Vārdformu biežuma vārdnīca (Baum1699_LVV)

 

Kopējais vārdformu skaits: 109
Kopējais vārdlietojumu skaits: 137

Saraksta limits: 1000
Reģistrjūtība:

9	lai
3 ar
3 ka
3 ne
3 tahs
2 ir
2 ka^
2 lauka^
2 mehs
2 nahk
2 no
2 preeka
2 śakkam
2 teem
2 to
2 tohp
2 un
1 1
1 2
1 3
1 §kanna
1 §pehle
1 abbus
1 aitiņņi
1 apkohp
1 arr
1 atgree§
1 auśis
1 ba§nizas=kungam
1 behdas
1 bes
1 breeśmas
1 bruhte
1 brutganiņ§ch
1 bungam
1 d§eedeta
1 d§eeśmas
1 d§ihwo
1 d§irdeis
1 dauds
1 debbeśu
1 deena^
1 deewiņśch
1 deijeeta
1 draud§iba
1 gaddu
1 gawili
1 gree§
1 jauni
1 juhs
1 kaitina
1 kas
1 kilda
1 klahjas
1 klahjuma^
1 kohklites
1 labbajs
1 lattweeśchu=draud§es
1 leeli
1 lezz
1 lihds
1 ma§i
1 mahjas
1 mahzitajs
1 me§chiņņa
1 meddutiņśch
1 meeślohjahs
1 meitiņņas
1 muh§cham
1 nelaimes
1 neneeka
1 pateeś
1 patti
1 pilda
1 pilnigu
1 pinkeno^s
1 prahta^
1 preezedamees
1 preezigi
1 prezzehtees
1 puiśihti
1 putniņņi
1 raugi
1 śahk
1 śamanna
1 semmite
1 sirdis
1 skannam
1 skun§tigi
1 stabules
1 stihgo^s
1 swehtiba
1 ta^
1 tadd
1 tam
1 tauka
1 tehtihts
1 tikkai
1 trauziņņus
1 waddu
1 wahrdeem
1 wahrds
1 warr
1 ween
1 weena^
1 wehleśchanas
1 wehtra
1 wezz
1 wiśśur
 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015