Vārdformu biežuma vārdnīca (Eid1701_KB)

 

Kopējais vārdformu skaits: 160
Kopējais vārdlietojumu skaits: 203

Saraksta limits: 1000
Reģistrjūtība:

11	un
5 ka
4 mehs
4 par
4 pehz
3 mums
3 to
3 wiśśu
2 ar
2 bet
2 eekśch
2 gribbam
2 ko
2 muhśo
2 no
2 pee
2 peederrigu
2 śawu
2 śirdigi
2 tas
2 tik
2 turreht
1 §chinni^
1 §pree§tees
1 §tarpa
1 §tippraku
1 §wehram
1 Am~ata
1 Ammata~
1 Ammatneeki
1 Andlangeri
1 ap§ehdets
1 Ap§tipprinaśchanu
1 apglahbt
1 arrid§am
1 Aśśini
1 Aśśinu=Lahśihti
1 Awer=Mineerers
1 Behdas
1 Bet
1 bihtees
1 buhdams
1 buhs
1 buht
1 Cun§tapeles
1 darriht
1 Deene§tas
1 Deews
1 Dohmu
1 drih§i
1 Dwehśeles
1 eelikta^s
1 eeliktas
1 Eenaidneekeem
1 eśśim
1 gaddijamahm
1 Gruhtumu
1 ģelbeht
1 jo
1 KAd
1 kahds
1 kahdu
1 kas
1 Kehniņa
1 kohpa=turrehtees
1 Ķehniņa
1 labba^
1 Labbumu
1 labpraht
1 lai
1 Laika^
1 Leetahm
1 Lehr=Cun§tapeles
1 Lehr=Fürwärkeres
1 lihds
1 Meeśas
1 Meeśu
1 Mineerers=Selli
1 mohdrigi
1 muhśa^s
1 muhśas
1 muhśeem
1 muhśu
1 ne
1 ne=apdohmigs
1 neds
1 nei
1 neneeka
1 neustizzigs
1 nodoht
1 nolikti
1 pa§chi
1 pa§chu
1 pa§trahdaht
1 pahr
1 Pahrgalwibu
1 Paklau§iśchanu
1 palihds
1 parahdiht
1 parahdiśees
1 paśchu
1 Pawehleśchanahm
1 pawehleti
1 pee§pee§ts
1 peeklahjahs
1 peelikt
1 pehdigaj
1 Pils=śahts
1 Prahta^
1 preekśch=zelteem
1 pretti
1 Pretti=kauśchanu
1 pretti=runnaht
1 pretti=turrigs
1 Riga
1 Rohkas
1 śamannihts
1 śawa
1 śawa^
1 śawas
1 śchis
1 Ścho
1 ścho
1 śew
1 Śirds
1 Śohdu
1 Spehka
1 Spehku
1 tad
1 tahm
1 tam
1 tappis
1 tapt
1 teem
1 Teeśas
1 teeścham
1 tihścheem
1 tikkuśchi
1 tohp
1 turrehtees
1 Under=Fürwärkeres
1 Under=Oppezereem
1 Under=Oppezereri
1 usbruhkts
1 warr
1 ween
1 ween=prahtigas
1 Weeta^s
1 Weetas
1 wihri§chki
1 Wiltineeku
1 Wirśneekeem
1 wiśs
1 wiśśa
1 wiśśahm
1 wiśśas
1 wiśśu=ma§akahm
1 wiśśu=ma§aki
1 zaur
1 zeeniga
 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015