Vārdformu biežuma vārdnīca (Dres1682_SBM)

 

Kopējais vārdformu skaits: 1792
Kopējais vārdlietojumu skaits: 9755

Saraksta limits: 1000
Reģistrjūtība:

496	und
309 to
242 ka
226 ir
205 tas
147 buhs
142 eek§chan
137 mann
126 töw
106 deewa
101 kas
101 nhe
98 no
92 tu
91 ta
88 py
87 par
86 es
84 ar
81 ko
76 wiņņs
64 arrid§an
61 mums
59 deews
59 tahs
57 tad
56 zaur
53 kad
49 bett
48 deewu
43 teems
40 pehtz
40 tee
38 śawu
38 tam
38 tohp
36 śwähtu
35 jeb
35 kattri
34 mehs
33 wahrdu
32 katters
31 dohd
31 grähko
29 ai§to
29 us
29 wiņņa
27 mannu
26 śöw
26 śwähts
25 chri§ti
25 tähws
25 tawu
24 tohs
23 kapehtz
23 tha
23 turr
22 baußlu
22 wahrds
22 weenu
22 wi§śu
21 peedo§chanu
20 chri§tum
20 chri§tus
20 darriet
20 ja
19 kungs
19 pa§śchu
18 deewam
18 tähwu
18 weens
17 gharru
17 je§um
17 luhk§chana
17 manna
17 teem
17 titzu
17 wi§śeem
17 wiß
16 ghribb
16 luhd§i
16 mee§śu
16 neds
16 prett
16 warr
15 äßmu
15 ghalldu
15 grähkus
15 kattru
15 kurr
15 mieļoht
15 noteek
15 tee§cham
15 wi§śus
14 §cho
14 amen
14 beß
14 d§iewo
14 e§śi
14 eet
14 jums
14 kam
14 kunghu
14 mais
14 tapt
14 uhdens
14 wiņņam
13 bietees
13 d§iewoht
13 labb
13 luhk§chanahs
13 luhk§chanu
13 luhkt
13 muh§chige
13 muh§śu
13 prahts
13 wi§śeems
13 wiņņu
12 chri§to
12 debbe§śies
12 je§u
12 kungha
12 lieds
12 mannus
12 nahwu
12 peedärr
12 tapehtz
12 warru
11 §kann
11 §kanna
11 a§śin
11 attkall
11 darra
11 ghann
11 ghribbätu
11 mee§śahs
11 nahk
11 nu
11 peedohd
11 śchäla§tibu
11 śwähta
11 tuwaka
11 wi§śahs
10 aißleekts
10 aran
10 baußlis
10 cru§tiba
10 debbe§śo
10 dohta
10 labbs
10 labbu
10 luhd§am
10 pattee§śu
10 pattees
10 śakka
10 wahrdi
10 ween
10 weena
10 wings
9 auk§cham
9 barribu
9 cru§tibahs
9 deeni§chku
9 gharrs
9 ghrähkeems
9 ikdeenahs
9 patteikt
9 pawehļehts
9 prahtu
9 śpähku
9 tähwa
9 titz
9 titzeht
9 turretees
9 wehl
8 §cheitan
8 by
8 dählu
8 kattra
8 kļuh§t
8 kungham
8 labbe
8 manns
8 muh§chigu
8 muhs
8 preek§chan
8 śatziet
8 śwähtahs
8 tees
8 titzibu
8 wahrdam
8 wahrdeem
8 zeenigs
8 zillwähkeems
8 zillwähks
7 §chehlige
7 §chkie§te
7 §öw
7 alla§chien
7 appack§chan
7 bährni
7 d§err§chana
7 d§errt
7 d§iewo§chanu
7 dehļ
7 ee§tahdiets
7 eh§chana
7 eh§chanu
7 gharra
7 kallpoht
7 manntu
7 mieļu
7 muhßo
7 nahkt
7 notickt
7 paddomu
7 palleek
7 pattiek
7 rietohs
7 śeewu
7 śemmes
7 tahda
7 tawa
7 taws
7 titzi
7 wackar=ehden
7 wallda
7 warri
7 weenam
7 wi§śahm
6 atzis
6 baggatige
6 bährneems
6 baßnitzahs
6 dähls
6 dahwanus
6 grähkeem
6 grähkeems
6 iht
6 kahdu
6 kungu
6 labpraht
6 leetahs
6 luhd§u
6 ļauns
6 ļaunu
6 mannam
6 mee§śa
6 muh§śo
6 nammu
6 śwähti
6 tahdu
6 titzibahs
6 tuwakam
6 tuwaku
6 usturr
6 wakkarohs
6 wall§tiba
6 wie§u
6 winja
5 §tahw
5 bährno=mahzibahs
5 baußlus
5 chri§titu
5 d§iewiba
5 d§iewo§chanahs
5 dabbu
5 dähla
5 dahrgu
5 darru
5 darryis
5 dauds
5 debbe§śu
5 dußmibu
5 ghaida
5 ghods
5 ghrähki
5 ghribbi
5 illghe
5 ißleetz
5 juhs
5 labba
5 leelu
5 lohpus
5 ļaun
5 maht
5 mahza
5 man~
5 mannahs
5 mirroneem
5 muhßa
5 niknu
5 nomirris
5 notitzis
5 ņehm
5 pe§tyis
5 peedo§chana
5 śawus
5 śohdiet
5 tahdus
5 tähwam
5 u~d
5 wahrdeems
5 wienu
5 zeeniet
5 zehlees
5 zillwähkam
5 zillwähkeem
5 zitteems
4 §arrghatees
4 §chähl
4 §cheems
4 §chohs
4 §chynny
4 §kaidre
4 §uhd§eht
4 a§śini
4 adam
4 appak§chan
4 aughumu
4 baußleem
4 baußleems
4 breeßmibu
4 buht
4 cru§tiet
4 d§err§chanu
4 d§erreeta
4 d§iewibahs
4 d§iewo§chana
4 d§iewoyam
4 darriets
4 deenu
4 dewis
4 draud§ibu
4 drehbes
4 eekahrotees
4 eh§t
4 ghabbals
4 ihten
4 isleetz
4 je§us
4 jumprawahs
4 kahrdena
4 klahjahs
4 kurrpes
4 luhk§chana^
4 mannis
4 maria
4 mieļais
4 mieļo
4 muh§cham
4 muh§chibahs
4 muh§chigahs
4 muhß
4 muhßu
4 naudu
4 nhepattee§śe
4 ņemmeeta
4 pa§śargaht
4 pa§śarghayis
4 pallied§eht
4 pallieds
4 patteitzibu
4 pawehļeyis
4 pe§titaya
4 peed§imts
4 prettie
4 prohjam
4 raddyis
4 runnaht
4 śautzi
4 schäla§tibu
4 śirrdes
4 śirrds
4 śohli§chana
4 śwähtam
4 śwähtiet
4 tappis
4 taps
4 teeß
4 tik
4 titziba
4 titzigeem
4 tre§śchu
4 uhdeni
4 usturre§chanu
4 wackar=ehdens
4 wälls
4 wi§śenahdu
4 zättortu
3 §chahs
3 §cheem
3 §chinny
3 §tippre
3 ähmu
3 aißleekt
3 aitzenajis
3 arr
3 attpe§ti
3 bähdahm
3 bährnam
3 baßnitzu
3 buhß
3 buhtu
3 byis
3 cru§tibu
3 d§erru
3 darr
3 darraita
3 darrbeem
3 darrbu
3 debbe§śo=tähws
3 debbes
3 deen
3 deena^
3 dweh§śel
3 ehd
3 ehden
3 elles
3 ghallam
3 ghrähko
3 ghulleht
3 grähki
3 grähku
3 i
3 ih§täne
3 ii
3 jaunahs
3 kahdahs
3 kahribu
3 kallpon
3 kallpu
3 kattreems
3 klaht
3 kunghi
3 labbenaht
3 leetahm
3 leezibu
3 luhds
3 ļauneems
3 mahzibu
3 mahzietam
3 mahziets
3 manno
3 mieļigs
3 mirroņeem
3 mirrt
3 muh§chiga
3 muh§śam
3 muh§śas
3 nahwes
3 nakty
3 nhelaim
3 nhepattee§śu
3 nopellnu
3 ohters
3 ohtru
3 pa§śarrgha
3 pa§śaules
3 pa§ścha
3 pahtarus
3 parradu
3 patteeß
3 patteitza
3 patteitzu
3 patturreht
3 pawehleht
3 pe§titayu
3 peeluhkt
3 peeminnädami
3 peewarr
3 peewillt
3 pirmais
3 preek§ch
3 preek§cha^
3 pretze§chanu
3 pretzu
3 raddibahs
3 rohkahs
3 rohku
3 śarrghatees
3 śatziedams
3 śaweems
3 śchäla§tiba
3 śchäla§tibahs
3 ślahweht
3 ślahwu
3 śohdibu
3 śohla
3 taißnibahs
3 tawahs
3 tre§śchais
3 trieß
3 turrahs
3 turreht
3 turrehtees
3 usmohdenahts
3 usturre§chanahs
3 wairoht
3 wajagh
3 wälla
3 wällu
3 wätzakus
3 wi§§enahdu
3 wi§chkim
3 wi§śi
3 willtu
3 wiņņo
3 wir§śon
3 wir§śu
3 zeek
3 zeekahrtigs
3 zeenige
3 zeetyis
3 zittahde
3 zitti
3 zittu
3 zittus
2 §akkt
2 §atzya
2 §awu
2 §chäligs
2 §chodeen
2 §chy
2 §chys
2 §iemo
2 §inni
2 §kaidyis
2 §trahda
2 a
2 䧜am
2 a§śinis
2 a§śins
2 䧜ohtz
2 a§totu
2 ähkas
2 aißbilldeht
2 aitzena
2 aitzenayis
2 ap§kaidro
2 ap§liezenatam
2 apghada
2 apu§tuļļeems
2 äßam
2 att§ie§tu
2 att§iet
2 attd§imb§chanu
2 attees
2 attjauna§chanu
2 attlätz
2 attnahx
2 attpe§tiet
2 attpe§tyis
2 attpirzis
2 attwerr
2 auk§cham=zell§chanu
2 b
2 baggats
2 bähdigahs
2 bährna=mahzibahs
2 bährns
2 bährnu
2 bährnus
2 barriba
2 baŗŗo§chanu
2 baußli
2 beedina
2 bie§tahs
2 bigkeri
2 bigkeris
2 chri§titeem
2 chri§titus
2 cri§titahs
2 d§err
2 d§iewotu
2 d§iewus
2 dabbi
2 dabbuyis
2 dahwaneem
2 darram
2 darrbs
2 deena'
2 deewigu
2 deewiske
2 deewus
2 dewitu
2 dewu§śa
2 dewwa
2 dewwis
2 di§chäne
2 diwi
2 dohmu
2 draughi
2 draugs
2 droh§che
2 dußmigs
2 dwehßel
2 ee§tadijums
2 ee§tadiyumu
2 eelickts
2 eeneidneeks
2 eenied
2 eeņemts
2 eewedd
2 eh§chanahs
2 ehdeeta
2 engeļis
2 eß
2 ewangelium
2 ey
2 ghabbali
2 ghaddige
2 ghaiß
2 ghallu
2 ghallwaghabbals
2 ghaweht
2 ghoda
2 ghodibu
2 ghohdige
2 ghrähkus
2 ghrähzeneeks
2 ghree§t
2 ghribbu
2 ghruta
2 ih§täni
2 ih§täns
2 ikdeenas
2 ikweenam
2 irr
2 isleyis
2 ißlehyis
2 jau
2 jauna
2 jauneem
2 jauni
2 jauns
2 jaw
2 jesu
2 joprohjam
2 kahds
2 kahpis
2 kahrdena§chanahs
2 kaimiņņi
2 kaitu
2 kallpohtu
2 kallpoyam
2 kattrahs
2 kattrus
2 kauniga
2 kaunige
2 kaunu
2 krah§śna
2 kraukli
2 kunghus
2 kurren
2 labbacks
2 labbahs
2 labbedarri§chanu
2 labbi
2 labbumu
2 laid
2 laika`
2 laizige
2 laulahts
2 laulibu
2 leeli
2 leeta
2 leetu
2 lehniba
2 lickt
2 lohpi
2 lohpu
2 lohzeekli
2 lohzekli
2 lohzeklis
2 lucas
2 luhk§chana'
2 luhk§chanas
2 luhk§chanus
2 ļaudeems
2 ļaudis
2 mahjahs
2 mahzekleems
2 mai§e
2 mai§u
2 manneems
2 manni
2 mannta
2 manntas
2 marcus
2 mee§śai
2 mee§śiga
2 meers
2 meeßahs
2 mirru§chus
2 muhßam
2 mui§cha
2 mui§chu
2 nabbags
2 nackty
2 nauda
2 ney
2 nhebuhs
2 nheneekahd
2 nhenopellnitu
2 nheparei§e
2 nhetitz
2 nhetitzibahs
2 nheweens
2 nitzinaht
2 nokaut
2 nomaßgha§chana
2 ņehma
2 ņehmam
2 ņehmu
2 o
2 pa§śarghaht
2 pa§śaul
2 pa§śaule
2 pa§śuddis
2 paghlabba
2 pahrkahp
2 pahrkahpt
2 pahrlau§a
2 pahwiļs
2 pakklaußiet
2 pakklaußigam
2 pallid§am
2 pallid§eht
2 paļaudamees
2 pareiße
2 patt
2 patteeßahs
2 patz
2 pawehleyis
2 pawehlu
2 pawehļe§chanahs
2 pawehļe§chanu
2 pe§titais
2 pee=ehdina
2 peed§immis
2 peedohti
2 peektahs
2 peekts
2 peemekkle
2 peemekkleht
2 peeśaukt
2 peetitzigi
2 peewillts
2 peewiļļ
2 peewiļļam
2 pellnyis
2 pilato
2 pillu
2 pontio
2 preezige
2 py{pyśöw}
2 radditahm
2 radditais
2 radditayu
2 rahmi
2 raxta
2 raxtiets
2 rieta
2 ruhktu
2 runna
2 śa§śai§tiets
2 śä§tu
2 śaim
2 śaime
2 śakki
2 śälltu
2 śamaitata
2 śaņem~t
2 śaņembt
2 śappra§chanu
2 śapra§śchanu
2 śarrgha
2 śattai§śi§chana
2 śattai§śiyees
2 śattai§śyjees
2 śatzya
2 śawa`
2 śawas
2 śaweem
2 śawiske
2 schyß
2 sem~es
2 śi§ts
2 śirrdi
2 śirrgo
2 śkie§tibahs
2 śohlyis
2 stipprumu
2 stundiņa
2 śuddrabu
2 swähta
2 śwähtedarritais
2 śwähtibahs
2 śwähtiets
2 śwähtige
2 śwähtitu
2 śwähto
2 tahdam
2 tahdeem
2 tahdi
2 tahß
2 tai
2 tanny
2 tappa
2 tawi
2 tawus
2 teitan
2 tick
2 tiers
2 tierumi
2 tierumu
2 titzam
2 titzigus
2 tohpi
2 tuhxto§chu
2 turrenes
2 turrklaht
2 us=brautzis
2 usbrautzis
2 usluhkoht
2 ustitz
2 ustitzami
2 usturreht
2 wackar=ehdenu
2 wahrda^
2 waijad§ibu
2 wainu
2 wajagha
2 wakkara
2 wall§tibu
2 walldi§chana
2 wallkoht
2 wätz
2 wätzam
2 we§śelliba
2 weenahs
2 weenigs
2 weenigu
2 weeta^
2 wi§śai
2 wi§śkim
2 wiera
2 willtigu
2 winjam
2 winju
2 wißnotaļļ
2 zee§chanu
2 zeekahrt
2 zeekahrtigu
2 zelltees
2 zerreht
2 zik
2 zillwähki
2 zillwähku
2 zittahd
1 §akkrahj
1 §akrah
1 §aprohti
1 §aprothi
1 §chählige
1 §chähligs
1 §chähligu
1 §chählodams
1 §chahß
1 §chee
1 §chehligs
1 §cheit
1 §chyß
1 §ehd
1 §ehdees
1 §eptiets
1 §eptietu
1 §eptitas
1 §hinny
1 §i§ts
1 §kai§te
1 §kann'
1 §kie§tu
1 §pähzigs
1 §pee§ch
1 §pee§t
1 §tahwedams
1 §tahwet
1 §taigaht
1 §taighat
1 §wähta
1 §wähtige
1 §wähtyis
1 a§śin'
1 a§śinu
1 a§tohtz
1 abbi
1 abbus
1 adama
1 adamam
1 adams
1 adbillde§chaneem
1 aehkas
1 aehkus
1 aißleetz
1 ame~
1 ap§kaidroyis
1 apdahwenahts
1 apdohmaht
1 apghaniht
1 apghrähkojahs
1 apghräkojahs
1 apgrähkoyahs
1 apkaitenaht
1 apkaitenahts
1 apkaitenajam
1 apmällo
1 apmälloht
1 apmällojam
1 appak§ch
1 aprackti
1 apracktz
1 aprak§chanahs
1 aprak§chanu
1 aprakku§chi
1 apraktz
1 aprunnaht
1 aprunnajam
1 aprunnaju
1 apśliezenatam
1 aptehrptees
1 apu§tuļļs
1 atlätz
1 att§ie§chanu
1 att§tah§chanu
1 att§tahdami
1 att§tahti
1 attd§im§chanahs
1 attd§imbtibahs
1 attd§imtibas
1 attghree§tees
1 attjauna§chanahs
1 attņehm
1 attņehmu
1 attņembt
1 attpirrziß
1 attwillt
1 attwiļļam
1 attwiļļu
1 au§śis
1 auck§cham
1 auglige
1 auk§cham=zeell§chanu
1 auk§cham=zell§chanahs
1 auk§cham=zellśchanu
1 außis
1 auxta
1 bähdahs
1 bähdeem
1 bährnigahs
1 bährno=mahziba
1 baŗŗohti
1 baßnitzahs=kungham
1 baußlo
1 beedina§chanu
1 beet
1 beßdeewigu
1 bigkeru
1 biya§chanahs
1 buh§chanahs
1 buh§chanu
1 buhtam
1 buŗŗa
1 buŗŗam
1 buŗŗt
1 byja§chanahs
1 chri§te
1 chri§tita
1 chri§titahs
1 chri§titas
1 chri§titeems
1 cru§ti§chana
1 cru§tieteems
1 cru§tiets
1 cru§titeems
1 cru§tyis
1 cru§tyjeeta
1 d§eedaht
1 d§eeßmu
1 d§er'
1 d§err§chanahs
1 d§erri
1 d§eŗŗu
1 d§iet
1 d§iewigo
1 d§iewodams
1 d§iewojam
1 d§irrdam
1 d§irrdeht
 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015