Vārdformu biežuma vārdnīca (Dz)

 

Kopējais vārdformu skaits: 900
Kopējais vārdlietojumu skaits: 2419

Saraksta limits: 1000
Reģistrjūtība:

120	irr
77 un
60 ka`
53 es
42 kas
41 no
38 ar
32 manna
29 to
29 wiņņa
26 ta
25 mans
25 tu
24 tas
22 draugs
20 ne
19 pee
19 tee
18 tahs
17 eśmu
17 juhs
17 tawas
17 weena
17 wiņņu
16 §tarp
16 ka
15 manni
15 us
14 eśśi
14 mann
14 taws
13 man
13 teem
12 mannas
12 tewi
12 wiņ§ch
11 mannu
10 jo
10 ko
10 tahm
10 tawi
9 bet
9 draud§ene
9 mehs
9 tad
8 §kai§ta
8 azzis
8 meitas
8 tawa
8 tawu
8 uhs
7 dwehśele
7 itt
7 jeru§alemes
7 lihbanus
7 mihle
7 ta`
7 weens
6 bruhte
6 diwi
6 eekśch
6 kruhtis
6 mahśa
6 nahz
6 neka`
6 tew
5 atgree§ees
5 kad
5 kamehr
5 ķehniņ§ch
5 kur
5 mahtes
5 mihle§tibas
5 mirres
5 muhśu
5 par
5 raugi
5 rohka
5 śawu
5 śudraba
5 tohp
5 zaur
4 apkahrt
4 appakśch
4 atraddu
4 balśs
4 d§emdejśi
4 draugam
4 ja
4 luhpas
4 mannam
4 mekleju
4 mihļa
4 neds
4 peederr
4 preekśch
4 prett
4 pulks
4 red§i
4 sahlehm
4 śawas
4 selta
4 śmarścha
4 tawahm
4 tik
4 waigi
4 wiņņai
4 zik
4 zirptas
3 ahra
3 ak
3 akka
3 augścham
3 awju
3 ballodis
3 bi§ehm
3 dahr§a^
3 deena^
3 dohd
3 drauga
3 draugi
3 eet
3 galwa
3 galwas
3 ganna
3 gannams
3 jeb
3 ka^
3 kaklis
3 kalneem
3 kohkeem
3 leez
3 luhd§u
3 mannim
3 mihļi
3 mihliga
3 mihligu
3 nahk
3 namma^
3 nogahjis
3 pahr
3 paśchai
3 patihk
3 pill
3 pilsśahta^
3 salamaņa
3 śargi
3 śawa^
3 śchi
3 śeewahm
3 śmarśchu
3 tewis
3 tohs
3 tur
3 usmohdinajat
3 wairak
3 weenu
3 wihns
3 wihnu
3 wiśśi
3 zellees
2 §eed
2 §kubbinajat
2 §tahw
2 ahbeles
2 aisślehgts
2 apkampj
2 arrig
2 atkahpjahs
2 atkaļ
2 atņehmuśi
2 atradde
2 augļeem
2 augļus
2 ballo§chu
2 balśi
2 bi§es
2 bij
2 bija
2 biju
2 breeśmiga
2 bruņņas
2 buhs
2 d§e§tra
2 d§irdeht
2 dahr§
2 dahr§eem
2 dahr§u
2 dahrgu
2 darrijśi
2 darriśim
2 daud§
2 deena
2 dohtu
2 draugu
2 dwihņus
2 eebr
2 eeśchu
2 ehna
2 erśchķis
2 ganni
2 ģihmis
2 gilead
2 granatu=kohki
2 gribbetu
2 gull
2 ir
2 isplauk§t
2 jauni
2 jauns
2 jelle
2 ka§u
2 kahds
2 kahjas
2 kalnu
2 kam
2 karrogeem
2 ķehniņinnes
2 kreiśa
2 labba
2 laiks
2 lapśas
2 leekas
2 lihd§i
2 liljehm
2 liljes=puķķe
2 mahte
2 manna^
2 mannahm
2 margahm
2 matti
2 meddu
2 meitahm
2 mihlibu
2 mihligs
2 muhris
2 mums
2 nakti^
2 nardus
2 ne=augliga
2 noh§t
2 peenu
2 peeśeets
2 peldeśchanas
2 plauk§tośchi
2 ratteem
2 red§
2 red§eht
2 rohkas
2 rohku
2 runnahts
2 sahles
2 salamaņam
2 salamans
2 śalds
2 śargeem
2 śarkans
2 śaule
2 śawus
2 schohds
2 śeewas
2 sehģeli
2 semme^
2 śeśchdeśmits
2 śirdi
2 śirds
2 skai§ta
2 sprahd§es
2 stirna
2 stirnehm
2 tahda
2 tahds
2 tai^
2 teekams
2 tekkośchas
2 tewim
2 tukśneśes
2 turnis
2 uhdens
2 uppes
2 usluhkojeet
2 wall
2 warr
2 weddahs
2 weeniga
2 wihna
2 wihna=dahr§
2 wihna=kohks
2 wiņņahm
2 wiņņam
2 wiņņas
2 wirs=galla
2 wiśśu
2 zeedri
2 zitti
1 §aļļo
1 §aļļus
1 §ih§ch
1 §kai§taka
1 §kai§tas
1 §kai§ti
1 §kai§ts
1 §kaidra
1 §kattahs
1 §kuhp§tiśchu
1 §pehzinajeet
1 §tah§tiśeet
1 §taigaśchu
1 §teepe
1 §teepjahs
1 §tipra
1 §tiprinaśim
1 §tiprs
1 a§toņdeśmits
1 abboļeem
1 agri
1 ahbele
1 ahboļi
1 ais
1 ais§ehģeleta
1 aisgahjis
1 aisklahtu
1 aismigguścho
1 akmiņu
1 allahm
1 aloe&s
1 amana
1 ap
1 ap§kaituśchees
1 ap§peeduśi
1 apd§eh§t
1 apkaklo^s
1 apkampśchanu
1 apkwehpinata
1 appaļśch
1 apśeggu
1 apśirguśi
1 apślehpto^s
1 apślihzinaht
1 aptaiśita
1 apwilkt
1 at§peedeet
1 at§pird§inajeet
1 atbild
1 atbildeja
1 atdarri
1 atdarriht
1 atdarrriju
1 atgahjis
1 atlaidiśchu
1 atņehme
1 atraddiśchu
1 atraśśeet
1 atrohd
1 atśleenahs
1 atślehgas
1 aug§tas
1 augļi
1 auglis
1 augļu
1 auklis
1 auśeklis
1 awots
1 azzi^s
1 azzim
1 ba&a&l=amoņa
1 balķi
1 ballo§cha
1 balts
1 battrabim
1 beedri
1 beedru
1 behrni
1 beter
1 bihjaśchanas
1 bijuśchas
1 biķķeris
1 blaśchķeem
1 brahli
1 bulwerķus
1 burbuļeem
1 d§eed
1 d§eeśma
1 d§eeśmahm
1 d§eeśmas
1 d§eeśmu
1 d§ehreens
1 d§ehris
1 d§eŗŗeet
1 d§ert
1 d§ihwo
1 d§ihwokļeem
1 d§ihwu
1 d§iļļi
1 d§irdeta
1 dabbujs
1 dahr§o^s
1 dahrgahm
1 dahrgeem
1 dahrgi
1 dahrgus
1 dahwida
1 dama§ku
1 darra
1 darrija
1 deena^s
1 deggoņa
1 deggośchas
1 degguns
1 dehļ
1 dehleem
1 deij
1 dewe
1 dibbinatas
1 dibbinu
1 dihķi
1 diwiśimts
1 dohbehm
1 dohbes
1 dohs
1 dohśchu
1 draud§e
1 drehbju
1 duda&im
1 duhmu=stabs
1 durwim
1 durwis
1 duśmośchana
1 dwihņi
1 e§bona^
1 ee=eet
1 eedeh§ti
1 eekahrojama
1 eekrittuśchas
1 eekśch=puśśe
1 eekśchas
1 eelahm
1 eeleija^s
1 eerotśchu
1 eewainoja
1 eezehluśchi
1 eh§tu
1 ehdeet
1 ehdis
1 ehrkśchķeem
1 eij
1 eima
1 eita
1 elewantu=kauleem
1 elewantu=kauli
1 eļje
1 eļjes
1 eļji
1 elle
1 enģeddi
1 ermoņa
1 erśchķim
1 erśchķu
1 erśchķu=mahtehm
1 eś
1 eśśat
1 gabbali
1 gabbalus
1 galdeem
1 gals
1 gannahs
1 gannamajs
1 gannameem
1 gannu
1 gardines
1 gardumeem
1 gaŗŗums
1 gatwehm
1 ģihmi
1 glabbajs
1 granata=ahboļa
1 granatu=ahbola
1 granatu=ahboļeem
1 granatu=ahboļu
1 gred§eni
1 gree§ees
1 gudra
1 guldijees
1 gullu
1 gulta
1 gulta^
1 gultu
1 gurneem
1 gurni
1 i§rae#ļa
1 ikkatram
1 ikweens
1 ilgojohs
1 irraid
1 is§kaitams
1 is§prahg§t
1 isdewe
1 isgah§ta
1 isgahje
1 isgre§nohts
1 ismahziti
1 ispuśchkota
1 israugahs
1 iswehlehts
1 iswehleta
1 iswilkuśi
1 jauks
1 jaunam
1 jaw
1 jepśchu
1 jeru§aleme
1 jumprawu
1 juttu
1 ka§lenus
1 kah§u
1 kahdas
1 kahpśchu
1 kakla
1 kalmus
1 kambaŗa
1 kambaŗo^s
1 kanneles
1 kapehz
1 karmels
1 kaŗŗa
1 kaŗŗa=spehkeem
1 kaŗŗa=spehki
1 kaŗŗahs
1 karrogs
1 karrogu
1 kaŗŗoht
1 kauśetu
1 kaut
1 ķedaŗa
1 ķehniņu
1 ķekkaŗi
1 ķekkars
1 klaht
1 klaud§ina
1 kliņķeem
1 kļuhs
1 kohka
1 koweŗa
1 krauklis
1 kri§tus
1 krohneja
1 krohni
1 kruhśchu
1 kruhtim
1 krutis
1 kuhle
1 kunga
1 kuplas
1 kurp
1 kurpehm
1 kuŗŗa
1 kuŗŗu
1 kweeśchu=kohpa
1 kwehpja=sahles
1 labbakahm
1 labbakas
1 labprahtigeem
1 labs
1 lahśahm
1 lai
1 laid
1 laśśa
1 ļaudim
1 lauka`
1 lauka^
1 laulibas
1 lauwu
1 leela=kunga
1 leels
1 leeśma
1 leetus
1 lehka
1 leopardeŗu
1 ligśmośimees
1 lihd§
1 lihd§inaju
1 liļjehm
1 liljes
1 liljes=puķķehm
1 lizzis
1 lohgeem
1 ļohti
1 luhkoht
1 luhkośim
1 ma§a
1 ma§as
1 ma§gajśi
1 ma§gatas
1 mahśai
1 mahtehm
1 mahzitu
1 maita
1 maķķeniht
1 mantu
1 marmoŗa
1 matt=auklis
1 mattu
1 me§cha
1 meddus
1 meeru
1 meeśa
1 mehles
1 mehnes
1 mei§teŗa
1 meita
1 meitahs
1 meklejam
1 mekleśchu
1 melna
1 melnas
1 mihļajs
1 mihle§tiba
1 mihle§tibu
1 mihļee
1 mihliba
1 mihlibas
1 mihligas
1 mihligi
1 mirres=kalna
1 mirri
1 mirru
1 mohdrinajat
1 muhŗeem
1 muhs
1 muhśahm
1 muhśai
1 muttes
1 nabba
1 nahktu
1 nahku
1 nahwe
1 nahzi
1 nakti
1 nakti`
1 nakts
1 namma
1 nammu
1 nardeem
1 ņem
1 neśśas
1 neweena
1 nizzinahts
1 nizzinatu
1 nogree§
1 nomohda^
1 nopluhzis
1 notwerścu
1 ohgles
1 pa
1 pa§ih§tees
1 pa§tahw
1 pad§eŗŗeet
1 pagahjis
1 pagahjuśi
1 pahrgahjis
1 pahrwarrejśchas
1 pahrwilkta
1 pakalneem
1 pakkaļ
1 paleek
1 palikśim
1 palma=kohkam
1 palma=kohku
1 pamatteem
1 pamella
1 parahdi
1 parei§i
1 paśchu
1 patt
1 pawaśśaras
1 pawehni^
1 peekohdinajśi
1 peekohdinaju
1 peemihliga
1 peeminneśim
1 peeņemmigs
1 peens
1 pehdahm
1 pehrlu
1 pehz
1 pihlari
1 pilditi
1 pilleja
1 pilna
1 pilniba^
1 pirk§ti
1 pirms
1 plaiśumo^s
1 prahts
1 preekścha^
1 preekśchturramas
1 preezaśimees
1 preezibas
1 prezzineeka
1 puhti
1 puķķehm
1 puķķes
1 puķķite
1 pulkeem
1 pullks
1 pumpuriśchi
1 pumpuŗus
1 purpuŗa
1 purpuris
1 puśchkainis
1 puśs
1 puśs=deenas
1 puśśi
1 putni
1 rahdahs
1 rahmi
1 raśśas
1 rauga
1 red§at
1 red§ejśchi
1 reek§tu=dahr§a^
1 roh§e
1 roh§es
1 runnajam
1 śa=oh§t
1 śagahniht
1 śaguh§tajt
1 sahles=prezzineeku
1 sahli
1 sahļu
1 sahļu=kalneem
1 śahpehm
1 śahpes
1 śajauktu
1 śakka
1 śalamans
1 salamanu
1 śalda
1 śaldu
1 śalikti
1 śargaiśi
1 śargataju
1 sarona^
1 sarrus
1 śauzu
1 śawa
1 śawa^s
1 śawam
1 śaweem
1 sawireem
1 śawo^s
1 sawrans
1 śazziju
1 śchis
1 śchķehdehm
1 śchķirba^s
1 schohdam
1 śchuhpla=wahģus
1 śchunas
1 śchurp
1 seema
1 seemeli
1 śeenas
1 śeh§chu
1 śehdekli
1 selts
1 senira
1 śew
1 śewi
1 śihjas
1 śirdi^
1 śirds§kaidra
1 śirds=§kaidra
1 sirgeem
1 skadriņeem
1 skai§tuma
1 skai§tums
1 skattajs
1 śkuhp§ta
1 śkuhp§tiśchanu
1 ślawehs
1 sobbi
1 sohbi
1 sohbins
1 sohbiņus
1 śohļi
1 spehki
1 sprahd§e^s
1 stabbus
1 stah§ti
1 steid§ees
1 stipree
1 stipreem
1 stipro
1 stirnas
1 stirnas=behrni
1 stirnei
1 strauteem
1 sulamite
1 sulamites
1 śullas
1 śwahrkus
1 śzaws
1 tahdeem
1 taiśiht
1 tapehz
1 taps
1 taptu
1 tawus
1 teeścham
1 teiks
1 tekk
1 teltis
1 tezześim
1 tihruma^
1 tirza
1 tohpi
1 tohpu
1 tomehr
1 trauki
1 trihśeja
1 truhk§t
1 tśchaumali
1 tśchaumaļi
1 tuhk§tośchas
1 tuhk§toścheem
1 tuhk§tośchi
1 tuhk§tośchus
1 tuhrnis
1 turkiśa=akmiņeem
1 turņi
1 turr
1 turru
1 uhdeni
1 uhskahrśchanu
1 uskahp
1 uskahpj
1 usmohdinajs
1 ustaiśihts
1 ustaiśiśim
1 waddiht
1 wahja
1 wahrdeem
1 wahrds
1 wahrtim
1 waigu
1 wainas
1 walloda
1 warau#s
1 warram
1 we§t
1 wed
1 wedd
1 weddiśchu
1 weenahm
1 weenai
1 weenam
1 weenas
1 wehders
1 wehjśch
1 wehl
1 wehra^
1 welz
1 wezzi
1 wihges=kohks
1 wihna=dahr§eem
1 wihna=dahr§i
1 wihna=dahr§o
1 wihna=dahr§u
1 wihna=dahr§u{wi^hna=dahr§u}
1 wihna=dahr§us
1 wihna=ķekkaŗeem
1 wihna=kohka
1 wihna=kohki
1 wihraka
1 wihraka=pakalna
1 wihraku
1 wiśs
1 wiśśadahm
1 wiśśadas
1 wiśśadeem
1 wiśśadi
1 wiśśadu
1 wiśśahm
1 wiśśai
1 wiśśas
1 wiśsśchķih§taka
1 wiśśu§kai§taka
1 wiśśu=§kai§taka
1 wiśśu=śchķihk§takajs
1 zaurumu
1 zeedru
1 zeemo^s
1 zeeta
1 zehlohs
1 zelśchohs
1 zelśimees
1 zianas
1 ziperu
1 zipreśśes
 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015