Vārdformu biežuma vārdnīca (Apd)

 

Kopējais vārdformu skaits: 4223
Kopējais vārdlietojumu skaits: 21156

Saraksta limits: 1000
Reģistrjūtība:

1110	un
636 to
483 Un
424 no
391 tee
359 ka
341 tas
333 teem
285 irr
264 kas
249 ne
245 ar
214 ta
209 us
197 pee
197 wiņśch
185 Bet
184 es
167 tahs
156 wiņņu
150 kad
145 bij
144 śazzija
132 tohs
127 ko
120 bija
116 mehs
103 juhs
102 uhs
93 arrid§an
89 tappe
88 tur
87 eekśch
84 Deewa
78 wiņņa
73 tu
73 weens
72 Pahwils
72 zaur
71 nu
71 Wahrdu
69 Tad
68 tew
67 weenu
65 eśśam
65 tam
64 eśmu
63 Deews
62 jums
62 pahr
62 tad
60 jo
58 preekśch
56 mums
55 ścho
54 man
53 Jo
52 daud§
51 pehz
51 pretti
50 Kunga
50 nahze
48 wiśśi
46 bet
45 Kungs
45 wiśśu
44 JE§us
43 par
40 Deewu
40 wiśśeem
38 Wihri
37 Pahwilu
36 buhs
36 Deena^
36 Pehteris
36 śazzidams
36 zitti
35 Ļaudim
33 ta`
32 Semmes
32 weena
32 wiņņam
31 Deenas
31 śawu
30 eśśat
30 neds
28 kahdu
27 Brahļi
27 Ļaudis
26 d§irdeja
26 Jeru§aleme^
25 lihd§
25 śew
25 tik
24 §tarp
24 gahje
24 itt
24 JE§u
24 Juddeem
24 ohtra^
24 paśchu
24 Śchis
23 eśśi
23 ja
23 jeb
23 kam
23 wiśśas
22 labb
22 Leetas
22 notikke
22 Rohkas
22 śawa^
22 tahm
22 Tapehz
22 tohp
21 mann
21 muhśu
21 Pagaņeem
21 śazzidami
21 śchis
21 tanni^
21 UN
20 darrijis
20 Jeru§alemi
20 Juddi
20 Kri§tus
20 ņehme
20 notikkahs
20 runnaja
20 tizzeja
20 Wihru
19 Es
19 nahkuśchi
19 pawehleja
19 red§eja
19 Rohku
19 tai
19 Zeetuma^
18 §tahweja
18 Garru
18 Namma^
18 ścheem
18 tapt
18 ween
17 Balśi
17 Deewam
17 Garra
17 Gars
17 Kad
17 wairak
16 atradde
16 Brahļeem
16 buhtu
16 dehļ
16 dewe
16 gribbeja
16 Juddu
16 Kas
16 papreekśch
16 pats
16 śchahs
15 diwi
15 isgahje
15 Kungu
15 luhd§e
15 nahzis
15 Pahwila
15 red§i
15 śawas
15 śazzijis
15 tawu
15 Teeśu
15 wiśśus
15 zehlahs
15 Zeļļu
14 atbildeja
14 juhśu
14 Ka
14 klaht
14 kur
14 Ļau§chu
14 manni
14 mannu
14 muhs
14 pa
14 paśluddinaja
14 prett
14 runnaht
14 tapehz
14 Wahrda
14 wiņņo
14 Zilwekeem
13 darriht
13 darrija
13 ir
13 Juhs
13 kohpa^
13 likke
13 Mo§us
13 nahzam
13 paśchi
13 Pilsśata
13 Pilsśata^
13 red§edams
13 śakka
13 Sauls
13 wedde
13 Wihrs
13 Wihrus
12 §tarpa^
12 atkal
12 Debbes
12 Draud§es
12 ittin
12 Jahnis
12 Kahjahm
12 Ķehniņśch
12 Laiku
12 leela
12 mannim
12 Nakti^
12 Nammu
12 Pehteri
12 red§ejis
12 Rohkahm
12 śuhtija
12 Tas
12 teeścham
12 Wahrds
12 Wahrdus
12 Zilweks
11 §innams
11 Agrippa
11 ap
11 apkahrt
11 Apu§tuļeem
11 arrig
11 aug§tu
11 Barnabus
11 Bauślibu
11 d§irdejuśchi
11 Deena^s
11 eegahje
11 eet
11 juhśo
11 labbu
11 leelu
11 śchee
11 Śwehtu
11 taps
11 taptu
11 tudaliņ
11 Wahrdeem
10 Ahwer§ts
10 Bauślibas
10 d§irdeht
10 Deenahm
10 Draud§e
10 eśśohts
10 gann
10 gribbetu
10 Ko
10 lai
10 Leezibu
10 Mutti
10 notizzis
10 Pulks
10 śchi
10 śchohs
10 Sihmes
10 Śirds
10 Tee
10 Tehweem
10 warretu
10 we§t
10 wiśs
10 Zellees
9 §innaht
9 §innu
9 augścham
9 Barnabu
9 bes
9 brehze
9 Deewa=Namma^
9 Eņģelis
9 gribbedams
9 Jeru§alemes
9 kri§titi
9 lihd§i
9 Mahzekļi
9 manna
9 Mehs
9 neneeka
9 nogahje
9 nokaut
9 Pahwilam
9 palikke
9 palikt
9 Praweetu
9 Preeku
9 Preezas=Wahrdu
9 rak§tihts
9 runnajis
9 śakkam
9 Ścho
9 śuhtijis
9 śwehtu
9 Tehwi
9 tśchetrdeśmits
9 turreht
9 We§tus
9 weenprahtigi
9 zeek
9 Zilweku
8 A§ijas
8 Apu§tuļi
8 Aug§ts=Pree§teris
8 Brahļus
8 buhdams
8 d§ihwo
8 d§ihwoja
8 d§irdedami
8 Dahwida
8 Debbeśu
8 Drehbes
8 Egipteŗu
8 eij
8 Gaddus
8 Grehkeem
8 ikdeenas
8 Jahņa
8 Juddo
8 Kri§tu
8 Laiwu
8 Leetu
8 Meeru
8 Miŗŗoņeem
8 nokawuśchi
8 Parahdiśchanu
8 Pawahrdu
8 pawehlejis
8 Pilsśatu
8 Prahtu
8 Praweeśchu
8 runnajam
8 śaweem
8 Śwehta
8 śwehta
8 tappuśchi
8 Teeśas
8 trim
8 turrenes
8 tuwu
8 Wezzajee
8 wiņņeem
8 wiņņi
7 §innat
7 Ananijas
7 arri
7 atpakkaļ
7 Ba§niza^
7 Barribu
7 Behrneem
7 buht
7 d§irdejis
7 Damaśku
7 doht
7 Draud§ibas
7 drohśchi
7 Gaiśma
7 Ja
7 kahda
7 Kapteine
7 Karneels
7 Ķei§eri
7 kļu`a`
7 kluśśu
7 kritte
7 Leezineeki
7 Mahzekļeem
7 mahzija
7 mette
7 pakkaļ
7 palaide
7 paścha^
7 patikke
7 peepeśchi
7 pirms
7 red§eht
7 runnahts
7 ścha
7 Schehla§tibu
7 Semme^
7 Semmi
7 Sihlu
7 Śwehts
7 taggad
7 tanni^s
7 tewim
7 Tizzibas
7 Tizzibu
7 tohpu
7 trihs
7 wairojahs
7 weenam
7 Weeta^
7 wehl
7 Wezzajeem
7 widdu
7 Wihlips
7 Wihreem
7 Wirśneeki
7 zittu
6 Akmiņeem
6 atradduśchi
6 Bals
6 bijam
6 Brihnumus
6 dabbujis
6 dabbujuśchi
6 Dahwanu
6 Darbu
6 Deenai
6 Deenu
6 Dehls
6 dewis
6 Draud§ibu
6 Durwim
6 Erodus
6 Gaddeem
6 gahjuśchi
6 Garrs
6 gree§ahs
6 ihs
6 is
6 iseet
6 jaw
6 Jehkabs
6 Ke§ariju
6 kohpa
6 kri§tihts
6 Kungam
6 Laika^
6 Mahzekļus
6 muhśo
6 nahkt
6 Namma
6 Nams
6 Padohmu
6 Pagaņi
6 pazehle
6 peederrahs
6 peenahk
6 Pehteŗam
6 pilns
6 Pilsśateem
6 Praweeśchi
6 preekścha^
6 preezajahs
6 Saulu
6 śchai
6 śchodeen
6 Śeewas
6 śehdeja
6 śewim
6 Śihmans
6 Śirdi
6 Śohda=Krehślu
6 tappis
6 tawas
6 taws
6 tewi
6 Tomehr
6 Trohkśni
6 Tukśneśi^
6 usklauśija
6 usmohdinajis
6 waija
6 wairs
6 waizaja
6 Walloda^
6 Waļļu
6 warram
6 Wihlippu
6 wiśśa
6 Zeetuma
6 Zilweka
6 zitteem
5 §inna
5 §kattijahs
5 §tah§tija
5 §tahwu
5 Antiokiu
5 apņehmahs
5 appakśch
5 apśuhd§ehts
5 Apu§tuļu
5 at§tahje
5 ataizinaja
5 aug§tas
5 Augścham=Zelśchanas
5 Azzim
5 biju
5 Brahli
5 d§ihwoht
5 dabbu
5 Darbus
5 darra
5 darridams
5 darrijahs
5 Dehlu
5 dehwe
5 dohd
5 Durwis
5 Dwehśeles
5 eeśahze
5 Eņģeli
5 eśśośchi
5 Ewe§eŗu
5 Ewe§u
5 Greeķeŗeem
5 gribbam
5 ikweens
5 isweddis
5 Juhŗu
5 kadehļ
5 kahda^
5 kahdas
5 kahds
5 kalpoht
5 Kam
5 Kambar=Junkurs
5 Kaŗŗa=Wihreem
5 kuŗŗa^
5 labba
5 Laiwa^
5 ļaunu
5 Leetahm
5 Makedoniju
5 Makśu
5 Malla^
5 muh§chigi
5 nahk
5 Nakts
5 Ne
5 neeka
5 Neģģi
5 ņehmis
5 ņemt
5 nomirre
5 nonahze
5 notiks
5 nozehlamees
5 pa§inne
5 Padohms
5 pahrdewe
5 palikkam
5 paścham
5 paśchus
5 patt
5 pawaddija
5 peepilditi
5 Pehz
5 Pilsśats
5 Praweeścheem
5 Pulku
5 red§edami
5 red§eju
5 runnajuśchi
5 śai§tihts
5 Śaites
5 śargaht
5 Śatruhdeśchanu
5 śawus
5 Śazzidami
5 Śazzidams
5 śazziju
5 śchahm
5 śchinni^
5 Śeewahm
5 Semme
5 Śihmani
5 Ślawa
5 Spehku
5 Stepiņu
5 Stundu
5 śuhtiht
5 śwehts
5 tawa
5 teekams
5 teeśahts
5 Tehwa
5 Tehwu
5 teize
5 tizzigi
5 To
5 tomehr
5 Trohkśnis
5 tudaļ
5 Waigu
5 waijaga
5 warreja
5 Weetu
5 weśśels
5 wiņņus
5 Wirśneekeem
5 Wirśneeku
5 wiśśa^s
5 zee§t
5 zehluśchees
5 zittus
4 §innadams
4 §tahwam
4 aisgrahbe
4 Ak
4 apśuhd§
4 Aśśinim
4 atbildedams
4 atgree§ahs
4 Atgreeśchanu
4 atlaide
4 atraddis
4 aug§ta^
4 auge
4 Auśim
4 Azzis
4 Ba§niza^s
4 Ba§nizas
4 BEt
4 bijajahs
4 D§ihwibas
4 dabbuja
4 darrijuśchi
4 Debbeśi^s
4 Deena
4 dehwehts
4 Derbu
4 Draud§i
4 Dwehśele
4 eegahjis
4 Eekśch
4 Garram
4 gau§chi
4 Grahmatas
4 Grahmatu
4 Greeķeŗu
4 ilgi
4 isgahjuśchi
4 isglahbti
4 isśuhtija
4 istruhzinajahs
4 J§ra`e`ļa
4 J§taba^
4 Jahni
4 Jehkaba
4 Joppes
4 Juddo=Semmes
4 Juhŗa^
4 kamehr
4 klauśajt
4 klauśiht
4 Kri§tibu
4 Kri§tum
4 kuŗŗeem
4 labbas
4 laid
4 laidam
4 Laiks
4 Laiwa
4 Laiwas
4 leels
4 luhd§u
4 luhgdami
4 luhgt
4 Mahtes
4 Mahzekļu
4 mahziht
4 Mai§i
4 Malla^s
4 mannas
4 mans
4 mekleja
4 Mo§u
4 muhśeem
4 Netaiśnibu
4 No
4 no=eet
4 nodewe
4 nomannija
4 nomirris
4 noteek
4 notikkuśchas
4 notikt
4 nozehluśchees
4 ohtru
4 pa§tahwigi
4 pagaidija
4 Pagaņu
4 paklauśija
4 pamahzija
4 Paśaule
4 paśchas
4 paśluddinajis
4 peegahje
4 peeklahjahs
4 peelikke
4 peeluhd§e
4 Pehteŗa
4 pilni
4 Praweets
4 preekścha
4 prohjam
4 red§at
4 Red§i
4 red§u
4 Rohka
4 runna
4 runnadami
4 Saul
4 śauze
4 śawahm
4 śazzihts
4 Śchee
4 Schehla§tibas
4 śchim
4 Śeewa
4 śezzen
4 Śirdi^
4 Siriju
4 Stunda^
4 tahdu
4 Tautu
4 tee`
4 Tehws
4 Tew
4 Timoteus
4 Tohs
4 Tu
4 turreja
4 Ugguni
4 Uhdeni
4 usmohdenajis
4 Wahrtim
4 Wainu
4 Waļļa
4 warr
4 Warru
4 Weeta
4 Weliks
4 Wezzajus
4 wilke
4 wiņņas
4 zeete
4 zehlees
4 zellees
4 zeltees
4 Zilweki
3 §innaja
3 §kannigu
3 §pehzigs
3 §tahdija
3 §taigaja
3 §taigajam
3 A§ias
3 ahra
3 aisleeguśchi
3 aizinaja
3 Alekśandrias
3 alla§chiņ
3 Antiokia^
3 Antiokias
3 Antioku
3 Apgrai§iśchanas
3 apleezinaht
3 Apśohliśchanu
3 Apu§tuļus
3 Aśśini
3 Aśśins
3 atdarrija
3 atgree§chahs
3 atgree§damees
3 atgree§tees
3 Atgreeśchanas
3 atnahze
3 atraddam
3 Atraitnas
3 atwe§t
3 atwedde
3 atwehrtas
3 aug§teem
3 Ba§nizahm
3 Behrns
3 Behrnu
3 Bernike
3 bijis
3 brehkdami
3 Brihnumi
3 D§ihwiba
3 d§ihwohs
3 d§ihwojam
3 D§ihwokli
3 d§ihwu
3 d§imme
3 d§ird
3 d§irdeju
3 dabbuht
3 Dahwids
3 Damaśkus
3 darrat
3 darri
3 darriti
3 Deewa=Namma
3 deśmits
3 Dianas
3 dohdams
3 dohta
3 Drehbehm
3 Drohśchibas
3 Drohśchibu
3 E§aiju
3 eedams
3 eegahjuśchi
3 eekścha
3 eekścha^
3 Eepreezinaśchanas
3 eezehlis
3 Egipteŗu=Semme^
3 eh§t
3 ehduśchi
3 gahjam
3 gahjis
3 gaidija
3 Gaiśchumu
3 Gallions
3 Garra^
3 Garri
3 gribbu
3 Gultu
3 ikweenu
3 ilgaki
3 isgahjis
3 iskaiśiti
3 ismette
3 isred§ejis
3 iswedde
3 J§ra`e`liteŗu
3 J§ra`eļa
3 Ja§epu
3 jadarra
3 Jaunekli
3 Jaunekļi
3 Jehkabu
3 Jkoniju
3 Joppe
3 Juddus
3 Juhdas
3 Juhŗas
3 kahdi
3 Kahjas
3 kapehz
3 Karneelu
3 Kaŗŗa=Wihrus
3 Ke§arias
3 Ķehniņa
3 Ķehniņu
3 Ķei§eŗa
3 Kihpru
3 Kilikijas
3 Kipru
3 klahjahs
3 kļua
3 kļuht
3 Kohka
3 kri§tijis
3 kuŗŗa
3 labpraht
3 Laikus
3 Ļaunu
3 Leeta
3 Leezineeku
3 Lehģeri^
3 leija
3 Li§tru
3 lizzis
3 Lohdu
3 Lohziki
3 Luhgśchanas
3 luhguśchi
3 ma§u
3 mahjoja
3 mahzidami
3 mahzidams
3 Malla
3 manna^
3 Markus
3 Mauzibas
3 Mehneśim
3 Miŗŗoņu
3 muhśas
3 Nabbagu=Dahwanas
3 nahks
3 Nahwes
3 Nahwi
3 Naudu
3 Neds
3 ņehmuśchi
3 nodewuśchi
3 noh§t
3 nomannidams
3 nomehtaja
3 notikkuśchu
3 nozeltees
3 pa§tahweja
3 pabeiguśchi
3 padarra
3 padarrijuśchi
3 pahr§taigaja
3 pahrrunnaja
3 pahrtruhke
3 pahrzehlahs
3 pakuhdinaja
3 Paligu
3 paścha
3 paśchai
3 paśluddina
3 Pawehleśchanu
3 pazehluśchi
3 Pe§tiśchana
3 Pe§titaju
3 peederr
3 peekehrtees
3 peeluhgt
3 peenahzis
3 peeņehme
3 peeneśśe
3 peepildijis
3 peerunnaja
3 peeśauzis
3 pirma^
3 Prahta^
3 Pree§teŗeem
3 preezigi
3 projam
3 puśśes
3 rahdijahs
3 rahdijees
3 Rak§teem
3 red§ehts
3 red§igs
3 Reemeŗu
3 Rohmu
3 runnajoht
3 śai§titu
3 śakki
3 Śalla^
3 Śallas
3 Samariteŗu
3 śanahkuśchi
3 śargahts
3 śargaja
3 śarunnajahs
3 śaukts
3 Śaule
3 Śazzija
3 śche
3 ścheitan
3 Śchķehdehm
3 śchķitte
3 śchurp
3 Seemu
3 Śeewu
3 śeptiņ
3 śeptiņas
3 Sihlas
3 Śirdes
3 śluddinaja
3 śluddinajis
3 śohdiht
3 Śohģi
3 Śudraba
3 śuhtiti
3 Śwehtam
3 Tadehļ
3 tahļu
3 Taiśnibas
3 taiśnis
3 Taiśnu
3 Tam
3 tappam
3 tappu
3 tappuśi
3 tawahm
3 taweem
3 Teeśa^
3 tikkuśchi
3 tizz
3 tizzu
3 tudaļļ
3 tulkahts
3 turretees
 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015