Vārdformu biežuma vārdnīca (Baum1699_LVV)

 

Kopējais vārdformu skaits: 116
Kopējais vārdlietojumu skaits: 137

Saraksta limits: 1000
Reģistrjūtība:

5	lai
4 Lai
3 ar
2 ka
2 Lauka^
2 mehs
2 nahk
2 ne
2 no
2 Preeka
2 śakkam
2 tahs
2 teem
2 tohp
2 un
1 1
1 2
1 3
1 §kanna
1 §pehle
1 abbus
1 Aitiņņi
1 apkohp
1 arr
1 atgree§
1 Auśis
1 Ba§nizas=Kungam
1 Behdas
1 bes
1 Breeśmas
1 Bruhte
1 Brutganiņ§ch
1 Bungam
1 d§eedeta
1 D§eeśmas
1 d§ihwo
1 D§irdeis
1 dauds
1 Debbeśu
1 deena^
1 Deewiņśch
1 Deijeeta
1 draud§iba
1 Gaddu
1 Gawili
1 gree§
1 ir
1 jauni
1 Jr
1 juhs
1 Ka
1 Ka^
1 ka^
1 kaitina
1 kas
1 kilda
1 klahjas
1 klahjuma^
1 Kohklites
1 Labbajs
1 Lattweeśchu=Draud§es
1 Leeli
1 lezz
1 Lihds
1 ma§i
1 mahjas
1 Mahzitajs
1 Me§chiņņa
1 meddutiņśch
1 meeślohjahs
1 Meitiņņas
1 muh§cham
1 Ne
1 Nelaimes
1 neneeka
1 pateeś
1 patti
1 pilda
1 pilnigu
1 Pinkeno^s
1 Prahta^
1 preezedamees
1 preezigi
1 prezzehtees
1 Puiśihti
1 Putniņņi
1 Raugi
1 śahk
1 śamanna
1 Semmite
1 Sirdis
1 Skannam
1 Skun§tigi
1 Stabules
1 Stihgo^s
1 Swehtiba
1 ta^
1 Tadd
1 Tahs
1 Tam
1 tauka
1 Tehtihts
1 tikkai
1 To
1 to
1 Trauziņņus
1 Waddu
1 wahrdeem
1 Wahrds
1 warr
1 ween
1 weena^
1 wehleśchanas
1 Wehtra
1 wezz
1 wiśśur
 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015