Vārdformu biežuma vārdnīca (Ebr)

 

Kopējais vārdformu skaits: 1720
Kopējais vārdlietojumu skaits: 6417

Saraksta limits: 1000
Reģistrjūtība:

261	un
253 irr
246 to
148 ne
141 ka
130 kas
115 tahs
109 tas
101 wiņśch
100 jo
94 no
84 zaur
82 ta
74 teem
67 bet
56 ar
53 tee
49 mehs
44 weens
41 par
40 es
40 pee
39 deewa
37 tohp
36 arrid§an
36 pehz
35 eekśch
35 ko
33 tad
31 bij
31 juhs
31 kad
30 ja
30 mums
30 wiņņa
28 bija
28 deews
27 ka`
27 tohs
25 itt
25 wiņņu
24 pahr
24 tizzibu
23 nu
23 tam
21 us
21 weenu
20 kam
20 preekśch
20 tu
19 bes
18 wehl
17 tapehz
16 buhtu
16 jums
15 buhs
15 grehkeem
14 eśśi
14 śakka
14 weena
13 atkal
13 daud§
13 eśśam
13 lai
13 lihd§
13 śew
13 wiśśeem
12 aśśini
12 aug§ts=pree§teris
12 eśśat
12 kungs
12 leetas
12 tappis
12 tew
12 tur
11 gann
11 jeb
11 kri§tus
11 paśchu
11 ścho
11 tadehļ
11 tai
11 warr
10 bauślibas
10 ee=eet
10 mo§us
10 muh§chigi
10 pree§teris
10 śawu
10 ta`
10 tappuśchi
10 tapt
10 uhs
10 wairak
10 weenrei§i
9 dabbujuśchi
9 dehls
9 derribas
9 tahm
9 tik
9 uppuri
9 wahrdu
9 waijaga
9 wiśśas
8 darrijis
8 deewam
8 duśśeśchana^
8 juhśu
8 muhśu
8 śaweem
8 śazzijis
8 śchodeen
7 aśśins
7 dahwanas
7 dehlu
7 dehļ
7 eśmu
7 je§us
7 kahrtas
7 leetahm
7 man
7 meeśas
7 melki§edeka
7 neds
7 pats
7 rohkas
7 śazzidams
7 śchis
7 tappe
7 wiņņam
6 apśohliśchanas
6 apśohliśchanu
6 buht
6 darbeem
6 darriht
6 deśmitu
6 eņģeļeem
6 ikweens
6 jepśchu
6 ļaudim
6 nahk
6 runna
6 runnajis
6 śawa
6 śirds
6 śwehts
6 teeśu
6 wahrds
6 weeta^
6 wiņņo
6 wiśśu
6 wiśśus
6 zittadi
5 alla§chiņ
5 bijis
5 brahļi
5 dabbujis
5 deewu
5 dewis
5 gaddus
5 grehkus
5 je§u
5 kahjahm
5 kur
5 lab
5 labbas
5 leezibu
5 manna^
5 nahwes
5 nammu
5 pa
5 paleek
5 taptu
5 tawu
5 tizzibas
5 uppurejis
5 uppuŗus
5 wairs
5 wiśśi
4 §tarp
4 abra`a`ma
4 abra`a`ms
4 balśi
4 bijuśchi
4 bijuśi
4 brahļeem
4 dabbu
4 debbes
4 debbeśi^s
4 deenas
4 drohśchibu
4 eegahjis
4 egiptes
4 gahje
4 gohdibas
4 grehko
4 ittin
4 jelle
4 kalpo
4 kungu
4 kuŗŗu
4 ķehniņśch
4 labbakas
4 labbaku
4 leelaku
4 leels
4 leeta^s
4 ļaudis
4 mannas
4 mans
4 noteek
4 ohtru
4 paścheem
4 patt
4 peetizzigs
4 prahtu
4 pree§teŗi
4 śaukts
4 śawus
4 śazzihts
4 śchahm
4 śchahs
4 semmes
4 spehku
4 śwehta
4 śwehtas
4 tahds
4 taiśnibas
4 tomehr
4 tuwu
4 ugguns
4 uppure
4 weenas
4 wehra^
4 wiņņi
4 wirs
4 zee§t
4 zeek
4 zerribas
4 zitti
3 §wehrejis
3 ahra
3 ak
3 apkahrt
3 apleezina
3 appakśch
3 apzeetinajeet
3 aśśinim
3 bauśliba
3 behrneem
3 behrni
3 brihdi
3 d§ihwa
3 d§ihwośchanas
3 d§irdejśchi
3 d§irdeśeet
3 darra
3 darriśchu
3 darritu
3 daśchkahrt
3 deena^
3 deenahm
3 deenu
3 draud§ibas
3 dwehśeles
3 eezehlis
3 eņgeļeem
3 eņģeļus
3 gallam
3 gallu
3 garra
3 garru
3 gars
3 gohdu
3 grehku
3 gribbam
3 ik
3 ikdeenas
3 isglahbśchanu
3 it
3 jaunas
3 jaunu
3 juhśas
3 kahds
3 kahdu
3 kahrdinahts
3 kahrta^
3 kalnu
3 kamehr
3 kuŗŗa
3 ķehniņa
3 labbaki
3 labbu
3 laika
3 laika^
3 leeto
3 ļau§chu
3 ma§u
3 mann
3 meeru
3 meeśu
3 muh§cham
3 muh§chigas
3 muh§chigu
3 muhs
3 nahkamu
3 nahwi
3 neģģi
3 neśs
3 netizzibas
3 ņemmeet
3 pahrmahza
3 pakkaļ
3 papreekśch
3 paśaules
3 paśauli
3 paśchas
3 paturram
3 peenahk
3 pilnigu
3 pirma
3 prett
3 pretti
3 red§am
3 red§i
3 rohkahm
3 rohku
3 runnajam
3 śakku
3 śataiśijis
3 śazzija
3 schehla§tibas
3 schehla§tibu
3 semmi
3 śirdi
3 śirdi^s
3 śirdis
3 swehreśchanas
3 śwehtiti
3 śwehtu
3 tahdu
3 taiśns
3 tanni^
3 taps
3 telti
3 turreja
3 u`
3 uppuŗi
3 warreja
3 ween
3 weeta
3 weetas
3 wiśśa^s
3 zeetis
3 zeļļus
3 zilwekeem
3 zilweks
2 §elta
2 §innadami
2 §innama
2 §innams
2 §innamu
2 §tipra
2 §tipri
2 §tiprs
2 §tipru
2 aaroņa
2 abels
2 abra`a`mam
2 ah§cho
2 ah§chu
2 aismir§teet
2 aisņemts
2 aizinahts
2 akmiņeem
2 amats
2 amatu
2 amen
2 ap§tipprinata
2 apgaiśmoti
2 apleezinaśchanu
2 apślazzija
2 apśohlijis
2 arri
2 arrid§a`
2 aśśarahm
2 atgahdaśchohs
2 atkahpj
2 atne§t
2 aug§taks
2 aug§teem=pree§teŗeem
2 aug§ts
2 aug§tu=pree§teri
2 augļus
2 awjo
2 barribu
2 baudijuśchi
2 bauśla
2 bauślibu
2 beedreem
2 breeśmiga
2 buhśchanas
2 buhśchu
2 d§emdinajis
2 d§ihwokli
2 d§ihwoklis
2 dabbuja
2 dalliba
2 dallibu
2 daļļa
2 darbi
2 darbośchanu
2 darbu
2 darrat
2 darritas
2 debbe§kigas
2 debbeśim
2 debbeśkigu
2 dehwehts
2 derriba
2 diwi
2 dohśchu
2 duśmiba^
2 duśśejis
2 ee§tahdiśchana
2 ee§tahdiśchanas
2 eeśahkuma^
2 eeśahkums
2 eeśahkumu
2 eezelts
2 eezeļļ
2 eśśeet
2 eśśohts
2 eśśoti
2 gals
2 gohda=krehśla
2 gohds
2 grehzineekeem
2 gribbeja
2 gribbejis
2 i§a`a`ku
2 i§ra`e`ļa
2 ikkatrs
2 ikweenu
2 isbehgśim
2 isbehguśchi
2 isdalliśchanu
2 isgahjuśchi
2 isglahbt
2 italijas
2 jehkabu
2 juhda
2 kahda^
2 kahrdinati
2 kalpoht
2 kalpośchanas
2 klaht
2 kri§tu
2 kuhtri
2 kuŗŗam
2 kuŗŗeem
2 kuŗŗo
2 kurśch
2 labba
2 labbi
2 labbumu
2 laid
2 laiks
2 laiku
2 leeku
2 leelaks
2 leelu
2 leeziba
2 lehgeŗa
2 lewi
2 lihd§i
2 lihd§inahts
2 luhd§u
2 ļaunumu
2 ma§aks
2 mahzibas
2 meera
2 mekle
2 melki§edeks
2 mihle§tibas
2 mir§t
2 miŗŗoņeem
2 mirruścheem
2 mitteśchanas
2 nahkam
2 nahkama
2 nahku
2 nahkuśchi
2 nahzis
2 namma^
2 nams
2 ne§t
2 neneeka
2 nomirris
2 ņemm
2 ņemt
2 ņihmis
2 ohtra
2 padewis
2 pamahzihts
2 pamahziśchanas
2 pamahziśchanu
2 pameślu
2 paneśśis
2 parahda
2 paśaule
2 paśaule^
2 paścha
2 paśchi
2 paścho
2 paśchus
2 paśluddinahts
2 pateeśi
2 patihk
2 pawehleśchanu
2 pe§tiśchanu
2 pee=eetam
2 peedohśchana
2 peena
2 peenahzahs
2 pilnibu
2 pilnigus
2 pilnu
2 pilsśatu
2 pirmak
2 pirmd§imtu
2 pirmo
2 pirms
2 prahta
2 prahta^
2 prahtam
2 prahts
2 praweeścheem
2 preekśch=sihmi
2 preeku
2 raddita
2 rak§tiśchu
2 red§ehts
2 red§eja
2 red§etas
2 red§etu
2 s§epteris
2 śapulzinaśchanas
2 śareebśchanas
2 śawa^
2 śazziju
2 ścheem
2 schehla§tiba
2 ścheit
2 śchi
2 śchim
2 śehdejees
2 ślawu
2 śohdibas
2 śohdihs
2 spehka
2 swehreśchanu
2 śwehta^
2 śwehti
2 śwehtibas
2 śwehtihts
2 śwehtijis
2 taiśnibu
2 taws
2 teekams
2 tehwa
2 tehweem
2 tehwi
2 tehwu
2 telts
2 tikkai
2 tohpat
2 tśchetrdeśmits
2 tukśneśi^
2 turrahs
2 uhdeni
2 uppuŗeem
2 uppureht
2 uppureti
2 uppuretu
2 uppuris
2 ustaiśijis
2 wahrda
2 warretu
2 weetu
2 wezz
2 widdetajs
2 widdu
2 wiņņeem
2 wiśśa
2 wiśśa^
2 wiśśai
2 zeetuśchi
2 zeļļu
2 zerrejam
2 zerribu
2 zik
2 zilti
2 zilts
2 zilweki
2 zittas
1 §aļļojis
1 §chehl
1 §chehligs
1 §innaja
1 §innat
1 §kaitamas
1 §pee§chahs
1 §peeduśchi
1 §pehj
1 §pehzigi
1 §pehzigs
1 §tah§tijis
1 §tahweja
1 §tahwejśchi
1 §taiga
1 §taigaht
1 §tippru
1 §tiprinata
1 §trahdadams
1 §trahdata
1 §uddihs
1 §wehre
1 §wehreht
1 §wehreja
1 §wehreju
1 aarons
1 abbei
1 ahda^s
1 ahriga
1 ahrigeem
1 ahtraki
1 ais
1 ais§tahw
1 aisbah§uśchi
1 aiskahre
1 aiskahrt
1 aiskaweti
1 aisleed§ees
1 aisluhgśchanas
1 aismir§tu
1 aismirśuśchi
1 aisņehmis
1 aizinaśchanas
1 aizinati
1 alga
1 algu
1 alla^s
1 allo
1 allodameem
1 altaŗa
1 altaris
1 ammata
1 ammatu
1 ap§chehlośchanas
1 ap§chehlośchanu
1 ap§chehlośchohs
1 ap§eltihts
1 ap§ihmehts
1 ap§innaśchanas
1 ap§kaitees
1 ap§kaitohs
1 ap§tahj
1 ap§tahtas
1 ap§tiprinaśchanu
1 ap§tiprinata
1 apbeedrinahts
1 apehnoja
1 apgahnita
1 apgahniti
1 apgrehkojuśchees
1 apleezinajam
1 apleezinajis
1 apleezinajuśchi
1 apņehmuśchees
1 apņemśchanu
1 apņemts
1 aprihjams
1 apśchķih§ts
1 apślazzinadama
1 apślazzinaśchanas
1 apślazzinati
1 apślehpts
1 apśohliśchana
1 apśohliśchanahm
1 apśohlita^
1 apśweizina
1 apśweizinajeet
1 apu§tuli
1 apzeetinahts
1 aśmiņam
1 aśśaks
1 at§ihśchanu
1 at§pihdums
1 at§tahdami
1 at§tahje
1 at§tahśchu
1 at§tahti
1 atdabbuja
1 atdabbujuśchi
1 atdohts
1 atgahdajeet
1 atgahdajeetees
1 atgree§ahs
1 atgree§chamees
1 atgree§tees
1 atgreeśchanas
1 atgreeśchanu
1 atjaunati
1 atkahpjahs
1 atkahpt
1 atlai§ts
1 atleek
1 atleekama
1 atmakśaśchanu
1 atmakśaśchu
1 atmakśatajs
1 atme§ts
1 atmettat
1 atmette
1 atneśśis
1 atpe§tiśchanu
1 atra§ts
1 atradde
1 atraujamahm
1 atraujamu
1 atreebśchana
1 atrohdam
1 atśchķirts
1 atśegtas
1 atśwabbinatu
1 atweddis
1 atwehra
1 aug§taka
1 aug§taku
1 aug§ti
1 aug§tibahm
1 aug§tibas
1 augścham§elśchanas
1 augśchamzelśchanas
1 augśchamzelśchanu
1 azzim
1 ba§unes
1 baggatibu
1 bahrśchanai
1 bals
1 baraka
1 barriba
1 barribahm
1 barribas
1 baudiśchanu
1 bauditu
1 bauślis
1 bauślus
1 bedre^s
1 behdahm
1 behdajis
1 behdinati
1 behgśchanu
1 behrniņu
1 behrno
1 behrns
1 behrnus
1 besdeewigs
1 beswainiga
1 beswainigu
1 bih§tamees
1 bihdamees
1 bihdams
1 bihśchohs
1 bijajahs
1 bijaśchanu
1 bohk§tijuśchees
1 brahli
1 brahliga
1 brahlis
1 breeśmigi
1 brehkśchanu
1 brihds
1 brihnumeem
1 buhdama
1 buhdami
1 buhśchana
1 buhśim
1 bultu
1 d§eedaśchu
1 d§eedinahts
1 d§ehreeneem
1 d§emdinaja
1 d§en`eetees
1 d§enneet
1 d§ihwam
1 d§ihwibas
1 d§ihwo
1 d§ihwodams
1 d§ihwohs
1 d§ihwojohts
1 d§ihwokļeem
1 d§ihwośchanu
1 d§ihwośim
1 d§ihws
1 d§ihwu
1 d§immums
1 d§immumu
1 d§immuśchi
1 d§irdehts
1 d§irdeja
1 da§chadahm
1 da§chadeem
1 da§chadi
1 da§chi
1 da§chu
1 dabbuht
1 dabbuja`
1 dabbujam
1 dabbujat
1 dabbujuśi
1 dabbutu
1 dabbutum
1 dad§chus
1 dahwanu
1 dahwida
1 dahwidu
1 darba
1 darbojamees
1 darri
1 darrihs
1 darrihts
1 darrijuśchi
1 darrijuśi
1 darriśim
1 darritajs
1 darriti
1 daśchkahrtigahm
1 daud§kahrt
1 debbe§kigam
1 debbes=preeku
1 debbeśi
1 debbeśis
1 debbeśkigas
1 debbeśu
1 ded§ami
1 ded§amus=uppuŗus
1 deena^s
1 deeno
1 deewa=kalpośchanas
1 deewa=nammu
1 deewa=wahrda
1 deewabijaśchanu
1 deggośchu
1 dehlam
1 dehlo
1 derriba^
1 derribas=śchķir§ta
1 derribu
1 derrigu
1 deśmitus
1 dewe
1 dewees
1 dibbinajis
1 dibbinaśchanas
1 dohd
1 dohmadams
1 dohmaśchanu
1 doht
1 dohta
1 dohtees
1 drebbu
1 drehbes
1 drohśchiba
1 duśmibu
1 duśśeśchana
1 duśśeśchana`
1 duśśeśchanas
1 dwehśele^s
1 dwehśelehm
1 dwehśelei
1 e§aws
1 e§awu
1 ebre`e`ŗeem
1 ee=eetam
1 ee§tahdiśchanu
1 ee§tahditajs
1 eed§eŗŗ
1 eegahje
1 eegahjuśchi
1 eekri§t
1 eekriht
1 eekścha
1 eekśchķiga
1 eemanto
1 eemantohs
1 eemantoht
1 eemantojis
1 eemantośchanas
1 eenaidneeki
1 eenaidneekus
1 eene§ts
1 eenihdejis
1 eepreezinaśchanu
1 eeraddumu
1 eeśahkuma
1 eeśahkuśi
1 eeśahzeju
1 eewed
1 eeweddis
1 eeweśchana
1 eezell
1 egipteŗi
1 eh§t
1 ehna
1 ehnai
1 ehrmeem
1 ehrśchus
1 eļji
1 enoks
1 eņģeļu
1 eņkurs
1 eśśośchas
1 eśśu
1 eśśus
1 gaddi
1 gads
1 gahdadami
1 gahdajis
1 gahjis
1 gahjuśchi
1 gaida
1 gaididams
1 gaidija
1 gaidiśchana
1 galdiņi
1 galds
1 galwineeks
1 gannu
1 garreem
1 garri
1 garrus
1 gideoņa
1 gohda^
1 gohda=krehślis
1 gohdibu
1 gohdiga
1 gohdigi
1 gohws
1 grahbtu
1 grahmatas
1 grahmatu
1 gre§nojis
1 gree§igs
1 grehkojam
1 gribbetu
1 gruhta
1 gruhtaku
1 gruhti
1 gurdenas
1 gurneem
1 gurno^s
1 i§a`a`ka
1 i§a`a`ks
1 i§opu
1 i§rae~ļa
1 ih§tena
1 ih§tena^
1 ih§tenas
1 ih§tens
1 ih§tenu
1 ih§ti
1 ihśeem
1 ihślaizigu
1 ikkatra
1 ikweenam
1 ilgojahs
1 ilgu
1 ir
1 is§tah§tiht
1 isd§eśśuśchi
1 isdallija
1 isdarrihts
1 isdils
1 iseeśchanas
1 iseet
1 iseetam
1 isgahjis
1 isleeśchanas
1 isluhkus
1 ismahziti
1 isnihkśchanai
1 isnihzinaht
1 isnihzinaśchana
1 isnihzinatu
1 israhda
1 isśuhtiti
1 iswe§t
1 iswehleja
 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015