Vārdformu biežuma vārdnīca (Dz)

 

Kopējais vārdformu skaits: 950
Kopējais vārdlietojumu skaits: 2419

Saraksta limits: 1000
Reģistrjūtība:

120	irr
76 un
59 ka`
41 no
38 ar
37 kas
30 manna
29 to
28 es
24 Es
23 ta
22 Draugs
21 tu
19 ne
19 pee
19 tas
17 eśmu
17 tahs
17 weena
16 §tarp
16 juhs
16 wiņņa
16 wiņņu
15 ka
15 tee
15 us
14 eśśi
14 manni
14 mans
13 man
13 mann
13 teem
13 Wiņņa
12 mannas
12 tawas
12 tewi
11 mannu
11 Mans
11 wiņ§ch
10 tahm
9 Draud§ene
9 jo
9 ko
9 tad
9 Tawi
9 taws
8 §kai§ta
8 Azzis
8 bet
8 mehs
8 Meitas
8 tawu
7 Dwehśele
7 Jeru§alemes
7 Lihbanus
7 mihle
7 ta`
7 uhs
7 weens
6 Bruhte
6 diwi
6 eekśch
6 Kruhtis
6 Mahśa
6 neka`
6 tawa
6 tew
5 Ķehniņ§ch
5 kur
5 Mahtes
5 Mihle§tibas
5 Mirres
5 par
5 Rohka
5 śawu
5 Śudraba
5 Tas
5 Tawas
5 Taws
5 tohp
5 zaur
4 apkahrt
4 atraddu
4 Balśs
4 d§emdejśi
4 Draugam
4 itt
4 Kas
4 Luhpas
4 mannam
4 mekleju
4 mihļa
4 muhśu
4 nahz
4 neds
4 peederr
4 preekśch
4 prett
4 Pulks
4 Red§i
4 Sahlehm
4 śawas
4 Selta
4 Śmarścha
4 tawahm
4 Tee
4 tik
4 Tu
4 Waigi
4 wiņņai
4 zirptas
3 ahra
3 ak
3 Akka
3 appakśch
3 Atgree§ees
3 augścham
3 Awju
3 Ballodis
3 Bi§ehm
3 Dahr§a^
3 Deena^
3 dohd
3 Drauga
3 Draugi
3 eet
3 Galwa
3 Galwas
3 ganna
3 gannams
3 Ja
3 jeb
3 Jtt
3 ka^
3 Kad
3 Kaklis
3 Kalneem
3 kamehr
3 Kohkeem
3 luhd§u
3 mannim
3 mihļi
3 mihliga
3 Mihligu
3 nahk
3 Namma^
3 nogahjis
3 pahr
3 paśchai
3 patihk
3 pill
3 Pilsśahta^
3 raugi
3 Salamaņa
3 Śargi
3 śawa^
3 Śeewahm
3 Śmarśchu
3 tewis
3 tohs
3 tur
3 usmohdinajat
3 wairak
3 weenu
3 Wihns
3 Wihnu
3 wiśśi
2 §eed
2 §kubbinajat
2 §tahw
2 Ahbeles
2 aisślehgts
2 apkampj
2 arrig
2 atgree§ees
2 atkahpjahs
2 atkaļ
2 atņehmuśi
2 atradde
2 Augļeem
2 Augļus
2 Ballo§chu
2 Balśi
2 Bi§es
2 bij
2 bija
2 biju
2 breeśmiga
2 Bruņņas
2 buhs
2 d§e§tra
2 d§irdeht
2 Dahr§
2 Dahr§eem
2 Dahr§u
2 dahrgu
2 darrijśi
2 darriśim
2 Deena
2 dohtu
2 Draugu
2 Dwihņus
2 Eebr
2 eeśchu
2 Ehna
2 Erśchķis
2 ganni
2 Ģihmis
2 Gilead
2 Granatu=Kohki
2 gribbetu
2 gull
2 ir
2 isplauk§t
2 jauni
2 jauns
2 jelle
2 Ka§u
2 kad
2 kahds
2 Kahjas
2 Kalnu
2 kam
2 Kamehr
2 Karrogeem
2 Ķehniņinnes
2 kreiśa
2 labba
2 Laiks
2 Lapśas
2 leekas
2 leez
2 lihd§i
2 Liljehm
2 Liljes=Puķķe
2 Mahte
2 Manna
2 manna^
2 mannahm
2 Margahm
2 Matti
2 Meddu
2 Meitahm
2 Mihlibu
2 mihligs
2 Muhris
2 Nahz
2 Nakti^
2 Nardus
2 ne=augliga
2 noh§t
2 Peenu
2 peeśeets
2 Peldeśchanas
2 plauk§tośchi
2 Ratteem
2 red§
2 red§eht
2 Rohkas
2 Rohku
2 runnahts
2 Sahles
2 Salamaņam
2 Salamans
2 śalds
2 Śargeem
2 śarkans
2 Śaule
2 śawus
2 śchi
2 Schohds
2 Śeewas
2 Sehģeli
2 Semme^
2 Śirdi
2 Śirds
2 Skai§ta
2 Sprahd§es
2 Stirna
2 Stirnehm
2 Ta
2 tahda
2 tai^
2 Tawa
2 tekkośchas
2 tewim
2 Tukśneśes
2 Turnis
2 Uhdens
2 Uppes
2 usluhkojeet
2 Wall
2 warr
2 weddahs
2 weeniga
2 Wihna
2 Wihna=Dahr§
2 Wihna=Kohks
2 wiņņahm
2 wiņņam
2 wiņņas
2 Wirs=Galla
2 wiśśu
2 Zeedri
2 Zellees
2 Zik
2 zik
2 zitti
1 §aļļo
1 §aļļus
1 §ih§ch
1 §kai§taka
1 §kai§tas
1 §kai§ti
1 §kai§ts
1 §kaidra
1 §kattahs
1 §kuhp§tiśchu
1 §pehzinajeet
1 §tah§tiśeet
1 §taigaśchu
1 §teepe
1 §teepjahs
1 §tipra
1 §tiprinaśim
1 §tiprs
1 a§toņdeśmits
1 Abboļeem
1 agri
1 Ahbele
1 Ahboļi
1 ais
1 ais§ehģeleta
1 aisgahjis
1 aisklahtu
1 Aismigguścho
1 Akmiņu
1 Allahm
1 Aloe&s
1 Amana
1 ap
1 ap§kaituśchees
1 ap§peeduśi
1 apd§eh§t
1 Apkaklo^s
1 Apkampśchanu
1 apkwehpinata
1 Appakśch
1 appaļśch
1 Apśeggu
1 apśirguśi
1 apślehpto^s
1 apślihzinaht
1 aptaiśita
1 apwilkt
1 At§peedeet
1 At§pird§inajeet
1 atbild
1 atbildeja
1 Atdarri
1 atdarriht
1 atdarrriju
1 atgahjis
1 atlaidiśchu
1 atņehme
1 atraddiśchu
1 atraśśeet
1 atrohd
1 atśleenahs
1 Atślehgas
1 Aug§tas
1 Augļi
1 Auglis
1 Augļu
1 Auklis
1 Auśeklis
1 Awots
1 Azzi^s
1 Azzim
1 Ba&a&l=Amoņa
1 Balķi
1 Ballo§cha
1 balts
1 Battrabim
1 Beedri
1 Beedru
1 Behrni
1 Bet
1 Beter
1 Bihjaśchanas
1 bijuśchas
1 Biķķeris
1 Blaśchķeem
1 Brahli
1 Bulwerķus
1 Burbuļeem
1 d§eed
1 D§eeśma
1 D§eeśmahm
1 D§eeśmas
1 D§eeśmu
1 D§ehreens
1 d§ehris
1 d§eŗŗeet
1 d§ert
1 d§ihwo
1 D§ihwokļeem
1 d§ihwu
1 d§iļļi
1 d§irdeta
1 dabbujs
1 Dahr§o^s
1 dahrgahm
1 dahrgeem
1 dahrgi
1 dahrgus
1 Dahwida
1 Dama§ku
1 darra
1 darrija
1 Daud§
1 daud§
1 Deena^s
1 Deggoņa
1 deggośchas
1 Degguns
1 dehļ
1 Dehleem
1 deij
1 dewe
1 dibbinatas
1 Dibbinu
1 Dihķi
1 diwiśimts
1 Dohbehm
1 Dohbes
1 dohs
1 dohśchu
1 Draud§e
1 Drehbju
1 Duda&im
1 Duhmu=Stabs
1 Durwim
1 Durwis
1 Duśmośchana
1 Dwihņi
1 E§bona^
1 ee=eet
1 Eedeh§ti
1 eekahrojama
1 eekrittuśchas
1 Eekśch=Puśśe
1 Eekśchas
1 Eelahm
1 Eeleija^s
1 Eerotśchu
1 eewainoja
1 eezehluśchi
1 eh§tu
1 Ehdeet
1 ehdis
1 Ehrkśchķeem
1 eij
1 eima
1 Eita
1 Elewantu=Kauleem
1 Elewantu=Kauli
1 Eļje
1 Eļjes
1 Eļji
1 Elle
1 Enģeddi
1 Ermoņa
1 Erśchķim
1 Erśchķu
1 Erśchķu=Mahtehm
1 ES
1 EŚ
1 eśśat
1 Gabbali
1 Gabbalus
1 Galdeem
1 Gals
1 gannahs
1 gannamajs
1 gannameem
1 Gannu
1 Gardines
1 Gardumeem
1 Gaŗŗums
1 Gatwehm
1 Ģihmi
1 glabbajs
1 Granata=Ahboļa
1 Granatu=Ahbola
1 Granatu=Ahboļeem
1 Granatu=Ahboļu
1 Gred§eni
1 gree§ees
1 gudra
1 guldijees
1 gullu
1 Gulta
1 Gulta^
1 Gultu
1 Gurneem
1 Gurni
1 ikweens
1 ilgojohs
1 irraid
1 is§kaitams
1 is§prahg§t
1 isdewe
1 isgah§ta
1 isgahje
1 isgre§nohts
1 ismahziti
1 ispuśchkota
1 israugahs
1 iswehlehts
1 iswehleta
1 iswilkuśi
1 J§rae#ļa
1 ja
1 jauks
1 jaunam
1 jaw
1 jepśchu
1 Jeru§aleme
1 Jkkatram
1 Jo
1 Juhs
1 Jumprawu
1 juttu
1 Ka
1 Ka§lenus
1 Ka`
1 Kah§u
1 kahdas
1 kahpśchu
1 Kakla
1 Kalmus
1 Kambaŗa
1 Kambaŗo^s
1 Kanneles
1 kapehz
1 Karmels
1 Kaŗŗa
1 Kaŗŗa=Spehkeem
1 Kaŗŗa=Spehki
1 kaŗŗahs
1 Karrogs
1 Karrogu
1 kaŗŗoht
1 KAs
1 Kauśetu
1 KAut
1 Ķedaŗa
1 Ķehniņu
1 Ķekkaŗi
1 Ķekkars
1 klaht
1 klaud§ina
1 Kliņķeem
1 kļuhs
1 Ko
1 Kohka
1 Koweŗa
1 Krauklis
1 Kri§tus
1 krohneja
1 Krohni
1 Kruhśchu
1 Kruhtim
1 Krutis
1 kuhle
1 KUNGA
1 kuplas
1 KUrp
1 Kurpehm
1 Kuŗŗa
1 kuŗŗu
1 Kweeśchu=Kohpa
1 Kwehpja=Sahles
1 labbakahm
1 labbakas
1 labprahtigeem
1 labs
1 Lahśahm
1 Lai
1 Laid
1 laśśa
1 Ļaudim
1 Lauka`
1 Lauka^
1 Laulibas
1 Lauwu
1 Leela=Kunga
1 leels
1 Leeśma
1 Leetus
1 Leez
1 lehka
1 Leopardeŗu
1 ligśmośimees
1 lihd§
1 lihd§inaju
1 Liļjehm
1 Liljes
1 Liljes=Puķķehm
1 lizzis
1 Lohgeem
1 ļohti
1 luhkoht
1 luhkośim
1 ma§a
1 ma§as
1 ma§gajśi
1 ma§gatas
1 Mahśai
1 Mahtehm
1 mahzitu
1 maita
1 maķķeniht
1 Mann
1 Manni
1 Mantu
1 Marmoŗa
1 Matt=Auklis
1 Mattu
1 Me§cha
1 Meddus
1 Meeru
1 Meeśa
1 Mehles
1 Mehnes
1 Mehs
1 Mei§teŗa
1 Meita
1 Meitahs
1 meklejam
1 mekleśchu
1 melna
1 melnas
1 Mihļajs
1 Mihle§tiba
1 Mihle§tibu
1 Mihļee
1 Mihliba
1 Mihlibas
1 mihligas
1 mihligi
1 Mirres=Kalna
1 Mirri
1 Mirru
1 mohdrinajat
1 Muhŗeem
1 muhs
1 muhśahm
1 muhśai
1 Muhśu
1 Mums
1 mums
1 Muttes
1 Nabba
1 nahktu
1 nahku
1 Nahwe
1 nahzi
1 Nakti
1 Nakti`
1 Nakts
1 Namma
1 Nammu
1 Nardeem
1 Ne
1 ņem
1 neśśas
1 neweena
1 nizzinahts
1 nizzinatu
1 Nogree§
1 nomohda^
1 nopluhzis
1 notwerścu
1 Ohgles
1 pa
1 pa§ih§tees
1 pa§tahw
1 pad§eŗŗeet
1 pagahjis
1 pagahjuśi
1 pahrgahjis
1 pahrwarrejśchas
1 pahrwilkta
1 Pakalneem
1 pakkaļ
1 paleek
1 palikśim
1 Palma=Kohkam
1 Palma=Kohku
1 Pamatteem
1 pamella
1 parahdi
1 parei§i
1 paśchu
1 patt
1 Pawaśśaras
1 Pawehni^
1 peekohdinajśi
1 peekohdinaju
1 peemihliga
1 peeminneśim
1 peeņemmigs
1 Peens
1 Pehdahm
1 Pehrlu
1 pehz
1 Pihlari
1 pilditi
1 pilleja
1 pilna
1 Pilniba^
1 Pirk§ti
1 Pirms
1 Plaiśumo^s
1 Prahts
1 Preekścha^
1 Preekśchturramas
1 preezaśimees
1 Preezibas
1 Prezzineeka
1 puhti
1 Puķķehm
1 Puķķes
1 Puķķite
1 Pulkeem
1 Pullks
1 Pumpuriśchi
1 Pumpuŗus
1 Purpuŗa
1 Purpuris
1 Puśchkainis
1 puśs
1 Puśs=Deenas
1 Puśśi
1 Putni
1 rahdahs
1 Rahmi
1 Raśśas
1 rauga
1 RAugi
1 Raugi
1 red§at
1 red§ejśchi
1 Reek§tu=Dahr§a^
1 Roh§e
1 Roh§es
1 runnajam
1 śa=oh§t
1 śagahniht
1 Śaguh§tajt
1 Sahles=Prezzineeku
1 Sahli
1 Sahļu
1 Sahļu=Kalneem
1 Śahpehm
1 Śahpes
1 śajauktu
1 śakka
1 Śalamans
1 Salamanu
1 śalda
1 śaldu
1 śalikti
1 śargaiśi
1 Śargataju
1 Sarona^
1 Sarrus
1 śauzu
1 śawa
1 śawa^s
1 śawam
1 śaweem
1 Sawireem
1 śawo^s
1 Sawrans
1 śazziju
1 Śchi
1 Śchis
1 Śchķehdehm
1 Śchķirba^s
1 Schohdam
1 Śchuhpla=Wahģus
1 Śchunas
1 śchurp
1 Seema
1 Seemeli
1 Śeenas
1 śeh§chu
1 Śehdekli
1 Selts
1 Senira
1 Śeśchdeśmits
1 śeśchdeśmits
1 śew
1 śewi
1 Śihjas
1 Śirdi^
1 Śirds§kaidra
1 Śirds=§kaidra
1 Sirgeem
1 Skadriņeem
1 Skai§tuma
1 Skai§tums
1 Skattajs
1 śkuhp§ta
1 Śkuhp§tiśchanu
1 ślawehs
1 Sobbi
1 Sohbi
1 Sohbins
1 Sohbiņus
1 Śohļi
1 Spehki
1 Sprahd§e^s
1 Stabbus
1 Stah§ti
1 Steid§ees
1 Stipree
1 Stipreem
1 Stipro
1 Stirnas
1 Stirnas=Behrni
1 Stirnei
1 Strauteem
1 Sulamite
1 Sulamites
1 Śullas
1 Śwahrkus
1 śzaws
1 TA
1 tahdeem
1 Tahds
1 tahds
1 Tahs
1 taiśiht
1 tapehz
1 taps
1 taptu
1 tawi
1 tawus
1 Teekams
1 teekams
1 teeścham
1 teiks
1 tekk
1 Teltis
1 tezześim
1 Tihruma^
1 Tirza
1 tohpi
1 tohpu
1 tomehr
1 Trauki
1 trihśeja
1 truhk§t
1 Tśchaumali
1 Tśchaumaļi
1 tuhk§tośchas
1 Tuhk§toścheem
1 tuhk§tośchi
1 tuhk§tośchus
1 Tuhrnis
1 Turkiśa=Akmiņeem
1 Turņi
1 turr
1 turru
1 Uhdeni
1 Uhs
1 Uhskahrśchanu
1 Un
1 uskahp
1 uskahpj
1 usmohdinajs
1 ustaiśihts
1 ustaiśiśim
1 waddiht
1 wahja
1 Wahrdeem
1 Wahrds
1 Wahrtim
1 Waigu
1 Wainas
1 Walloda
1 Warau#s
1 warram
1 we§t
1 wed
1 wedd
1 weddiśchu
1 weenahm
1 weenai
1 weenam
1 weenas
1 Wehders
1 Wehjśch
1 wehl
1 wehra^
1 Welz
1 wezzi
1 Wihges=Kohks
1 Wihna=Dahr§eem
1 Wihna=Dahr§i
1 Wihna=Dahr§o
1 Wihna=Dahr§u
1 Wihna=Dahr§u{Wi^hna=Dahr§u}
1 Wihna=Dahr§us
1 Wihna=Ķekkaŗeem
1 Wihna=Kohka
1 Wihna=Kohki
1 Wihraka
1 Wihraka=Pakalna
1 Wihraku
1 Wiņ§ch
1 Wiņņu
1 wiśs
1 wiśśadahm
1 wiśśadas
1 wiśśadeem
1 wiśśadi
1 wiśśadu
1 wiśśahm
1 wiśśai
1 wiśśas
1 wiśsśchķih§taka
1 wiśśu§kai§taka
1 wiśśu=§kai§taka
1 wiśśu=śchķihk§takajs
1 Zaurumu
1 Zeedru
1 Zeemo^s
1 zeeta
1 zehlohs
1 zellees
1 zelśchohs
1 Zelśimees
1 Zianas
1 Ziperu
1 Zipreśśes
 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015