Vārdformu biežuma vārdnīca (Atk)

 

Kopējais vārdformu skaits: 2282
Kopējais vārdlietojumu skaits: 10634

Saraksta limits: 1000
Reģistrjūtība:

813	un
314 to
295 Un
276 irr
255 tas
228 kas
216 ta
175 no
154 tahs
142 es
128 tee
128 us
109 ka
108 ar
106 teem
105 ne
94 wiņņa
91 bija
72 weens
69 weenu
67 tohs
65 tappe
58 tam
56 Deewa
51 Semmes
48 red§eju
48 tu
47 bij
42 preekśch
40 it
40 jo
40 tur
40 wiņņo
39 ka`
39 wiņśch
36 eśśi
34 pee
33 ko
32 eekśch
32 kam
32 wiņņas
29 buhs
29 tahm
29 tew
28 neds
28 śawu
28 weena
26 Eņģelis
26 pahr
25 d§irdeju
25 śakka
24 kad
23 wiņņu
22 leela
22 Semmi
21 eśmu
21 śazzija
21 wirs
20 śehdeja
20 tuhk§tośchi
20 zaur
19 d§ihwo
19 Deews
19 deśmits
19 Eņģeli
19 Es
19 Gohda=Krehślu
19 lihd§
19 man
19 śakkam
18 Balśi
18 Debbeśi^
18 Kungs
18 tad
18 wairs
18 Warra
17 leelu
17 śawahm
17 tai
16 Balkśni
16 Jehra
16 mann
16 śawas
15 §tippru
15 Debbes
15 Gohda=Krehśla
15 No
15 pehz
15 Swehru
15 taps
15 tawu
15 tohp
15 UN
14 Debbeśu
14 Jo
14 laid
14 muh§cham
14 Wahrdu
14 wiņņam
13 ap§ehgeleti
13 arrid§an
13 JE§us
13 nahze
13 Wahrds
13 wiśśi
13 Zilts
12 D§ihwibas
12 Darbus
12 daud§
12 Deewu
12 dohta
12 ja
12 jums
12 red§i
12 śazzidami
12 śazzidams
12 Ugguns
12 Waj
11 d§ird
11 Diwpadeśmits
11 jeb
11 leels
11 Muttes
11 Pilsśats
11 raugi
11 red§ejis
11 śaweem
11 Swehra
11 Śwehto
11 Teeśa
11 treścha
10 §tahweja
10 bet
10 dehļ
10 diwi
10 dohśchu
10 Kas
10 Ļaudis
10 par
10 Praweeścho
10 Semme
10 uhs
10 Wahrdi
10 wiśśas
9 Amen
9 Bet
9 brehze
9 Deewam
9 Duśmibas
9 Galwas
9 Grahmata^
9 kritte
9 kur
9 Leetas
9 Meeśas
9 mette
9 muh§chigi
9 pakkaļ
9 peeluhd§e
9 Pilsśata
9 Puhķis
9 rak§ti
9 Rohka^
9 Śchee
9 śeh§ch
9 tawus
9 widdu
9 wiņņai
9 zittu
8 Auśis
8 Bildi
8 darra
8 Deena^
8 diwpadeśmits
8 Eņģeļi
8 Garrs
8 Gohdu
8 Grahmatu
8 is
8 itt
8 ittin
8 Jehrs
8 Juhŗu
8 juhs
8 Kri§tus
8 mannu
8 Mohzibas
8 Nahwe
8 notikke
8 Raggi
8 Rohkas
8 Śaule
8 śeptiņi
8 śeptiņņas
8 trihs
8 turr
8 Ugguni
8 uswarr
8 wiśśu
7 §innu
7 dahrgu
7 dohts
7 Draud§ibahm
7 Drehbehm
7 Eņģeļeem
7 Grehkeem
7 islehje
7 jaunu
7 Juhŗa^
7 Juhŗas
7 Kam
7 Ķehniņņi
7 mannim
7 Mauzibas
7 Pehrkoņi
7 rak§tihts
7 śawa^
7 ścheem
7 Selta
7 śeptiņas
7 śeptiņņi
7 Ta
7 tappuśchi
7 teekams
7 tśchetri
7 Wahrtis
7 ween
7 wehl
7 Wihna
6 §tahwam
6 Aśśini
6 Aśśins
6 Azzis
6 ba§uneja
6 Balśis
6 Besdibbeņa
6 biju
6 Darbeem
6 Debbeśi
6 Deenas
6 dewis
6 diwdeśmits
6 Duhmi
6 eśśam
6 Grahmatas
6 Kahjahm
6 Kauśu
6 Lohpeem
6 Mehrķi
6 muhs
6 nahkśchu
6 ohtrs
6 Peerehm
6 Pilsśatu
6 Red§i
6 runnaja
6 Śeewa
6 Sehgeli
6 Spehku
6 Swehrs
6 taptu
6 Tas
6 usraiśija
6 Wahrda
6 warr
6 Warru
6 Zilweki
6 Zilweko
6 zitts
5 §elta
5 Akmiņeem
5 Altaŗa
5 atra§ts
5 Balkśne
5 baltahm
5 Behdas
5 D§eeśmu
5 darriht
5 dewe
5 dohtas
5 Drehbes
5 drih§
5 Eņģeļa
5 Galwahm
5 Ja
5 Ķehniņņo
5 Ķehniņśch
5 lai
5 leelas
5 Leezibas
5 Ļaudim
5 Mahzibas
5 manna
5 Mauzibu
5 Mohzibahm
5 muh§chige
5 muhśo
5 muhśu
5 nahk
5 nahks
5 nahkuśi
5 Nahzi
5 Nakti^
5 noh§t
5 nokauti
5 nokauts
5 nu
5 pirma
5 puśśes
5 Śatans
5 śchahs
5 Śeewu
5 śeptiņus
5 śeśch
5 śew
5 śimts
5 Sirgs
5 Stunda^
5 Swaig§nes
5 Swehram
5 śwehts
5 Tad
5 tapehz
5 tappis
5 tapt
5 tawas
5 tik
5 treśchais
5 treśchu
5 Uhdeņo
5 Wahrdus
5 weenam
5 Wezzajeem
5 wiśśa
5 wiśśapkahrt
5 Zilweka
5 Zirpi
4 A
4 ahra
4 Alleluja
4 apģehrbti
4 apģehrbts
4 atdarriht
4 Atślehgas
4 Azzim
4 Babilon
4 baggats
4 Bals
4 d§irdejis
4 dahrgeem
4 darrijis
4 Draud§ehm
4 Draud§es
4 Durwis
4 eekścha
4 eekścha^
4 Eeśahkums
4 eet
4 eh§t
4 Eņģeļus
4 Garra^
4 Garri
4 Gohds
4 iseet
4 isgahje
4 Jahnis
4 Jehram
4 Kahjas
4 Kalpeem
4 kaŗŗoht
4 Kohka
4 Laiks
4 Leezibu
4 lihd§as
4 lihd§i
4 Lohpi
4 luhko
4 manni
4 me§ts
4 Mehnes
4 Mutte^
4 nahku
4 Nahwei
4 nahzi
4 Ne
4 nokahpam
4 nomirris
4 O
4 pabeigti
4 Padebbeśi
4 Paśaules
4 pateeśi
4 patt
4 peeluhd§
4 peeluhguśchi
4 peetizzigs
4 pirmais
4 Pulks
4 rak§titi
4 red§ehs
4 Śataņa
4 śchee
4 śchinni^
4 Śeewai
4 Śehru
4 Seltu
4 śeptiņ
4 śeptiņņeem
4 Sibbeņi
4 Ślawa
4 Ślawu
4 Sohbins
4 Sohbinu
4 Śwehts
4 Ta`
4 ta`
4 Tam
4 Tautahm
4 Teeśu
4 tewim
4 tśchetrus
4 tśchettreem
4 Uhdeni
4 Uppi
4 Wahrtim
4 Wallodahm
4 Waļļa
4 warreja
4 weena^
4 Wels
4 Wezzajee
4 wiņņeem
4 wirśu
4 wiśśeem
4 wiśśo
4 zeenigs
4 zettorts
4 Ziltim
4 Zilwekeem
3 §aimoja
3 §pehzigs
3 §taiga
3 apgahnihts
3 apģehrbta
3 aptumśchota
3 aśs
3 Aśśinim
3 atgahdajees
3 atgree§ees
3 atkal
3 atra§ta
3 atwehrtas
3 Audeklu
3 auk§ts
3 baggati
3 Bahr§ibas
3 Balkśnes
3 Bauślus
3 behd§e
3 bes
3 Brahļo
3 Brihdi
3 Bruņņas
3 buhtu
3 d§eedaja
3 d§ihws
3 d§irdeta
3 dabbujuśchi
3 Dahwida
3 darri
3 Deena^s
3 Deewa=Namma
3 Deewa=Nammu
3 Deewa=Nams
3 Dehls
3 dohtu
3 Duhmeem
3 Dwehśeles
3 Elle
3 Eņģeļo
3 Gaddi
3 Gaddus
3 gahje
3 Gals
3 Galwu
3 gan
3 gannihs
3 Gars
3 Gohdiba
3 Grahmatiņņu
3 Guddriba
3 ilgi
3 ir
3 isees
3 Ja§pis
3 kahda
3 Kalni
3 Kalpi
3 Kalpus
3 kar§ts
3 Kauśus
3 krittuśi
3 Krohni
3 Kruśśa
3 Kunga
3 kuŗŗa^
3 kuŗŗo
3 Kwehpja
3 Ķehniņeem
3 Ķehniņo
3 lab
3 labba^
3 labbas
3 labbu
3 Laika^
3 leeli
3 Leeśma
3 Leeziba
3 Leezineeks
3 Lohps
3 Ļau§cho
3 ma§
3 Mahzibu
3 manna^
3 Matti
3 mehs
3 mettahs
3 Mirruśchus
3 nahkams
3 Nahwes
3 Nakts
3 nomirre
3 nomohda^
3 ņemt
3 ohtru
3 Pagaņo
3 paśchu
3 pateeśigs
3 pats
3 Pazeeśchana
3 Pe§tiśchana
3 peekts
3 peeluhgs
3 peenahk
3 Pehdigais
3 Pehrlehm
3 pirmas
3 Prahts
3 Prahtu
3 preekścha
3 preekścha^
3 prett
3 pretti
3 Prezzineeki
3 Puhķi
3 rahdija
3 rahdiśchu
3 Rak§ti
3 red§ehts
3 rei§
3 śaukta
3 śaukts
3 Śaules
3 Śazzidami
3 śchķih§tu
3 ścho
3 śchur
3 śe§ts
3 Sehgeļus
3 śeptiņahm
3 śeptiņeem
3 Sihmes
3 Sirgo
3 Śohdiba
3 Spehka
3 Spehks
3 śwehtu
3 tahļenes
3 tanni^
3 tanni^s
3 Tapehz
3 tawa
3 tawa^
3 tawi
3 Tee
3 Teeścham
3 Tehwa
3 Tizzibu
3 Trihśeśchana
3 tśchetr
3 tśchetreem
3 tśchettri
3 tuhk§toścho
3 tuhk§tośchus
3 Tukśnibu
3 turri
3 uskahpam
3 uskahpj
3 usraiśiht
3 Waigs
3 Waigu
3 Waina
3 Wal§tiba
3 waldihs
3 warrena
3 Weeta
3 wiśśahm
3 wiśśai
3 Zeetuma^
3 Zilwekus
2 §chehlodamees
2 §inni
2 §pihdetu
2 §poh§cha
2 §poh§chu
2 §tahw
2 §taigahs
2 §tarp
2 A§tas
2 a§tohts
2 aisleed§is
2 aisślehd§
2 aisślehgt
2 Akkas
2 Akmini
2 Akmiņam
2 Alga
2 Altari
2 apgaiśmo
2 apģehrbtu
2 appakśch
2 aśś
2 Aśśaras
2 Aśśina
2 Aśśini^
2 aśśu
2 atdarrija
2 atgree§ahs
2 atgree§iśees
2 atgree§uśchees
2 atlikkuśchi
2 atpirkti
2 atraddis
2 atwehre
2 atwehrta
2 atwehrts
2 atweŗŗ
2 Audekli
2 Ba§unes
2 Ba§uni
2 Babilons
2 baltas
2 balts
2 baltu
2 baŗŗota
2 Beedris
2 Behdahm
2 Behrno
2 bih§tees
2 biji
2 Biķķeri
2 Bir§umeem
2 Bruhti
2 buhdama
2 d§eedinata
2 D§el§a
2 d§iht
2 d§ihwa
2 d§ihwi
2 D§ihwośchanas
2 d§innuśchi
2 dabbu
2 dabbujis
2 Dalliba
2 Darbi
2 Darbs
2 darriśchu
2 Deenahm
2 Deenu
2 Deewa=Namma^
2 deg
2 Dehlam
2 Dibbinaśchanas
2 diwideśmits
2 diwipadeśmits
2 diwiśimts
2 diwkahrtigi
2 dohmu
2 doht
2 Duhmus
2 Duśmibu
2 ee=eet
2 eenihdu
2 ees
2 eeśkattitees
2 Eezehrti
2 Elka=Deewa
2 Eņģeļam
2 Eśśi
2 Euwrates
2 Galwa
2 gaŗŗahm
2 Gohda
2 Grahmata
2 Graśśi
2 gribb
2 gribbahs
2 ihśa^
2 ikweena`
2 ikweenam
2 ikweens
2 isded§e
2 islaide
2 J§ra`e`ļa
2 jaunas
2 Jeru§alemi
2 Jslihd§enaśchanu
2 Juda
2 Juddus
2 Juhŗa
2 juhśo
2 kahds
2 kahpe
2 Kalnu
2 Kalpo
2 Kaŗŗa
2 Kaŗŗa^
2 kaŗŗohs
2 kaŗŗoja
2 Kaŗŗu
2 Kauns
2 Kauśi
2 Kohkletajo
2 Kohku
2 Krehślu
2 Kri§tum
2 Krohnis
2 Kruhtim
2 Kungam
2 Kungi
2 Kungo
2 kurrenes
2 kuŗŗu
2 kurśch
2 Kweeścho
2 Kwehpja=Trauku
2 Ķehniņņeem
2 Laika
2 Laiku
2 Lauwis
2 Lauwo
2 leelus
2 Leeto
2 likke
2 Lohpo
2 Lohpu
2 Lohpus
2 ma§u
2 ma§us
2 Makśas
2 maķķeniht
2 mannas
2 mannus
2 mans
2 maukojuśchi
2 Mauku
2 Meddus
2 Mehneśchus
2 Mehrķis
2 mettohs
2 mihlejis
2 Mohziśchana
2 Muhŗa
2 muhśam
2 mums
2 Mutte
2 Muttehm
2 Mutti
2 nahkuśchi
2 Nahwi
2 Nahzeet
2 nahzis
2 Namma^
2 ne§dams
2 Needra
2 neneeka
2 neśchķih§to
2 Netaiśnibu
2 Nikola`iteŗo
2 nokautam
2 nokauteem
2 nokautu
2 nome§ts
2 nomirt
2 Noślehpums
2 Noślehpumu
2 notiks
2 notizzis
2 ņehme
2 ņem
2 ņihmis
2 ohtra
2 Pagaņeem
2 Pamatti
2 parahdijahs
2 Paśauli
2 paśluddinaht
2 pateeśas
2 Pateikśchana
2 Pateikśchanu
2 Pazeeśchanas
2 Pazeeśchanu
2 pazehle
2 peeluhgt
2 peeņemm
2 peepeśchi
2 peetizzigi
2 peewilt
2 peewiļļ
2 peezus
2 Pehrkoņa
2 Pehrles
2 pilnu
2 pilnus
2 Pilsśatam
2 pirkt
2 Pirmais
2 pirmajs
2 pirmu
2 poh§tita
2 Praweeścheem
2 Praweeśchi
2 Praweeścho=Mahzibas
2 Praweets
2 Pree§teŗeem
2 Prezze
2 prohti
2 Pulku
2 Purpuri
2 puś
2 raddijis
2 Raggeem
2 rahdiht
2 rak§titas
2 raudadami
2 Raugi
2 red§eht
2 Rihk§tu
2 Rohku
2 ruhkta
2 runnajuśchi
2 Śaded§enaśchanas
2 Saglis
2 Sahles
2 Śahpehm
2 Saimośchanas
2 Saimośchanu
2 śajaukts
2 Śakkam
2 śakku
2 Śakne
2 śalda
2 Śallas
2 śamaitata
2 Sanķi^
2 śapulzenatus
2 Sardus
2 śarkans
2 śarkanu
2 Śarkanumu
2 śawa
2 śawo
2 śawus
2 śazzidama
2 śazzihts
2 śchahm
2 Ścheem
2 Schehla§tiba
2 Ścheit
2 śchi
2 śchķih§ta
2 śe§tu
2 Śeewas
2 śeh§cham
2 Sehgeļeem
2 Sem`es
2 Semme^
2 Semmes=Trihśeśchana
2 Sihme
2 Sirgeem
2 Sirgu
2 Sirgus
2 Skarpijeem
2 Sohbi
2 śohda
2 Śohdibas
2 Śohdibu
2 śohdijis
2 Stunda
2 Stundu
2 śuhtijis
2 Swaig§ne
2 Swaig§nehm
2 Swaig§no
2 Śwehteem
2 Śwehtigi
2 Śwehtigs
2 T§uhśchka
2 Tadehļ
2 tahda
2 Tahs
2 taiśnas
2 taiśnis
2 tappa
2 Tautas
2 tawo
2 taws
2 Teeśas
2 Tew
2 tewis
2 To
2 tohpat
2 tohpi
2 Tomehr
2 tomehr
2 Trauku
2 Trohkśnis
2 tśchetrdeśmits
2 tśchettro
2 tuhk§tośchas
2 tuhk§toścheem
2 turredams
2 turreja
2 tuwu
2 u`
2 Uhdenim
2 Uhdens
2 Uppes
2 Uppuŗus
2 uskahpe
2 uswarrehs
2 uswarrejis
2 uswarrejuśchi
2 Wahrdeem
2 Waigi
2 waijaga
2 waj
2 Wakkar=Ehdeni
2 Wal§tibas
2 Wal§tibu
2 Walditajs
2 Waŗŗa
2 Waŗŗam
2 warri
2 weenas
2 Wehdera^
2 Wehrmeles
2 wehrtas
2 Wello
2 widdu^
2 Wihna=Spaidu
2 Wihnu
2 wiltigs
2 wirś
2 wiśśadahm
2 wiśśadu
2 wiśśowarrenais
2 wiśśus
2 zeek
2 zeeni
2 Zeetums
2 Zeppuri
2 zettortu
2 Zilti
2 Zirpis
2 zitta
1 §aimodams
1 §aļļa
1 §aļļumu
1 §chahwehs
1 §chehlohs
1 §chehlotins
1 §chihs
1 §chķih§tu
1 §emme
1 §eptiņņo
1 §inna
1 §innadams
1 §innaja
1 §innaśi
1 §kaidru
1 §kaitiht
1 §kattidami
1 §kattijahs
1 §kreen
1 §kreenam
1 §kreetu
1 §pehje
1 §pehzige
1 §pehzigo
 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015