Vārdformu biežuma vārdnīca (Cef)

 

Kopējais vārdformu skaits: 651
Kopējais vārdlietojumu skaits: 1405

Saraksta limits: 1000
Reģistrjūtība:

69	un
33 irr
28 ta
27 to
22 ne
21 es
21 wiņņu
20 kas
17 KUNGA
17 no
17 tee
16 tas
16 tohs
15 ar
15 teem
12 par
11 buhs
11 KUNGS
11 prett
11 taps
11 Un
10 Deena
10 jo
10 tahs
10 weenu
10 wiņ§ch
9 Deena^
9 ka`
9 weena
8 juhs
8 ka
8 Tas
7 Es
7 pahr
7 tu
7 zaur
6 Ļaudis
6 śakka
6 Semmes
5 Bahr§ibas
5 eekśch
5 pee
5 preekśch
5 tai^
5 uhs
5 Widdu^
5 wiśśeem
5 wiśśus
4 bet
4 Deews
4 Dehla
4 eśmu
4 Jr
4 KUNGU
4 Ļaudim
4 neweens
4 śawu
4 śchahs
4 tur
4 us
4 Weetu
4 wiņņa
4 wiņņo
4 wiśśi
3 1
3 2
3 atņemśchu
3 Balkśne
3 d§ihwo
3 darrihs
3 dehļ
3 Jeru§alemi
3 Jo
3 jums
3 kad
3 ko
3 KUNgs
3 Laika^
3 manna
3 mannu
3 nahk
3 padarra
3 peemekleśchu
3 poh§tu
3 Rohku
3 śapulzinaśchu
3 śawas
3 Semme
3 Ta
3 Tai^
3 tawa^
3 Tee
3 tewim
3 Wahrdu
3 wairs
3 Weena
3 wiśśu
3 Zilwekus
2 4
2 §wehre
2 ak
2 apgulśees
2 aprihta
2 Ar
2 Baala
2 bija
2 Debbes
2 Deewa
2 Duśmibas
2 Eed§ihwotajeem
2 Eed§ihwotaji
2 eet
2 eezelśchu
2 gaŗŗ
2 isdeldeśchu
2 J§rae#ļa
2 jagaida
2 Jeru§alemes
2 Juhda
2 Juhŗu
2 Ka
2 Kar§tuma
2 Kauna^
2 Ķehniņa
2 kluśśu
2 leela
2 leelijśchees
2 mannis
2 mehdijśchi
2 Meita
2 meklejeet
2 Mohŗu
2 neds
2 Netaiśnibu
2 Pagaņu
2 Pagaņus
2 Pahrmahziśchanu
2 peeluhd§
2 pehz
2 Pirms
2 pirms
2 preezaśees
2 śawus
2 śchi
2 Ślawu
2 ta`
2 tad
2 Tadehļ
2 tahm
2 tai
2 tam
2 tapśeet
2 tawu
2 tawus
2 Teeśa
2 teeścham
2 Teeśu
2 Teikśchanu
2 tik
2 tuwu
2 Ugguni
2 Wahrds
2 Wahrtim
2 weens
2 Weetas
2 Wiņņa
2 wiņņeem
2 wiśśa
2 wiśśas
2 Zebaot
2 Zeetumu
1 7
1 9
1 10
1 11
1 15
1 18
1 §tarp
1 §teid§ahs
1 §tipreem
1 §tiprs
1 A§doda
1 A§kalona
1 A§kalons
1 agri
1 ahtri
1 aisd§ihta
1 aiseet
1 Akkahm
1 Akleem
1 Amarijus
1 Ammon
1 Ammoņa
1 Amoņa
1 apgahnitam
1 apguldiśees
1 Apgulśchanas
1 aplaupihs
1 Apmehdiśchana
1 appakśch
1 apślehpti
1 aptehrpjahs
1 Aśśins
1 Aśśuru
1 At§ihśchanu
1 at§tahta
1 atgree§is
1 Atgreeśchanu
1 atjemśchu
1 atkahpjahs
1 Atlikkuśchee
1 Atlikkuścheem
1 atlikkuśchi
1 Atlikkuśchu
1 atlizzina
1 Atlizzinahtee
1 atlizzinaśchu
1 atra§ta
1 atrahwis
1 atślauzijs
1 atteet
1 atweddiśchu
1 aug§tahm
1 Awju
1 Azzim
1 Ba§unes
1 Bailibas
1 Balkśnei
1 Bedre
1 Behdigi
1 behdigus
1 Behdu
1 Behrni
1 Behrnu
1 Behrnus
1 beid§amu
1 bes
1 Besdeewigeem
1 Bet
1 bih§tees
1 bihtees
1 Ble§chi
1 breeśmigam
1 breeśmigi
1 breeśmigs
1 brehkdama
1 brehks
1 Brihdi
1 Buhdahm
1 D§eed
1 d§eedahs
1 d§ers
1 d§ihwohs
1 d§ihwoju
1 d§irdejs
1 Dahr§o^s
1 Darbu
1 Darbus
1 darra
1 darriti
1 Deenahm
1 Deenas
1 Deenas=Widdu^
1 Deewatizzigeem
1 Deewus
1 deh§ta
1 Dehlu
1 Draudeśchana
1 Draudeśchanu
1 Drehbehm
1 drohśchi
1 Dumpis
1 Duśmibu
1 E§is
1 eedeg
1 eekścha
1 Eelas
1 eemantohs
1 Eenaidneeku
1 Eepreezinaśchanu
1 Ekrons
1 Elka=Deewibas
1 eśśi
1 Gaiśma^
1 Galdi
1 Gallam
1 Gallu
1 Gals
1 ganna
1 gannami
1 Ganni
1 ganniśees
1 Gannu
1 gau§chi
1 gawile
1 Gawileśchanas
1 Gaza
1 Gedalijus
1 Gomorra
1 Granata
1 Grehkeem
1 grehkojśchi
1 Gribbeśchana
1 gribbu
1 gull
1 ikrihta
1 ikweens
1 is§teeps
1 is§teepśchu
1 isbeedeśchu
1 isdeldehs
1 isdeldejs
1 isdeldeta
1 isdeldeti
1 iseet
1 isgah§t
1 isglahbs
1 isleets
1 isluhkojtees
1 ismekleśchu
1 israktahm
1 isśaknohts
1 isświlpehs
1 istruhzinahs
1 itt
1 J§kijus
1 J§rae&l
1 J§raeļa
1 jaśchu
1 Jo§ijus
1 Jsd§ihtu
1 Jsglahbśchanas
1 Jskaiśitu
1 Judeem
1 Juhdu
1 Juhŗas
1 juhśahm
1 juhśu
1 Jumteem
1 Ka`
1 Kad
1 Kalna
1 kalpoht
1 kam
1 Kamarim
1 Kanaans
1 Kar§tums
1 Kar§tumu
1 Kaukśchana
1 Kaulu
1 Kaunu
1 Kauzeet
1 Ķehniņ§ch
1 Klibbu
1 Krahjeji
1 Kraukļi
1 Kreeti
1 Kri§tu
1 Kruhms
1 Ku§us
1 KUnga
1 Kungu
1 kur
1 Labbu
1 Lai
1 Laidareem
1 Lammaśchanu
1 Ļaunu
1 Ļaunumu
1 Laupiśchanu
1 Lauwas
1 Leel=Kungi
1 Leel=Kungus
1 Leelitajus
1 Lehnprahtibu
1 Leijas
1 Lepnibu
1 lepnus
1 lezz
1 Lihd§
1 lihd§
1 Lihgśmibas
1 lihgśmojees
1 Lohgeem
1 Lohpus
1 ļohti
1 Lukteem
1 Mahjas=Weeta
1 mahjohs
1 Mahziśchanu
1 maitajśchi
1 Malkoma
1 man
1 man~i
1 manneem
1 Manni
1 manni
1 mannim
1 manno
1 mannus
1 Meelehm
1 Meeśas
1 Mehdiśchanu
1 Meitu
1 mekle
1 Meklejeet
1 Mellus
1 miglaiņa
1 Mihle§tibas
1 Moaba
1 Moabs
1 muh§chigi
1 Mutte^
1 Na§ta
1 nabbagus
1 nahks
1 Nahtru
1 Namma
1 Nammi
1 Nammo^s
1 Nammu
1 Nammus
1 Naudas
1 Ne
1 Ne=atgreeśchanu
1 negantam
1 nekahda
1 Neleeśchi
1 neneeka
1 neśs
1 neśśihs
1 newa
1 Niniwi
1 No
1 no§kummuśchi
1 No§paiditajus
1 no§pree§ta
1 nogur§t
1 nokauti
1 nomaitahs
1 nomaitaht
1 nomaitaśchu
1 nomaitati
1 Nopelneem
1 nopleh§ti
1 notiks
1 notizzis
1 nowehr§iśchu
1 ohtrahm
1 pa
1 Pa§kubbinaśchana
1 pa=aug§tinaśees
1 padarrijs
1 Padebbes
1 Padohms
1 Pagaņeem
1 PAhrbaudajtees
1 pahrkahpuśi
1 Pahrlau§itaji
1 Pakalneem
1 paklauśa
1 pakrehśliga
1 palai§chahs
1 palaidiśees
1 Palihd§ibas
1 paśargaśchu
1 paścha
1 paśchas
1 paśchi
1 patti
1 Pe§titajs
1 Peedau§iśchanas
1 peegree§iśchu
1 Peeluhd§eji
1 peeluhgs
1 peemeklehs
1 peemekleju
1 peepilda
1 peeśaukt
1 Pellus
1 Pihśchli
1 Pillim
1 Pilsśahtam
1 Pilsśahteem
1 Pilsśahti
1 Pilsśahts
1 poh§ta
1 Poh§tiśchanas
1 Poh§tiśchanu
1 Poh§titi
1 poh§titi
1 Prahta
1 Praweeśchi
1 Praweeta
1 preezajahs
1 preezajees
1 preezigi
1 Prezzineeku
1 proht
1 Pulki
1 Putnus
1 Raugi
1 red§eśi
1 Rihtam
1 Rohbe§chahm
1 Rohkas
1 ŗuhkdami
1 runnahs
1 Śaeeśchanas
1 śagahna
1 Śahls
1 śaka
1 śakkka
1 śakraht
1 Śallas
1 śapulzinaht
1 śaśittihs
1 śataiśijs
1 Śatreekśchana
1 śauśu
1 śavu
1 śawa
1 śawa^
1 śawa^s
1 śawahm
1 śawo
1 śazzihts
1 śazziju
1 Schehla§tibas
1 Śchi
1 ŚChis
1 Śchis
1 śchķih§tu
1 Seemeli
1 Selts
1 Semme^
1 Śirdi^
1 Śirdi^s
1 Śirds
1 Siwis
1 Siwju
1 Skanneśchanas
1 Śleekśņeem
1 Śleekśni
1 Śluddinaśchana
1 Sodoma
1 Sohbinu
1 Śohdiba
1 Śohdibu
1 śohditeem
1 Śohģi
1 Spehka
1 Stuhŗi
1 Śudrabs
1 Śuhdi
1 Swehri
1 Swehru
1 śwehta
1 śwehtijs
1 Śwehtitajeem
1 Śwehtumu
1 śweśchahm
1 Tad
1 Tahs
1 tai`
1 Taiśnibu
1 taiśns
1 tanni
1 tanni`
1 Tanni^
1 Tapehz
1 tappis
1 tapśi
1 tapt
1 taptu
1 Tautai
1 tawa
1 tawas
1 tawo
1 taws
1 tee&m
1 Teeścham
1 Tew
1 tewi
1 Tik
1 tikkuścha
1 Tizzibas
1 tomehr
1 truhk§t
1 Tukśneśi
1 tumścha
1 Ugguns
1 uhstaiśa
1 Upju
1 Uppuŗa
1 Uppuri
1 Uppuŗus
1 usjemm
1 usjemt
1 usturrehs
1 Waimannas
1 wairak
1 waiza
1 WAj
1 Waj
1 Wakkara^
1 Wakkaro^s
1 Wal§ta
1 Wal§tibas
1 Walloda
1 Wallodu
1 Warras=Darba
1 Warras=Darbu
1 Warrenee
1 weddihs
1 weenada
1 weentuļas
1 Weeśis
1 Weeta
1 Weeta^
1 Wehtras
1 Widdu´
1 Widdus
1 Wihna=Dahr§us
1 Wihnu
1 Wihrus
1 Wili§teŗeem
1 Wili§teŗu
1 Wilki
1 Wiltibas
1 wiltiga
1 wiņņam
1 wiņņas
1 wiņņpuśs
1 Wirśus
1 Wiśs
1 wiśśa^
1 wiśśo
1 zaureet
1 Zeedra
1 Zeeti
1 zeetihs
1 zehluśchees
1 zelśchohs
1 zelśees
1 Zewaniju
1 Zewanijus
1 Ziana
1 Zianas
1 zits
1 zitteem
 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015