Vārdformu biežuma vārdnīca (Depk1704_Vortr)

 

Kopējais vārdformu skaits: 1585
Kopējais vārdlietojumu skaits: 1777

Saraksta limits: 1000
Reģistrjūtība:

19	ahda
13 ahdas
12 ahdu
9 abbi
9 ar
8 ahd
8 jeb
7 ahboļi
7 to
5 addata
5 ahbols
5 diwi
4 a
4 addatas
4 ahb
4 eekśch
4 es
4 irr
4 tas
4 un
3 abbu
3 addatu
3 addiņņi
3 kam
3 kohks
3 meeśas
3 ne
3 no
3 preekśch=ahda
3 puśs
3 ta
3 weens
2 a2
2 aäroņa
2 ab
2 abba
2 abbejahdi
2 abbejahm
2 abbejas
2 abbejeem
2 abbeju
2 abber
2 addatmannis
2 ahbele
2 ahbole
2 ahdiņņa
2 ahdminnis
2 ammuls
2 apgraisiht
2 aplahts
2 auģurķi
2 auśis
2 azs
2 azzi
2 behrns
2 darbs
2 e
2 gals
2 gremdeht
2 ka
2 kauleem
2 kohśens
2 krehpes
2 kurpes
2 lai
2 leels
2 maise
2 meeśa
2 noplehst
2 pahr
2 pahrmiht
2 par
2 preekśch=ahdu
2 sahle
2 tahs
2 takkas
2 tu
2 waina
2 warr
2 wehzinaht
2 wilk=ahboļi
1 a3
1 aaron
1 aäroniteri
1 aärons
1 abaua
1 abauneeks
1 abbas
1 abbee
1 abbeem
1 abbejahds
1 abbejahdu
1 abbeji
1 abbejo^s
1 abbejup
1 abbejus
1 ablahtes
1 ablahts
1 abr
1 abra
1 abra^s
1 abru=kaśśis
1 adadd
1 adaśa
1 add
1 addama
1 addat=bundulis
1 addat=kohzoris{=kohzoris}
1 addat=zohzoris{=zohzoris}
1 addatas=
1 addatiņņa
1 addatmanne
1 addatneeks
1 addatu=rakstitajs
1 addeeni
1 addeeņi
1 adder
1 addikle
1 ahbelene
1 ahbeles
1 ahbolaiņśch
1 ahbolajs
1 ahboļeem
1 ahboles=sahle
1 ahboļi=tauteeśchi{=tauteeśchi}
1 ahboļi=tautweeśchi
1 ahboliņņ~e
1 ahboliņņu
1 ahboliņsch
1 ahboļu
1 ahboļu=dahrśs
1 ahboļu=dsehrens
1 ahboļu=karraśchas
1 ahbuliņsch
1 ahdahm
1 ahdaiņi
1 ahdas=śatruhdeśchana
1 ahdaśa
1 ahdascha
1 ahdaśi
1 ahdminis
1 ahdminnikis
1 ahdmins
1 ahksts
1 ahļa
1 ahlawa
1 ahlotees
1 ahpścha
1 ahrdi
1 ahrtaws
1 ahscha=ahda
1 ahsenes
1 ahskurlis
1 ahsśmarśchas
1 aisa
1 aisdarra
1 aisgalds
1 akkohtes
1 akstinaht
1 aksts
1 am~ules=sahle
1 am~uls
1 amals
1 ap=mahneht
1 apgalwene
1 apģehrbt
1 apkahrt
1 apkalla
1 apkillas
1 aplohks
1 apmellejśi
1 apmelnejśi
1 apmeślis
1 appakśch
1 appiņņu
1 appohgs
1 aprikka
1 aprumbahts
1 apśegs
1 apsenes
1 apskaut
1 apwilktas
1 asaids
1 aśchi
1 asnis
1 at=gahdinaht
1 atbalśs
1 atkahrpi
1 atkahru
1 atkaļ
1 atkihls
1 atklahdams
1 atmatta
1 atmittis
1 atpilis
1 atrohdahs
1 atsaļs
1 atsars
1 atścherbi
1 atśchgarņi
1 atśchubu
1 atśehjas
1 atstohpe
1 atstrahgs
1 attals
1 atwars
1 atwarśchas
1 atwaśsas
1 atwilis
1 aubiśśe
1 audis
1 augśleji
1 auģurkee
1 aulis
1 auliskiņ
1 aumakam
1 aumannis
1 aumeisters
1 aumuļam
1 aunu
1 awjo=ahda
1 azzim
1 azzu=ahbols
1 azzu=grauds
1 azzu=raugs
1 b
1 b2
1 b3
1 bahrkstes
1 bahrņi
1 balbeŗa
1 balsenes
1 balsitees
1 balstitees
1 balsts
1 balta
1 balwas
1 balwotees
1 bambeht
1 bamsaht
1 bandas
1 bangas
1 bars
1 baschitees
1 baukśchkeht
1 bause
1 bebbera=ahda{bebbera=}
1 beddeht
1 beerizze
1 behreis
1 behst
1 belst
1 beswahrdis
1 bihdiht
1 bija
1 biklis
1 biksteklis
1 birde
1 birsems
1 birstele
1 bisas=
1 blahki
1 blahkns
1 blahksns
1 blahsma
1 blaisiht
1 blakkam
1 blanditees
1 blankums
1 blauditees
1 blaustiht
1 blaweris
1 bleestees
1 blihneht
1 bliksne
1 bluķķu=wakkars
1 bluśśenes
1 bohkeht
1 bohkstiks
1 bohkstitees
1 bohle
1 boliski
1 bordes
1 brahļeem
1 brahst
1 brangas
1 braśls
1 braulums
1 braune
1 breescha=ahda
1 briddens
1 brilleht
1 brod=trog
1 brohdigs
1 brohśch
1 bruhza
1 brukśchas
1 bruzzinaht
1 budelis
1 buhkśchķośchas
1 bullis
1 bumbulis
1 bundulis
1 burbulis
1 burde
1 burta
1 dabba
1 dagga
1 daggute
1 daglainśch
1 daglis
1 dahks
1 dahņas
1 dahrsas
1 dahrss
1 dahrśs
1 dailśch
1 dalbi
1 danga
1 darbakśli
1 dardedsis
1 dardeht
1 darriht
1 dat=kohze
1 dauriņņa
1 deena
1 deeseht
1 deewa
1 deeweris
1 deews
1 dehdeht
1 dehdinaht
1 dehkla
1 dehle
1 dehlenite
1 della
1 delna
1 dihliht
1 dilba
1 dimdeht
1 dirschas
1 disch=ahboļi
1 diwejo
1 dohd
1 drapstiht
1 draugs
1 drawneeks
1 drehbe
1 drehbes
1 drehgnis
1 dribbinaht
1 driśchkeht
1 drohstela
1 drohsteliņņa{=liņņa}
1 druhsma
1 dseedseris
1 dsehse
1 dseldinaht
1 dselleht
1 dselloksnis
1 dselme
1 dselna
1 dselwe
1 dsemis
1 dśenaukśchis
1 dsennuļeem
1 dsennulis
1 dserrokślis
1 dsert
1 dsihdinaht
1 dsihpari
1 dsihres
1 dsihtars
1 dsilna
1 dsirklas
1 dsirkste
1 dsirres
1 dsirrulis
1 dsirteklis
1 dubbe
1 duhkśnis
1 duhmaļi
1 duhņas
1 duhņi
1 duhścha
1 dujsulis
1 dukkure
1 dumbrs
1 dumpis
1 duppuri
1 durns
1 dursaklis
1 durśchkas
1 durstiht
1 duśśulis
1 dwahlektis
1 dwehrgis
1 dwihniśchi
1 edder
1 eegalwa
1 eegatnajs
1 eelohki
1 eemeślis
1 eenahkuśchi
1 eenaścheem
1 eenaśchi
1 eepuhwis
1 eeśahkums
1 eesaļs
1 eeśchnawas
1 eeśnaśchi
1 eetala
1 eetalens
1 eetekkuśchi
1 eewehrt
1 eglite
1 eglonis
1 ehdminnis
1 ehdokśnis
1 ehrkle
1 ehrkśchķinaht
1 ehrte
1 ehrze
1 ehst
1 eideneeks
1 eideniśki{=niśki}
1 eiduks
1 elst
1 emmeklis
1 esis
1 gahrbaht
1 gahrscha
1 gahśaleht
1 gahsas
1 gaigale
1 gaiśine
1 gallohtnes
1 galwas=ahdu
1 gan
1 gattaws
1 gatwa
1 gaudas
1 gaura
1 gauri
1 geeda
1 ģehreht
1 ģehrmannis
1 geiba
1 geide
1 gillohtas
1 giltens
1 ginda
1 ginta
1 girgsde
1 glabbaht
1 glaimoht
1 glasenes
1 glaudas
1 gleemesis
1 glehbt
1 glihwe
1 glihws
1 glits
1 glohdene
1 glohmes
1 glohtis
1 gnausiht
1 gnehse
1 gnohsiht
1 gohditees
1 gohmelas
1 gohritees
1 gohrnis
1 gohsaht
1 gohsates{=sates}
1 grabba
1 grabbeht
1 granatu=ahbols
1 graschotees
1 graśśitees
1 grebsdeht
1 gredsens
1 greesi
1 greesnis
1 grehśchni
1 grese
1 greśni
1 gribbu
1 grihwa
1 grins
1 griślis
1 grohsche
1 grohschs
1 grohśi
1 gruhdens
1 grumsteles
1 grunts
1 gubbaht
1 gubis
1 guhpt
1 guht
1 gulditees
1 guldsitees
1 gulgaht
1 gumba{=ba}
1 gumbis
1 gumdaht
1 gumsiht
1 guns
1 gurklis
1 gurksta
1 gurohtees
1 guschs
1 iddra
1 ihdsinaht
1 ihgneht
1 ihgums
1 ihls
1 indezen
1 indiwe
1 irbs
1 irgaśchaht
1 irgneht
1 iskrahzis
1 iskurts
1 isluhśuśi
1 isplattiht
1 isplehtuśees
1 isplehwuśi
1 isplest
1 israkstits
1 isśchkiļļas
1 isśittahs
1 isślauku
1 isspihleht
1 isstaipiht
1 jahreht
1 jaleek
1 jaudas
1 jauna
1 jauśma
1 jautrigs
1 jaw
1 jebbu
1 jehra
1 jestrs
1 johds
1 johkatees
1 johsta
1 judiht
1 judra
1 juhtes
1 juhtis
1 jukkureht
1 juktes=ahda
1 jummikis
1 jummis
1 jummitis
1 kabbata
1 kabbinaht
1 kaddinaht
1 kahkślis
1 kahļi
1 kahpa
1 kahpele
1 kahpes
1 kahri
1 kahrpiht
1 kahśs
1 kaila
1 kaiślis
1 kakkarainśch
1 kaldinaht
1 kallinaht
1 kalponu
1 kaltenis
1 kalwa
1 kalws
1 kammara
1 kammenes
1 kamrahts
1 kannewe
1 kaple
1 kaplis
1 kappinaht
1 kapuri
1 karduwan=ahda
1 karrinaht
1 kasas=ahda
1 kaśchahs
1 kaśchels
1 kase
1 kaśśiht
1 kaukis
1 kauślis
1 kaustiht
1 kawes
1 kazzinaht
1 keggis
1 kehkis
1 kehms
1 kehrpiņņi
1 kekkata
1 keks
1 kelwainis
1 keņkis
1 kenseke
1 keppals
1 keśśa
1 kiddaht
1 kihģelis
1 kihtrums
1 kikkata
1 kikku
1 kikuris
1 kilbaht
1 kildaht
1 kinnis
1 kirpe
1 kirwineeks
1 kirzinaht
1 kiwulis
1 klabbutaht
1 klaidiht
1 klaijans
1 klaustitees
1 kļautees
1 klaweht
1 klehwa
1 klidsinaht
1 klihdinaht
1 kliksteht
1 klimmerśchi
1 klinze
1 klizans
1 kludsens
1 kluhdiht
1 kluinis
1 kluppinaht
1 kniddeht
1 kniśchi
1 kņositees
1 knuhst
1 knuhts
1 knutte
1 kohku
1 kohpsch
1 kohs=azz
1 kohśas
1 kohśch
1 kohśi
1 kohzoris
1 ķohzoris
1 kośa
1 koskaņi
1 krahpaht
1 krahtiņsch
1 kramb=galwa
1 kraśes
1 krauja
1 krawa
1 krawaśchas
1 kreekis
1 kreens
1 kreew=ahboļo
1 kreewo=ahbols
1 kreewu=ahboļi
1 krehtes
1 krenģeleht
1 krettulis
1 krezzeht
1 kribbes
1 krimmeles
1 kriśls
1 krue
1 krumśchli
1 krusene
1 kruśśeene
1 kugre
1 kugśne
1 kuhde
1 kuhdiht
1 kuhdinaht
1 kuhkums
1 kuhla
1 kuhnatees
1 kuhpis
1 kuhrstiht
1 kuhśaht
1 kuidaht
1 kuideht
1 kuigas
1 kuiśchli
1 kuizenes{=zenes}
1 kuizes
1 kukkuri
1 kukuris
1 kulleinis
1 kullo^s
1 kumbaht
1 kumbatas
1 kunksteht
1 kuņņes=auklis
1 kuprums
1 kurksteht
1 kurkuli
1 kurrata
1 kuŗŗu
1 kursite
1 kurzeemi
1 kwehrzinaht
1 kwelksteht
1 kwensteht
1 l{lexicon}
1 labbeht
1 labbi
1 labbitees
1 lahdinaht
1 lahma
1 lahms
1 lahpśa
1 lahśa
1 laida
1 laigas
1 laiska
1 laisks
1 laiwas
1 laiziht
1 lakka
1 lakstiht
1 lakta
1 lakts
1 lammata
1 lapsas=ahda{lapsas=}
1 lapsenes
1 lasmiņņis
1 laukam
1 laukas
1 laukums
1 lauma
1 lazzeklis
1 leedeht
1 leekns
1 leelus
1 leeśa
1 leethons
1 leetnis
1 leewits
1 lehkt
1 lehli
1 lehlis
1 lehzenes
1 leje
1 lemmesnize
1 liddens
1 ligga
1 ligśda
1 lihgeni
1 lihgowiņņa
1 lihja
1 lihka
1 lihkste
1 lihzis
1 liksta
1 lindraku
1 lohdaht
1 lohki
1 lohkturis
1 lohloht
1 lohlominsch
1 lohms
1 lohpu
1 lohschaht
1 lohsms
1 lohzikis
1 luhgschkinaht
1 luhgschnas
1 luhgśchu
1 luhkis
1 luhśas=ahda{luhśas=}
1 luhśni
1 lukste
1 lukstiņsch
1 lukturis
1 lummeht
1 lumsti
1 lunzinaht
1 luppis
1 luśśinaht
1 luttinaht
1 mahni
1 mahrga
1 mahrka
1 mahśchinaht
1 mailene
1 mailite
1 mainiht
1 maises=abra
1 maiśu
1 man
1 mandeles
1 mannahm
1 mannas
1 marranas
1 masta
1 masts
1 matteem
1 mattiht
1 mattu=addata
1 meeś=meschi
1 meeślotees
1 meesta
1 mehdsinaht
1 mehrdeleht
1 mehśnaht
1 mekśchkis
1 meldi
1 meldiņsch
1 meln=plauki
1 melna
1 mente
1 menteht
1 mesch=ahbele
1 meśchana
1 meślotaji
1 meta
1 mets
1 mettami
1 metteliba
1 mettinaht
1 migga
1 mihkne
1 mihknes
1 mihkst=tschaulis
1 mihna
1 miht
1 mihtis
1 mikls
1 milna
1 milnis
1 mittinaht
1 mohki
1 mohŗu=wihrs
1 mohstiht
1 muddinaht
1 mudscheht
1 mudsinaht
1 mulmis
1 mulmulis
1 murriht
1 muschinaht
1 muschoht
1 muskulis
1 muśśinaht
1 mustaws
1 muttuli
1 naggata
1 naggigs
1 nags
1 nahrizzes
1 nateenis
1 ne=eenahkuśchi
1 ne=tikls
1 ne=tizzis
1 nebrig
1 neeś
1 neestaws
1 nehgels
1 nehreht
1 nehse
1 nekrehts
1 nelga
1 ņemsteleht
1 nereetes
1 nerihśch
1 neśśe
1 nestulis
1 newegļis
1 newiļļu
1 nihtas
1 nihtes{=tes}
1 nikśchkis
1 nobarra
1 nodihreht
1 nodihreta
1 nodilluśi
1 nogalli
1 nohks
1 nohmaht
1 nokahschas
1 nokohpt
1 nokrittis
1 noluhśuśi
1 nomaukta
1 norume
1 norums
1 nowaddeht
1 nowads
1 nuhdeht
1 nuschdas=laiks
1 o
1 ohdga
1 ohgsta
1 ohgstiht
1 ohgstoņi
1 ohgsts
1 ohla
1 ohlaht
1 ohlatehtees
1 ohliņņa
1 ohmaht
1 ohśe
1 ohsta
1 ohstiht
1 pabalsts
1 padehklis
1 padsiŗŗas
1 paduppe
1 pagaida
1 pagaids
1 pagalmeem
1 pagkelle
1 pagubbu
1 pahr=pahri
1 pahrmats
1 pahrmuzzi
1 paiśeklis
1 paiśiht
1 paķelle
1 paklabbiņņus
1 pakums
1 palaunagis
1 paleeks
1 palihds
1 pallada
1 pallats
1 palohda
1 pamaścha
1 pamehglis
1 panta
1 papeeres
1 papua
1 papuhde
1 paraggans
1 paśaini
1 paśarkana
1 paśarkanas
1 paschag
1 paschohble
1 paschohklis
1 paśeknis
1 paskaini
1 paślahwas
1 paślawas
1 paświlļu
1 patmalli
1 pats
1 paugas
1 paune
1 pawads
1 pawalga
1 pawalsts
1 pawehdni
1 pawist
1 pee
1 pee=aug
1 peedraukne
1 peedrohkśne
1 peeduŗŗama=
1 peegascham
1 peelihp
1 peemeijis
1 peestaļļas
1 pehda
1 pehdigajs
1 pehrtike
1 pehz
1 pesteles
1 pihkaht
1 pihnes
1 pildiht
1 pingerhote
1 pinze
1 pipirkschķi
1 pirits
1 pirmajs
1 pirts=kurriśchi
1 piścha
1 piśśiņa
1 pladda
1 plahns
1 plahte
1 plahtim
1 plahza
1 plaiskums
1 plakkaņi
1 plakstes
1 plaktiņņe
1 plaktis
1 plaukas
 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015