Vārdformu biežuma vārdnīca (CekFJ1790_KD)

 

Kopējais vārdformu skaits: 772
Kopējais vārdlietojumu skaits: 1511

Saraksta limits: 1000
Reģistrjūtība:

53	irr
48 rei§
42 un
28 ne
28 no
20 jums
18 Kartoppeles
15 juhs
15 tahs
14 ir
13 ka
13 tad
13 tik
12 4
12 6
12 10
11 2
11 3
11 5
11 7
11 8
11 9
11 ar
11 jeb
11 pehz
9 daud§
8 buhs
8 ka`
8 warr
7 eek§ch
7 juhśu
7 us
7 wairak
6 bet
6 ja
6 pee
6 Semmes
6 to
5 bes
5 es
5 kad
5 par
5 ta
5 ta`
5 warrat
4 Baddu
4 I
4 is
4 juh§u
4 kahdu
4 Kartoppelehm
4 Kartoppelu
4 klaht
4 ko
4 labbi
4 Labbibas
4 Mai§es
4 mann
4 Puhrus
4 śawu
4 Ta`
4 tam
4 teek
4 wehl
4 wiņņas
4 zitta
3 §cheem
3 arr
3 Augļeem
3 Badda
3 Behrneem
3 bihj
3 Gaddo^s
3 gann
3 jo
3 Juhs
3 Kad
3 Kungi
3 labbu
3 Latwee§chi
3 lihd§
3 mannu
3 peez
3 Sahles
3 śaweem
3 śawus
3 Śehklas
3 Semme
3 śew
3 tak
3 tas
3 tee
3 teem
3 tur
3 wairs
3 Wid§emmes
3 wiņņeem
3 wiśśu
2 12
2 16
2 18
2 20
2 24
2 30
2 36
2 40
2 100
2 §chahs
2 §cho
2 aisween
2 atkal
2 Bads
2 Behrni
2 Bet
2 buhtu
2 D§ihwes
2 diwideśmit
2 drih§
2 e§§at
2 Eek§ch
2 eśmu
2 Galdeem
2 glu§chi
2 ikgaddo^s
2 ilgi
2 it
2 Ja
2 jau
2 Ka`
2 Kas
2 kas
2 Labbi
2 Labbiba
2 Labbu
2 leek
2 leelas
2 Lohpeem
2 Mai§e
2 manni
2 mihligu
2 Miltu
2 Mui§chas
2 nowahrait
2 pa
2 pabrih§cham
2 Padohmu
2 pats
2 Pellawas
2 preek§ch
2 preekśch
2 Puhru
2 Rehk'niņu
2 Rud§u
2 Ruddeni^
2 śarkanas
2 śawa
2 śawas
2 śe§ch
2 Śeeku
2 Seemu
2 Śirds
2 śtahdiht
2 tahdu
2 tahm
2 tohs
2 Usturru
2 Waggas
2 weenas
2 weenu
2 Weetas
2 wi§§as
2 wiņņu
2 Woi
2 woi
1 14
1 15
1 21
1 25
1 27
1 28
1 32
1 35
1 42
1 45
1 48
1 49
1 50
1 54
1 56
1 60
1 63
1 64
1 70
1 72
1 80
1 81
1 90
1 1000
1 §aweem
1 §che`
1 §chehliga
1 §chiglak
1 §chohs
1 §churp
1 §ew
1 §maggu
1 §tahdat
1 §tahdiht
1 §teid§etees
1 §teigtin
1 8{9}
1 9{8}
1 a§toņ=patsmit
1 ais
1 Aisdarru
1 aisklahj
1 aisņehmu
1 aisņemm
1 aisśahrgaht
1 aistrenkśeet
1 Ak
1 alla§ch
1 ap
1 ap§chuu§chas
1 apehdis
1 apkahrt
1 apkluśśinaśeet
1 Appak§chneekeem
1 apśehtu
1 apśiśtas
1 apśkallojeet
1 apśtrahdatai
1 apśuhdota
1 apswehti
1 Arkli
1 Arrid§an
1 arrid§an
1 Aśni
1 Aśnu
1 astoņ
1 at§chkirs
1 at§tahjat
1 atdabbuht
1 atdoht
1 atleek
1 atleekamas
1 atlikke
1 atlikt{at,likt}
1 atpakkaļ
1 atradde
1 aud§inaht
1 aug§ti
1 Augieem
1 augliga
1 augligeemLaikeem
1 auglojahs
1 Auglus
1 Augļi
1 Augļus
1 Augstuma^
1 Azzim
1 Badda=Zeeśchanu
1 baggatu
1 Baltas
1 baltas
1 Barribas
1 Barribu
1 barrojahs
1 baudij§chi
1 Beddrehm
1 Beedrem
1 Beedri
1 behdaj§chees
1 Behdas
1 behrat
1 Behrniņi
1 Behrnu
1 Behrnus
1 beswiltigs
1 bihjis
1 Bittes
1 Brehk§chanu
1 brehze
1 bruhķehśeet
1 buh§chu
1 buht
1 cik
1 Conrad
1 D§el§i
1 d§enn
1 d§ennohs
1 D§ihwesbeedris
1 d§ihwoju
1 D§illuma^
1 d§iļļi
1 da§ch
1 da§cha^s
1 da§chadu
1 da§chkahrtigas
1 da§chu
1 dabbuj§chi
1 dabbujat
1 Dahr§a
1 Dahr§o^s
1 Dahrs
1 dahwati
1 Daļļahm
1 Daļļiņu
1 Daļļu
1 Daniel
1 Darba
1 Darbo^s
1 darriśeet
1 dauds
1 Deenahm
1 Deews
1 derr
1 derrigakas
1 dewe
1 dihgśt
1 Diwejadas
1 diwi
1 diwpatśmit
1 Draugs
1 Drehbes
1 Driķķehts
1 drusziņ
1 ee§chuhrehjeet
1 Eed§ihwotaji
1 eejauze
1 Eek§chahm
1 eekśch
1 eenahk§eet
1 eeśtrahdajees
1 eh§t
1 ehd
1 Ehdeena
1 Ehdeens
1 ehdihs
1 Es
1 Gabbala
1 Gabbaliņu
1 Gabbalu
1 gahrdas
1 Gahrdumus
1 Gau§chas
1 gauśigakas
1 gauśigas
1 glabbaht
1 glahbtees
1 glehbt
1 Glih§chi
1 gree§t
1 gribbedami
1 gribbu
1 gruht
1 gruhts
1 gruhtu
1 Gudriba
1 I790
1 ihśtenu
1 ikkurra^
1 ikohtra^
1 iktrescha^
1 is§tahdiht
1 is§trahdaju
1 isd§esśejeet
1 isd§innat
1 isdewat
1 isdewehs
1 isdohd
1 isdoht
1 isgahjuścho^s
1 ismannij§chi
1 isneśs
1 isplahtitees
1 isśtahdat
1 isśtahdiht
1 istulkoht
1 ja=ehd
1 jamett
1 jaśtahda
1 Jau
1 jauneem
1 jelle
1 Js§tahdi§chanas
1 Jsmehrdeti
1 juhsu
1 Julius
1 kahda
1 kahdas
1 Kahdu
1 Kahpoh§teem
1 kahroju
1 kaitigas
1 kamehr
1 Kartoppeli
1 kaut
1 kawejeetees
1 Kei§erene
1 Kelle
1 Klau§aitees
1 klauśait
1 Klehts
1 Kohkutrauķeem
1 kohpa
1 kohpdams
1 krahj
1 Krahji
1 kremtu§chas
1 ku§tahs
1 Kungu
1 Kur
1 kur
1 Kuŗŗam
1 labba
1 Labbak
1 labbak
1 labbas
1 labbo^s
1 Labbumu
1 labpraht
1 Labs
1 lai
1 Laika
1 Laiko^s
1 Laiks
1 Laiku
1 Lappas
1 Latwee§chu
1 leekat
1 leeku
1 leelahm
1 leelu
1 Leetas
1 lehti
1 lihd§ena
1 likku§chi
1 likt
1 lizzis
1 Lohpus
1 Luhd§ami
1 luhd§u
1 Luhg§chanu
1 Ļaudim
1 Ļaudis
1 Ļautiņi
1 ma§
1 Mahja`s
1 Mahjas
1 Mahla
1 Mai§estruhkumeem
1 Mai§estruhkumus
1 Mai§i
1 Mak§a
1 Malla^s
1 Maltihtes
1 manneem
1 Mantas
1 Me§cha
1 Me§cheem
1 me§tees
1 Meddu
1 Mehrde§chanas
1 mehrena
1 mella
1 mihk§ta
1 mihk§ti
1 Mihklu
1 Mihli
1 mihligs
1 mihļak
1 Mihļi
1 mihļi
1 mihļu
1 mihzait
1 Miķķeļa
1 miltaiņu
1 Milteem
1 miltigakas
1 Miltumu
1 muddigi
1 muh§u
1 Muhrneekeem
1 Muhśu
1 Mui§cha^
1 Müller
1 Mutte^
1 Nabbad§iņi
1 Nahburgeem
1 nahko§cheem
1 nahks
1 nahkśees
1 Nahwes
1 Ne
1 nekahda
1 nekahdas
1 nobahleju§chi
1 noleek
1 noņemm
1 nopuh§damees
1 nu
1 nudeen
1 ņemmama
1 ņemt
1 ohtra
1 ohtras
1 ohtru
1 Pa=eh§chanu
1 pa§cha
1 pa§chas
1 pa§cheem
1 pa§chi
1 pa§tahw
1 padarriht
1 padarrija
1 paglabbaht
1 Pagrabbeem
1 pahr
1 pahr§chķellat
1 Pahrdo§chanas
1 pahrleezinajis
1 Pahrtik§chanu
1 Pajuhgi
1 pakritte
1 Paligu
1 palihd§eht
1 palik§chu
1 paliks
1 pamahza
1 paņehmees
1 Papardus
1 papilnam
1 Papreekśch
1 parei§i
1 Parradus
1 paśchu
1 pat
1 Pateeśigi
1 patiktu
1 Patwalditaja
1 Pawa§§ara^
1 Pawaśśara^
1 Pawaśśareem
1 pawiśśam
1 Pee
1 peederriga^
1 peekuśśu§chi
1 peeluhgdams
1 peemettahs
1 Peenu
1 peeņem§eet
1 peepluhze
1 peetaupat
1 peezdeeśmif
1 Pehda
1 pehdigus
1 Pehznahkamus
1 Pelno^s
1 Pilsśahtneeki
1 pirks
1 pirma^
1 pirmu
1 pla§chi
1 plattu
1 plauku§chas
1 poh§tijat
1 pra§§ija
1 Prahtu
1 preek§cha
1 preekśchu
1 pret
1 prohjam
1 proht
1 Puhra
1 Pulkeem
1 Pulku
1 Puppahm
1 puśch§u
1 Puśs
1 puśś
1 Putneem
1 Puttras
1 Raddinajeet
1 rahdiht
1 rahditees
1 Rakśto^s
1 red§ams
1 red§oht
1 Reebśchanas
1 Reezeeņu
1 Rei§es
1 Riga^
1 rohdahs
1 Rohka^
1 ruhgu§chu
1 ruhktas
1 runnaju
1 śaber§eet
1 sagaidija
1 śahk
1 Śahpes
1 Śahzeet
1 Śaime
1 Śaimes
1 Śaimneekam
1 Śaimneeks
1 śakappatahm
1 śakrahju§chees
1 śalaśśa
1 Śalna
1 śaņemt
1 śargaitees
1 śaśi§teem
1 śataisiht
1 Śautu
1 Śawejeem
1 śchahs
1 Schau§chalahm
1 ścheem
1 Schehla§tibu
1 Schigli
1 scho
1 śchohs
1 Seedo^s
1 Śeewi§chkas
1 śehjat
1 Śehklu
1 Śehrgas
1 Semme^
1 Semmei
1 Semmi
1 śeśch
1 Śew
1 śilti
1 śilts
1 Śiltuma
1 śimts
1 Sinnams
1 Śirdi
1 Śirdsmihļi
1 Śirgeem
1 Sirņeem
1 śkahbehm
1 Śkudra
1 ślahpja
1 Śliktako^s
1 smalkai
1 śmekkigaka
1 śmekkigas
1 śmekkigs
1 Smiltim
1 Smilts=Semme
1 śpeedihs
1 Śpehku
1 Śprihdes
1 Śprihdi
1 śtahda
1 Śtahdait
1 śtahdijamas
1 śtahditas
1 śtahśtu
1 śtaigaja
1 Suļļas
1 Śwehtibu
1 Ta
1 Ta`lihd§
1 Tad
1 tadehļ
1 tahda^s
1 tahdas
1 tahds
1 Tahļuma^
1 talihd§
1 tapatt
1 tapehz
1 tapt
1 Tas
1 Te`
1 Tee§cham
1 tehreht
1 Tehwa=Semme^
1 tew
1 Tihruma
1 tiķ
1 Tizzeet
1 trim
1 Truhkumus
1 tśchettrahm
1 Tu
1 tuhliht
1 tuk§ch
1 Turklaht
1 turklaht
1 turp
1 turreja
1 U§chnes
1 Uhdeni
1 usdihgu§chas
1 Usmohdinaśchanu
1 usrakke
1 Usrakt
1 ustizzameem
1 ustizzams
1 wa§aj§chas
1 Wagga
1 Waggu
1 wahriht
1 wahritahm
1 wahritu
1 Wai
1 waijad=§ehs
1 Waijad§ibahm
1 waijaga
1 Waimanas
1 wairojahs
1 Waldineeki
1 Walśtehm
1 warre§chu
1 warre§eet
1 warrehs
1 warrehśeet
1 we§§eliga
1 ween
1 weena
1 weens
1 Weeta^s
1 wehlaki
1 wehra
1 Wehrdinśch
1 Wehrdiņśch
1 wezzeem
1 wi§§a
1 wi§§ahm
1 wi§§ai
1 wi§s
1 wi§sgahrdaka
1 wi§slabbak
1 Wih§i
1 wilkatees
1 wiņ§ch
1 wiņņaa
1 wiņņus
1 wiśs
1 wiśśadas
1 wiśśas
1 Wiśslabban
1 wiśśos
1 zaur
1 Zaurahm
1 zee§h
1 Zeemus
1 zeeni
1 Zeenigi
1 zeenigi
1 zeeniśeet
1 zehlat
1 Zemmi
1 zeppat
1 zeptu
1 zerreht
1 zettortu
1 zik
1 zilwehziga
1 Zilweki
1 Zits
1 zittadi
1 zittahm
1 zittas
1 zitti
1 zittu
1 Zuhkahm
 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015