Vārdformu biežuma vārdnīca (Am)

 

Kopējais vārdformu skaits: 1283
Kopējais vārdlietojumu skaits: 3942

Saraksta limits: 1000
Reģistrjūtība:

226	un
114 tas
104 to
92 kungs
80 no
77 es
66 ne
56 kas
51 irr
48 ka
48 ta
47 śakka
44 tee
43 ar
39 juhs
31 tohs
30 teem
29 eekśch
29 ka`
29 weenu
27 par
26 pee
25 jo
25 uhs
24 i§rae#ļa
24 semmes
23 ta`
22 tad
22 tahs
21 us
21 wiņņa
19 buhs
19 prett
19 taps
18 bet
18 ko
17 wiņ§ch
16 pahr
16 tapehz
16 weens
15 deews
15 jeb
15 śawu
15 wiņņu
15 zaur
14 eśmu
14 jums
13 kad
13 tadehļ
12 man
12 śawas
12 śazzija
11 bija
11 weena
10 dehļ
10 ir
10 kunga
10 namma
10 pahrkahpśchanu
9 1
9 eśśat
9 nammus
9 neds
9 pehz
9 red§i
9 tam
9 tatśchu
9 ugguni
9 zebaot
8 §kai§tus
8 amos
8 darra
8 deena^
8 gribbu
8 juhśu
8 nowehr§iśchu
8 tohp
7 aprihs
7 arrig
7 itt
7 jepśchu
7 juhda
7 nammu
7 semmi
7 śuhtiśchu
7 tśchetro
7 tur
7 wahrdu
6 §tarp
6 ak
6 behrni
6 juhśus
6 ķehniņa
6 leetu
6 lihd§
6 mannim
6 mehs
6 neģģi
6 ścho
6 wairs
6 wiņņas
6 wiśśi
5 atgree§uśchees
5 daud§
5 juhśeem
5 klauśajt
5 kur
5 ļau§chu
5 lauwa
5 pahri
5 preekśch
5 raugi
5 samarijas
5 tu
5 turrenes
5 uppe
5 wahrds
5 wihnu
5 wiņņo
4 6
4 11
4 arrid§an
4 atkaļ
4 beteles
4 d§ihwo
4 deenas
4 diwi
4 ees
4 grehkeem
4 irraid
4 jehkaba
4 juhŗas
4 juhśas
4 krittihs
4 ļaudim
4 ļaudis
4 leelu
4 likke
4 likśchu
4 mehra=aukli
4 meklejeet
4 muhri
4 nahk
4 namma^
4 neweens
4 nomirs
4 notiks
4 pilsśahtu
4 red§eht
4 śazziju
4 śchahdu
4 semme
4 śluddina
4 sohbinu
4 tai^
4 teeścham
4 trejo
4 treju
4 uhdeni
4 waj
4 warrehs
4 weenas
4 widdu^
4 wiśśu
4 wiśśus
3 2
3 4
3 9
3 12
3 §wehrejs
3 augļeem
3 augļus
3 d§irdeht
3 dama§kus
3 deena
3 deena^s
3 deenu
3 eedoma
3 egiptes
3 egiptes=semmes
3 gaddus
3 gals
3 i§rae#lu
3 i§raeļa
3 isbehgs
3 isdeldeśchu
3 isweddis
3 ja
3 jah§epa
3 kahda^
3 kam
3 kļuht
3 labbu
3 ļaunu
3 manneem
3 nahks
3 nammi
3 nammo^s
3 nams
3 naudu
3 neneeka
3 nu
3 pawehleśchu
3 peemekleśchu
3 pilsśahta^
3 praweeścheem
3 praweeta
3 preekścha^
3 red§
3 rohbe§chas
3 runna
3 śakkajt
3 śazzihs
3 śluddinaht
3 sohbiņa
3 starpa^
3 teeśu
3 tew
3 tik
3 turr
3 uppuŗus
3 waijad§igus
3 wairak
3 wal§tibas
3 warr
3 waśśaras
3 ween
3 wehl
3 wiņņeem
3 wiņņus
3 wirśu
3 wiśśa^s
3 wiśśai
3 zeetuma^
2 3
2 8
2 13
2 14
2 §chel
2 ahmatu
2 aiswe§ts
2 aisweśchanu
2 altaŗa
2 amazijus
2 amośa
2 apkahrt
2 apślehptohs
2 atgreeśchanu
2 attals
2 aug§to^s
2 aug§tums
2 baddu
2 balkśni
2 beteli
2 biju
2 bohja^
2 bohja^=eeśchana
2 d§eeśmas
2 d§eeśmu
2 d§eŗŗ
2 d§ihwojeet
2 d§ihwokli
2 darriht
2 debbeśi^s
2 deewa
2 deśmits
2 dewis
2 dohdeet
2 draudeśchana
2 dwehśeli
2 eed§ihwotaji
2 eed§ihwotajus
2 eedomam
2 eenih§tu
2 eet
2 eij
2 eita
2 gabbals
2 gabbalu
2 gaiśma
2 gan
2 gannama
2 gazas
2 gilgalu
2 grehku
2 gribbeja
2 i§rae&l
2 is
2 iseet
2 isglahbśees
2 jauns
2 jehkabs
2 jelle
2 jerobeama
2 jeru§alemes
2 juhśo
2 kahdu
2 kalneem
2 kalni
2 kalnu
2 kaulus
2 kluśśu
2 kungam
2 kungu
2 kurpju
2 kuŗŗeem
2 labbibas
2 labbibu
2 labs
2 lai§chat
2 ļaunums
2 leelaka
2 leelus
2 leetas
2 leetus
2 liht
2 likku
2 ma§
2 ma§aku
2 mai§es
2 manno
2 mannu
2 mannus
2 moaba
2 mums
2 nabbagu
2 nabbagus
2 nahzeet
2 neśśeet
2 newa
2 no§paida
2 nogah§ihs
2 nokauśchu
2 nome§tas
2 nośihk
2 pa
2 pa§tahweht
2 pagaņeem
2 pahrwehr§ch
2 parahdijs
2 parahdiśchanu
2 parahdita
2 paturrehs
2 plaiśumeem
2 prahts
2 praweetam
2 pulka
2 sahli
2 śakkat
2 śauz
2 śawa
2 śawahm
2 śaweem
2 schehlośchana
2 śchurp
2 semme^
2 śewiśchķi
2 śimts
2 śitt
2 stiprumu
2 śwehtkus
2 szepteri
2 tahļu
2 tahm
2 tai
2 tai`
2 tapśeet
2 tawa
2 tawi
2 tawo
2 taws
2 teeśa
2 tekoas
2 tewis
2 tezzehs
2 tirus
2 tomehr
2 trihs
2 tśchetrdeśmits
2 tukśneśi^
2 tumśiba
2 uszelśchu
2 wahrdus
2 wahrtim
2 warram
2 warrenajs
2 weetas
2 wehrmelehm
2 weśchus
2 widdu
2 widdus
2 wihna=dahr§us
2 wili§teŗeem
2 wiśśahm
2 wiśśeem
2 zelśees
2 zianas
2 zittus
1 5
1 7
1 10
1 15
1 16
1 21
1 23
1 §inna
1 §innamu
1 §innu
1 §kai§tas
1 §kai§ti
1 §kai§to^s
1 §kattahs
1 §kattajtees
1 §kraidihs
1 §kreet
1 §tahdijśchi
1 §tahw
1 §tahweja
1 §tahwim
1 §taigaht
1 §tipra
1 §tiprina
1 §tiprs
1 §tipru
1 §tumj
1 §wehre
1 10{1}
1 a§ae#ļa
1 a§doda
1 a§kalonu
1 abbejahm
1 ais§kreen
1 aisbehgs
1 aiskaŗŗ
1 aismir§t
1 aisśchaujamo
1 aisturrejs
1 aiswe§t
1 aiswe§ta
1 aiswe§teem
1 aiswe§ti
1 aisweddiśchu
1 aiswedduśchi
1 akmiņeem
1 akmiņu
1 allas
1 altari
1 altaŗus
1 amaziju
1 amazijum
1 ammoņa
1 ammonu
1 amoriteri
1 amoriteŗu
1 amośu
1 ap§chehlośees
1 ap§kaiśchanu
1 apbehdinajat
1 apehd
1 apgah§e
1 apgah§is
1 apģeibs
1 apgulśees
1 apķihletahm
1 aplihts
1 apmettahs
1 appakścha^
1 appakśchas
1 apraktohs
1 aprihje
1 apriht
1 aptaiśiśchu
1 aptumścho
1 aptumśośchu
1 armonu
1 arrajs
1 arraju
1 arrt
1 asdoda
1 aśśeem
1 at§innis
1 at§tahta
1 atbildeja
1 atdarriht
1 atgree§iśchu
1 atjemm
1 atleek
1 atlikkuśchee
1 atlikkuścheem
1 atlizzinati
1 atmett
1 atmettu
1 atmettuśchi
1 atraśs
1 atśleetohs
1 atweddihs
1 atweddiśchu
1 aug
1 aug§tumeem
1 augh§tumi
1 augścham
1 augśchenes
1 aukeem
1 aukli
1 auśchu
1 auśekli
1 awen
1 azzi
1 azzim
1 azzis
1 ba§unehts
1 ba§unes
1 ba§unu
1 badda
1 bahr§iba^
1 bauślibu
1 behda
1 behdajahs
1 behdaśchanas
1 behdaśchanu
1 behdaśees
1 behdatees
1 behdatohs
1 behdigo
1 behdigus
1 behg
1 behgtu
1 behrneem
1 behrnu
1 benadada
1 ber§ebas
1 ber§ebu
1 betele
1 bihtees
1 bij
1 bijaht
1 bijat
1 bildes
1 bļauśchanu
1 bohja
1 bozras
1 brahļeem
1 brahli
1 breeśmigi
1 brehkśchanas
1 buhdu
1 bullu
1 d§eed
1 d§el§es
1 d§eŗŗam
1 d§ers
1 d§erśeet
1 d§ert
1 d§ertu
1 d§ihśchohs
1 d§ihta
1 d§ihwohs
1 d§ihwoht
1 d§ihwojat
1 d§ihwośeet
1 d§iļļumu
1 d§iśśinaht
1 dabbuja
1 dabbujśchi
1 dahr§o^s
1 dahr§us
1 dahwida
1 dahwids
1 dama§ku
1 danna
1 darbus
1 darram
1 darridamees
1 darrihs
1 darrihts
1 darrijśchi
1 darriśchu
1 ded§amo=uppuŗus
1 ded§inajs
1 deenahm
1 deewam
1 deewu
1 deh§tihs
1 deh§tiśchu
1 dehla
1 dehleem
1 dehli
1 dehls
1 dehlu
1 derribu
1 deśmitus
1 di§chanus
1 dibbina^
1 dohd
1 dohma^s
1 drebbetu
1 drehbehm
1 drohśchi
1 dumpi
1 dumpju=darritajs
1 dwehśeles
1 ee§pehj
1 eed§elt
1 eed§eltu
1 eed§imtu
1 eeded§inaśchu
1 eedomu
1 eekriht
1 eela^s
1 eeleijas
1 eemanto
1 eemantoht
1 eenahkuścheem
1 eenaidneeks
1 eenaidneeku
1 eenih§t
1 eenih§teet
1 eepu
1 eeraddums
1 eerihjat
1 eeśahkuma
1 eeśchanu
1 eeśchu
1 eetu
1 eezehlis
1 eezelleet
1 egiptes=semme^
1 ehd
1 ehdamo=uppuŗeem
1 ehdamo=uppuŗus
1 ehdat
1 ehde
1 ehdihs
1 ehnu
1 ekronu
1 elewantu
1 elewantu=kauleem
1 eļjes
1 eļjes=kohkeem
1 elle^
1 eśśam
1 eśśeet
1 eśśim
1 eśśus
1 ga§u
1 gadu
1 gaiśma^
1 gaiśmu
1 galwahm
1 galwas
1 galwu
1 ganneem
1 gannu
1 gans
1 garriga
1 gatwe^s
1 gileadas
1 gileadu
1 gilgale
1 gohwis
1 gomorru
1 graudiņ§ch
1 gree§iśchu
1 grehzigu
1 grehzineeki
1 grib
1 gribb
1 gribbam
1 gribbehtu
1 gribbejahs
1 gribbetu
1 gŗuhtas
1 guh§tihts
1 guh§tijs
1 gull
1 guļļahm
1 guļļu
1 gultahm
1 gultas
1 gurneem
1 i§ra&e&ls
1 i§rae&ļa
1 i§rae&lu
1 i§rae#ls
1 ih§a&a&ka
1 ih§aa#ka
1 ikkatra
1 ikkatra^
1 ikweena
1 ilgojahs
1 isdallita
1 isdeldeht
1 isdeldejs
1 isdeldetahm
1 isdeldu
1 isdohmajahs
1 iseeśeet
1 isgah§ch
1 isglahbj
1 isglahbt
1 isglahbta
1 isglahbti
1 iskuh§t
1 isleij
1 ismehŗota
1 isneśśihs
1 isnihzinajat
1 ispe§tihs
1 isplattitu
1 ispoh§tiśchana
1 ispoh§titi
1 israuti
1 isred§ejs
1 isśauze
1 isśauzeet
1 jahj
1 jaśchu
1 jaunekļeem
1 jaunekļi
1 jaunekļus
1 jaw
1 jehrus
1 jem~
1 jemmat
1 jems
1 jerobeams
1 jerobeamu
1 joaśa
1 joprohjam
1 judeem
1 judu
1 juhśa
1 juhśa^s
1 juhśo^s
1 jumprawa
1 jumprawas
1 kahds
1 kahjahm
1 kahpes
1 kahrigi
1 kahrigu
1 kahrtan
1 kahśiścheem
1 kails
1 kakta
1 kalnus
1 kalpeem
1 kambaŗo^s
1 karmela
1 karmeļa
1 kaŗŗa=spehku
1 kaŗŗu
1 kaukśchanu
1 kauleem
1 kauśeem
1 kawtoŗa
1 ķehniņ§ch
1 ķehniņu
1 ķekkaru
1 kires
1 kiriota
1 kiru
1 ķiunu
1 klaht
1 klauśi
1 klauśiht
1 klehtis
1 kļuh§t
1 kļuhs
1 kohklu
1 kohpa^
1 krehśliba
1 krehślu
1 kri§tus
1 krittuśi
1 ku§tahs
1 ku§tinahtohs
1 kuhliścheem
1 kuhluśchi
1 kungeem
1 kuŗŗu
1 kurwi
1 kurwis
1 kurwja
1 kwehpinajt
1 labba
1 labbakas
1 labbi
1 labdarriśchanas
1 lahzis
1 laidaru
1 laika^
1 laikam
1 laiko^s
1 laiks
1 lau§chahs
1 laupiśchanas
1 leel=kungeem
1 leel=kungus
1 leela
1 leelakas
1 leelaku
1 leezibu
1 lepneem
1 lepniba
1 lepnibu
1 lihje
1 lik§chu
1 likkumus
1 lizzis
1 lohpu=ganneem
1 lohpu=gans
1 mahk
1 mai§i
1 maiśu
1 maitaśchanu
1 maitati
1 makśchķeŗeem
1 mallas
1 manna
1 mannahm
1 manni
1 mannis
1 mantas
1 mauku
1 me§cha^
1 me§cha=wihges
1 meeśas
1 mehnes
1 mehneśchi
1 mehra=auklis
1 mehri
1 meitas
1 meitiņas
1 mekleht
1 melli
1 mihk§ti
1 mihle§tibu
1 mihļojeet
1 minnejs
1 mittejees
1 mitteśees
1 moabs
1 moabu
1 mohŗu
1 muh§cham
1 muh§chigi
1 muhśu
1 na§aree#ŗeem
1 na§areeŗeem
1 na§tu
1 nabbageem
1 nahktu
1 nahśi^s
1 nahwes
1 nahzis
1 nakti
1 ne=atgreeśchanas
1 neezigu
1 negantibu
1 ņehme
1 neka`
1 neka^
1 nekahds
1 nekahdu
1 nelaimibas
1 nepateiziba
1 neśchķih§ta^
1 neśśat
1 netaiśnibas
1 nikns
1 no§eeguma
1 no§eegumus
1 no§ihmeta
1 no§paidihs
1 no§paiditus
1 no=eet
1 nobehd§
1 nodewuśchi
1 nodohdami
1 nodohśchu
1 noh§t
1 nokahpeet
1 nokaltihs
1 nokaut
1 nokawu
1 nolaśśiju
1 nomaitajs
1 nomettiśchu
1 nomirruśchas
1 nomirśi
1 nopoh§titas
1 norihj
1 norihje
1 nośaukti
1 noślehpumu
1 nowehr§ch
1 nozir§ti
1 oh§oli
1 ohśchnaht
1 ohtrai
1 ohtru
1 orijonu
1 pa§kubbinaśchanu
1 pa§tahwehs
1 pa§tahwigi
1 pagale
1 pagaņi
1 pagaņu
1 pahrdohd
1 pahrdohdam
1 pahrdoht
1 pahrees
1 pahreita
1 pahrgalwigi
1 pahrkahpeet
1 pahrkahpśchanas
1 pahrmahza
1 pahrmahziśchana
1 pahrwehrtijśchi
1 pahrwehrtin
1 pahrwehrtiśchu
1 pakahpes
1 pakalni
1 pakkaļ
1 pakkaļd§innuśchees
1 pakkalejus
1 paļaujahs
1 paleek
1 palihd§ehs
1 palihd§ejśi
1 paliks
1 panahks
1 pane§t
1 papreekśch
1 papreekśchśluddinaśchana
1 papreekśchśluddinaśchanu
1 papreekśchu
1 parahda
1 parahdiśchana
1 parei§as
1 paścha^
1 paścheem
1 paśluddina
1 pateikśchanas=uppuŗeem
1 pateikśchanas=uppuri
1 patihk
1 paturr
1 pawehleet
1 pawehleśchanu
1 pazeļļ
1 pazeļļu
1 pazels
1 peedohd
1 peemeklehs
1 peemekleteem
1 peeminnehts
1 peeminnejśchi
1 peeneśśuśchi
1 peetiktu
1 peewihluśchi
1 pehdigi
1 pehznahkamee
1 pellus
1 pelneem
1 pihśchli
1 pillehs
1 pillina
1 pilna
1 pilni
1 pilsśahti
1 pilsśahto^s
1 pilsśahts
1 pilsśahtus
1 pirkt
1 pirmajeem
1 pirman
1 pļahweju
1 pļaujamam
1 pļauśchanas
1 pļawas
1 pleiķi
1 plihteśchana
1 poh§tiśchana
1 poh§tiśchanas
1 poh§tiśchanu
1 poh§titi
1 poh§titus
1 pohgu
1 prahta
1 praweets
1 pree§teŗam
1 pree§teris
1 preeka
1 preezatees
1 prohti
1 puścham
1 putnis
1 rabbas
1 rabbatas
 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015