Vārdformu biežuma vārdnīca (Depk1704_Vortr)

 

Kopējais vārdformu skaits: 1600
Kopējais vārdlietojumu skaits: 1777

Saraksta limits: 1000
Reģistrjūtība:

19	Ahda
13 Ahdas
12 Ahdu
8 AHD
7 Ahboļi
7 jeb
6 ar
5 Abbi
5 Addata
5 Ahbols
5 diwi
5 to
4 A
4 abbi
4 Addatas
4 AHB
4 es
4 irr
4 un
3 Addatu
3 Addiņņi
3 Ar
3 Kohks
3 Meeśas
3 ne
3 no
3 Preekśch=Ahda
3 puśs
3 ta
3 Tas
3 weens
2 A2
2 Aäroņa
2 AB
2 Abba
2 Abbejas
2 Abbu
2 Addatmannis
2 Ahbele
2 Ahbole
2 Ahdiņņa
2 Ahdminnis
2 Ammuls
2 apgraisiht
2 Aplahts
2 Auģurķi
2 Auśis
2 Azs
2 Azzi
2 Darbs
2 E
2 Eekśch
2 eekśch
2 Gals
2 Gremdeht
2 ka
2 Kam
2 Kauleem
2 Kohśens
2 Krehpes
2 Kurpes
2 Leels
2 Maise
2 Meeśa
2 noplehst
2 pahr
2 pahrmiht
2 par
2 Preekśch=Ahdu
2 Sahle
2 tahs
2 Takkas
2 To
2 tu
2 Waina
2 warr
2 Wehzinaht
2 Wilk=Ahboļi
1 A3
1 Aaron
1 Aäroniteri
1 Aärons
1 Abaua
1 Abauneeks
1 Abbas
1 Abbee
1 abbeem
1 Abbejahdi
1 abbejahdi
1 Abbejahds
1 Abbejahdu
1 Abbejahm
1 abbejahm
1 Abbejeem
1 abbejeem
1 Abbeji
1 Abbejo^s
1 Abbeju
1 abbeju
1 Abbejup
1 Abbejus
1 Abber
1 abber
1 abbu
1 Ablahtes
1 Ablahts
1 ABR
1 Abra
1 Abra^s
1 Abru=Kaśśis
1 AdADD
1 Adaśa
1 ADD
1 Addama
1 Addat=Bundulis
1 Addat=Kohzoris{=Kohzoris}
1 Addat=Zohzoris{=Zohzoris}
1 Addatas=
1 Addatiņņa
1 Addatmanne
1 Addatneeks
1 Addatu=Rakstitajs
1 Addeeni
1 Addeeņi
1 Adder
1 Addikle
1 Ahbelene
1 Ahbeles
1 Ahbolaiņśch
1 Ahbolajs
1 Ahboļeem
1 Ahboles=Sahle
1 Ahboļi=Tauteeśchi{=Tauteeśchi}
1 Ahboļi=Tautweeśchi
1 Ahboliņņ~e
1 Ahboliņņu
1 Ahboliņsch
1 Ahboļu
1 Ahboļu=Dahrśs
1 Ahboļu=Dsehrens
1 Ahboļu=Karraśchas
1 Ahbuliņsch
1 Ahdahm
1 Ahdaiņi
1 Ahdas=Śatruhdeśchana
1 Ahdaśa
1 Ahdascha
1 Ahdaśi
1 Ahdminis
1 Ahdminnikis
1 Ahdmins
1 Ahksts
1 Ahļa
1 Ahlawa
1 Ahlotees
1 Ahpścha
1 Ahrdi
1 Ahrtaws
1 Ahscha=Ahda
1 Ahsenes
1 Ahskurlis
1 Ahsśmarśchas
1 Aisa
1 Aisdarra
1 Aisgalds
1 Akkohtes
1 Akstinaht
1 Aksts
1 Am~ules=Sahle
1 Am~uls
1 Amals
1 ap=Mahneht
1 Apgalwene
1 apģehrbt
1 Apkahrt
1 Apkalla
1 Apkillas
1 Aplohks
1 apmellejśi
1 apmelnejśi
1 Apmeślis
1 appakśch
1 Appiņņu
1 Appohgs
1 Aprikka
1 aprumbahts
1 Apśegs
1 Apsenes
1 Apskaut
1 apwilktas
1 Asaids
1 Aśchi
1 Asnis
1 at=Gahdinaht
1 Atbalśs
1 Atkahrpi
1 Atkahru
1 atkaļ
1 Atkihls
1 atklahdams
1 Atmatta
1 Atmittis
1 Atpilis
1 atrohdahs
1 Atsaļs
1 Atsars
1 Atścherbi
1 Atśchgarņi
1 Atśchubu
1 Atśehjas
1 Atstohpe
1 Atstrahgs
1 Attals
1 Atwars
1 Atwarśchas
1 Atwaśsas
1 Atwilis
1 Aubiśśe
1 Audis
1 Augśleji
1 Auģurkee
1 Aulis
1 Auliskiņ
1 Aumakam
1 Aumannis
1 Aumeisters
1 Aumuļam
1 Aunu
1 Awjo=Ahda
1 Azzim
1 Azzu=Ahbols
1 Azzu=Grauds
1 Azzu=Raugs
1 B
1 B2
1 B3
1 Bahrkstes
1 Bahrņi
1 Balbeŗa
1 Balsenes
1 Balsitees
1 Balstitees
1 Balsts
1 balta
1 Balwas
1 Balwotees
1 Bambeht
1 Bamsaht
1 Bandas
1 Bangas
1 Bars
1 Baschitees
1 Baukśchkeht
1 Bause
1 Bebbera=Ahda{Bebbera=}
1 Beddeht
1 Beerizze
1 Behreis
1 Behrns
1 behrns
1 Behst
1 Belst
1 Beswahrdis
1 Bihdiht
1 bija
1 Biklis
1 Biksteklis
1 Birde
1 Birsems
1 Birstele
1 Bisas=
1 Blahki
1 Blahkns
1 Blahksns
1 Blahsma
1 Blaisiht
1 Blakkam
1 Blanditees
1 Blankums
1 Blauditees
1 Blaustiht
1 Blaweris
1 Bleestees
1 Blihneht
1 Bliksne
1 Bluķķu=Wakkars
1 Bluśśenes
1 Bohkeht
1 Bohkstiks
1 Bohkstitees
1 Bohle
1 Boliski
1 Bordes
1 Brahļeem
1 Brahst
1 Brangas
1 Braśls
1 Braulums
1 Braune
1 Breescha=Ahda
1 Briddens
1 Brilleht
1 Brod=trog
1 Brohdigs
1 Brohśch
1 Bruhza
1 Brukśchas
1 Bruzzinaht
1 Budelis
1 Buhkśchķośchas
1 Bullis
1 Bumbulis
1 Bundulis
1 Burbulis
1 Burde
1 Burta
1 Dabba
1 Dagga
1 Daggute
1 Daglainśch
1 Daglis
1 Dahks
1 Dahņas
1 Dahrsas
1 Dahrss
1 Dahrśs
1 Dailśch
1 Dalbi
1 Danga
1 Darbakśli
1 Dardedsis
1 Dardeht
1 darriht
1 dat=Kohze
1 Dauriņņa
1 Deena
1 Deeseht
1 Deewa
1 Deeweris
1 Deews
1 Dehdeht
1 Dehdinaht
1 Dehkla
1 Dehle
1 Dehlenite
1 Della
1 Delna
1 Dihliht
1 Dilba
1 Dimdeht
1 Dirschas
1 Disch=Ahboļi
1 diwejo
1 dohd
1 Drapstiht
1 Draugs
1 Drawneeks
1 Drehbe
1 Drehbes
1 Drehgnis
1 Dribbinaht
1 Driśchkeht
1 Drohstela
1 Drohsteliņņa{=liņņa}
1 Druhsma
1 Dseedseris
1 Dsehse
1 Dseldinaht
1 Dselleht
1 Dselloksnis
1 Dselme
1 Dselna
1 Dselwe
1 Dsemis
1 Dśenaukśchis
1 Dsennuļeem
1 Dsennulis
1 Dserrokślis
1 dsert
1 Dsihdinaht
1 Dsihpari
1 Dsihres
1 Dsihtars
1 Dsilna
1 Dsirklas
1 Dsirkste
1 Dsirres
1 Dsirrulis
1 Dsirteklis
1 Dubbe
1 Duhkśnis
1 Duhmaļi
1 Duhņas
1 Duhņi
1 Duhścha
1 Dujsulis
1 Dukkure
1 Dumbrs
1 Dumpis
1 Duppuri
1 Durns
1 Dursaklis
1 Durśchkas
1 Durstiht
1 Duśśulis
1 Dwahlektis
1 Dwehrgis
1 Dwihniśchi
1 Edder
1 Eegalwa
1 Eegatnajs
1 Eelohki
1 Eemeślis
1 eenahkuśchi
1 Eenaścheem
1 Eenaśchi
1 eepuhwis
1 Eeśahkums
1 Eesaļs
1 Eeśchnawas
1 Eeśnaśchi
1 Eetala
1 Eetalens
1 eetekkuśchi
1 eewehrt
1 Eglite
1 Eglonis
1 Ehdminnis
1 Ehdokśnis
1 Ehrkle
1 Ehrkśchķinaht
1 Ehrte
1 Ehrze
1 ehst
1 Eideneeks
1 Eideniśki{=niśki}
1 Eiduks
1 Elst
1 Emmeklis
1 Esis
1 Gahrbaht
1 Gahrscha
1 Gahśaleht
1 Gahsas
1 Gaigale
1 Gaiśine
1 Gallohtnes
1 Galwas=Ahdu
1 gan
1 gattaws
1 Gatwa
1 Gaudas
1 Gaura
1 Gauri
1 Geeda
1 ģehreht
1 Ģehrmannis
1 Geiba
1 Geide
1 Gillohtas
1 Giltens
1 Ginda
1 Ginta
1 Girgsde
1 glabbaht
1 Glaimoht
1 Glasenes
1 Glaudas
1 Gleemesis
1 Glehbt
1 Glihwe
1 Glihws
1 Glits
1 Glohdene
1 Glohmes
1 Glohtis
1 Gnausiht
1 Gnehse
1 Gnohsiht
1 Gohditees
1 Gohmelas
1 Gohritees
1 Gohrnis
1 Gohsaht
1 Gohsates{=sates}
1 Grabba
1 Grabbeht
1 Granatu=Ahbols
1 Graschotees
1 Graśśitees
1 Grebsdeht
1 Gredsens
1 Greesi
1 Greesnis
1 Grehśchni
1 Grese
1 Greśni
1 gribbu
1 Grihwa
1 Grins
1 Griślis
1 Grohsche
1 Grohschs
1 Grohśi
1 Gruhdens
1 Grumsteles
1 Grunts
1 Gubbaht
1 Gubis
1 Guhpt
1 Guht
1 Gulditees
1 Guldsitees
1 Gulgaht
1 Gumba{=ba}
1 Gumbis
1 Gumdaht
1 Gumsiht
1 Guns
1 Gurklis
1 Gurksta
1 Gurohtees
1 Guschs
1 Iddra
1 Ihdsinaht
1 Ihgneht
1 Ihgums
1 Ihls
1 Indezen
1 Indiwe
1 Irbs
1 Irgaśchaht
1 Irgneht
1 Iskrahzis
1 Iskurts
1 isluhśuśi
1 isplattiht
1 isplehtuśees
1 isplehwuśi
1 isplest
1 israkstits
1 Isśchkiļļas
1 isśittahs
1 Isślauku
1 isspihleht
1 isstaipiht
1 Jahreht
1 jaleek
1 Jaudas
1 jauna
1 Jauśma
1 Jautrigs
1 jaw
1 Jeb
1 jebbu
1 Jehra
1 Jestrs
1 Johds
1 Johkatees
1 Johsta
1 Judiht
1 Judra
1 Juhtes
1 Juhtis
1 Jukkureht
1 Juktes=Ahda
1 Jummikis
1 Jummis
1 Jummitis
1 Kabbata
1 Kabbinaht
1 Kaddinaht
1 Kahkślis
1 Kahļi
1 Kahpa
1 Kahpele
1 Kahpes
1 Kahri
1 Kahrpiht
1 Kahśs
1 kaila
1 Kaiślis
1 Kakkarainśch
1 Kaldinaht
1 Kallinaht
1 Kalponu
1 Kaltenis
1 Kalwa
1 Kalws
1 kam
1 Kammara
1 Kammenes
1 Kamrahts
1 Kannewe
1 Kaple
1 Kaplis
1 Kappinaht
1 Kapuri
1 Karduwan=Ahda
1 Karrinaht
1 Kasas=Ahda
1 kaśchahs
1 Kaśchels
1 Kase
1 kaśśiht
1 Kaukis
1 Kauślis
1 Kaustiht
1 Kawes
1 Kazzinaht
1 Keggis
1 Kehkis
1 Kehms
1 Kehrpiņņi
1 Kekkata
1 Keks
1 Kelwainis
1 Keņkis
1 Kenseke
1 Keppals
1 Keśśa
1 Kiddaht
1 Kihģelis
1 Kihtrums
1 Kikkata
1 Kikku
1 Kikuris
1 Kilbaht
1 Kildaht
1 Kinnis
1 Kirpe
1 Kirwineeks
1 Kirzinaht
1 Kiwulis
1 Klabbutaht
1 Klaidiht
1 Klaijans
1 Klaustitees
1 Kļautees
1 Klaweht
1 Klehwa
1 Klidsinaht
1 Klihdinaht
1 Kliksteht
1 Klimmerśchi
1 Klinze
1 Klizans
1 Kludsens
1 Kluhdiht
1 Kluinis
1 Kluppinaht
1 Kniddeht
1 Kniśchi
1 Kņositees
1 Knuhst
1 Knuhts
1 Knutte
1 Kohku
1 Kohpsch
1 Kohs=Azz
1 Kohśas
1 Kohśch
1 Kohśi
1 Kohzoris
1 Ķohzoris
1 Kośa
1 Koskaņi
1 Krahpaht
1 Krahtiņsch
1 Kramb=galwa
1 Kraśes
1 Krauja
1 Krawa
1 Krawaśchas
1 Kreekis
1 Kreens
1 Kreew=Ahboļo
1 Kreewo=Ahbols
1 Kreewu=Ahboļi
1 Krehtes
1 Krenģeleht
1 Krettulis
1 Krezzeht
1 Kribbes
1 Krimmeles
1 Kriśls
1 Krue
1 Krumśchli
1 Krusene
1 Kruśśeene
1 Kugre
1 Kugśne
1 Kuhde
1 Kuhdiht
1 Kuhdinaht
1 Kuhkums
1 Kuhla
1 Kuhnatees
1 Kuhpis
1 Kuhrstiht
1 Kuhśaht
1 Kuidaht
1 Kuideht
1 Kuigas
1 Kuiśchli
1 Kuizenes{=zenes}
1 Kuizes
1 Kukkuri
1 Kukuris
1 Kulleinis
1 Kullo^s
1 Kumbaht
1 Kumbatas
1 Kunksteht
1 Kuņņes=Auklis
1 Kuprums
1 Kurksteht
1 Kurkuli
1 Kurrata
1 kuŗŗu
1 Kursite
1 Kurzeemi
1 Kwehrzinaht
1 Kwelksteht
1 Kwensteht
1 l{Lexicon}
1 Labbeht
1 labbi
1 Labbitees
1 Lahdinaht
1 Lahma
1 Lahms
1 Lahpśa
1 Lahśa
1 Lai
1 lai
1 Laida
1 Laigas
1 Laiska
1 Laisks
1 Laiwas
1 Laiziht
1 Lakka
1 Lakstiht
1 Lakta
1 Lakts
1 Lammata
1 Lapsas=Ahda{Lapsas=}
1 Lapsenes
1 Lasmiņņis
1 Laukam
1 Laukas
1 Laukums
1 Lauma
1 Lazzeklis
1 Leedeht
1 Leekns
1 leelus
1 Leeśa
1 Leethons
1 Leetnis
1 Leewits
1 lehkt
1 Lehli
1 Lehlis
1 Lehzenes
1 Leje
1 Lemmesnize
1 Liddens
1 Ligga
1 Ligśda
1 Lihgeni
1 Lihgowiņņa
1 Lihja
1 Lihka
1 Lihkste
1 Lihzis
1 Liksta
1 Lindraku
1 Lohdaht
1 Lohki
1 Lohkturis
1 Lohloht
1 Lohlominsch
1 Lohms
1 Lohpu
1 Lohschaht
1 Lohsms
1 Lohzikis
1 Luhgschkinaht
1 Luhgschnas
1 luhgśchu
1 Luhkis
1 Luhśas=Ahda{Luhśas=}
1 Luhśni
1 Lukste
1 Lukstiņsch
1 Lukturis
1 Lummeht
1 Lumsti
1 Lunzinaht
1 Luppis
1 Luśśinaht
1 Luttinaht
1 Mahni
1 Mahrga
1 Mahrka
1 Mahśchinaht
1 Mailene
1 Mailite
1 Mainiht
1 Maises=Abra
1 Maiśu
1 man
1 Mandeles
1 mannahm
1 mannas
1 Marranas
1 Masta
1 Masts
1 Matteem
1 Mattiht
1 Mattu=Addata
1 Meeś=Meschi
1 Meeślotees
1 Meesta
1 Mehdsinaht
1 Mehrdeleht
1 Mehśnaht
1 Mekśchkis
1 Meldi
1 Meldiņsch
1 Meln=plauki
1 melna
1 Mente
1 Menteht
1 Mesch=Ahbele
1 Meśchana
1 Meślotaji
1 Meta
1 Mets
1 Mettami
1 Metteliba
1 Mettinaht
1 Migga
1 Mihkne
1 Mihknes
1 Mihkst=Tschaulis
1 Mihna
1 miht
1 Mihtis
1 Mikls
1 Milna
1 Milnis
1 Mittinaht
1 Mohki
1 Mohŗu=Wihrs
1 Mohstiht
1 Muddinaht
1 Mudscheht
1 Mudsinaht
1 Mulmis
1 Mulmulis
1 Murriht
1 Muschinaht
1 Muschoht
1 Muskulis
1 Muśśinaht
1 Mustaws
1 Muttuli
1 Naggata
1 Naggigs
1 Nags
1 Nahrizzes
1 Nateenis
1 ne=eenahkuśchi
1 ne=Tikls
1 ne=Tizzis
1 Nebrig
1 neeś
1 Neestaws
1 Nehgels
1 Nehreht
1 Nehse
1 Nekrehts
1 Nelga
1 Ņemsteleht
1 Nereetes
1 Nerihśch
1 neśśe
1 Nestulis
1 Newegļis
1 Newiļļu
1 Nihtas
1 Nihtes{=tes}
1 Nikśchkis
1 Nobarra
1 nodihreht
1 nodihreta
1 nodilluśi
1 Nogalli
1 Nohks
1 Nohmaht
1 Nokahschas
1 nokohpt
1 nokrittis
1 noluhśuśi
1 nomaukta
1 Norume
1 Norums
1 Nowaddeht
1 Nowads
1 Nuhdeht
1 Nuschdas=Laiks
1 O
1 Ohdga
1 Ohgsta
1 Ohgstiht
1 Ohgstoņi
1 Ohgsts
1 Ohla
1 Ohlaht
1 Ohlatehtees
1 Ohliņņa
1 Ohmaht
1 Ohśe
1 Ohsta
1 Ohstiht
1 Pabalsts
1 Padehklis
1 Padsiŗŗas
1 Paduppe
1 Pagaida
1 Pagaids
1 Pagalmeem
1 Pagkelle
1 pagubbu
1 pahr=pahri
1 Pahrmats
1 Pahrmuzzi
1 Paiśeklis
1 Paiśiht
1 Paķelle
1 Paklabbiņņus
1 Pakums
1 Palaunagis
1 Paleeks
1 Palihds
1 Pallada
1 Pallats
1 Palohda
1 Pamaścha
1 Pamehglis
1 Panta
1 Papeeres
1 Papua
1 Papuhde
1 Paraggans
1 Paśaini
1 Paśarkana
1 paśarkanas
1 Paschag
1 Paschohble
1 Paschohklis
1 Paśeknis
1 Paskaini
1 Paślahwas
1 Paślawas
1 Paświlļu
1 Patmalli
1 pats
1 Paugas
1 Paune
1 Pawads
1 Pawalga
1 Pawalsts
1 Pawehdni
1 Pawist
1 pee
1 pee=aug
1 Peedraukne
1 Peedrohkśne
1 Peeduŗŗama=
1 Peegascham
1 peelihp
1 Peemeijis
1 Peestaļļas
1 Pehda
1 pehdigajs
1 Pehrtike
1 pehz
1 Pesteles
1 Pihkaht
1 Pihnes
1 pildiht
1 Pingerhote
1 Pinze
1 Pipirkschķi
1 Pirits
1 pirmajs
 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015