Vārdformu biežuma vārdnīca (Ech)

 

Kopējais vārdformu skaits: 4966
Kopējais vārdlietojumu skaits: 35595

Saraksta limits: 1000
Reģistrjūtība:

2513	un
731 to
720 tas
700 es
624 no
537 kungs
515 tee
509 irr
509 teem
489 ta
429 us
400 ka
399 kas
369 ar
360 buhs
354 tu
340 bija
331 ne
283 wiņņu
281 pee
273 tahs
264 prett
229 wiņņa
227 śakka
226 tad
220 wiņ§ch
213 ta`
198 par
191 kad
182 juhs
177 weenu
164 eśmu
164 ka`
161 zaur
160 tohs
150 eekśch
148 śawu
146 man
143 pahr
139 i§rae#ļa
137 bet
135 tew
133 ko
129 tewi
124 preekśch
117 jo
112 tawu
111 §tarp
111 semmes
108 kunga
106 wiņņas
105 jums
105 tam
105 weena
104 eśśi
104 pehz
103 zilweka
102 tapehz
95 ir
95 śazzija
93 behrns
92 tahm
89 weens
85 namma
85 tawas
80 taps
73 tadehļ
68 widdu^
66 bij
65 juhśu
65 raugi
64 tewim
64 tur
63 śakki
62 deena^
62 lihd§
60 manni
60 wahrds
59 mannas
57 tohp
57 wiśśi
57 wiśśu
56 darriśchu
56 mannu
56 wiņņeem
55 wairs
53 apkahrt
53 ļaudim
53 ohlektis
53 śawas
53 sohbinu
51 notikke
50 itt
50 neds
48 rohku
48 semmi
48 wiņņo
47 dehļ
47 pagaņeem
46 arrid§an
46 deewa
46 tawa
45 lai
44 śluddina
44 teeścham
42 1
42 atkaļ
42 kur
42 puśśes
42 tomehr
40 darra
40 manna
40 wiņņam
39 wiśśeem
38 ak
38 daud§
38 ļaudis
38 śajuttihs
38 tappe
38 wiśsapkahrt
37 azzim
37 nammu
37 wahrtim
37 weetas
36 diwideśmits
36 śawa
36 śaweem
36 śchihs
35 darrijs
35 nahk
35 nams
35 tik
35 weenas
35 wiśśas
34 gribbu
34 mehŗoja
34 śawa^
34 wehl
33 behrneem
33 likśchu
33 red§
33 śawus
33 tai^
32 red§i
31 eśśat
31 i§rae&ļa
31 nu
31 plattums
31 tawus
30 puśśi
30 wahrdu
30 wahrtis
29 diwi
29 ļau§chu
29 preekścha^
29 rohka^
29 runnajs
29 wahrtu
29 weetu
29 wiśśus
28 d§ihwohs
28 gahje
28 śchi
28 ugguni
28 wiśśahm
27 kalneem
27 rohkas
27 teeśu
27 wedde
26 egiptes
26 śuhdu=deeweem
26 uhdens
26 waigu
26 wirs
25 deews
25 tapt
24 appakśch
24 gaŗŗums
24 jeb
24 negantibas
24 ohlekśchu
24 pagalmja
24 taweem
24 teeśas
23 deenas=widdus
23 ezekie#ls
23 mauzibu
23 red§eju
23 śajuttiśeet
23 śawahm
23 śwehtu
23 tai
23 tawa^
23 tawi
23 weddiśchu
22 leelu
22 nahze
22 semme^
22 weeta
21 biju
21 deenas
21 klaht
21 labbi
21 mehnes
21 nomirs
21 pilsśahta
21 preekśchu
21 rihta=puśśi
21 śchis
21 semme
21 widdu
20 juhŗas
20 krittihs
20 mann
20 paśchu
20 rihta=puśśes
20 runna
20 śwehtas
20 zeļļu
19 §tahweja
19 aśśini
19 bahr§ibu
19 bes
19 d§ihwo
19 ķehniņu
19 pa
19 śchee
19 seemeļa
19 ugguns
18 arri
18 babeles
18 dohśchu
18 eet
18 jeru§alemes
18 juhda
18 kahda
18 neka`
18 no§eegumu
18 pagaņu
18 peezas
18 rohbe§chas
18 śahnis
18 śirds
18 sohbins
18 tewis
18 tuhk§tośchas
18 uppes
17 awis
17 behrni
17 darriht
17 eemantośchanu
17 ikweens
17 kam
17 ķerubim
17 leelas
17 manna^
17 mannus
17 meitas
17 nahks
17 nammam
17 pree§teŗeem
17 ścho
17 wiśśa
16 buhśchu
16 buhtu
16 d§ihwoju
16 draud§i
16 gars
16 iseet
16 jeru§alemi
16 juhśus
16 kambaŗi
16 laupijumu
16 leetas
16 ļohti
16 poh§tu
16 rihk§tes
16 śwehta
16 trihs
16 waigs
16 weeta^
15 3
15 aśśins
15 eh§t
15 ģihmis
15 kurp
15 laid
15 mannim
15 mehŗama
15 peezśimts
15 pretti
15 rihta
15 śazziju
15 ta`patt
15 tawahm
15 tśchetreem
15 woj
15 zeļļa
14 behrnus
14 buht
14 deśmits
14 dwehśeles
14 gadda^
14 gohdiba
14 jepśchu
14 kamehr
14 mannahm
14 manno^s
14 mehri
14 pakkaļ
14 peezdeśmits
14 śahnu
14 seemeļa=puśśi
14 widdus
13 4
13 daļļa
13 durwim
13 gaŗŗuma^
13 juhśeem
13 kambaŗeem
13 klauśa
13 laika^
13 mai§i
13 ne§t
13 ohlekts
13 ohtru
13 peez
13 rihk§ti
13 śapulzinaśchu
13 sihmi
13 śirdi
13 starpa^
13 uhdeni
13 wakkara=puśśei
13 zilwekus
12 15
12 biji
12 buhśi
12 d§ihwoht
12 darrijśchi
12 dewis
12 durwis
12 ees
12 gurneem
12 jaunu
12 kuŗŗu
12 margahm
12 noh§t
12 nokauteem
12 pagaņi
12 pilsśahtu
12 rohka
12 śataiśiht
12 tapśi
12 tuwu
12 wainas
12 wihri
12 zeļļeem
11 azzis
11 barribu
11 darrihts
11 derribu
11 ehd
11 ehdamo=uppuri
11 gallu
11 galwahm
11 galwu
11 garru
11 gree§
11 i§raeļa
11 isdeldeśchu
11 kungam
11 likkumo^s
11 mahśas
11 manneem
11 negantibahm
11 neweens
11 nodohśchu
11 pagalmu
11 patt
11 pilsśahts
11 pulku
11 śeenu
11 śimts
11 skritteļi
11 sohbiņa
11 tśchetri
11 uppureht
11 waigi
11 waldneekam
10 augļus
10 bahr§ibas
10 balśi
10 bohja^
10 darrija
10 darriju
10 dehlus
10 drehbes
10 drohśchi
10 dwehśele
10 ee=eet
10 eekścheja
10 gabbals
10 kahdu
10 kahjahm
10 kuŗŗeem
10 likkumus
10 lizzis
10 lohpus
10 mannis
10 margas
10 mehneśi^
10 meitahm
10 muh§chigi
10 mums
10 ņemt
10 neneeka
10 pahrgalwigs
10 rihkus
10 taiśnibu
10 taws
10 wahrdus
10 wairak
10 wihrs
10 wiśs
10 wiśśo^s
10 zeļśch
9 2
9 atgree§chahs
9 audekli
9 augśchu
9 auśim
9 d§ihwu
9 darrijśi
9 ded§amo=uppuri
9 deena
9 dohd
9 doht
9 eij
9 galdi
9 gann
9 gribbi
9 ikweenam
9 kalnu
9 kaunu
9 ķebar
9 ķehniņa
9 klauśajt
9 kohki
9 lauka^
9 leez
9 lohgi
9 ņem
9 nokauti
9 notiks
9 padohmu
9 pagalma^
9 parahdiśchanas
9 paśchi
9 pirma^
9 plattumu
9 poh§ta^
9 preekśch=nammi
9 prezzineeki
9 pulka
9 red§ejs
9 śakkat
9 śeewas
9 śohdibas
9 śwehdeenas
9 tapśeet
9 taptu
9 tawa^s
9 wahrda
9 waj
9 warau#s
9 weena^
9 weetahm
9 zitteem
8 8
8 13
8 ahreja
8 apģehrbts
8 arrig
8 atpakkaļ
8 atreepśchanu
8 azz
8 baddu
8 besdeewigu
8 bijis
8 darri
8 duśmibas
8 dwehśeli
8 egiptes=semme^
8 eļjes
8 eļji
8 gals
8 iskaiśiśchu
8 iskaiśiti
8 jaunibas
8 juhŗa^
8 ķehniņ§ch
8 kohku
8 lauka
8 laulibas
8 leels
8 likke
8 mai§es
8 meeśa
8 mehra
8 mettiśchu
8 neśs
8 neśśihs
8 ohtra
8 pats
8 peederr
8 pilsśahti
8 prezzejahs
8 prohti
8 rohbe§cha
8 runnaśchu
8 śagahnija
8 sarreem
8 śeenas
8 skritteļeem
8 spahrni
8 swehreem
8 swehri
8 śwehta^
8 tahļu
8 tapśchu
8 tawo^s
8 teeśa
8 teeśaśchu
8 tiru
8 tukśneśi^
8 wal§ti^s
8 warras=darbu
8 zitti
7 5
7 6
7 9
7 12
7 ahra
7 altari
7 ammoņa
7 ap§chehlośchohs
7 aug§tu
7 aug§tumu
7 bedre^
7 besdeewibas
7 besdeewiga
7 d§enn
7 d§ert
7 d§innuśi
7 dabbuht
7 darbs
7 darbu
7 darrihs
7 debbes
7 dehlu
7 deśmita^
7 draud§e
7 drehbehm
7 eekścha
7 eekścha^
7 eepas
7 eezelśchu
7 gabbalu
7 galdu
7 gaŗŗumu
7 gohdibas
7 ikkatra
7 juhśahm
7 juhśas
7 ka^
7 kalni
7 kalpoht
7 kauleem
7 kauli
7 kauna
7 laiks
7 laupiht
7 leela
7 leetu
7 mehs
7 mutti
7 nahkt
7 negantibu
7 neģģi
7 ņehme
7 newaid
7 no§eeguma
7 no§eegums
7 padebbes
7 pahrkahpśchanas
7 parahdiśchana
7 pilsśahtam
7 plattuma^
7 praweeścheem
7 praweets
7 red§'
7 śawo^s
7 śazzihs
7 śeptiņas
7 śeśchas
7 śew
7 śezzen
7 sirgeem
7 śohdiht
7 spahrneem
7 spahrnus
7 spoh§chums
7 stuhŗeem
7 ta^
7 tai`
7 taiśnibas
7 tautas
7 tehwa
7 tirus
7 tśchetrahm
7 tuhk§tośchahm
7 turreht
7 wairośchu
7 wal§tim
7 wihru
7 wiśśa^s
7 zelśees
7 zik
7 ziltim
6 7
6 17
6 18
6 22
6 §taiga
6 §tipru
6 aiswe§teem
6 altaŗa
6 aśśinis
6 atlikkuśchas
6 atlikkuścheem
6 atņemśchu
6 aug§tumus
6 augumu
6 bahrgi
6 besdeewigajs
6 d§irdeju
6 deena^s
6 deenas=widdum
6 deewu
6 deh§tihts
6 durwju
6 eekahrśe
6 eeleija^
6 egiptes=semmi
6 gallam
6 grehko=uppuri
6 grib
6 gull
6 ikkatrs
6 irraid
6 is§teepśchu
6 istruhzinaśchanu
6 iswilks
6 jaukumu
6 juhśo
6 kahds
6 kailu
6 kambaŗu
6 klauśi
6 klauśiht
6 kohkus
6 krittu
6 labbu
6 laupa
6 leel=kungeem
6 leetahm
6 lihd§i
6 mans
6 mantu
6 mehrs
6 muttes
6 ne=apgrai§iteem
6 netaiśnibas
6 nokautee
6 ohtra^
6 pahreet
6 pahrkahpuśchi
6 pakalneem
6 palma=kohki
6 paścheem
6 pazehlu
6 peedau§iśchanu
6 peekta^
6 pilsśahteem
6 pree§teŗu
6 rihk§te
6 rohbe§chu
6 rohkahm
6 runnaja
6 śajuttiśi
6 śakku
6 śarga
6 śazziht
6 śazzijs
6 ścheem
6 śeewahm
6 śeewu
6 śewim
6 śirdi^
6 śleekśņa
6 śluddinaśchana
6 śohdibu
6 śuhtiśchu
6 swehru
6 swehrus
6 tappis
6 tehwi
6 tehwu
6 tihkli
6 tirgo^s
6 tśchetrdeśmits
6 turp
6 tuwaka
6 uggunim
6 uppuŗus
6 warrehs
6 weeta^s
6 wehrśi
6 zehlahs
6 zilweks
6 zilweku
6 zitta
6 zittahm
6 zittas
5 10
5 14
5 21
5 23
5 §tahw
5 §tahweht
5 §taigaja
5 aisweśchanas
5 akmiņa=kalnu
5 apgahna
5 apmett
5 aprihs
5 aśśinim
5 aśśura
5 atgree§eetees
5 awim
5 babeli
5 balśs
5 bijuśi
5 bruņņahm
5 bruņņas
5 d§ihwi
5 d§iļļuma^
5 d§inne
5 darba
5 darriti
5 deenahm
5 derribas
5 diwipadeśmita^
5 diwiśimts
5 drauguļeem
5 drebbehs
5 duśmibu
5 eed§ihwotaji
5 eed§ihwoti
5 eedenes
5 eekśchpuśśes
5 eemantoht
5 egipti
5 ehdihs
5 ganneem
5 ganni
5 gogu
5 grahmatu
5 grehkeem
5 gribbat
5 ih§tenu
5 ikdeenas
5 isglahbtu
5 islaidiśchu
5 islehjis
5 isleij
5 isweddiśchu
5 iswilkśchu
5 ja
5 jelle
5 kalpo
5 kantim
5 kaŗŗa=spehku
5 kaunumu
5 kauśchanu
5 ķeruba
5 krittuśchi
5 kuŗŗa
5 kuŗŗas
5 labbas
5 ļaunus
5 leel=kungi
5 leels=kungs
5 leetus
5 leijas
5 lewiteem
5 lihd§iba
5 likt
5 mahśa
5 mahte
5 malka
5 meera
5 meeśas
5 mehneścho^s
5 mehŗamo
5 mir§t
5 mittetees
5 muhŗeem
5 nahkuśchi
5 nahwe
5 nahzis
5 nammus
5 nekahda
5 nekahds
5 nekahdu
5 nelihpamu
5 neparei§i
5 neweenam
5 neweenu
5 nogrimmuśchi
5 nolikke
5 omeŗa
5 pahrkahpśchanahm
5 pahrkahpśchanu
5 pakahpehm
5 paleek
5 paliks
5 parahdiśchanu
5 parei§i
5 paścha
5 paścha^
5 pazehle
5 peedegguśchas
5 plehśch
5 poh§titi
5 praśśiśchu
5 praweeta
5 praweetam
5 preekśch=namma
5 preekśch=nammeem
5 prezzes
5 putneem
5 puttas
5 rak§ti
5 rauda=d§eeśmu
5 śagahnihts
5 śahneem
5 śakkamo
5 śalihd§inaht
5 śchķih§tiht
5 seemeļa=puśśes
5 seemeli
5 semmehm
5 śeptita^
5 siwis
5 skalķi
5 spoh§chumu
5 stihgas
5 śuhdu=deewu
5 śuhdu=deewus
5 swehreśchanu
5 śwehtihts
5 śwehtko^s
5 taiśnajs
5 taiśniba
5 tanni^s
5 tappi
5 tappuśchi
5 tappuśi
5 tehweem
5 treśchu
5 tśchetru
5 uppe
5 ustaiśijuma
5 uszehlahs
5 uszehle
5 wahrdi
5 wakkara=puśśi
5 weenam
5 wezzajeem
5 wihreem
5 wirśneeks
5 wirśu^
5 zeetumu
5 zeļļi
5 zilwekeem
5 zittu
4 11
4 20
4 28
4 §emme^
4 §kai§teem
4 §kai§tu
4 §tah§tiht
4 §tipri
4 §tiprs
4 ah§chus
4 ahreja^
4 ahrejam
4 aisślehgtas
4 akmiņus
4 algu
4 apgahniśchanas
4 apklahs
4 aśśini^s
4 at§tahśchu
4 atgree§tees
4 atśegts
4 atweddiśchu
4 aug§teem
4 aug§tuma
4 aug§tums
4 augścham
4 auna
4 awi
4 azzu
4 badda
4 behdahm
4 behdas
4 behrnu
4 benjamiņa
4 brahli
4 buhśchanas
4 bultas
4 d§el§es
4 d§ihwoja
4 d§immuma
4 d§innahs
4 d§innuśchi
4 d§irdeht
4 dahwanu
4 dama§kus
4 danijels
4 ded§amo=uppuŗus
4 dehla
4 dehleem
4 dewu
4 dohs
4 dohta
4 draud§es
4 duśmiba
4 eebr
4 eegahje
4 eekścheja^
4 eekścheju
4 eemantośchanas
4 eepa
4 eepu
4 egipteŗus
4 egiptes=semmes
4 elkonu
4 elkoņus
4 eśśam
4 eśśu
4 gaļļa
4 gaļļu
4 ganna
4 ganniśchu
4 gluddinahts
4 gohdibu
4 grehku=uppuri
4 grimmuśchi
4 gudribu
4 gulleśi
4 i§ra&e&ļa
4 isees
4 isgah§t
4 isgahje
4 iskaiśitas
4 isputtinaśchu
4 iswedde
4 ja=eet
4 jehreem
4 juhśo^s
4 kahdas
4 kahdi
4 kambaŗa
4 kambaris
4 kappi
4 karrogeem
4 kauśchanas
4 ķehniņeem
4 ķihlu
4 kohka
4 kohkeem
4 krahśchnu
4 kurpes
4 labbo
4 laiko^s
 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015