2 gribbam
2 kehņiga
2 ko
2 muhśo
2 pa§chu
2 pahr
2 pee
2 śawas
2 śirdigi
2 tas
2 tik
2 turreht
1 §chinni^
1 §cho
1 §tarpa
1 §tippraku
1 §wehram
1 ammahta
1 ammata^
1 ammatneeki
1 andlangers
1 ap§tipprina§chanu
1 apglahbt
1 apśehdets
1 arrid§an
1 aśśini
1 aśśinu=lahśihtu
1 awer=mineerers
1 behdas
1 bihtees
1 buhdams
1 buhs
1 buht
1 cun§tapeles
1 darriht
1 deene§tas
1 deews
1 dohmu
1 drih§i
1 dweh§eles
1 eeliktas
1 eelikto^s
1 eenaidneekeem
1 eśśim
1 gelbeht
1 gruhtumu
1 kad
1 kahds
1 kahdu
1 kas
1 kohpa=turrehtees
1 lab=praht
1 labba^
1 labbumu
1 lai
1 laika^
1 leetahm
1 lehr=cun§tapeles
1 lehr=fürwärkeres
1 lihds
1 meeśu
1 meh§as
1 mineerers=selli
1 mohdrigi
1 muh§as
1 muhśeem
1 muhśo^s
1 muhśu
1 ne
1 ne=apdohmigs
1 ne=ustizzigs
1 neds
1 nei
1 neneeka
1 nodoht
1 nolikti
1 notikkamahm
1 pa§chi
1 pa§trahdaht
1 pahrgalwibas
1 paklauśśi§chanu
1 palihds
1 parahdahs
1 parahdiht
1 pawehle§chanahm
1 pawehlehti
1 pee§pee§ts
1 peederrighu
1 peederrigu
1 peeklahjahs
1 peelikt
1 pehdigu
1 pils=śahts
1 prahta^
1 preek§ch=zelteem
1 pretti=§pree§tees
1 pretti=runnahtees
1 pretti=turrigs
1 prettikau§chanu
1 riga
1 rohkas
1 śamannihts
1 śawa
1 śawa^
1 śawu
1 śchis
1 ścho
1 śew
1 śirds
1 śohdu
1 spehka
1 spehku
1 tad
1 tahm
1 tam
1 tappis
1 tapt
1 tee§cham
1 teem
1 teeśas
1 tih§cheem
1 tikku§chi
1 tohp
1 turrehtees
1 und
1 under=fürwärkeres
1 under=oppezereem
1 under=oppezeres
1 usbruhkts
1 war
1 ween
1 ween=prahtigas
1 weetas
1 weeto^s
1 wihri§chki
1 wiltineeku
1 wirśneekeem
1 wiśs
1 wiśśa
1 wiśśahm
1 wiśśas
1 wiśśu=ma§akahm
1 wiśśu=ma§aki
1 zeeniga
 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015