Vārdformu biežuma vārdnīca (Atk)

 

Kopējais vārdformu skaits: 2208
Kopējais vārdlietojumu skaits: 10634

Saraksta limits: 1000
Reģistrjūtība:

1123	un
316 to
276 irr
261 tas
238 kas
223 ta
190 no
161 es
156 tahs
131 tee
129 us
110 ka
109 ar
109 ne
106 teem
94 wiņņa
91 bija
73 weens
69 weenu
67 tohs
65 tappe
62 tam
56 deewa
54 jo
51 semmes
48 red§eju
48 tu
47 bij
42 preekśch
40 it
40 tur
40 wiņņo
39 ka`
39 kam
39 wiņśch
38 eśśi
34 ko
34 pee
33 wiņņas
32 eekśch
31 tew
29 buhs
29 tahm
28 neds
28 śawu
28 weena
26 eņģelis
26 pahr
25 d§irdeju
25 śakka
24 kad
23 tad
23 wiņņu
22 leela
22 semmi
21 eśmu
21 śakkam
21 śazzija
21 wirs
21 zaur
20 śehdeja
20 tuhk§tośchi
19 bet
19 d§ihwo
19 deews
19 deśmits
19 diwpadeśmits
19 eņģeli
19 gohda=krehślu
19 lihd§
19 man
18 balśi
18 debbeśi^
18 kungs
18 red§i
18 wairs
18 warra
17 ja
17 leelu
17 pehz
17 śawahm
17 tai
16 balkśni
16 jehra
16 mann
16 śawas
15 §tippru
15 debbes
15 gohda=krehśla
15 laid
15 śazzidami
15 swehru
15 taps
15 tawu
15 tohp
14 debbeśu
14 muh§cham
14 wahrdu
14 waj
14 wiņņam
13 ap§ehgeleti
13 arrid§an
13 je§us
13 nahze
13 raugi
13 śazzidams
13 śchee
13 wahrds
13 wiśśi
13 zilts
12 d§ihwibas
12 darbus
12 daud§
12 deewu
12 dohta
12 jums
12 rak§ti
12 śwehto
12 ugguns
11 d§ird
11 jeb
11 leels
11 muttes
11 pilsśats
11 red§ejis
11 śaweem
11 swehra
11 teeśa
11 treścha
10 §tahweja
10 dehļ
10 diwi
10 dohśchu
10 ļaudis
10 par
10 praweeścho
10 semme
10 uhs
10 wahrdi
10 widdu
10 wiśśas
9 amen
9 brehze
9 deewam
9 duśmibas
9 galwas
9 grahmata^
9 kritte
9 kur
9 leetas
9 meeśas
9 mette
9 muh§chigi
9 nahzi
9 pakkaļ
9 peeluhd§e
9 pilsśata
9 puhķis
9 rohka^
9 ścheem
9 śeh§ch
9 śwehts
9 tawus
9 wiņņai
9 zittu
8 auśis
8 bildi
8 darra
8 deena^
8 eņģeļi
8 garrs
8 gohdu
8 grahmatu
8 is
8 itt
8 ittin
8 jehrs
8 juhŗu
8 juhs
8 kri§tus
8 mannu
8 mohzibas
8 nahwe
8 notikke
8 raggi
8 rohkas
8 śaule
8 śeptiņi
8 śeptiņņas
8 ta`
8 tapehz
8 trihs
8 turr
8 ugguni
8 uswarr
8 wiśśu
7 §innu
7 dahrgu
7 dohts
7 draud§ibahm
7 drehbehm
7 eņģeļeem
7 grehkeem
7 islehje
7 jaunu
7 juhŗa^
7 juhŗas
7 ķehniņņi
7 mannim
7 mauzibas
7 pehrkoņi
7 rak§tihts
7 śawa^
7 selta
7 śeptiņas
7 śeptiņņi
7 tappuśchi
7 teekams
7 tśchetri
7 wahrtis
7 ween
7 wehl
7 wihna
6 §tahwam
6 aśśini
6 aśśins
6 azzis
6 ba§uneja
6 balśis
6 besdibbeņa
6 biju
6 darbeem
6 debbeśi
6 deenas
6 dewis
6 diwdeśmits
6 duhmi
6 eśśam
6 grahmatas
6 kahjahm
6 kauśu
6 lohpeem
6 mehrķi
6 muhs
6 nahkśchu
6 nu
6 ohtrs
6 peerehm
6 pilsśatu
6 pirmais
6 runnaja
6 śeewa
6 sehgeli
6 śimts
6 spehku
6 swehrs
6 taptu
6 usraiśija
6 wahrda
6 warr
6 warru
6 zilweki
6 zilweko
6 zitts
5 §elta
5 akmiņeem
5 altaŗa
5 atra§ts
5 balkśne
5 baltahm
5 behdas
5 d§eeśmu
5 darriht
5 dewe
5 dohtas
5 drehbes
5 drih§
5 eņģeļa
5 galwahm
5 ķehniņņo
5 ķehniņśch
5 lai
5 leelas
5 leezibas
5 ļaudim
5 mahzibas
5 manna
5 mauzibu
5 mohzibahm
5 muh§chige
5 muhśo
5 muhśu
5 nahk
5 nahks
5 nahkuśi
5 nakti^
5 noh§t
5 nokauti
5 nokauts
5 pirma
5 puśśes
5 śatans
5 śchahs
5 śeewu
5 śeptiņus
5 śeśch
5 śew
5 sirgs
5 stunda^
5 swaig§nes
5 swehram
5 tappis
5 tapt
5 tawas
5 tik
5 treśchais
5 treśchu
5 uhdeņo
5 wahrdus
5 waļļa
5 weenam
5 wezzajeem
5 wiśśa
5 wiśśapkahrt
5 zeenigs
5 zilweka
5 zirpi
4 a
4 ahra
4 alleluja
4 apģehrbti
4 apģehrbts
4 atdarriht
4 atgree§ees
4 atślehgas
4 azzim
4 babilon
4 baggati
4 baggats
4 bals
4 d§ihws
4 d§irdejis
4 dahrgeem
4 darrijis
4 draud§ehm
4 draud§es
4 durwis
4 eekścha
4 eekścha^
4 eeśahkums
4 eet
4 eh§t
4 eņģeļus
4 garra^
4 garri
4 gohds
4 iseet
4 isgahje
4 jahnis
4 jehram
4 kahjas
4 kalpeem
4 kaŗŗoht
4 kohka
4 krittuśi
4 laiks
4 leeli
4 leezibu
4 lihd§as
4 lihd§i
4 lohpi
4 luhko
4 manni
4 me§ts
4 mehnes
4 mehs
4 mutte^
4 nahku
4 nahwei
4 nokahpam
4 nomirris
4 o
4 pabeigti
4 padebbeśi
4 paśaules
4 pateeśi
4 patt
4 peeluhd§
4 peeluhguśchi
4 peetizzigs
4 pulks
4 rak§titi
4 red§ehs
4 śataņa
4 śchinni^
4 śeewai
4 śehru
4 seltu
4 śeptiņ
4 śeptiņņeem
4 sibbeņi
4 ślawa
4 ślawu
4 sohbins
4 sohbinu
4 tautahm
4 teeścham
4 teeśu
4 tewim
4 tomehr
4 tśchetrus
4 tśchettreem
4 uhdeni
4 uppi
4 wahrtim
4 wallodahm
4 warreja
4 weena^
4 wels
4 wezzajee
4 wiņņeem
4 wirśu
4 wiśśeem
4 wiśśo
4 zettorts
4 ziltim
4 zilwekeem
3 §aimoja
3 §pehzigs
3 §taiga
3 apgahnihts
3 apģehrbta
3 aptumśchota
3 aśs
3 aśśinim
3 atgahdajees
3 atkal
3 atra§ta
3 atwehrtas
3 audeklu
3 auk§ts
3 bahr§ibas
3 balkśnes
3 bauślus
3 behd§e
3 bes
3 brahļo
3 brihdi
3 bruņņas
3 buhtu
3 d§eedaja
3 d§el§a
3 d§irdeta
3 dabbujuśchi
3 dahwida
3 darri
3 deena^s
3 deewa=namma
3 deewa=nammu
3 deewa=nams
3 dehls
3 dohtu
3 duhmeem
3 dwehśeles
3 elle
3 eņģeļo
3 gaddi
3 gaddus
3 gahje
3 gals
3 galwu
3 gan
3 gannihs
3 gars
3 gohdiba
3 grahmatiņņu
3 guddriba
3 ilgi
3 ir
3 isees
3 ja§pis
3 kahda
3 kalni
3 kalpi
3 kalpo
3 kalpus
3 kar§ts
3 kauśus
3 krohni
3 kruśśa
3 kunga
3 kuŗŗa^
3 kuŗŗo
3 kurśch
3 kwehpja
3 ķehniņeem
3 ķehniņo
3 lab
3 labba^
3 labbas
3 labbu
3 laika^
3 leeśma
3 leeziba
3 leezineeks
3 lohps
3 ļau§cho
3 ma§
3 mahzibu
3 manna^
3 mannas
3 matti
3 mehneśchus
3 mettahs
3 mirruśchus
3 nahkams
3 nahwes
3 nakts
3 nomirre
3 nomohda^
3 ņemt
3 ohtru
3 pagaņo
3 paśchu
3 pateeśigs
3 pats
3 pazeeśchana
3 pe§tiśchana
3 peekts
3 peeluhgs
3 peenahk
3 pehdigais
3 pehrlehm
3 pirmas
3 prahts
3 prahtu
3 preekścha
3 preekścha^
3 prett
3 pretti
3 prezzineeki
3 puhķi
3 rahdija
3 rahdiśchu
3 red§ehts
3 rei§
3 śaukta
3 śaukts
3 śaules
3 ścheit
3 śchi
3 śchķih§tu
3 ścho
3 śchur
3 śe§ts
3 sehgeļus
3 śeptiņahm
3 śeptiņeem
3 sihmes
3 sirgo
3 śohdiba
3 spehka
3 spehks
3 śwehteem
3 śwehtu
3 tahļenes
3 tanni^
3 tanni^s
3 tawa
3 tawa^
3 tawi
3 tehwa
3 tizzibu
3 trihśeśchana
3 tśchetr
3 tśchetreem
3 tśchettri
3 tuhk§toścho
3 tuhk§tośchus
3 tukśnibu
3 turri
3 uskahpam
3 uskahpj
3 usraiśiht
3 waigs
3 waigu
3 waina
3 wal§tiba
3 waldihs
3 warrena
3 weeta
3 wiśśahm
3 wiśśai
3 zeek
3 zeetuma^
3 zilwekus
2 §chehlodamees
2 §inni
2 §pihdetu
2 §poh§cha
2 §poh§chu
2 §tahw
2 §taigahs
2 §tarp
2 a§tas
2 a§tohts
2 aisleed§is
2 aisślehd§
2 aisślehgt
2 akkas
2 akmini
2 akmiņam
2 alga
2 altari
2 apgaiśmo
2 apģehrbtu
2 appakśch
2 aśś
2 aśśaras
2 aśśina
2 aśśini^
2 aśśu
2 atdarrija
2 atgree§ahs
2 atgree§iśees
2 atgree§uśchees
2 atlikkuśchi
2 atpirkti
2 atraddis
2 atwehre
2 atwehrta
2 atwehrts
2 atweŗŗ
2 audekli
2 ba§unehs
2 ba§unes
2 ba§uni
2 babilons
2 baltas
2 balts
2 baltu
2 baŗŗota
2 beedris
2 behdahm
2 behrno
2 bih§tees
2 biji
2 biķķeri
2 bir§umeem
2 bruhti
2 buhdama
2 d§eedinata
2 d§iht
2 d§ihwa
2 d§ihwi
2 d§ihwośchanas
2 d§innuśchi
2 dabbu
2 dabbujis
2 dalliba
2 darbi
2 darbs
2 darriśchu
2 deenahm
2 deenu
2 deewa=namma^
2 deg
2 dehlam
2 dibbinaśchanas
2 diwideśmits
2 diwipadeśmits
2 diwiśimts
2 diwkahrtigi
2 dohdi
2 dohmu
2 doht
2 duhmus
2 duśmibu
2 ee=eet
2 eenihdu
2 ees
2 eeśkattitees
2 eezehrti
2 elka=deewa
2 eņģeļam
2 euwrates
2 galwa
2 gaŗŗahm
2 gohda
2 grahmata
2 graśśi
2 gribb
2 gribbahs
2 i§ra`e`ļa
2 ihśa^
2 ikweena`
2 ikweenam
2 ikweens
2 isded§e
2 islaide
2 islihd§enaśchanu
2 jaunas
2 jeru§alemi
2 juda
2 juddus
2 juhŗa
2 juhśo
2 kahds
2 kahpe
2 kalnu
2 kaŗŗa
2 kaŗŗa^
2 kaŗŗohs
2 kaŗŗoja
2 kaŗŗu
2 kauns
2 kauśi
2 kohkletajo
2 kohku
2 krehślu
2 kri§tum
2 krohnis
2 kruhtim
2 kungam
2 kungi
2 kungo
2 kurrenes
2 kuŗŗu
2 kweeścho
2 kwehpja=trauku
2 ķehniņņeem
2 laika
2 laiku
2 lauwis
2 lauwo
2 leelus
2 leeta
2 leeto
2 likke
2 lohpo
2 lohpu
2 lohpus
2 ma§u
2 ma§us
2 makśas
2 maķķeniht
2 mannus
2 mans
2 maukojuśchi
2 mauku
2 meddus
2 mehrķis
2 mettohs
2 mihlejis
2 mohziśchana
2 muhŗa
2 muhśam
2 mums
2 mutte
2 muttehm
2 mutti
2 nahkuśchi
2 nahwi
2 nahzeet
2 nahzis
2 namma^
2 ne§dams
2 needra
2 neneeka
2 neśchķih§to
2 netaiśnibu
2 nikola`iteŗo
2 nokautam
2 nokauteem
2 nokautu
2 nome§ts
2 nomirt
2 noślehpums
2 noślehpumu
2 notiks
2 notizzis
2 ņehme
2 ņem
2 ņihmis
2 ohtra
2 pagaņeem
2 pamatti
2 parahdijahs
2 paśauli
2 paśluddinaht
2 pateeśas
2 pateikśchana
2 pateikśchanu
2 pazeeśchanas
2 pazeeśchanu
2 pazehle
2 peeluhgt
2 peeņemm
2 peepeśchi
2 peeraugi
2 peetizzigi
2 peewilt
2 peewiļļ
2 peezus
2 pehrkoņa
2 pehrles
2 pilnu
2 pilnus
2 pilsśatam
2 pirkt
2 pirmajs
2 pirmu
2 poh§tita
2 praweeścheem
2 praweeśchi
2 praweeścho=mahzibas
2 praweets
2 pree§teŗeem
2 prezze
2 prohti
2 pulku
2 purpuri
2 puś
2 raddijis
2 raggeem
2 rahdiht
2 rak§titas
2 raudadami
2 red§eht
2 rihk§tu
2 rohku
2 ruhkta
2 runnajuśchi
2 śaded§enaśchanas
2 saglis
2 sahles
2 śahpehm
2 saimośchanas
2 saimośchanu
2 śajaukts
2 śakku
2 śakne
2 śalda
2 śallas
2 śamaitata
2 sanķi^
2 śapulzenatus
2 sardus
2 śarkans
2 śarkanu
2 śarkanumu
2 śawa
2 śawo
2 śawus
2 śazzidama
2 śazzihts
2 śchahm
2 schehla§tiba
2 śchķih§ta
2 śe§tu
2 śeewas
2 śeh§cham
2 sehgeļeem
2 sem`es
2 semme^
2 semmes=trihśeśchana
2 sihme
2 sirgeem
2 sirgu
2 sirgus
2 skarpijeem
2 sohbi
2 śohda
2 śohdibas
2 śohdibu
2 śohdijis
2 stunda
2 stundu
2 śuhtijis
2 swaig§ne
2 swaig§nehm
2 swaig§no
2 śwehti
2 śwehtigi
2 śwehtigs
2 t§uhśchka
2 tadehļ
2 tahda
2 taiśnas
2 taiśnis
2 tappa
2 tautas
2 tawo
2 taws
2 teeśas
2 tewis
2 tohpat
2 tohpi
2 trauku
2 trohkśnis
2 tśchetrdeśmits
2 tśchettro
2 tuhk§tośchas
2 tuhk§toścheem
2 turredams
2 turreja
2 tuwu
2 u`
2 ugguniga^
2 uhdenim
2 uhdens
2 uppes
2 uppuŗus
2 uskahpe
2 uswarrehs
2 uswarrejis
2 uswarrejuśchi
2 wahrdeem
2 waigi
2 waijaga
2 wakkar=ehdeni
2 wal§tibas
2 wal§tibu
2 walditajs
2 waļļu
2 waŗŗa
2 waŗŗam
2 warri
2 weenas
2 wehdera^
2 wehrmeles
2 wehrtas
2 wello
2 widdu^
2 wihna=spaidu
2 wihnu
2 wiltigs
2 wirś
2 wiśśadahm
2 wiśśadu
2 wiśśowarrenais
2 wiśśus
2 zeeni
2 zeetums
2 zeppuri
2 zettortu
2 zilti
2 zirpis
2 zitta
1 §aimodams
1 §aļļa
1 §aļļumu
1 §chahwehs
1 §chehlohs
1 §chehlotins
1 §chihs
1 §chķih§tu
1 §emme
1 §eptiņņo
1 §inna
1 §innadams
1 §innaja
1 §innaśi
1 §kaidru
1 §kaitiht
1 §kattidami
1 §kattijahs
1 §kreen
1 §kreenam
1 §kreetu
1 §pehje
1 §pehzige
1 §pehzigo
1 §pehzigu
1 §pihd
1 §pihdama
1 §pihdedams
1 §pihdehs
1 §pihdeja
1 §poh§ch
1 §tahwedami
1 §tahwehs
1 §tahweju
1 §tahwu
1 §taigaht
1 §tarpa^
1 §tarpa`
1 §tippra
1 §tippras
1 §tipprini
1 §tipru
1 §udde
1 §wehreja
1 a§eŗa
1 a§ias
1 a§ijas
1 a§ta
1 a§tahm
1 abb
1 abbaddons
 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015