Vārdformu biežuma vārdnīca (Dres1682_SBM)

 

Kopējais vārdformu skaits: 1935
Kopējais vārdlietojumu skaits: 9755

Saraksta limits: 1000
Reģistrjūtība:

493	und
302 to
216 ir
175 tas
146 buhs
133 eek§chan
130 ka
116 töw
112 Ka
106 Deewa
104 mann
92 tu
86 no
86 py
84 nhe
81 ar
80 ta
77 Kas
65 es
64 par
63 arrid§an
59 Deews
59 tahs
56 wiņņs
55 tad
50 mums
48 Deewu
43 Ko
40 teems
39 zaur
38 ko
38 śawu
38 tohp
35 pehtz
34 jeb
33 Wahrdu
32 Mann
32 tam
31 Grähko
31 kad
30 dohd
30 mehs
30 śwähtu
29 katters
29 Tas
29 tee
28 kattri
28 wiņņa
26 Bett
26 mannu
26 śöw
25 Tähws
25 tawu
24 kas
23 bett
23 Kapehtz
23 Par
22 Baußlu
22 Kad
22 tohs
22 Wahrds
22 wi§śu
21 Peedo§chanu
21 tha
21 us
20 ai§to
20 Chri§ti
20 darriet
20 Es
20 Ja
20 turr
20 Wiņņs
19 Kungs
19 pa§śchu
19 weenu
18 Deewam
18 Tähwu
17 Gharru
17 JE§um
17 Luhk§chana
17 manna
17 Nhe
17 teem
17 weens
17 Zaur
16 ghribb
16 luhd§i
16 Mee§śu
16 neds
16 prett
16 titzu
16 wi§śeem
16 wiß
15 äßmu
15 Chri§tus
15 Ghalldu
15 Grähkus
15 mieļoht
15 noteek
15 śwähts
15 tee§cham
14 §cho
14 d§iewo
14 eet
14 jums
14 kattru
14 Kunghu
14 Mais
14 tapt
14 Uhdens
14 wiņņam
13 Amen
13 beß
13 bietees
13 d§iewoht
13 labb
13 Luhk§chanahs
13 Luhk§chanu
13 luhkt
13 muh§chige
13 Prahts
13 wi§śus
13 wiņņu
12 e§śi
12 JE§u
12 Kungha
12 mannus
12 muh§śu
12 Nahwu
12 No
12 peedärr
12 warr
12 warru
12 wi§śeems
11 §kann
11 §kanna
11 A§śin
11 attkall
11 Chri§to
11 darra
11 Debbe§śies
11 ghann
11 ghribbätu
11 lieds
11 Mee§śahs
11 Mums
11 nahk
11 nu
11 peedohd
11 Śchäla§tibu
11 Śwähts
11 Tee
11 Tuwaka
10 aißleekts
10 Baußlis
10 CHri§tum
10 Cru§tiba
10 Debbe§śo
10 dohta
10 Kam
10 labbs
10 luhd§am
10 pattee§śu
10 pattees
10 śakka
10 Ta
10 Wahrdi
10 ween
9 Ai§to
9 aran
9 auk§cham
9 Barribu
9 Chri§tum
9 Cru§tibahs
9 Eek§chan
9 Gharrs
9 Ghrähkeems
9 Kurr
9 labbu
9 patteikt
9 pawehļehts
9 Prahtu
9 Śpähku
9 śwähta
9 Tähwa
9 titz
9 titzeht
9 Töw
9 turretees
9 wehl
9 wi§śahs
8 §cheitan
8 Dählu
8 ikdeenahs
8 kattra
8 Kungham
8 labbe
8 manns
8 muh§chigu
8 muhs
8 śatziet
8 śwähtahs
8 tees
8 Titzibu
8 Us
8 Wahrdam
8 Wahrdeem
8 Zillwähkeems
7 §chehlige
7 §chkie§te
7 §öw
7 alla§chien
7 Bährni
7 by
7 D§err§chana
7 d§errt
7 D§iewo§chanu
7 deeni§chku
7 dehļ
7 ee§tahdiets
7 Eh§chana
7 Eh§chanu
7 Gharra
7 Kattri
7 kļuh§t
7 Manntu
7 mieļu
7 nahkt
7 notickt
7 Paddomu
7 palleek
7 pattiek
7 preek§chan
7 Śeewu
7 Śemmes
7 tahda
7 tawa
7 To
7 Wackar=Ehden
7 wallda
7 weena
7 weenam
7 wi§śahm
7 Zillwähks
6 Atzis
6 baggatige
6 Bährneems
6 Baßnitzahs
6 Dähls
6 Dahwanus
6 Grähkeem
6 Grähkeems
6 Ir
6 kallpoht
6 Kungu
6 kurr
6 labpraht
6 Leetahs
6 luhd§u
6 mannam
6 Mee§śa
6 Nammu
6 śwähti
6 Śwähtu
6 tahdu
6 Tam
6 Tapehtz
6 tapehtz
6 taws
6 Titzibahs
6 Tuwakam
6 Tuwaku
6 usturr
6 Wakkarohs
6 Wall§tiba
6 Wings
6 winja
6 zeenigs
5 §tahw
5 appack§chan
5 Bährno=Mahzibahs
5 Baußlus
5 CHri§ti
5 CHri§tus
5 D§iewiba
5 D§iewo§chanahs
5 Dähla
5 dahrgu
5 darru
5 darryis
5 dauds
5 Debbe§śu
5 Dußmibu
5 ghaida
5 Ghods
5 Ghrähki
5 illghe
5 ißleetz
5 juhs
5 kahdu
5 labba
5 leelu
5 Lohpus
5 ļauns
5 ļaunu
5 Maht
5 mahza
5 mannahs
5 Mirroneem
5 muhßa
5 muhßo
5 niknu
5 nomirris
5 notitzis
5 ņehm
5 pe§tyis
5 Peedo§chana
5 Pehtz
5 śawus
5 tahdus
5 Tähwam
5 u~d
5 Wahrdeems
5 Wie§u
5 Wienu
5 zeeniet
5 zehlees
5 Zillwähkam
5 Zillwähkeem
4 §arrghatees
4 §chähl
4 §cheems
4 §chohs
4 §chynny
4 §kaidre
4 §uhd§eht
4 A§śini
4 Adam
4 Aughumu
4 Baußleem
4 Baußleems
4 Breeßmibu
4 buht
4 Chri§titu
4 cru§tiet
4 D§err§chanu
4 d§erreeta
4 D§iewibahs
4 D§iewo§chana
4 d§iewoyam
4 dabbu
4 darriets
4 Deenu
4 dewis
4 Draud§ibu
4 Drehbes
4 eekahrotees
4 eh§t
4 Ghabbals
4 ghribbi
4 iht
4 isleetz
4 JE§us
4 Jr
4 Jumprawahs
4 kam
4 klahjahs
4 Kurrpes
4 Luhk§chana^
4 mannis
4 Maria
4 Mehs
4 mieļais
4 mieļo
4 muh§cham
4 Muh§chibahs
4 muh§chigahs
4 muh§śo
4 muhß
4 muhßu
4 Naudu
4 nhepattee§śe
4 ņemmeeta
4 pa§śargaht
4 pa§śarghayis
4 pallied§eht
4 Patteitzibu
4 pawehļeyis
4 Pe§titaya
4 peed§imts
4 prettie
4 prohjam
4 raddyis
4 Rietohs
4 runnaht
4 śautzi
4 Schäla§tibu
4 Śirrdes
4 Śirrds
4 śohdiet
4 Śohli§chana
4 śwähtam
4 śwähtiet
4 tappis
4 taps
4 teeß
4 tik
4 Titzi
4 Titziba
4 Titzigeem
4 tre§śchu
4 Uhdeni
4 Usturre§chanu
4 Wackar=Ehdens
4 Wälls
4 Warr
4 warri
4 wings
4 zättortu
4 zitteems
3 §chahs
3 §cheem
3 §chinny
3 §tippre
3 ähmu
3 aißleekt
3 aitzenajis
3 appak§chan
3 Ar
3 Arr
3 attpe§ti
3 Bähdahm
3 Bährnam
3 Baßnitzu
3 buhß
3 buhtu
3 byis
3 Cru§tibu
3 d§erru
3 darr
3 darraita
3 Darrbeem
3 Darrbu
3 Debbe§śo=Tähws
3 Debbes
3 Deen
3 Deena^
3 Dweh§śel
3 ehd
3 Ehden
3 Elles
3 Ghallam
3 Ghrähko
3 ghulleht
3 Grähki
3 Grähku
3 I
3 ih§täne
3 ihten
3 II
3 jaunahs
3 Kahdahs
3 kahrdena
3 Kahribu
3 Kallpon
3 Kallpu
3 Katters
3 kattreems
3 klaht
3 Kunghi
3 labbenaht
3 Leetahm
3 Leezibu
3 luhds
3 Ļaun
3 Mahzibu
3 mahzietam
3 mahziets
3 man~
3 manno
3 mieļigs
3 Mirroņeem
3 mirrt
3 muh§chiga
3 muh§śam
3 muh§śas
3 Nahwes
3 Nakty
3 Nhelaim
3 nhepattee§śu
3 ohters
3 ohtru
3 pa§śarrgha
3 Pa§śaules
3 pa§ścha
3 Pahtarus
3 pallieds
3 Parradu
3 patteeß
3 patteitza
3 patteitzu
3 patturreht
3 pawehleht
3 Pe§titayu
3 peeluhkt
3 peeminnädami
3 peewarr
3 peewillt
3 pirmais
3 preek§ch
3 preek§cha^
3 Pretze§chanu
3 Pretzu
3 Raddibahs
3 rietohs
3 Rohkahs
3 Rohku
3 śarrghatees
3 śatziedams
3 śaweems
3 Śchäla§tiba
3 Śchäla§tibahs
3 ślahweht
3 Ślahwu
3 Śohdibu
3 śohla
3 Taißnibahs
3 tawahs
3 Teems
3 titzi
3 tre§śchais
3 trieß
3 Turr
3 turrahs
3 turreht
3 turrehtees
3 Und
3 usmohdenahts
3 Usturre§chanahs
3 wairoht
3 wajagh
3 Wälla
3 Wällu
3 Warri
3 Wätzakus
3 Weena
3 Weenu
3 wi§śenahdu
3 wi§śi
3 wir§śon
3 wir§śu
3 Zeek
3 Zeekahrtigs
3 zeenige
3 zeetyis
3 zittahde
3 zittu
3 zittus
2 §akkt
2 §atzya
2 §awu
2 §chäligs
2 §chodeen
2 §chy
2 §chys
2 §iemo
2 §inni
2 §kaidyis
2 §trahda
2 a
2 䧜am
2 A§śinis
2 A§śins
2 䧜ohtz
2 a§totu
2 Ähkas
2 aißbilldeht
2 aitzena
2 aitzenayis
2 ap§kaidro
2 ap§liezenatam
2 Appack§chan
2 Apu§tuļļeems
2 äßam
2 att§ie§tu
2 att§iet
2 Attd§imb§chanu
2 attees
2 Attjauna§chanu
2 attlätz
2 attnahx
2 attpe§tiet
2 attpe§tyis
2 attpirzis
2 attwerr
2 Auk§cham=Zell§chanu
2 b
2 baggats
2 bähdigahs
2 Bährna=Mahzibahs
2 Bährns
2 Bährnu
2 Bährnus
2 Barriba
2 Baŗŗo§chanu
2 Baußli
2 beedina
2 bie§tahs
2 Bigkeri
2 Bigkeris
2 Chri§titeem
2 Cri§titahs
2 d§err
2 d§iewotu
2 dabbi
2 dabbuyis
2 Dahwaneem
2 darram
2 Darrbs
2 Deena'
2 Deeni§chku
2 Deewigu
2 Deewus
2 dewitu
2 dewu§śa
2 dewwa
2 dewwis
2 di§chäne
2 dohmu
2 Draughi
2 Draugs
2 dußmigs
2 Dwehßel
2 E§śi
2 Ee§tadijums
2 Ee§tadiyumu
2 eelickts
2 Eeneidneeks
2 eenied
2 eeņemts
2 eewedd
2 Eh§chanahs
2 ehdeeta
2 Engeļis
2 eß
2 Ewangelium
2 ey
2 ghaddige
2 Ghaiß
2 Ghallu
2 Ghallwaghabbals
2 Ghoda
2 Ghodibu
2 ghohdige
2 Ghrähkus
2 Ghrähzeneeks
2 ghree§t
2 ghribbu
2 ghruta
2 ih§täni
2 ih§täns
2 Iht
2 ikdeenas
2 irr
2 isleyis
2 ißlehyis
2 jau
2 jauna
2 jauneem
2 jauni
2 jauns
2 jaw
2 JESU
2 joprohjam
2 Kahds
2 kahpis
2 Kahrdena§chanahs
2 Kaimiņņi
2 kaitu
2 kattrus
2 kaunige
2 Kaunu
2 krah§śna
2 Kraukli
2 Kunghus
2 kurren
2 labbacks
2 labbahs
2 Labbedarri§chanu
2 labbi
2 laid
2 Laika`
2 laizige
2 laulahts
2 Laulibu
2 Leeli
2 Leeta
2 Leetu
2 Lehniba
2 lickt
2 Lohpi
2 Lohpu
2 Lohzeekli
2 Lohzekli
2 Lohzeklis
2 Lucas
2 Luhk§chana'
2 Luhk§chanas
2 Luhk§chanus
2 Ļaudeems
2 Ļaudis
2 ļaun
2 ļauneems
2 mahjahs
2 Mahzekleems
2 Mai§e
2 Mai§u
2 Man~
2 manneems
2 Mannta
2 Manntas
2 Marcus
2 Mee§śai
2 mee§śiga
2 Meers
2 Meeßahs
2 Muh§śo
2 muhßam
2 Mui§cha
2 Mui§chu
2 nabbags
2 Nauda
2 ney
2 nhebuhs
2 Nheneekahd
2 nhenopellnitu
2 nheparei§e
2 nhetitz
2 Nhetitzibahs
2 Nheweens
2 nitzinaht
2 nokaut
2 Nomaßgha§chana
2 Nopellnu
2 ņehma
2 ņehmam
2 ņehmu
2 O
2 pa§śarghaht
2 Pa§śaul
2 Pa§śaule
2 pa§śuddis
2 pahrkahp
2 pahrkahpt
2 pahrlau§a
2 Pahwiļs
2 pakklaußiet
2 pakklaußigam
2 pallid§am
2 pallid§eht
2 paļaudamees
2 pareiße
2 patt
2 patteeßahs
2 patz
2 pawehleyis
2 pawehlu
2 Pawehļe§chanahs
2 Pawehļe§chanu
2 Pe§titais
2 pee=ehdina
2 peed§immis
2 peedohti
2 peektahs
2 peekts
2 peemekkle
2 peemekkleht
2 peeśaukt
2 peetitzigi
2 peewillts
2 peewiļļ
2 peewiļļam
2 pellnyis
2 Pilato
2 pillu
2 Pontio
2 preezige
2 Py
2 py{pyśöw}
2 radditahm
2 Radditais
2 Radditayu
2 rahmi
2 raxta
2 raxtiets
2 Rieta
2 ruhktu
2 runna
2 śa§śai§tiets
2 śä§tu
2 Śaim
2 Śaime
2 śakki
2 Śälltu
2 śamaitata
2 śaņem~t
2 śaņembt
2 Śappra§chanu
2 Śapra§śchanu
2 śarrgha
2 Śattai§śi§chana
2 śattai§śiyees
2 śattai§śyjees
2 śatzya
2 śawas
2 śaweem
2 Schyß
2 Sem~es
2 śi§ts
2 Śirrdi
2 Śirrgo
2 Śkie§tibahs
2 śohlyis
2 Stipprumu
2 Stundiņa
2 Śuddrabu
2 Swähta
2 Śwähta
2 Śwähtedarritais
2 Śwähtibahs
2 Śwähtige
2 śwähtitus
2 Śwähto
2 Tad
2 tahdam
2 tahdeem
2 tahdi
2 tahß
2 tai
2 tappa
2 tawi
2 tawus
2 teitan
2 Tha
2 tick
2 tiers
2 Tierumi
2 Tierumu
2 titzam
2 titzigus
2 tohpi
2 Tohs
2 tuhxto§chu
2 turrenes
2 turrklaht
2 us=brautzis
2 usbrautzis
2 usluhkoht
2 ustitz
2 ustitzami
2 usturreht
2 Wackar=Ehdenu
2 Wahrda^
2 Wainu
2 wajagha
2 Wakkara
2 Wall§tibu
2 Walldi§chana
2 wallkoht
2 wätz
2 wätzam
2 We§śelliba
2 weenahs
2 weenigs
2 weenigu
2 weeta^
2 wi§§enahdu
2 wi§chkim
2 Wi§śahs
2 wi§śkim
2 Wi§śus
2 Wiera
2 willtigu
2 willtu
2 winjam
2 winju
2 wiņņo
2 wißnotaļļ
2 Zee§chanu
2 zeekahrt
2 zeekahrtigu
2 Zeenigs
2 zelltees
2 zerreht
2 Zillwähki
2 Zillwähku
2 zittahd
2 zitti
1 _
1 §akkrahj
1 §akrah
1 §aprohti
1 §aprothi
1 §chählige
1 §chähligs
1 §chähligu
1 §chählodams
1 §chahß
1 §chee
1 §chehligs
1 §cheit
1 §chyß
1 §ehd
1 §ehdees
1 §eptiets
1 §eptietu
1 §eptitas
1 §hinny
1 §i§ts
1 §kai§te
1 §kann'
1 §kie§tu
1 §pähzigs
1 §pee§ch
1 §pee§t
1 §tahwedams
1 §tahwet
1 §taigaht
1 §taighat
1 §wähta
1 §wähtige
1 §wähtyis
1 A§śin'
1 A§śinu
1 a§tohtz
1 abbi
1 abbus
1 Adama
1 Adamam
1 Adams
1 Adbillde§chaneem
1 Aehkas
1 Aehkus
1 aißleetz
1 Ame~
1 AMEN
1 Ap§kaidroyis
1 apdahwenahts
1 apdohmaht
1 Apghada
1 apghada
1 apghaniht
1 apghrähkojahs
1 apghräkojahs
1 apgrähkoyahs
1 apkaitenaht
1 apkaitenahts
1 apkaitenajam
1 apmällo
1 apmälloht
1 apmällojam
1 Appak§ch
1 Appak§chan
1 aprackti
1 apracktz
1 Aprak§chanahs
1 Aprak§chanu
1 aprakku§chi
1 apraktz
1 aprunnaht
1 aprunnajam
1 aprunnaju
1 apśliezenatam
1 aptehrptees
1 Apu§tuļļs
1 Aran
1 Arrid§an
1 atlätz
1 Att§ie§chanu
1 Att§tah§chanu
1 Att§tahdami
1 att§tahti
1 Attd§im§chanahs
1 Attd§imbtibahs
1 Attd§imtibas
1 attghree§tees
1 Attjauna§chanahs
1 attņehm
1 attņehmu
1 attņembt
1 attpirrziß
1 attwillt
1 attwiļļam
1 attwiļļu
1 Au§śis
1 auck§cham
1 auglige
1 Auk§cham=Zeell§chanu
1 Auk§cham=zell§chanahs
1 Auk§cham=Zellśchanu
 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015