Vārdformu biežuma vārdnīca (Ef)

 

Kopējais vārdformu skaits: 926
Kopējais vārdlietojumu skaits: 2758

Saraksta limits: 1000
Reģistrjūtība:

103	un
85 irr
77 to
73 eekśch
61 ta
50 kas
48 ka
47 tahs
42 tas
41 juhs
37 Kri§tus
37 zaur
36 ne
33 no
27 ar
27 teem
25 Un
25 wiņņa
23 Deewa
22 arrid§an
22 par
21 pehz
18 jums
18 Kunga
17 bet
17 JE§us
17 ka`
16 ko
16 wiśśas
15 es
15 pee
14 itt
14 Ka
14 mums
13 eśśat
13 Jo
13 mehs
13 wiņśch
12 Bet
12 pahr
12 tam
12 weens
11 Leetas
11 paśchu
11 śawas
10 Meeśas
10 śew
10 wiśśeem
9 muhs
9 nu
9 śawu
9 tohp
9 us
8 Garra
8 Kri§tu
8 lai
8 Śwehteem
7 buhs
7 jo
7 juhśo
7 tee
7 tohs
6 Deews
6 jeb
6 man
6 Mihle§tibas
6 preekśch
6 Schehla§tibas
6 Śeewas
6 Spehka
6 tahm
6 tai
6 warrat
5 Behrni
5 bijat
5 darrijis
5 dohta
5 Draud§ibu
5 Garru
5 Gohdibas
5 Kas
5 muhśo
5 Paśaules
5 pats
5 Prahtu
5 pretti
5 TAd
5 Tapehz
5 Tizzibu
5 wairs
5 zittkahrt
4 §tarpa^
4 Baggatibu
4 Debbeśi^s
4 dewis
4 Eekśch
4 eśmu
4 eśśam
4 eśśeet
4 juhśu
4 Kalps
4 Kungam
4 kuŗŗa
4 labbu
4 lihd§
4 Meeśa
4 prohti
4 Schehla§tiba
4 Semmes
4 Tadehļ
4 tahļu
4 tappuśchi
4 Tehwa
4 weena
4 weenu
4 wiņņu
4 wirs
4 wiśśa
4 wiśśu
4 zittus
3 §innat
3 §pehzigi
3 Aizinaśchanas
3 Apśohliśchanas
3 Ar
3 bes
3 buhdami
3 d§irdejśchi
3 Darbeem
3 Deewam
3 doht
3 Draud§ibas
3 Eegribbeśchanas
3 eśśus
3 Galwa
3 ja
3 JE§u
3 Juhs
3 kad
3 kam
3 klahjahs
3 Ko
3 Leetahm
3 Meers
3 Meeśa^
3 Meeśu
3 mihle
3 mihleht
3 mihlejis
3 muhśa
3 nahk
3 Ne
3 No
3 ohtru
3 Pagaņi
3 paścha
3 paścheem
3 Prahta
3 prett
3 śawa^
3 Ślawu
3 śwehtu
3 ta`
3 Tehws
3 tohpat
3 tohpeet
3 Ustaiśiśchanu
3 Wahrda
3 Wahrds
3 wairak
3 weena^
3 Weens
3 Wihreem
3 wiņņo
3 Zilwekeem
3 Zilweku
2 §innamu
2 §taigaht
2 §taigajat
2 §taigajeet
2 §tarp
2 abbeem
2 aizinati
2 alla§chiņ
2 Amen
2 ap§ehgeleti
2 Apņemśchanu
2 apwilkuśchi
2 Aśśini
2 augśchu
2 Behrneem
2 bij
2 bija
2 bijam
2 Bruņņas
2 Buhśchana
2 buht
2 buhtu
2 D§eeśmahm
2 Dahwanas
2 Dahwanu
2 darbojahs
2 Darbs
2 Darbu
2 darridami
2 darrihs
2 darriht
2 daud§
2 Debbes
2 Debbeśim
2 diwi
2 Eekahrośchanahm
2 Eemantośchanas
2 Eenaidibu
2 eśśoti
2 Gaiśma^
2 garrigahm
2 Gohds
2 Grehkeem
2 gribbetu
2 Guddribas
2 ittin
2 Ja
2 jaunu
2 juhśas
2 kahds
2 kahpis
2 Kalpi
2 kalpodami
2 kohpa^
2 Kri§tum
2 Kungs
2 Kuŗŗo^s
2 kurśch
2 lab
2 labbad
2 Lai
2 Laika^
2 Laiko^s
2 Laipnibu
2 leeku
2 Leelkund§ibahm
2 leelu
2 Lohzekļi
2 luhd§u
2 Mahti
2 Meera
2 Meeru
2 Mihle§tibu
2 Miŗŗoņeem
2 muhśas
2 Muttes
2 neds
2 Netizzibas
2 nodewees
2 nokahpis
2 nomirruśchi
2 Noślehpuma
2 Noślehpumu
2 ohtram
2 padarra
2 Pagaņeem
2 paklauśajt
2 papreekśch
2 papreekśchu
2 Par
2 paśchas
2 Pateeśiba
2 Pateeśibu
2 patt
2 Pe§tiśchanas
2 peeklahjahs
2 Peeluhgśchanas
2 peenahk
2 peenahkahs
2 peepilditi
2 pilniga
2 pirmak
2 Preezas=Mahzibu
2 Preezas=Wahrdu
2 Rohkahm
2 śai§tihts
2 śakka
2 śakku
2 śaņemt
2 śaukti
2 śaweem
2 śawus
2 śchahs
2 ścho
2 Śeewu
2 Śirds
2 śwehteem
2 Śweśchineeki
2 Tad
2 tad
2 taggad
2 Taiśnibas
2 tapt
2 Tehwu
2 tew
2 Tizzibas
2 tu
2 Tumśibas
2 tuwu
2 Us
2 Waldiśchanahm
2 Waldiśchanas
2 ween
2 wiśs
2 wiśśahm
2 wiśśi
2 wiśśus
2 Zerriba
2 Zilweko
2 zitti
1 §ad§is
1 §agt
1 §in`at
1 §innadami
1 §innamas
1 §innams
1 §iņņa
1 §iņņu
1 §pehzigs
1 §pehzigu
1 §tahwat
1 §tahweht
1 §taiga
1 §taigajuśchi
1 §trahdaht
1 abbi
1 ahrenes
1 Amata
1 ap§chehlodamees
1 ap§chehlojees
1 Ap§chehlośchana^
1 ap§tipprinateem
1 Apallośchanas
1 apbehdinajeet
1 apdohmigi
1 apgaiśmohs
1 apgaiśmoht
1 Apgaiśmotas
1 apgohdinatu
1 Apgrai§iśchana
1 apjoh§uśchi
1 apleezinaju
1 apņehmees
1 apślehpta
1 Apśohliśchana
1 Aptraipums
1 Aptumśchoti
1 Apu§tuls
1 Apu§tuļee`
1 Apu§tuļeem
1 Apu§tuļo
1 Apwelzeet
1 apwilkt
1 Apzeetinaśchanu
1 arri
1 Arrid§an
1 Aśśins
1 At§ihśchanas
1 At§ihśchanu
1 at§iht
1 at§tahdamees
1 at§tahs
1 Atdarriśchanas
1 atjaunateem
1 Atpe§tiśchana
1 Atpe§tiśchanas
1 Atpe§tiśchanu
1 aug
1 aug§taka
1 aug§ts
1 Aug§tums
1 augligeem
1 Auglis
1 augścham
1 Azzim
1 Azzis
1 Baggatiba
1 baggats
1 Bahr§ibai
1 baŗŗo
1 Bauślibu
1 Bauślis
1 Bauślo
1 Beedinaśchanas
1 Beedri
1 Beedriba
1 Behdahm
1 Behrno
1 Behrno=Teeśu
1 Behrnus
1 Behrņeem
1 Beskaunibai
1 beswainiga
1 beswainigeem
1 bihtees
1 Bijaśchanu
1 bijuśchi
1 bijuśi
1 Blehdibu
1 Blehdneeka
1 Blehņahm
1 Brahlis
1 Brahļeem
1 Brahļi
1 Brehkśchanai
1 Bruņņo=Zeppuri
1 buhdams
1 Buhśchanas
1 buhtum
1 Bultas
1 d§eedadami
1 d§ihdamees
1 D§ihwibas
1 d§ihwo
1 d§ihwojuśchi
1 d§ihwus
1 D§iļļums
1 d§ird
1 d§irdejs
1 Dabbas
1 dabbu
1 dabbuhs
1 Dahwana
1 Dahwanahm
1 Darbośchanu
1 darrajt
1 darridams
1 darrita
1 darru
1 debbeśkigahm
1 ded§igas
1 Deena^
1 Deenu
1 Deewa=Bijaśchanas
1 Deewa=Nammu
1 Dehla
1 dehwe
1 dehwehts
1 Derribahm
1 derrigs
1 Dibbinaśchanas
1 dohdeet
1 dohmajam
1 Dohmaśchano
1 dohts
1 Draud§es
1 Draud§iba
1 Draud§ibai
1 Drebbeśchanu
1 drohśchi`
1 Drohśchiba
1 Drohśchibu
1 Duśmiba
1 Duśmibai
1 Duśmibas
1 Duśmibu
1 Duśmojeet
1 Dwehśeles
1 eebildinati
1 Eebuweeśchi
1 Eegribbeśchanu
1 eekśchķiga
1 Eemantośchanu
1 eenihdejs
1 eepreezinatu
1 Eeraddumu
1 Eerohtśchus
1 Eeśahkuma
1 eeśaknohti
1 eetaiśihts
1 Elka=Deewa
1 Ewe§a^
1 Ewe§eŗeem
1 Gabbala
1 Gaiśa^
1 Gaiśchibas
1 Gaiśchuma
1 Gaiśchums
1 Gaiśma
1 Galwu
1 Ganneem
1 Garra^
1 garrigu
1 Gaŗŗums
1 Gars
1 gattawu
1 glabbo
1 gluhne
1 Gohda
1 Gohdi
1 grehkojeet
1 gribbedami
1 Grumba
1 Guddriba
1 gulli
1 Gurnus
1 ģeķķiga
1 ih§tenas
1 ihśeem
1 ikkatra
1 ikkatram
1 ikkatrs
1 ikweena
1 ikweenam
1 ikweens
1 ikweenu
1 ilgi
1 ir
1 isd§eh§t
1 iseet
1 ismahziti
1 isnihzigi`
1 isred§ejs
1 iswaizajamu
1 J§rae~ļa
1 Je§u
1 jelle
1 Jsdohśchanas
1 Jtt
1 ju§dami
1 JUhs
1 juhśa^s
1 juhśus
1 Kadehļ
1 kahda
1 Kahja^s
1 Kahjahm
1 kahrtiga
1 Kalpośchanas
1 Kaŗŗa^
1 Kauleem
1 kauniga
1 Kauns
1 Kihls
1 Klahśchanu
1 Kri§tiba
1 Kru§tu
1 Kruhśchu=Bruņņas
1 Kund§ibas
1 Kungeem
1 Kungi
1 Kungu
1 Kurpes
1 Kuŗŗa
1 kuŗŗa^
1 kuŗŗai
1 kuŗŗeem
1 Lab=Prahtiba
1 labbaki
1 labbas
1 labbeem
1 labbi
1 labbpatizzis
1 labs
1 Laiko
1 Laiko`s
1 Laiks
1 Laiku
1 laipnigi
1 laśśidami
1 leekahs
1 leelijahs
1 leels
1 Leelums
1 Leeta
1 Leeta^s
1 leetas
1 Lehnprahtibu
1 Lihd§=Dalliba
1 Lihd§=Mantineeki
1 lizzis
1 lohku
1 Lohzekli
1 luhd§am
1 luhgdami
1 Luhgśchana^s
1 Luhgśchanas
1 ļauna^
1 Ļaunumu
1 Mahjas=Weetu
1 mahjo
1 Mahzibas
1 mahzijuśchees
1 Mahzitajeem
1 Man
1 manna^s
1 mannahm
1 mannas
1 manni
1 mannim
1 mannu
1 Mantineeki
1 Mauko=D§innejs
1 Mauziba
1 meeślodami
1 Mehra
1 Mehra^
1 Mehru
1 mehtati
1 Melus
1 Mihle§tiba
1 Mihliga
1 mihlojeet
1 mihļais
1 mihļi
1 minneta
1 mittejohs
1 muh§cham
1 muh§chigi
1 muh§chigu
1 nahkama^
1 nahkamo^s
1 nahkdams
1 Namneeki
1 Ne§innaśchanu
1 negaddiga
1 Negauśiba
1 Negauśibu
1 Negauśis
1 neleeta
1 Neleetibas
1 Nelga=Wahrdeem
1 Neprahtneeki
1 Neśchķih§tiba
1 Neśchķih§tibas
1 Neśchķih§ts
1 neweena
1 niknis
1 no=eet
1 noahrdijis
1 nodewuśchees
1 nodohmajis
1 nodohmati
1 noh§t
1 nokawis
1 noleezeet
1 nolikt
1 nomanniht
1 nomohda^
1 Noņemdams
1 Noślehpumeem
1 Noślehpums
1 noteek
1 ņemmeet
1 pa
1 pa§tahweht
1 Pa§tahweśchanas
1 pa§trahdaht
1 Pa§trahdaśchanas
1 Pa§trahdaśchanu
1 padarrijis
1 padarrijuśchi
1 padohdamees
1 padohdeetees
1 Padohmu
1 pahraki
1 Pahrbaudidami
1 pahreijoht
1 Pahrkahpśchanahm
1 Pahrkahpśchano
1 pahrleezinajeet
1 pahrleezinatas
1 Pahrmahziśchanas
1 PAhwils
1 Pahwils
1 pakkaļ
1 Pakkaļ=D§inneji
1 pakkaļd§ihtees
1 paklauśiga
1 Paliga^
1 Pamahziśchanas
1 Pamatu
1 pamettis
1 pane§dami
1 parahdijis
1 Parahdiśchanas
1 Parahdiśchanu
1 parahdita
1 parahditu
1 paścham
1 paśchus
1 paśehdinajs
1 paśleppen
1 paśluddinaht
1 paśluddinajs
1 Pateeśibai
1 Pateeśibas
1 Pateikdami
1 Pateikśchanas
1 pateikt
1 Pateizibas=D§eeśmahm
1 Patikśchanu
1 patikt
1 patizzigus
1 Pe§titajs
1 pe§titi
1 Pee
1 pee=aug
1 Pee=Eeśchana
1 Pee=Ehśchana
1 peed§ehruśchi
1 peederrahs
1 peedihgi`
1 Peedohśchanu
1 peekuh§tat
1 peeķehrśees
1 peeluhkojeet
1 peeminnedams
1 peeminneet
1 peepilda
1 peepildito
1 peepilditu
1 Peetizzibas
1 peetizzigs
1 peewilt
1 peewiļļ
1 Pehz
1 Pilniba
1 Pilnibu
1 pirmajs
1 Plattums
1 Prahta=Ļaudis
1 Prahts
1 Praweeścheem
1 Praweeścho
1 Preekśch=Ahda
1 preekśch§tahditu
1 preekśchaju
1 Preezas=Mahzitajeem
1 Preezas=Wahrda
1 Preezas=Wahrdam
1 pretti§tahweht
1 Prohti
1 raddihts
1 radditi
1 radditu
1 rahdijis
1 Rak§ta=Js§tah§titajeem
1 rak§tijis
1 rak§tita
1 rauga
1 Rohkas
1 Rohmas
1 Ruhktumam
1 Runnadami
1 runnaht
1 runnajeet
1 śa§tipprinata
1 śagrahbeet
1 śagrahbuśchi
1 Śaime
1 Saimośchanai
1 Śaitu
1 śaldu
1 śalihd§inatu
1 śalikta
1 śalikti
1 śamaitahts
1 śapra§dami
1 śapra§t
1 Sapraśchanas
1 Śapraśchanas
1 Śapraśchanu
1 śaprattigi
1 śargaht
1 śataiśijis
1 śateekam
1 Śaulei
1 śaweenoti
1 śazziht
1 Śchahs
1 śchaubiti
1 Schehla§tibu
1 Schela§tibas
1 śchi
1 śchinni^
1 Śchis
1 Śchķehdehm
1 śchķih§tijis
1 Ścho
1 Śeenu
1 Śeewai
1 śehdinajs
1 Semmośchanu
1 Sinnadami
1 Sinnaśchana
1 Śirdi^
1 Śirdi^s
1 Śirdis
1 Śirds§chehligi
1 Ślawehts
1 Śmarśchu
1 Śmeekli
1 Sohbini
1 Spehku
1 Stuhŗo=Akmins
1 śuhtijis
1 śuhtits
1 śwehta
1 Śwehti
1 śwehti
1 Śwehtibas
1 Śwehtibu
1 śwehtijis
1 śwehtitu
1 Śweśchi
1 śweśchi
1 Ta`
1 TAdehļ
1 taggadiņ
1 tahdahm
1 Tahļu
1 TAhs
1 Taiśniba
1 Tam
1 tanni^
1 tappat
1 tappis
1 taptu
1 tawu
1 Teekams
1 Tehr§eśchana
1 Tehwam
1 Tehwi
1 tik
1 Tikiku
1 Tikikus
1 tikkai
1 tikkaj
1 tirrinajeet
1 tizzam
1 tizzejśchi
1 Tizziba
1 Tizzigeem
1 Tomehr
1 tśchakli
1 Tumśiba
1 turrajt
1 turramas
1 turrohs
1 Tuwaku
1 üemmeet
1 Uhdens=Pehrśchanu
1 Uhs
1 UN
1 Uppuri
1 usaud§inajeet
1 usaugam
1 uskahpis
1 Usmahkśchanai
1 Usmoh§tees
1 usmohdinadams
1 usmohdinajs
1 Uspelniśchanas
1 Ustaiśiti
1 ustaiśiti
1 Wahrdeem
1 Wahrdu
1 Waijad§igam
1 Waina
1 Wal§tibas
1 walda
1 Walditajeem
1 Walloda
1 Waļļineeks
1 warr
1 Warras
1 warrena
1 warreśeet
1 wedd
1 Weena
1 Weenadibas
1 Weenadibu
1 weenam
1 weenas
1 Weenteeśibas
1 Weeta^s
1 Weetu
1 Wehja
1 wehra^
1 Wella
1 Wellam
1 Wezzakeem
1 wezzu
1 Wezzuma
1 Wihna
1 Wihra
1 Wihri
1 Wihrs
1 Wihru
1 Wiltibu
1 wiltigai
1 Wirśneeku
1 Wirśneezibas
1 wiś`as
1 wiśśa^s
1 wiśśada
1 wiśśadas
1 wiśśadu
1 Wiśśam
1 wiśśaśchķi`
1 wiśsd§iļļaka^s
1 wiśśee`
1 wiśsma§akajam
1 wiśśo
1 wiśśo^s
1 WJśs
1 Zaur
1 zeenigi
1 Zeetuma^
1 Zeetumu
1 zellees
1 Zeļļus
1 zerrejuśchi
1 Zerribas
1 Zihk§teśchana
1 Zilweka
1 Zilweks
1 zitta
1 zitto`s
 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015