Vārdformu biežuma vārdnīca (CekFV1796_NL)

 

Kopējais vārdformu skaits: 696
Kopējais vārdlietojumu skaits: 1372

Saraksta limits: 1000
Reģistrjūtība:

39	Labbibas
31 un
26 Krahjuma
24 ne
21 pehz
20 buhs
20 kas
20 pee
19 no
17 ka
16 ar
15 jeb
14 to
13 ko
13 tas
10 is
10 Rud§u
10 us
9 ta
9 tad
9 tam
8 buhtu
8 jau
8 peez
8 teem
7 Gaddeem
7 ikgaddo^s
7 Mui§chas
7 par
6 Bet
6 irr
6 Semneekeem
6 ta`
6 tee
6 weenu
5 ka`
5 kad
5 Labbibu
5 lihd§
5 Puhri
5 Puhru
5 Puhrus
5 Śaimneekam
5 śchahs
5 tik
5 tiks
5 warr
5 warrehs
5 wiśśu
4 arrid§an
4 bes
4 bet
4 Deena^
4 deśmit
4 Gadda
4 ja
4 kahdu
4 Labbiba
4 manneem
4 Mui§chai
4 ned§
4 Pehznahkameem
4 preekśch
4 Śaimneekeem
4 Śaimneeks
4 ścheem
4 trim
3 aisņemm
3 arr
3 Atślehga
3 eekśch
3 ik
3 ikkuŗŗa^
3 Ja
3 jadohd
3 jo
3 kam
3 klaht
3 Krahjums
3 mannim
3 pa
3 Parradi
3 Ruddeni
3 śchohs
3 śimti
3 tahdu
3 tai
3 tiktu
3 tohs
3 Waldineeks
3 ween
3 Weeta^
3 wehl
3 wiśśeem
3 woi
3 zik
2 1
2 2
2 3
2 4
2 5
2 1796
2 §inn
2 1799ta
2 aisdoht
2 Aisņemśchanas
2 alla§ch
2 Augleem
2 Daļļa
2 Daļļu
2 dehļ
2 diwi
2 Gaddo^s
2 gaddo^s
2 gann
2 Gruhtibu
2 ihpaśchahm
2 ikkuŗŗam
2 ikkurśch
2 ir
2 islikts
2 jauna
2 kļuh§t
2 kohpa
2 Krahjumam
2 krahtu
2 Kungs
2 kur
2 kurśch
2 labs
2 Laika
2 Laiku
2 Leetahm
2 lihd§inaht
2 Likkumus
2 Ļaudis
2 mann
2 Mikkeļeem
2 nahkt
2 Naudas
2 nekas
2 ņemt
2 ņemts
2 ohtra
2 padoht
2 pahr
2 papreekśch
2 pawiśśam
2 peebehrt
2 peederr
2 Rei§e^
2 Rei§es
2 śahktu
2 Śaimneeka
2 Śaimneeku
2 Śakrahśchanas
2 śakrahti
2 ścha
2 ścho
2 Semneeki
2 Tadehļ
2 tahdeem
2 tahds
2 tahm
2 tak
2 Tam
2 teek
2 Teeśas
2 tohp
2 Usluhkam
2 Wahrdu
2 wairs
2 Wal§ts
2 Waldineekam
2 wiņņa
2 wiśśai
2 zelts
2 zittu
1 6
1 7
1 8
1 9
1 10
1 11
1 12
1 13
1 14
1 15
1 16
1 1797
1 1798
1 §akrahta
1 §aweem
1 §chehloht
1 §chehlojahs
1 §chkinkoti
1 §innaht
1 §innams
1 §innamu
1 §innamus
1 §kaidrakas
1 §pehjoht
1 §pehtu
1 §preesdams
1 §tarpa^
1 §trahdaht
1 §u§tu
1 1797ta
1 1798ta
1 agrak
1 aisņehmees
1 aisņehmis
1 aisņehmu§chees
1 aisņemmoht
1 aisņemt
1 aisņemtas
1 aisņemtu
1 aisween
1 aisweenumehr
1 alla§chiņ
1 Ap
1 Ap§inna§chanu
1 ap§tipprinata
1 ap§trahdaht
1 Apdohmu
1 apgahdahtus
1 Apgahdaśchanu{Apgahdaśchauu}
1 aplam
1 apniks
1 Atbildeh§chanu
1 atdohd
1 atdohśchoht
1 atdoht
1 atdohts
1 atdohtu
1 atkal
1 atlaist
1 atleekamus
1 atlezz
1 atļauju
1 atmakśahts
1 atme§ts
1 atrauti
1 atrohdami
1 Atślehgas
1 atwehlejis
1 Au§u
1 augośchas
1 bihja
1 bihjis
1 bihju
1 blehdigu
1 brihwi
1 briw'
1 Conrad
1 d§ihwotu
1 D§imts=Kungam
1 D§imtskungam
1 d§irdeht
1 dabbuhs
1 dabbujis
1 Dahlderi
1 dahrgi
1 Dahwanu
1 dalikta
1 Dallu
1 Daniel
1 Darbeem
1 Darbo^s
1 darra
1 darriht
1 darriśchu
1 daud§
1 daud§{dau§}
1 dehl
1 derrigu
1 dihd§is
1 diwiśimti
1 dohs
1 drihk§t
1 Druśziņ
1 Eekśch
1 eekścha
1 eeliktam
1 eelikts
1 eezeltam
1 es
1 eśmu
1 F
1 Gadda^
1 Gaddu
1 Gadskahrtigi
1 Galla^
1 Glehbśchanas
1 glu§chi
1 gohdigeem
1 gohdigi
1 Grahmata^
1 Grauds
1 gribbetu
1 Griķķu
1 guļļ
1 ihpaśchas
1 ikkuŗŗas
1 ikkuŗŗu
1 ikpahrneddeļ
1 ilgu
1 is=dohd
1 is§pree§ch
1 is§tah§tihs
1 isdawaht
1 isdibbinaht
1 isdohśees
1 isdoht
1 Islikta
1 isnihktu
1 isnihzinata
1 isņemtu
1 israhdihs
1 isred§ehs
1 isred§ehtam
1 istehreta
1 it
1 ja=atwehle
1 ja=darr
1 ja=eeleek
1 ja=śagahda
1 Jaatdohśchanas
1 jaatpraśśa
1 jadaśkappe
1 jagahda
1 janeśs
1 jaśchu
1 jaunam
1 jauneem
1 jauni
1 jazeļļ
1 jeb{ieb}
1 Jkkurśch
1 Jo
1 Jspaudeśchanas
1 Julius
1 Junkuram
1 Jurjudeena^
1 Kad
1 kahds
1 Kahts
1 Kalpeem
1 katram
1 katrs
1 kaut
1 Kaweh§chanas
1 Kihlu
1 Klehtim
1 Klehts
1 kļuhs
1 kļuht
1 Krahjuma{Krahjuhma}
1 Krahjumu
1 krahjuśees
1 Krahśchanas
1 Krahśchani
1 krahta
1 Krohpli
1 Kru§§u
1 Kruśśu
1 Kungam
1 kuŗŗa
1 kuŗŗeem
1 kuŗŗi
1 kuŗŗus
1 Kurśch
1 labbak
1 labbi
1 Labbu
1 labbu
1 Labbums
1 Lai
1 lai
1 Laikam
1 laikam
1 Laiko^s
1 Lattweeśchu
1 Leelkunga
1 leels
1 Leetu
1 lid§inahti
1 Likkumi
1 likt
1 likteem
1 likti
1 Lohpu
1 Ļaudim
1 Mahrtiņa
1 Mai§i
1 makśajis
1 Makśaschanu
1 makśatu
1 Makti
1 Mann
1 Mee§chu
1 Mehneśi^
1 Mehr=Muiśchas
1 Mehre
1 muddigs
1 muh§cham
1 Mui§cha
1 Mui§cha^
1 Mui§chu
1 Muischa^
1 Muiśchas
1 Müller
1 Na§tu
1 nahkahs
1 nahkama
1 nahkameem
1 nahks
1 nau
1 Nauda
1 Naudu
1 Ne§pehjneekeem
1 ne§pehjneeks
1 Neapskahpjami
1 neddeļa^s
1 nekad
1 nekahdas
1 nekahdeem
1 nekahdu
1 neko
1 Nekohpśchanu
1 nekreetnu
1 nelabs
1 Nelaimijeem
1 nema§
1 nemaś
1 neneeka
1 neśśahs
1 newarrehs
1 No
1 no§uhd
1 nobeigteem
1 nodarritu
1 nodewis
1 nodohd
1 nodohta
1 nolihd§inaht
1 Nopraśchanas
1 nośazzitas
1 nośpree§ch
1 notikt
1 ņehmu§chi
1 ņemm
1 ohtra^
1 padarriht
1 padeśmita^
1 Paglehb§chanas
1 Pahr
1 pahrdohta
1 pahrkahpt
1 Pahrkuptśchośchanas
1 Pahrleezinahts
1 pahrluhko
1 pahrluhkota
1 pahrtikt
1 palaiduśchees
1 palaikam
1 paleek
1 palikt
1 paliktu
1 paņemśees
1 papilnam
1 par{parUsluhku}
1 Parei§i
1 parei§i
1 Parrada^
1 Parradneeku
1 Parradus
1 paśazzihs
1 paścham
1 paśchi
1 patikke
1 patśmita^
1 Patti
1 patti
1 paweeneem
1 pawehl
1 pee§ihmehts
1 peed§ihwojis
1 peederrigeem
1 peeklahjigeem
1 peeklahjigi
1 peekohdinahts
1 peeminnehteem
1 peeminnehto^s
1 peenahkahs
1 peeņemts
1 peepalihd§eht
1 peerahts
1 peeśazzihs
1 peeśchkihris
1 peeśpee§t
1 peetizzigu
1 Peewairośchanu
1 peezpatśmita^
1 pehdiga^
1 Pehz
1 Pehznahkameem{Pehznahkameeem}
1 Pehznahkami
1 pilnigu
1 Pirkśchanas
1 Pirmehja
1 poh§tiht
1 Prahtu
1 praśśihts
1 preekś
1 preekścha
1 preekśchajeem
1 preekśchejs
1 preeśch
1 prett
1 pretti
1 prohteet
1 Puhra
1 Puhreem
1 Puhrs
1 puhru
1 pulka
1 Pulku
1 Puśspuhru
1 ra§tohs
1 Rai§es
1 Rak§teem
1 Rehkeni§chi
1 Rehkenihśchee
1 Rehkeniścheem
1 Rihga^
1 Rinķeem
1 Rohka^
1 Rud§u=Śamantośchanas
1 Ruddeni^
1 śa§iņadamees
1 śad§ennami
1 śadohmahts
1 Śagahdaśchana
1 Śaimneeki
1 Saimneeks
1 Śaimnekeem
1 śaņemm
1 śaņems
1 śarehkinahs
1 śarunnadamees
1 śawa^
1 śawada^
1 śawadu
1 śawahm
1 śawu
1 śchee
1 Schehla§tibas
1 śchi
1 Śchim
1 śchkinkoju
1 Śchkir§tu
1 se§tu
1 Śeeziņeem
1 Śeeziņu
1 śehjamu
1 Śehklas
1 Śehta^
1 Śehtas
1 Śehtas{ŚehtasNa§tu}
1 Semmi
1 Semneeks
1 Semneeku
1 Semnekeem
1 śew
1 śewiśchkigi
1 śimts
1 Sinnams
1 Siņņa
1 Siņņu
1 Śirds
1 Sirgu
1 Śkahdi
1 śkaidri
1 ślikteem
1 śliktos
1 Ślinkuma
1 śpee§ts
1 śpree§t
1 śpreedu
1 Śpreedumus
1 śweśchi
1 Ta
1 Ta`
1 Ta`lihd§
1 tadehl
1 tadehļ
1 Taggad
1 taggad
1 tahda
1 Tahds
1 tahs
1 Tak
1 Tanni
1 tanni^s
1 tannis
1 tapaścha
1 Tapat
1 tapat
1 tapehz
1 tapt
1 taupiht
1 Teeśa
1 teizamu
1 tizzu
1 Tomehr
1 treijo^s
1 Truhkums
1 tśchettr
1 Tudaliņ
1 tuhk§tohścheem
1 tuhliht
1 Turklaht
1 turklaht
1 turrama
1 Ugguni
1 un{unMui§chai}
1 Us
1 us§ihmehts
1 us§kubbinahts
1 usbuhwetas
1 Usluhkeem
1 Usluhks
1 Usluhku
1 uspreekśch
1 ustizz
1 ustizzejiśchi
1 Usturra
1 v
1 W
1 Wahrds
1 Waijad§ibas
1 waijad§igas
1 waijad§igs
1 waijad§igu
1 wairak
1 Wairośchanas
1 wairotohs
1 Wal§tei
1 Wal§ti^
1 wal§ts
1 Wal§ts=Ļaudim
1 Wal§ts=Ļaudis
1 Walloda^
1 Walsts=Ļaudim
1 Waļļas
1 warretu
1 Waśśaraju
1 weeglinaht
1 Weena
1 weena
1 weenam
1 weenigi
1 Wehl
1 wehrdingi
1 weiktohs
1 Welleni
1 wezzeem
1 Wezzi
1 wezzu
1 wih§cho
1 Wih§i
1 Wihrs
1 wiņ§ch
1 Wiņņam
1 wiņņam
1 wiņņeem
1 wiņņu
1 Wirś
1 wirś
1 Wirś=Śeeziņus
1 wiśs
1 wiśśa
1 wiśśi
1 Wiśśu
1 zaur
1 Zeema
1 Zeemu
1 zeeśchi
1 zelti
1 zerreht
1 zits
1 zitteem
1 zitti
1 zittur
1 Zoeckell
 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015