Vārdformu biežuma vārdnīca (Ebr)

 

Kopējais vārdformu skaits: 1798
Kopējais vārdlietojumu skaits: 6417

Saraksta limits: 1000
Reģistrjūtība:

252	irr
246 to
202 un
143 ne
137 ka
119 kas
114 tahs
106 tas
101 wiņśch
90 no
79 ta
74 teem
68 Jo
66 zaur
59 Un
55 ar
51 tee
49 mehs
43 weens
41 par
40 pee
39 Deewa
37 tohp
36 arrid§an
35 es
35 pehz
34 bet
33 ko
31 bij
31 eekśch
30 Bet
30 jo
30 juhs
30 wiņņa
29 mums
28 bija
28 kad
27 Deews
27 ja
27 tohs
26 ka`
25 itt
25 wiņņu
24 Tizzibu
23 nu
23 pahr
23 tam
21 weenu
20 us
19 preekśch
18 bes
18 kam
18 Zaur
17 tad
17 wehl
16 buhtu
16 jums
16 tu
15 buhs
15 Grehkeem
14 eśśi
14 śakka
14 weena
13 atkal
13 daud§
13 eśśam
13 lihd§
13 śew
13 wiśśeem
12 Aśśini
12 Aug§ts=Pree§teris
12 eśśat
12 Kungs
12 Leetas
12 Tad
12 tappis
12 tew
11 gann
11 jeb
11 Kas
11 Kri§tus
11 paśchu
11 ścho
11 tai
11 tur
11 warr
10 Bauślibas
10 ee=eet
10 lai
10 Mo§us
10 muh§chigi
10 Pree§teris
10 śawu
10 tapehz
10 tappuśchi
10 tapt
10 wairak
10 weenrei§i
9 dabbujuśchi
9 Dehls
9 Derribas
9 tahm
9 uhs
9 Uppuri
9 Wahrdu
9 waijaga
8 darrijis
8 Deewam
8 Duśśeśchana^
8 juhśu
8 muhśu
8 śaweem
8 śazzijis
8 ta`
8 wiśśas
7 Aśśins
7 Dahwanas
7 Dehlu
7 dehļ
7 eśmu
7 JE§us
7 Kahrtas
7 man
7 Meeśas
7 Melki§edeka
7 pats
7 Rohkas
7 tappe
7 tik
7 wiņņam
6 Apśohliśchanas
6 Apśohliśchanu
6 buht
6 Darbeem
6 darriht
6 deśmitu
6 Eņģeļeem
6 ikweens
6 jepśchu
6 Leetahm
6 Ļaudim
6 nahk
6 runna
6 runnajis
6 śawa
6 śchis
6 śwehts
6 Teeśu
6 Wahrds
6 Weeta^
6 wiņņo
6 wiśśu
6 wiśśus
5 bijis
5 Brahļi
5 dabbujis
5 Deewu
5 dewis
5 Es
5 Gaddus
5 Grehkus
5 JE§u
5 Kahjahm
5 lab
5 labbas
5 Leezibu
5 manna^
5 Nahwes
5 Nammu
5 Ne
5 neds
5 pa
5 paleek
5 śchodeen
5 Śirds
5 Tadehļ
5 tadehļ
5 Tapehz
5 taptu
5 tawu
5 Tizzibas
5 uppurejis
5 Uppuŗus
5 wairs
5 wiśśi
4 §tarp
4 Abra`a`ma
4 Abra`a`ms
4 alla§chiņ
4 Balśi
4 bijuśchi
4 bijuśi
4 Brahļeem
4 dabbu
4 Debbes
4 Debbeśi^s
4 Deenas
4 Drohśchibu
4 eegahjis
4 Eekśch
4 Egiptes
4 gahje
4 Gohdibas
4 Grehko
4 jelle
4 Ka
4 kalpo
4 Kungu
4 Ķehniņśch
4 labbakas
4 labbaku
4 leelaku
4 leels
4 Leeta^s
4 Ļaudis
4 mannas
4 No
4 noteek
4 ohtru
4 paścheem
4 patt
4 peetizzigs
4 Prahtu
4 Pree§teŗi
4 śaukts
4 śawus
4 śazzidams
4 śazzihts
4 śchahm
4 śchahs
4 Semmes
4 Spehku
4 śwehta
4 śwehtas
4 TAd
4 tahds
4 Taiśnibas
4 Tu
4 tuwu
4 Ugguns
4 uppure
4 wehra^
4 wiņņi
4 wirs
4 zee§t
4 Zerribas
4 zittadi
4 zitti
3 §wehrejis
3 ahra
3 ak
3 apkahrt
3 apleezina
3 appakśch
3 apzeetinajeet
3 Aśśinim
3 Bauśliba
3 Behrneem
3 Behrni
3 BEt
3 Brihdi
3 d§ihwa
3 D§ihwośchanas
3 d§irdejśchi
3 d§irdeśeet
3 darra
3 darriśchu
3 darritu
3 daśchkahrt
3 Deena^
3 Deenahm
3 Deenu
3 Draud§ibas
3 Dwehśeles
3 eezehlis
3 Eņgeļeem
3 Eņģeļus
3 Gallam
3 Gallu
3 Garra
3 Garru
3 Gars
3 Gohdu
3 Grehku
3 gribbam
3 ik
3 ikdeenas
3 it
3 ittin
3 Ja
3 jaunas
3 jaunu
3 Jsglahbśchanu
3 juhśas
3 Kad
3 kahds
3 kahdu
3 kahrdinahts
3 Kahrta^
3 Kalnu
3 Kur
3 kuŗŗa
3 kuŗŗu
3 Ķehniņa
3 labbaki
3 labbu
3 Lai
3 Laika
3 Laika^
3 Leeto
3 Ļau§chu
3 ma§u
3 mans
3 Meeru
3 Meeśu
3 muh§cham
3 muh§chigas
3 muh§chigu
3 muhs
3 nahkamu
3 Nahwi
3 neśs
3 Netizzibas
3 pahrmahza
3 pakkaļ
3 papreekśch
3 Paśaules
3 Paśauli
3 paśchas
3 paturram
3 peenahk
3 pilnigu
3 pirma
3 prett
3 pretti
3 red§am
3 Rohkahm
3 Rohku
3 runnajam
3 śakku
3 śataiśijis
3 Śazzidams
3 śazzija
3 Schehla§tibas
3 Schehla§tibu
3 Śchodeen
3 Semmi
3 Śirdi
3 Śirdi^s
3 Śirdis
3 Swehreśchanas
3 śwehtiti
3 śwehtu
3 Ta
3 tahdu
3 tanni^
3 taps
3 Tas
3 Telti
3 tomehr
3 turreja
3 u`
3 Uppuŗi
3 warreja
3 ween
3 weenas
3 Weeta
3 Weetas
3 wiśśa^s
3 zeek
3 zeetis
3 Zeļļus
3 Zilwekeem
3 Zilweks
2 §elta
2 §innadami
2 §innama
2 §innams
2 §innamu
2 §tipra
2 §tipri
2 §tiprs
2 §tipru
2 Aaroņa
2 Abels
2 Abra`a`mam
2 Ah§cho
2 Ah§chu
2 aismir§teet
2 aisņemts
2 aizinahts
2 Akmiņeem
2 Amats
2 Amatu
2 Amen
2 ap§tipprinata
2 apgaiśmoti
2 Apleezinaśchanu
2 apślazzija
2 apśohlijis
2 arri
2 arrid§a`
2 Aśśarahm
2 atgahdaśchohs
2 atkahpj
2 atne§t
2 aug§taks
2 Aug§teem=Pree§teŗeem
2 Aug§ts
2 Aug§tu=Pree§teri
2 Augļus
2 Awjo
2 Barribu
2 baudijuśchi
2 Bauśla
2 Bauślibu
2 Beedreem
2 breeśmiga
2 Buhśchanas
2 buhśchu
2 d§emdinajis
2 D§ihwokli
2 D§ihwoklis
2 dabbuja
2 Dalliba
2 Dallibu
2 Daļļa
2 Darbi
2 Darbośchanu
2 Darbu
2 darrat
2 darritas
2 debbe§kigas
2 Debbeśim
2 debbeśkigu
2 dehwehts
2 Derriba
2 diwi
2 dohśchu
2 Duśmiba^
2 duśśejis
2 Ee§tahdiśchana
2 Ee§tahdiśchanas
2 Eeśahkuma^
2 Eeśahkums
2 Eeśahkumu
2 eezelts
2 eezeļļ
2 eśśeet
2 eśśohts
2 eśśoti
2 Gals
2 Gohda=Krehśla
2 Gohds
2 Grehzineekeem
2 gribbeja
2 gribbejis
2 ikkatrs
2 ikweenu
2 isbehgśim
2 isbehguśchi
2 isgahjuśchi
2 isglahbt
2 J§a`a`ku
2 J§ra`e`ļa
2 Jehkabu
2 JO
2 Jtalijas
2 Juhda
2 kahda^
2 kahrdinati
2 kalpoht
2 Kalpośchanas
2 Kam
2 kamehr
2 klaht
2 Ko
2 Kri§tu
2 kuhtri
2 kur
2 kuŗŗam
2 kuŗŗeem
2 kurśch
2 labba
2 labbi
2 Labbumu
2 Laiks
2 Laiku
2 leeku
2 leelaks
2 Leeziba
2 Lehgeŗa
2 Lewi
2 lihd§i
2 lihd§inahts
2 luhd§u
2 Ļaunumu
2 ma§aks
2 Mahzibas
2 mann
2 Meera
2 mekle
2 Melki§edeks
2 Mihle§tibas
2 mir§t
2 Miŗŗoņeem
2 Mitteśchanas
2 nahkam
2 nahkama
2 nahku
2 nahkuśchi
2 nahzis
2 Namma^
2 Nams
2 ne§t
2 Neds
2 Neģģi
2 neneeka
2 nomirris
2 ņemm
2 Ņemmeet
2 ņemt
2 ņihmis
2 ohtra
2 padewis
2 pamahzihts
2 Pamahziśchanas
2 Pamahziśchanu
2 Pameślu
2 paneśśis
2 parahda
2 Paśaule
2 Paśaule^
2 paścha
2 paśchi
2 paścho
2 paśchus
2 paśluddinahts
2 patihk
2 Pawehleśchanu
2 Pe§tiśchanu
2 pee=eetam
2 Peedohśchana
2 Peena
2 peenahzahs
2 Pilnibu
2 pilnigus
2 pilnu
2 Pilsśatu
2 pirmak
2 pirmo
2 pirms
2 Prahta
2 Prahta^
2 Prahtam
2 Prahts
2 Praweeścheem
2 Preekśch=Sihmi
2 Preeku
2 raddita
2 rak§tiśchu
2 red§ehts
2 red§eja
2 red§etas
2 red§etu
2 Red§i
2 S§epteris
2 Śapulzinaśchanas
2 Śareebśchanas
2 śawa^
2 śazziju
2 ścheem
2 Schehla§tiba
2 ścheit
2 śchim
2 śehdejees
2 Ślawu
2 Śohdibas
2 śohdihs
2 Spehka
2 Swehreśchanu
2 śwehta^
2 śwehti
2 Śwehtibas
2 śwehtihts
2 śwehtijis
2 Ta`
2 Taiśnibu
2 taiśns
2 TApehz
2 Tee
2 teekams
2 Tehwa
2 Tehweem
2 Tehwi
2 Tehwu
2 Telts
2 Tik
2 tohpat
2 tśchetrdeśmits
2 Tukśneśi^
2 turrahs
2 Uhdeni
2 Uppuŗeem
2 uppureht
2 uppureti
2 uppuretu
2 Uppuris
2 ustaiśijis
2 Wahrda
2 warretu
2 Weetu
2 wezz
2 Widdetajs
2 widdu
2 wiņņeem
2 wiśśa
2 wiśśa^
2 wiśśai
2 zeetuśchi
2 Zeļļu
2 zerrejam
2 Zerribu
2 Zilti
2 Zilts
2 Zilweki
2 Zittadi
2 zittas
1 §aļļojis
1 §chehl
1 §chehligs
1 §innaja
1 §innat
1 §kaitamas
1 §pee§chahs
1 §peeduśchi
1 §pehj
1 §pehzigi
1 §pehzigs
1 §tah§tijis
1 §tahweja
1 §tahwejśchi
1 §taiga
1 §taigaht
1 §tippru
1 §tiprinata
1 §trahdadams
1 §trahdata
1 §uddihs
1 §wehre
1 §wehreht
1 §wehreja
1 §wehreju
1 Aarons
1 abbei
1 Ahda^s
1 ahriga
1 ahrigeem
1 ahtraki
1 ais
1 ais§tahw
1 aisbah§uśchi
1 aiskahre
1 aiskahrt
1 aiskaweti
1 aisleed§ees
1 Aisluhgśchanas
1 aismir§tu
1 aismirśuśchi
1 aisņehmis
1 Aizinaśchanas
1 aizinati
1 Alga
1 Algu
1 Alla^s
1 Alla§chiņ
1 allo
1 allodameem
1 Altaŗa
1 Altaris
1 Ammata
1 Ammatu
1 Ap§chehlośchanas
1 Ap§chehlośchanu
1 ap§chehlośchohs
1 ap§eltihts
1 ap§ihmehts
1 Ap§innaśchanas
1 ap§kaitees
1 ap§kaitohs
1 ap§tahj
1 ap§tahtas
1 Ap§tiprinaśchanu
1 ap§tiprinata
1 apbeedrinahts
1 apehnoja
1 apgahnita
1 apgahniti
1 apgrehkojuśchees
1 apleezinajam
1 apleezinajis
1 apleezinajuśchi
1 apņehmuśchees
1 Apņemśchanu
1 apņemts
1 aprihjams
1 apśchķih§ts
1 apślazzinadama
1 Apślazzinaśchanas
1 apślazzinati
1 apślehpts
1 Apśohliśchana
1 Apśohliśchanahm
1 apśohlita^
1 apśweizina
1 Apśweizinajeet
1 Apu§tuli
1 apzeetinahts
1 Ar
1 Aśmiņam
1 aśśaks
1 At§ihśchanu
1 At§pihdums
1 at§tahdami
1 at§tahje
1 at§tahśchu
1 at§tahti
1 atdabbuja
1 atdabbujuśchi
1 atdohts
1 Atgahdajeet
1 atgahdajeetees
1 atgree§ahs
1 atgree§chamees
1 atgree§tees
1 Atgreeśchanas
1 Atgreeśchanu
1 atjaunati
1 atkahpjahs
1 atkahpt
1 atlai§ts
1 atleek
1 atleekama
1 Atmakśaśchanu
1 atmakśaśchu
1 Atmakśatajs
1 atme§ts
1 atmettat
1 atmette
1 atneśśis
1 Atpe§tiśchanu
1 atra§ts
1 atradde
1 atraujamahm
1 atraujamu
1 Atreebśchana
1 atrohdam
1 atśchķirts
1 atśegtas
1 atśwabbinatu
1 atweddis
1 atwehra
1 aug§taka
1 aug§taku
1 aug§ti
1 Aug§tibahm
1 Aug§tibas
1 Augścham§elśchanas
1 Augśchamzelśchanas
1 Augśchamzelśchanu
1 Azzim
1 Ba§unes
1 Baggatibu
1 Bahrśchanai
1 Bals
1 Baraka
1 Barriba
1 Barribahm
1 Barribas
1 Baudiśchanu
1 bauditu
1 Bauślis
1 Bauślus
1 Bedre^s
1 Behdahm
1 behdajis
1 behdinati
1 Behgśchanu
1 Behrniņu
1 Behrno
1 Behrns
1 Behrnus
1 Bes
1 Besdeewigs
1 beswainiga
1 beswainigu
1 bih§tamees
1 bihdamees
1 bihdams
1 bihśchohs
1 bijajahs
1 Bijaśchanu
1 bohk§tijuśchees
1 Brahli
1 brahliga
1 Brahlis
1 Breeśmigi
1 Brehkśchanu
1 Brihds
1 Brihnumeem
1 buhdama
1 buhdami
1 Buhśchana
1 buhśim
1 Bultu
1 d§eedaśchu
1 d§eedinahts
1 D§ehreeneem
1 d§emdinaja
1 d§en`eetees
1 d§enneet
1 d§ihwam
1 D§ihwibas
1 d§ihwo
1 d§ihwodams
1 d§ihwohs
1 d§ihwojohts
1 D§ihwokļeem
1 D§ihwośchanu
1 d§ihwośim
1 d§ihws
1 d§ihwu
1 D§immums
1 D§immumu
1 d§immuśchi
1 d§irdehts
1 d§irdeja
1 da§chadahm
1 da§chadeem
1 da§chadi
1 da§chi
1 da§chu
1 dabbuht
1 dabbuja`
1 dabbujam
1 dabbujat
1 dabbujuśi
1 dabbutu
1 dabbutum
1 Dad§chus
1 Dahwanu
1 Dahwida
1 Dahwidu
1 Darba
1 darbojamees
1 darri
1 darrihs
1 darrihts
1 darrijuśchi
1 darrijuśi
1 darriśim
1 Darritajs
1 darriti
1 daśchkahrtigahm
1 daud§kahrt
1 debbe§kigam
1 Debbes=Preeku
1 Debbeśi
1 Debbeśis
1 debbeśkigas
1 Debbeśu
1 Ded§ami
1 ded§amus=Uppuŗus
1 Deena^s
1 Deeno
1 Deewa=Kalpośchanas
1 Deewa=Nammu
1 Deewa=Wahrda
1 Deewabijaśchanu
1 DEews
1 deggośchu
1 Dehlam
1 Dehlo
1 Derriba^
1 Derribas=Śchķir§ta
1 Derribu
1 derrigu
1 Deśmitus
1 dewe
1 dewees
1 dibbinajis
1 Dibbinaśchanas
1 dohd
1 dohmadams
1 Dohmaśchanu
1 doht
1 dohta
1 dohtees
1 drebbu
1 Drehbes
1 Drohśchiba
1 Duśmibu
1 Duśśeśchana
1 Duśśeśchana`
1 Duśśeśchanas
1 Dwehśele^s
1 Dwehśelehm
1 Dwehśelei
1 E§aws
1 E§awu
1 Ebre`e`ŗeem
1 ee=eetam
1 Ee§tahdiśchanu
1 Ee§tahditajs
1 eed§eŗŗ
1 eegahje
1 eegahjuśchi
1 eekri§t
1 eekriht
1 eekścha
1 eekśchķiga
1 eemanto
1 eemantohs
1 eemantoht
1 eemantojis
1 Eemantośchanas
1 Eenaidneeki
1 Eenaidneekus
1 eene§ts
1 eenihdejis
1 Eepreezinaśchanu
1 Eeraddumu
1 Eeśahkuma
1 eeśahkuśi
1 Eeśahzeju
1 eewed
1 eeweddis
1 Eeweśchana
1 eezell
1 Egipteŗi
1 eh§t
1 Ehna
1 Ehnai
1 Ehrmeem
1 Ehrśchus
1 Eļji
1 Enoks
1 Eņģeļu
1 Eņkurs
1 eśśośchas
1 eśśu
1 eśśus
1 Gaddi
1 Gads
1 gahdadami
1 gahdajis
1 gahjis
1 gahjuśchi
1 gaida
1 gaididams
1 gaidija
1 Gaidiśchana
1 Galdiņi
1 Galds
1 Galwineeks
1 Gannu
1 Garreem
1 Garri
1 Garrus
1 Gideoņa
1 Gohda^
1 Gohda=Krehślis
1 Gohdibu
1 gohdiga
1 gohdigi
1 Gohws
1 grahbtu
1 Grahmatas
1 Grahmatu
1 gre§nojis
1 gree§igs
1 grehkojam
1 gribbetu
1 gruhta
1 gruhtaku
1 gruhti
1 gurdenas
1 Gurneem
1 Gurno^s
1 ih§tena
1 ih§tena^
1 ih§tenas
1 ih§tens
1 ih§tenu
1 ih§ti
1 ihśeem
1 ihślaizigu
1 ikkatra
1 ikweenam
1 ilgojahs
 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015