Vārdformu biežuma vārdnīca (Ef)

 

Kopējais vārdformu skaits: 882
Kopējais vārdlietojumu skaits: 2758

Saraksta limits: 1000
Reģistrjūtība:

129	un
85 irr
77 eekśch
77 to
62 ka
61 ta
55 kas
48 tahs
45 juhs
42 tas
39 ne
38 zaur
37 kri§tus
36 no
30 ar
29 bet
27 teem
25 wiņņa
24 par
23 arrid§an
23 deewa
22 pehz
20 jo
19 ko
18 jums
18 kunga
17 je§us
17 ka`
16 pee
16 wiśśas
15 es
15 itt
15 weens
14 mums
13 eśśat
13 mehs
13 tam
13 wiņśch
12 leetas
12 pahr
11 paśchu
11 śawas
11 us
10 lai
10 meeśas
10 śew
10 śwehteem
10 wiśśeem
9 muhs
9 nu
9 śawu
9 tad
9 tohp
8 garra
8 kri§tu
7 buhs
7 juhśo
7 man
7 tee
7 tohs
6 deews
6 jeb
6 mihle§tibas
6 preekśch
6 schehla§tibas
6 śeewas
6 spehka
6 tahm
6 tai
6 warrat
5 behrni
5 bijat
5 darrijis
5 dohta
5 draud§ibu
5 garru
5 gohdibas
5 ja
5 kuŗŗa
5 muhśo
5 paśaules
5 pats
5 prahtu
5 pretti
5 prohti
5 tadehļ
5 tahļu
5 tapehz
5 tizzibu
5 wairs
5 weena
5 zittkahrt
4 §tarpa^
4 baggatibu
4 debbeśi^s
4 dewis
4 eśmu
4 eśśam
4 eśśeet
4 je§u
4 juhśu
4 kalps
4 kungam
4 labbu
4 lihd§
4 meeśa
4 schehla§tiba
4 semmes
4 ta`
4 tappuśchi
4 tehwa
4 weenu
4 wiņņu
4 wirs
4 wiśśa
4 wiśśu
4 zittus
3 §innat
3 §pehzigi
3 aizinaśchanas
3 apśohliśchanas
3 bes
3 buhdami
3 d§irdejśchi
3 darbeem
3 deewam
3 doht
3 draud§ibas
3 eegribbeśchanas
3 eśśus
3 galwa
3 kad
3 kam
3 klahjahs
3 leetahm
3 meers
3 meeśa^
3 meeśu
3 mihle
3 mihleht
3 mihlejis
3 muhśa
3 nahk
3 ohtru
3 pagaņi
3 paścha
3 paścheem
3 prahta
3 prett
3 śawa^
3 śchahs
3 ścho
3 ślawu
3 śwehtu
3 tehws
3 tohpat
3 tohpeet
3 ustaiśiśchanu
3 wahrda
3 wahrds
3 wairak
3 weena^
3 wihreem
3 wiņņo
3 wiśs
3 zilwekeem
3 zilweku
2 §innamu
2 §taigaht
2 §taigajat
2 §taigajeet
2 §tarp
2 abbeem
2 aizinati
2 alla§chiņ
2 amen
2 ap§ehgeleti
2 apņemśchanu
2 apwilkuśchi
2 aśśini
2 augśchu
2 behrneem
2 bij
2 bija
2 bijam
2 bruņņas
2 buhśchana
2 buht
2 buhtu
2 d§eeśmahm
2 dahwanas
2 dahwanu
2 darbojahs
2 darbs
2 darbu
2 darridami
2 darrihs
2 darriht
2 daud§
2 debbes
2 debbeśim
2 diwi
2 eekahrośchanahm
2 eemantośchanas
2 eenaidibu
2 eśśoti
2 gaiśma^
2 garrigahm
2 gohds
2 grehkeem
2 gribbetu
2 guddribas
2 ittin
2 jaunu
2 juhśas
2 kahds
2 kahpis
2 kalpi
2 kalpodami
2 kohpa^
2 kri§tum
2 kungs
2 kuŗŗo^s
2 kurśch
2 lab
2 labbad
2 laika^
2 laiko^s
2 laipnibu
2 leeku
2 leelkund§ibahm
2 leelu
2 lohzekļi
2 luhd§u
2 mahti
2 meera
2 meeru
2 mihle§tibu
2 miŗŗoņeem
2 muhśas
2 muttes
2 neds
2 netizzibas
2 nodewees
2 nokahpis
2 nomirruśchi
2 noślehpuma
2 noślehpumu
2 ohtram
2 padarra
2 pagaņeem
2 pahwils
2 paklauśajt
2 papreekśch
2 papreekśchu
2 paśchas
2 pateeśiba
2 pateeśibu
2 patt
2 pe§tiśchanas
2 peeklahjahs
2 peeluhgśchanas
2 peenahk
2 peenahkahs
2 peepilditi
2 pilniga
2 pirmak
2 preezas=mahzibu
2 preezas=wahrdu
2 rohkahm
2 śai§tihts
2 śakka
2 śakku
2 śaņemt
2 śaukti
2 śaweem
2 śawus
2 śeewu
2 śirds
2 śwehti
2 śweśchi
2 śweśchineeki
2 taggad
2 taiśnibas
2 tapt
2 tehwu
2 tew
2 tizzibas
2 tu
2 tumśibas
2 tuwu
2 ustaiśiti
2 waldiśchanahm
2 waldiśchanas
2 ween
2 wiśśahm
2 wiśśi
2 wiśśus
2 zerriba
2 zilweko
2 zitti
1 §ad§is
1 §agt
1 §in`at
1 §innadami
1 §innamas
1 §innams
1 §iņņa
1 §iņņu
1 §pehzigs
1 §pehzigu
1 §tahwat
1 §tahweht
1 §taiga
1 §taigajuśchi
1 §trahdaht
1 abbi
1 ahrenes
1 amata
1 ap§chehlodamees
1 ap§chehlojees
1 ap§chehlośchana^
1 ap§tipprinateem
1 apallośchanas
1 apbehdinajeet
1 apdohmigi
1 apgaiśmohs
1 apgaiśmoht
1 apgaiśmotas
1 apgohdinatu
1 apgrai§iśchana
1 apjoh§uśchi
1 apleezinaju
1 apņehmees
1 apślehpta
1 apśohliśchana
1 aptraipums
1 aptumśchoti
1 apu§tuls
1 apu§tuļee`
1 apu§tuļeem
1 apu§tuļo
1 apwelzeet
1 apwilkt
1 apzeetinaśchanu
1 arri
1 aśśins
1 at§ihśchanas
1 at§ihśchanu
1 at§iht
1 at§tahdamees
1 at§tahs
1 atdarriśchanas
1 atjaunateem
1 atpe§tiśchana
1 atpe§tiśchanas
1 atpe§tiśchanu
1 aug
1 aug§taka
1 aug§ts
1 aug§tums
1 augligeem
1 auglis
1 augścham
1 azzim
1 azzis
1 baggatiba
1 baggats
1 bahr§ibai
1 baŗŗo
1 bauślibu
1 bauślis
1 bauślo
1 beedinaśchanas
1 beedri
1 beedriba
1 behdahm
1 behrno
1 behrno=teeśu
1 behrnus
1 behrņeem
1 beskaunibai
1 beswainiga
1 beswainigeem
1 bihtees
1 bijaśchanu
1 bijuśchi
1 bijuśi
1 blehdibu
1 blehdneeka
1 blehņahm
1 brahlis
1 brahļeem
1 brahļi
1 brehkśchanai
1 bruņņo=zeppuri
1 buhdams
1 buhśchanas
1 buhtum
1 bultas
1 d§eedadami
1 d§ihdamees
1 d§ihwibas
1 d§ihwo
1 d§ihwojuśchi
1 d§ihwus
1 d§iļļums
1 d§ird
1 d§irdejs
1 dabbas
1 dabbu
1 dabbuhs
1 dahwana
1 dahwanahm
1 darbośchanu
1 darrajt
1 darridams
1 darrita
1 darru
1 debbeśkigahm
1 ded§igas
1 deena^
1 deenu
1 deewa=bijaśchanas
1 deewa=nammu
1 dehla
1 dehwe
1 dehwehts
1 derribahm
1 derrigs
1 dibbinaśchanas
1 dohdeet
1 dohmajam
1 dohmaśchano
1 dohts
1 draud§es
1 draud§iba
1 draud§ibai
1 drebbeśchanu
1 drohśchi`
1 drohśchiba
1 drohśchibu
1 duśmiba
1 duśmibai
1 duśmibas
1 duśmibu
1 duśmojeet
1 dwehśeles
1 eebildinati
1 eebuweeśchi
1 eegribbeśchanu
1 eekśchķiga
1 eemantośchanu
1 eenihdejs
1 eepreezinatu
1 eeraddumu
1 eerohtśchus
1 eeśahkuma
1 eeśaknohti
1 eetaiśihts
1 elka=deewa
1 ewe§a^
1 ewe§eŗeem
1 gabbala
1 gaiśa^
1 gaiśchibas
1 gaiśchuma
1 gaiśchums
1 gaiśma
1 galwu
1 ganneem
1 garra^
1 garrigu
1 gaŗŗums
1 gars
1 gattawu
1 glabbo
1 gluhne
1 gohda
1 gohdi
1 grehkojeet
1 gribbedami
1 grumba
1 guddriba
1 gulli
1 gurnus
1 ģeķķiga
1 i§rae~ļa
1 ih§tenas
1 ihśeem
1 ikkatra
1 ikkatram
1 ikkatrs
1 ikweena
1 ikweenam
1 ikweens
1 ikweenu
1 ilgi
1 ir
1 isd§eh§t
1 isdohśchanas
1 iseet
1 ismahziti
1 isnihzigi`
1 isred§ejs
1 iswaizajamu
1 jelle
1 ju§dami
1 juhśa^s
1 juhśus
1 kadehļ
1 kahda
1 kahja^s
1 kahjahm
1 kahrtiga
1 kalpośchanas
1 kaŗŗa^
1 kauleem
1 kauniga
1 kauns
1 kihls
1 klahśchanu
1 kri§tiba
1 kru§tu
1 kruhśchu=bruņņas
1 kund§ibas
1 kungeem
1 kungi
1 kungu
1 kurpes
1 kuŗŗa^
1 kuŗŗai
1 kuŗŗeem
1 lab=prahtiba
1 labbaki
1 labbas
1 labbeem
1 labbi
1 labbpatizzis
1 labs
1 laiko
1 laiko`s
1 laiks
1 laiku
1 laipnigi
1 laśśidami
1 leekahs
1 leelijahs
1 leels
1 leelums
1 leeta
1 leeta^s
1 lehnprahtibu
1 lihd§=dalliba
1 lihd§=mantineeki
1 lizzis
1 lohku
1 lohzekli
1 luhd§am
1 luhgdami
1 luhgśchana^s
1 luhgśchanas
1 ļauna^
1 ļaunumu
1 mahjas=weetu
1 mahjo
1 mahzibas
1 mahzijuśchees
1 mahzitajeem
1 manna^s
1 mannahm
1 mannas
1 manni
1 mannim
1 mannu
1 mantineeki
1 mauko=d§innejs
1 mauziba
1 meeślodami
1 mehra
1 mehra^
1 mehru
1 mehtati
1 melus
1 mihle§tiba
1 mihliga
1 mihlojeet
1 mihļais
1 mihļi
1 minneta
1 mittejohs
1 muh§cham
1 muh§chigi
1 muh§chigu
1 nahkama^
1 nahkamo^s
1 nahkdams
1 namneeki
1 ne§innaśchanu
1 negaddiga
1 negauśiba
1 negauśibu
1 negauśis
1 neleeta
1 neleetibas
1 nelga=wahrdeem
1 neprahtneeki
1 neśchķih§tiba
1 neśchķih§tibas
1 neśchķih§ts
1 neweena
1 niknis
1 no=eet
1 noahrdijis
1 nodewuśchees
1 nodohmajis
1 nodohmati
1 noh§t
1 nokawis
1 noleezeet
1 nolikt
1 nomanniht
1 nomohda^
1 noņemdams
1 noślehpumeem
1 noślehpums
1 noteek
1 ņemmeet
1 pa
1 pa§tahweht
1 pa§tahweśchanas
1 pa§trahdaht
1 pa§trahdaśchanas
1 pa§trahdaśchanu
1 padarrijis
1 padarrijuśchi
1 padohdamees
1 padohdeetees
1 padohmu
1 pahraki
1 pahrbaudidami
1 pahreijoht
1 pahrkahpśchanahm
1 pahrkahpśchano
1 pahrleezinajeet
1 pahrleezinatas
1 pahrmahziśchanas
1 pakkaļ
1 pakkaļ=d§inneji
1 pakkaļd§ihtees
1 paklauśiga
1 paliga^
1 pamahziśchanas
1 pamatu
1 pamettis
1 pane§dami
1 parahdijis
1 parahdiśchanas
1 parahdiśchanu
1 parahdita
1 parahditu
1 paścham
1 paśchus
1 paśehdinajs
1 paśleppen
1 paśluddinaht
1 paśluddinajs
1 pateeśibai
1 pateeśibas
1 pateikdami
1 pateikśchanas
1 pateikt
1 pateizibas=d§eeśmahm
1 patikśchanu
1 patikt
1 patizzigus
1 pe§titajs
1 pe§titi
1 pee=aug
1 pee=eeśchana
1 pee=ehśchana
1 peed§ehruśchi
1 peederrahs
1 peedihgi`
1 peedohśchanu
1 peekuh§tat
1 peeķehrśees
1 peeluhkojeet
1 peeminnedams
1 peeminneet
1 peepilda
1 peepildito
1 peepilditu
1 peetizzibas
1 peetizzigs
1 peewilt
1 peewiļļ
1 pilniba
1 pilnibu
1 pirmajs
1 plattums
1 prahta=ļaudis
1 prahts
1 praweeścheem
1 praweeścho
1 preekśch=ahda
1 preekśch§tahditu
1 preekśchaju
1 preezas=mahzitajeem
1 preezas=wahrda
1 preezas=wahrdam
1 pretti§tahweht
1 raddihts
1 radditi
1 radditu
1 rahdijis
1 rak§ta=is§tah§titajeem
1 rak§tijis
1 rak§tita
1 rauga
1 rohkas
1 rohmas
1 ruhktumam
1 runnadami
1 runnaht
1 runnajeet
1 śa§tipprinata
1 śagrahbeet
1 śagrahbuśchi
1 śaime
1 saimośchanai
1 śaitu
1 śaldu
1 śalihd§inatu
1 śalikta
1 śalikti
1 śamaitahts
1 śapra§dami
1 śapra§t
1 sapraśchanas
1 śapraśchanas
1 śapraśchanu
1 śaprattigi
1 śargaht
1 śataiśijis
1 śateekam
1 śaulei
1 śaweenoti
1 śazziht
1 śchaubiti
1 schehla§tibu
1 schela§tibas
1 śchi
1 śchinni^
1 śchis
1 śchķehdehm
1 śchķih§tijis
1 śeenu
1 śeewai
1 śehdinajs
1 semmośchanu
1 sinnadami
1 sinnaśchana
1 śirdi^
1 śirdi^s
1 śirdis
1 śirds§chehligi
1 ślawehts
1 śmarśchu
1 śmeekli
1 sohbini
1 spehku
1 stuhŗo=akmins
1 śuhtijis
1 śuhtits
1 śwehta
1 śwehtibas
1 śwehtibu
1 śwehtijis
1 śwehtitu
1 taggadiņ
1 tahdahm
1 taiśniba
1 tanni^
1 tappat
1 tappis
1 taptu
1 tawu
1 teekams
1 tehr§eśchana
1 tehwam
1 tehwi
1 tik
1 tikiku
1 tikikus
1 tikkai
1 tikkaj
1 tirrinajeet
1 tizzam
1 tizzejśchi
1 tizziba
1 tizzigeem
1 tomehr
1 tśchakli
1 tumśiba
1 turrajt
1 turramas
1 turrohs
1 tuwaku
1 üemmeet
1 uhdens=pehrśchanu
1 uhs
1 uppuri
1 usaud§inajeet
1 usaugam
1 uskahpis
1 usmahkśchanai
1 usmoh§tees
1 usmohdinadams
1 usmohdinajs
1 uspelniśchanas
1 wahrdeem
1 wahrdu
1 waijad§igam
1 waina
1 wal§tibas
1 walda
1 walditajeem
1 walloda
1 waļļineeks
1 warr
1 warras
1 warrena
1 warreśeet
1 wedd
1 weenadibas
1 weenadibu
1 weenam
1 weenas
1 weenteeśibas
1 weeta^s
1 weetu
1 wehja
1 wehra^
1 wella
1 wellam
1 wezzakeem
1 wezzu
1 wezzuma
1 wihna
1 wihra
1 wihri
1 wihrs
1 wihru
1 wiltibu
1 wiltigai
1 wirśneeku
1 wirśneezibas
1 wiś`as
1 wiśśa^s
1 wiśśada
1 wiśśadas
1 wiśśadu
1 wiśśam
1 wiśśaśchķi`
1 wiśsd§iļļaka^s
1 wiśśee`
1 wiśsma§akajam
1 wiśśo
1 wiśśo^s
1 zeenigi
1 zeetuma^
1 zeetumu
1 zellees
1 zeļļus
1 zerrejuśchi
1 zerribas
1 zihk§teśchana
1 zilweka
1 zilweks
1 zitta
1 zitto`s
 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015