Vārdformu biežuma vārdnīca (Eid1701_RA)

 

Kopējais vārdformu skaits: 157
Kopējais vārdlietojumu skaits: 201

Saraksta limits: 1000
Reģistrjūtība:

10	un
5 ka
4 mehs
4 pehz
3 mums
3 no
3 par
3 to
3 wiśśu
2 ar
2 bet
2 eek§ch
2 gribbam
2 Kehņiga
2 ko
2 muhśo
2 pa§chu
2 pahr
2 pee
2 śawas
2 śirdigi
2 tas
2 tik
2 turreht
1 §chinni^
1 §cho
1 §tarpa
1 §tippraku
1 §wehram
1 Ammahta
1 Ammata^
1 Ammatneeki
1 Andlangers
1 Ap§tipprina§chanu
1 apglahbt
1 apśehdets
1 arrid§an
1 Aśśini
1 Aśśinu=Lahśihtu
1 Awer=Mineerers
1 Behdas
1 Bet
1 bihtees
1 buhdams
1 buhs
1 buht
1 Cun§tapeles
1 darriht
1 Deene§tas
1 Deews
1 Dohmu
1 drih§i
1 Dweh§eles
1 eeliktas
1 eelikto^s
1 Eenaidneekeem
1 eśśim
1 gelbeht
1 Gruhtumu
1 KAd
1 kahds
1 kahdu
1 kas
1 kohpa=turrehtees
1 lab=praht
1 labba^
1 Labbumu
1 lai
1 Laika^
1 Leetahm
1 Lehr=Cun§tapeles
1 Lehr=Fürwärkeres
1 lihds
1 Meeśu
1 Meh§as
1 Mineerers=Selli
1 mohdrigi
1 muh§as
1 muhśeem
1 muhśo^s
1 muhśu
1 ne
1 ne=apdohmigs
1 ne=ustizzigs
1 neds
1 nei
1 neneeka
1 nodoht
1 nolikti
1 notikkamahm
1 pa§chi
1 pa§trahdaht
1 Pahrgalwibas
1 Paklauśśi§chanu
1 palihds
1 parahdahs
1 parahdiht
1 Pawehle§chanahm
1 pawehlehti
1 pee§pee§ts
1 peederrighu
1 peederrigu
1 peeklahjahs
1 peelikt
1 pehdigu
1 Pils=śahts
1 Prahta^
1 preek§ch=zelteem
1 pretti=§pree§tees
1 pretti=runnahtees
1 pretti=turrigs
1 Prettikau§chanu
1 Riga
1 Rohkas
1 śamannihts
1 śawa
1 śawa^
1 śawu
1 śchis
1 Ścho
1 śew
1 Śirds
1 Śohdu
1 Spehka
1 Spehku
1 tad
1 tahm
1 tam
1 tappis
1 tapt
1 tee§cham
1 teem
1 Teeśas
1 tih§cheem
1 tikku§chi
1 tohp
1 turrehtees
1 und
1 Under=Fürwärkeres
1 Under=Oppezereem
1 Under=Oppezeres
1 usbruhkts
1 war
1 ween
1 ween=prahtigas
1 Weetas
1 Weeto^s
1 wihri§chki
1 Wiltineeku
1 Wirśneekeem
1 wiśs
1 wiśśa
1 wiśśahm
1 wiśśas
1 wiśśu=ma§akahm
1 wiśśu=ma§aki
1 zeeniga
 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015