Vārdformu biežuma vārdnīca (Cef)

 

Kopējais vārdformu skaits: 620
Kopējais vārdlietojumu skaits: 1405

Saraksta limits: 1000
Reģistrjūtība:

80	un
33 irr
31 ta
28 es
27 to
24 tas
23 ne
21 wiņņu
20 kas
20 tee
18 kunga
18 no
17 ar
16 tohs
15 teem
14 kungs
13 jo
12 par
12 weena
11 buhs
11 prett
11 tahs
11 taps
10 deena
10 ka
10 ka`
10 weenu
10 wiņ§ch
9 deena^
8 juhs
8 tai^
7 pahr
7 tu
7 zaur
6 ļaudis
6 śakka
6 semmes
6 wiņņa
5 bahr§ibas
5 bet
5 eekśch
5 kungu
5 pee
5 preekśch
5 uhs
5 widdu^
5 wiśśeem
5 wiśśus
4 deews
4 dehla
4 eśmu
4 ir
4 kad
4 ļaudim
4 neweens
4 pirms
4 śawu
4 śchahs
4 tur
4 us
4 weetu
4 wiņņo
4 wiśśi
3 1
3 2
3 atņemśchu
3 balkśne
3 d§ihwo
3 darrihs
3 dehļ
3 jeru§alemi
3 jums
3 ko
3 laika^
3 manna
3 mannu
3 meklejeet
3 nahk
3 padarra
3 peemekleśchu
3 poh§tu
3 rohku
3 śapulzinaśchu
3 śawas
3 śchi
3 semme
3 tad
3 tawa^
3 teeścham
3 tewim
3 tik
3 wahrdu
3 wairs
3 wiśśu
3 zilwekus
2 4
2 §wehre
2 ak
2 apgulśees
2 aprihta
2 baala
2 bija
2 debbes
2 deewa
2 duśmibas
2 eed§ihwotajeem
2 eed§ihwotaji
2 eet
2 eezelśchu
2 gaŗŗ
2 i§rae#ļa
2 isdeldeśchu
2 jagaida
2 jeru§alemes
2 juhda
2 juhŗu
2 kar§tuma
2 kauna^
2 ķehniņa
2 kluśśu
2 leela
2 leelijśchees
2 lihd§
2 manni
2 mannis
2 mehdijśchi
2 meita
2 mohŗu
2 neds
2 netaiśnibu
2 pagaņu
2 pagaņus
2 pahrmahziśchanu
2 peeluhd§
2 pehz
2 poh§titi
2 preezaśees
2 śawus
2 śchis
2 ślawu
2 ta`
2 tadehļ
2 tahm
2 tai
2 tam
2 tapśeet
2 tawu
2 tawus
2 teeśa
2 teeśu
2 teikśchanu
2 tuwu
2 ugguni
2 wahrds
2 wahrtim
2 waj
2 weens
2 weetas
2 wiņņeem
2 wiśśa
2 wiśśas
2 zebaot
2 zeetumu
1 7
1 9
1 10
1 11
1 15
1 18
1 §tarp
1 §teid§ahs
1 §tipreem
1 §tiprs
1 a§doda
1 a§kalona
1 a§kalons
1 agri
1 ahtri
1 aisd§ihta
1 aiseet
1 akkahm
1 akleem
1 amarijus
1 ammon
1 ammoņa
1 amoņa
1 apgahnitam
1 apguldiśees
1 apgulśchanas
1 aplaupihs
1 apmehdiśchana
1 appakśch
1 apślehpti
1 aptehrpjahs
1 aśśins
1 aśśuru
1 at§ihśchanu
1 at§tahta
1 atgree§is
1 atgreeśchanu
1 atjemśchu
1 atkahpjahs
1 atlikkuśchee
1 atlikkuścheem
1 atlikkuśchi
1 atlikkuśchu
1 atlizzina
1 atlizzinahtee
1 atlizzinaśchu
1 atra§ta
1 atrahwis
1 atślauzijs
1 atteet
1 atweddiśchu
1 aug§tahm
1 awju
1 azzim
1 ba§unes
1 bailibas
1 balkśnei
1 bedre
1 behdigi
1 behdigus
1 behdu
1 behrni
1 behrnu
1 behrnus
1 beid§amu
1 bes
1 besdeewigeem
1 bih§tees
1 bihtees
1 ble§chi
1 breeśmigam
1 breeśmigi
1 breeśmigs
1 brehkdama
1 brehks
1 brihdi
1 buhdahm
1 d§eed
1 d§eedahs
1 d§ers
1 d§ihwohs
1 d§ihwoju
1 d§irdejs
1 dahr§o^s
1 darbu
1 darbus
1 darra
1 darriti
1 deenahm
1 deenas
1 deenas=widdu^
1 deewatizzigeem
1 deewus
1 deh§ta
1 dehlu
1 draudeśchana
1 draudeśchanu
1 drehbehm
1 drohśchi
1 dumpis
1 duśmibu
1 e§is
1 eedeg
1 eekścha
1 eelas
1 eemantohs
1 eenaidneeku
1 eepreezinaśchanu
1 ekrons
1 elka=deewibas
1 eśśi
1 gaiśma^
1 galdi
1 gallam
1 gallu
1 gals
1 ganna
1 gannami
1 ganni
1 ganniśees
1 gannu
1 gau§chi
1 gawile
1 gawileśchanas
1 gaza
1 gedalijus
1 gomorra
1 granata
1 grehkeem
1 grehkojśchi
1 gribbeśchana
1 gribbu
1 gull
1 i§kijus
1 i§rae&l
1 i§raeļa
1 ikrihta
1 ikweens
1 is§teeps
1 is§teepśchu
1 isbeedeśchu
1 isd§ihtu
1 isdeldehs
1 isdeldejs
1 isdeldeta
1 isdeldeti
1 iseet
1 isgah§t
1 isglahbs
1 isglahbśchanas
1 iskaiśitu
1 isleets
1 isluhkojtees
1 ismekleśchu
1 israktahm
1 isśaknohts
1 isświlpehs
1 istruhzinahs
1 itt
1 jaśchu
1 jo§ijus
1 judeem
1 juhdu
1 juhŗas
1 juhśahm
1 juhśu
1 jumteem
1 kalna
1 kalpoht
1 kam
1 kamarim
1 kanaans
1 kar§tums
1 kar§tumu
1 kaukśchana
1 kaulu
1 kaunu
1 kauzeet
1 ķehniņ§ch
1 klibbu
1 krahjeji
1 kraukļi
1 kreeti
1 kri§tu
1 kruhms
1 ku§us
1 kur
1 labbu
1 lai
1 laidareem
1 lammaśchanu
1 ļaunu
1 ļaunumu
1 laupiśchanu
1 lauwas
1 leel=kungi
1 leel=kungus
1 leelitajus
1 lehnprahtibu
1 leijas
1 lepnibu
1 lepnus
1 lezz
1 lihgśmibas
1 lihgśmojees
1 lohgeem
1 lohpus
1 ļohti
1 lukteem
1 mahjas=weeta
1 mahjohs
1 mahziśchanu
1 maitajśchi
1 malkoma
1 man
1 man~i
1 manneem
1 mannim
1 manno
1 mannus
1 meelehm
1 meeśas
1 mehdiśchanu
1 meitu
1 mekle
1 mellus
1 miglaiņa
1 mihle§tibas
1 moaba
1 moabs
1 muh§chigi
1 mutte^
1 na§ta
1 nabbagus
1 nahks
1 nahtru
1 namma
1 nammi
1 nammo^s
1 nammu
1 nammus
1 naudas
1 ne=atgreeśchanu
1 negantam
1 nekahda
1 neleeśchi
1 neneeka
1 neśs
1 neśśihs
1 newa
1 niniwi
1 no§kummuśchi
1 no§paiditajus
1 no§pree§ta
1 nogur§t
1 nokauti
1 nomaitahs
1 nomaitaht
1 nomaitaśchu
1 nomaitati
1 nopelneem
1 nopleh§ti
1 notiks
1 notizzis
1 nowehr§iśchu
1 ohtrahm
1 pa
1 pa§kubbinaśchana
1 pa=aug§tinaśees
1 padarrijs
1 padebbes
1 padohms
1 pagaņeem
1 pahrbaudajtees
1 pahrkahpuśi
1 pahrlau§itaji
1 pakalneem
1 paklauśa
1 pakrehśliga
1 palai§chahs
1 palaidiśees
1 palihd§ibas
1 paśargaśchu
1 paścha
1 paśchas
1 paśchi
1 patti
1 pe§titajs
1 peedau§iśchanas
1 peegree§iśchu
1 peeluhd§eji
1 peeluhgs
1 peemeklehs
1 peemekleju
1 peepilda
1 peeśaukt
1 pellus
1 pihśchli
1 pillim
1 pilsśahtam
1 pilsśahteem
1 pilsśahti
1 pilsśahts
1 poh§ta
1 poh§tiśchanas
1 poh§tiśchanu
1 prahta
1 praweeśchi
1 praweeta
1 preezajahs
1 preezajees
1 preezigi
1 prezzineeku
1 proht
1 pulki
1 putnus
1 raugi
1 red§eśi
1 rihtam
1 rohbe§chahm
1 rohkas
1 ŗuhkdami
1 runnahs
1 śaeeśchanas
1 śagahna
1 śahls
1 śaka
1 śakkka
1 śakraht
1 śallas
1 śapulzinaht
1 śaśittihs
1 śataiśijs
1 śatreekśchana
1 śauśu
1 śavu
1 śawa
1 śawa^
1 śawa^s
1 śawahm
1 śawo
1 śazzihts
1 śazziju
1 schehla§tibas
1 śchķih§tu
1 seemeli
1 selts
1 semme^
1 śirdi^
1 śirdi^s
1 śirds
1 siwis
1 siwju
1 skanneśchanas
1 śleekśņeem
1 śleekśni
1 śluddinaśchana
1 sodoma
1 sohbinu
1 śohdiba
1 śohdibu
1 śohditeem
1 śohģi
1 spehka
1 stuhŗi
1 śudrabs
1 śuhdi
1 swehri
1 swehru
1 śwehta
1 śwehtijs
1 śwehtitajeem
1 śwehtumu
1 śweśchahm
1 tai`
1 taiśnibu
1 taiśns
1 tanni
1 tanni`
1 tanni^
1 tapehz
1 tappis
1 tapśi
1 tapt
1 taptu
1 tautai
1 tawa
1 tawas
1 tawo
1 taws
1 tee&m
1 tew
1 tewi
1 tikkuścha
1 tizzibas
1 tomehr
1 truhk§t
1 tukśneśi
1 tumścha
1 ugguns
1 uhstaiśa
1 upju
1 uppuŗa
1 uppuri
1 uppuŗus
1 usjemm
1 usjemt
1 usturrehs
1 waimannas
1 wairak
1 waiza
1 wakkara^
1 wakkaro^s
1 wal§ta
1 wal§tibas
1 walloda
1 wallodu
1 warras=darba
1 warras=darbu
1 warrenee
1 weddihs
1 weenada
1 weentuļas
1 weeśis
1 weeta
1 weeta^
1 wehtras
1 widdu´
1 widdus
1 wihna=dahr§us
1 wihnu
1 wihrus
1 wili§teŗeem
1 wili§teŗu
1 wilki
1 wiltibas
1 wiltiga
1 wiņņam
1 wiņņas
1 wiņņpuśs
1 wirśus
1 wiśs
1 wiśśa^
1 wiśśo
1 zaureet
1 zeedra
1 zeeti
1 zeetihs
1 zehluśchees
1 zelśchohs
1 zelśees
1 zewaniju
1 zewanijus
1 ziana
1 zianas
1 zits
1 zitteem
 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015