Vārdformu biežuma vārdnīca (Ech)

 

Kopējais vārdformu skaits: 5185
Kopējais vārdlietojumu skaits: 35595

Saraksta limits: 1000
Reģistrjūtība:

2018	un
723 to
677 tas
603 no
593 es
504 irr
497 teem
476 tee
467 Un
466 ta
423 us
382 ka
379 kas
367 ar
359 buhs
340 bija
321 ne
291 KUNGS
280 pee
279 wiņņu
267 tahs
266 tu
261 prett
227 śakka
226 wiņņa
207 KUngs
194 par
180 wiņ§ch
177 weenu
169 juhs
164 eśmu
158 tohs
155 ka`
155 zaur
151 tad
150 eekśch
147 kad
147 śawu
144 man
142 pahr
139 J§rae#ļa
132 tew
130 ko
129 tewi
121 preekśch
111 §tarp
111 Semmes
110 Ta`
110 tawu
107 Es
104 wiņņas
103 jums
103 ta`
103 Zilweka
102 tam
100 weena
98 eśśi
95 śazzija
93 Behrns
92 tahm
90 pehz
88 Tu
86 weens
85 Namma
83 tawas
80 taps
76 bet
73 Tad
72 KUNGA
67 Widdu^
64 bij
64 tewim
62 Deena^
62 juhśu
62 Tapehz
61 jo
61 lihd§
60 Bet
60 manni
60 Wahrds
57 mannas
57 Tadehļ
57 wiśśu
56 darriśchu
56 Jo
56 mannu
56 wiņņeem
55 tohp
55 tur
55 wairs
53 apkahrt
53 Ļaudim
53 Ohlektis
53 śakki
53 Sohbinu
52 raugi
52 śawas
52 wiśśi
51 notikke
49 neds
48 ir
48 Rohku
48 Semmi
47 Jr
47 Pagaņeem
47 wiņņo
46 arrid§an
46 Deewa
46 dehļ
43 Kad
43 Tas
42 1
41 Puśśes
41 śluddina
41 tawa
40 darra
40 itt
40 tapehz
40 Wiņ§ch
39 kur
39 lai
39 Tee
38 daud§
38 Ļaudis
38 manna
38 śajuttihs
38 tappe
38 wiśśeem
37 Azzim
37 KUNgs
37 Nammu
37 Wahrtim
37 Weetas
37 wiņņam
37 wiśsapkahrt
36 śawa
36 śaweem
35 darrijs
35 nahk
35 Nams
35 weenas
34 diwideśmits
34 gribbu
34 mehŗoja
34 śawa^
33 Behrneem
33 likśchu
33 śawus
33 śchihs
32 teeścham
32 wiśśas
31 J§rae&ļa
31 KUNga
31 Plattums
30 tawus
30 Wahrdu
30 Wahrtis
29 ak
29 diwi
29 eśśat
29 Ļau§chu
29 Puśśi
29 Rohka^
29 runnajs
29 Wahrtu
29 Weetu
29 wiśśus
28 atkaļ
28 d§ihwohs
28 gahje
28 Ugguni
28 UN
27 Kalneem
27 Rohkas
27 Teeśu
27 wedde
27 wiśśahm
26 Egiptes
26 Śuhdu=Deeweem
26 tik
26 Uhdens
26 Waigu
26 wirs
25 Deews
25 Preekścha^
25 tapt
24 appakśch
24 Gaŗŗums
24 Negantibas
24 nu
24 Ohlekśchu
24 Pagalmja
24 taweem
24 Teeśas
23 Deenas=Widdus
23 Ezekie#ls
23 red§eju
23 śajuttiśeet
23 śawahm
23 tai^
23 tawa^
23 weddiśchu
22 jeb
22 leelu
22 Mauzibu
22 nahze
22 Semme^
22 śwehtu
22 Ta
22 tomehr
22 Weeta
22 wehl
21 biju
21 Deenas
21 klaht
21 labbi
21 Mehnes
21 No
21 nomirs
21 Pilsśahta
21 Preekśchu
21 Rihta=Puśśi
21 Semme
21 tai
20 Juhŗas
20 Kas
20 krittihs
20 mann
20 paśchu
20 red§
20 Rihta=Puśśes
20 tawi
20 Tomehr
20 Zeļļu
19 §tahweja
19 Aśśini
19 Bahr§ibu
19 bes
19 Ķehniņu
19 pa
19 Seemeļa
19 śwehtas
19 Ugguns
18 arri
18 Babeles
18 dohśchu
18 eet
18 Jeru§alemes
18 Juhda
18 Ka
18 neka`
18 No§eegumu
18 Pagaņu
18 peezas
18 Rohbe§chas
18 runna
18 śahnis
18 Śirds
18 Sohbins
18 tewis
18 tuhk§tośchas
18 Uppes
17 Awis
17 Behrni
17 d§ihwo
17 darriht
17 Eemantośchanu
17 Ķerubim
17 leelas
17 manna^
17 mannus
17 Meitas
17 nahks
17 Nammam
17 Pree§teŗeem
17 wiśśa
16 buhśchu
16 buhtu
16 d§ihwoju
16 Draud§i
16 Gars
16 iseet
16 Jeru§alemi
16 juhśus
16 kahda
16 kam
16 Kambaŗi
16 Laupijumu
16 Leetas
16 ļohti
16 Red§i
16 red§i
16 Rihk§tes
16 ścho
16 tadehļ
16 trihs
16 Waigs
16 Weeta^
15 3
15 Aśśins
15 eh§t
15 Ģihmis
15 ikweens
15 mannim
15 mehŗama
15 peezśimts
15 poh§tu
15 pretti
15 Rihta
15 śazziju
15 śchi
15 śwehta
15 tawahm
15 tśchetreem
15 Widdu
15 Zeļļa
14 Behrnus
14 buht
14 deśmits
14 Dwehśeles
14 Gadda^
14 Gohdiba
14 kamehr
14 kurp
14 laid
14 mannahm
14 manno^s
14 Mehri
14 pakkaļ
14 peezdeśmits
14 Śahnu
14 Seemeļa=Puśśi
14 Widdus
13 4
13 Daļļa
13 Durwim
13 Gaŗŗuma^
13 Juhs
13 juhśeem
13 Kambaŗeem
13 klauśa
13 Laika^
13 Mai§i
13 ne§t
13 Ohlekts
13 ohtru
13 peez
13 Raugi
13 Red§
13 Rihk§ti
13 śapulzinaśchu
13 śchee
13 Śchi
13 Sihmi
13 Śirdi
13 Starpa^
13 ta`patt
13 Uhdeni
13 Wakkara=Puśśei
13 Zilwekus
12 15
12 biji
12 buhśi
12 d§ihwoht
12 darrijśchi
12 dewis
12 Durwis
12 ees
12 Gurneem
12 jaunu
12 noh§t
12 Nokauteem
12 Pagaņi
12 Pilsśahtu
12 Rohka
12 śataiśiht
12 tapśi
12 Teem
12 Teeścham
12 tuwu
12 Wainas
12 Wihri
12 Zeļļeem
11 Atkaļ
11 Azzis
11 Barribu
11 darrihts
11 Derribu
11 Ehdamo=Uppuri
11 Gallu
11 Galwahm
11 Galwu
11 Garru
11 gree§
11 isdeldeśchu
11 J§raeļa
11 KUNGAM
11 Likkumo^s
11 Mahśas
11 manneem
11 Margahm
11 Negantibahm
11 neweens
11 nodohśchu
11 Pagalmu
11 patt
11 Pehz
11 Pilsśahts
11 Pulku
11 śchis
11 Śeenu
11 śimts
11 Skritteļi
11 Sohbiņa
11 uppureht
11 Waigi
11 Waldneekam
10 Augļus
10 Bahr§ibas
10 Balśi
10 bohja^
10 darrija
10 darriju
10 Dehlus
10 Drehbes
10 drohśchi
10 Dwehśele
10 ee=eet
10 eekścheja
10 Gabbals
10 Jtt
10 kahdu
10 Kahjahm
10 kuŗŗu
10 Likkumus
10 lizzis
10 Lohpus
10 mannis
10 Margas
10 Mehneśi^
10 Meitahm
10 muh§chigi
10 mums
10 Ne
10 ņemt
10 neneeka
10 pahrgalwigs
10 Rihkus
10 Śakki
10 Śchis
10 Tai^
10 Taiśnibu
10 tśchetri
10 Wahrdus
10 wairak
10 Wihrs
10 wiśśo^s
10 Zeļśch
9 2
9 Ak
9 atgree§chahs
9 Audekli
9 augśchu
9 Auśim
9 darrijśi
9 Ded§amo=Uppuri
9 Deena
9 dohd
9 doht
9 ehd
9 Galdi
9 Ka`
9 Kalnu
9 Kaunu
9 Ķebar
9 Ķehniņa
9 Kohki
9 kuŗŗeem
9 Lauka^
9 Lohgi
9 notiks
9 Padohmu
9 Pagalma^
9 Parahdiśchanas
9 paśchi
9 Plattumu
9 poh§ta^
9 Preekśch=Nammi
9 Prezzineeki
9 Pulka
9 red§ejs
9 śakkat
9 Śeewas
9 Śohdibas
9 Śwehdeenas
9 tapśeet
9 taptu
9 tawa^s
9 taws
9 Tik
9 Tur
9 Wahrda
9 Warau#s
9 weena^
9 Weetahm
9 Wehl
9 wiśs
9 Woj
8 8
8 13
8 ahreja
8 apģehrbts
8 Atreepśchanu
8 Azz
8 Baddu
8 Besdeewigu
8 bijis
8 Duśmibas
8 Dwehśeli
8 Egiptes=Semme^
8 Eļjes
8 Eļji
8 Gals
8 gann
8 gribbi
8 ikweenam
8 iskaiśiśchu
8 iskaiśiti
8 Jaunibas
8 Juhŗa^
8 Ķehniņ§ch
8 Kohku
8 Lauka
8 Laulibas
8 leels
8 leez
8 likke
8 Mai§es
8 Meeśa
8 Mehra
8 mettiśchu
8 ņem
8 neśśihs
8 nokauti
8 ohtra
8 pats
8 peederr
8 Pilsśahti
8 prezzejahs
8 Rohbe§cha
8 runnaśchu
8 śagahnija
8 Sarreem
8 Śeenas
8 Skritteļeem
8 Spahrni
8 Swehreem
8 Swehri
8 śwehta^
8 tahļu
8 tapśchu
8 tawo^s
8 teeśaśchu
8 Tiru
8 To
8 Tukśneśi^
8 Wal§ti^s
8 Warras=Darbu
8 zitti
7 5
7 6
7 9
7 12
7 ahra
7 Altari
7 Ammoņa
7 ap§chehlośchohs
7 atpakkaļ
7 aug§tu
7 Aug§tumu
7 Bedre^
7 Besdeewibas
7 d§enn
7 d§ert
7 D§ihwu
7 d§innuśi
7 dabbuht
7 Darbs
7 Darbu
7 darri
7 darrihs
7 Debbes
7 Dehlu
7 Draud§e
7 Drehbehm
7 eekścha
7 eekścha^
7 Eepas
7 eezelśchu
7 Gabbalu
7 Galdu
7 Gaŗŗumu
7 Gohdibas
7 Jepśchu
7 jepśchu
7 juhśahm
7 juhśas
7 ka^
7 Kalni
7 kalpoht
7 Kauleem
7 Kauli
7 Kauna
7 Laiks
7 leela
7 Leetu
7 Mutti
7 nahkt
7 Negantibu
7 ņehme
7 neśs
7 newaid
7 No§eeguma
7 No§eegums
7 Nu
7 Padebbes
7 Pahrkahpśchanas
7 Parahdiśchana
7 Pilsśahtam
7 pirma^
7 Plattuma^
7 Praweeścheem
7 Praweets
7 śawo^s
7 śazzihs
7 śeśchas
7 śew
7 śezzen
7 Sirgeem
7 śohdiht
7 Spahrneem
7 Spahrnus
7 Spoh§chums
7 Stuhŗeem
7 tai`
7 Taiśnibas
7 Tautas
7 Tehwa
7 Tirus
7 tśchetrahm
7 tuhk§tośchahm
7 turreht
7 wairośchu
7 Wal§tim
7 Wihru
7 zelśees
7 zik
7 Ziltim
7 zitteem
6 7
6 17
6 18
6 22
6 §taiga
6 §tipru
6 Aiswe§teem
6 Altaŗa
6 Aśśinis
6 atlikkuśchas
6 atņemśchu
6 Aug§tumus
6 Augumu
6 bahrgi
6 Besdeewigajs
6 d§irdeju
6 Deena^s
6 Deenas=Widdum
6 Deewu
6 deh§tihts
6 deśmita^
6 Durwju
6 eekahrśe
6 Eeleija^
6 Egiptes=Semmi
6 Eśśi
6 Gallam
6 Grehko=Uppuri
6 grib
6 gull
6 ikkatra
6 ikkatrs
6 irraid
6 is§teepśchu
6 iswilks
6 Jaukumu
6 Jstruhzinaśchanu
6 juhśo
6 kahds
6 kailu
6 Kambaŗu
6 klauśajt
6 klauśiht
6 Kohkus
6 krittu
6 labbu
6 Lai
6 laupa
6 laupiht
6 Leel=Kungeem
6 Leetahm
6 lihd§i
6 mans
6 Mantu
6 Mehrs
6 mehs
6 Muttes
6 Ne=apgrai§iteem
6 Netaiśnibas
6 Nokautee
6 ohtra^
6 pahreet
6 pahrkahpuśchi
6 Pakalneem
6 Palma=Kohki
6 paścheem
6 pazehlu
6 Peedau§iśchanu
6 Pilsśahteem
6 Pree§teŗu
6 prohti
6 Red§'
6 Rihk§te
6 Rohbe§chu
6 Rohkahm
6 runnaja
6 śajuttiśi
6 śakku
6 śazziht
6 śazzijs
6 ścheem
6 Śeewahm
6 Śeewu
6 śewim
6 Śirdi^
6 Śleekśņa
6 Śluddinaśchana
6 Śohdibu
6 śuhtiśchu
6 Swehru
6 Swehrus
6 Tahs
6 tappis
6 Teeśa
6 Tehwi
6 Tehwu
6 Tihkli
6 Tirgo^s
6 tśchetrdeśmits
6 turp
6 Tuwaka
6 Uggunim
6 Uppuŗus
6 Us
6 Waj
6 warrehs
6 Weeta^s
6 Wehrśi
6 widdu
6 wiśśa^s
6 woj
6 Zaur
6 zehlahs
6 Zilweks
6 Zilweku
6 zittahm
6 zittas
5 10
5 14
5 21
5 23
5 §tahw
5 §tahweht
5 §taigaja
5 Aisweśchanas
5 Akmiņa=Kalnu
5 apgahna
5 apmett
5 aprihs
5 Aśśinim
5 Aśśura
5 Awim
5 Babeli
5 Balśs
5 bijuśi
5 Bruņņahm
5 Bruņņas
5 d§ihwi
5 D§iļļuma^
5 d§inne
5 Darba
5 darriti
5 Deenahm
5 Derribas
5 diwipadeśmita^
5 diwiśimts
5 Drauguļeem
5 drebbehs
5 Duśmibu
5 Eed§ihwotaji
5 eed§ihwoti
5 Eedenes
5 Eekśchpuśśes
5 eemantoht
5 Egipti
5 ehdihs
5 eij
5 Ganneem
5 Ganni
5 Gogu
5 Grahmatu
5 Grehkeem
5 gribbat
5 ih§tenu
5 ikdeenas
5 isglahbtu
5 islaidiśchu
5 islehjis
5 isleij
5 isweddiśchu
5 iswilkśchu
5 jelle
5 Jrr
5 kalpo
5 Kantim
5 Kaŗŗa=Spehku
5 Kaunumu
5 Kauśchanu
5 Ķeruba
5 klauśi
5 krittuśchi
5 KUnga
5 kuŗŗas
5 labbas
5 ļaunus
5 Leel=Kungi
5 Leels=Kungs
5 Leetus
5 leijas
5 Lewiteem
5 Lihd§iba
5 likt
5 Mahśa
5 Mahte
5 Malka
5 Meera
5 Meeśas
5 Mehneścho^s
5 mehŗamo
5 mir§t
5 mittetees
5 Muhŗeem
5 nahkuśchi
5 Nahwe
5 nahzis
5 Nammus
5 nekahda
5 nekahds
5 nekahdu
5 nelihpamu
5 neparei§i
5 neweenu
5 nogrimmuśchi
5 nolikke
5 Omeŗa
5 Pahrkahpśchanahm
5 Pahrkahpśchanu
5 Pakahpehm
5 paleek
5 paliks
5 Parahdiśchanu
5 parei§i
5 paścha
5 paścha^
5 pazehle
5 peedegguśchas
5 peekta^
5 plehśch
5 poh§titi
5 praśśiśchu
5 Praweeta
5 Praweetam
5 Preekśch=Namma
5 Preekśch=Nammeem
5 Prezzes
5 Putneem
5 Puttas
5 Rauda=D§eeśmu
5 śagahnihts
5 Śahneem
5 śakkamo
5 śalihd§inaht
5 śarga
5 Śchee
5 śchķih§tiht
5 Seemeļa=Puśśes
5 Seemeli
5 Semmehm
5 śeptiņas
5 śeptita^
5 Siwis
5 Skalķi
5 Spoh§chumu
5 Stihgas
5 Śuhdu=Deewu
5 Śuhdu=Deewus
5 Swehreśchanu
5 śwehtihts
5 Śwehtko^s
5 Ta^
5 Taiśnajs
5 Taiśniba
5 tanni^s
5 tappi
5 tappuśchi
5 tappuśi
5 Tawa
5 Tehweem
5 treśchu
5 tśchetru
5 Uppe
5 Ustaiśijuma
5 uszehlahs
5 uszehle
5 Wahrdi
5 Wakkara=Puśśi
5 Weena
5 weenam
5 Wezzajeem
5 Wihreem
5 Wirśneeks
5 Wirśu^
5 Wiśśi
5 Zeetumu
5 Zeļļi
5 Zilwekeem
5 zitta
5 zittu
4 11
4 20
4 28
4 §emme^
4 §kai§teem
4 §kai§tu
4 §tah§tiht
4 §tipri
4 §tiprs
4 Ah§chus
4 ahreja^
4 ahrejam
4 aisślehgtas
4 Akmiņus
4 Algu
4 Apgahniśchanas
4 apklahs
4 Arrig
4 arrig
4 Aśśini^s
4 at§tahśchu
4 atgree§tees
4 atlikkuścheem
4 atśegts
4 atweddiśchu
4 aug§teem
4 Aug§tuma
4 Aug§tums
4 augścham
4 Auna
4 Awi
4 Azzu
4 Badda
4 Behdahm
4 Behdas
4 Behrnu
4 Benjamiņa
4 Besdeewiga
4 Brahli
4 Buhśchanas
4 Bultas
4 D§el§es
4 d§ihwoja
4 D§immuma
4 d§innahs
4 d§innuśchi
4 d§irdeht
4 Dahwanu
4 Dama§kus
4 Danijels
4 Ded§amo=Uppuŗus
4 Dehla
4 Dehleem
 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015