Vārdformu biežuma vārdnīca (Am)

 

Kopējais vārdformu skaits: 1363
Kopējais vārdlietojumu skaits: 3942

Saraksta limits: 1000
Reģistrjūtība:

192	un
104 to
102 tas
79 no
67 es
65 KUNGS
65 ne
50 irr
47 kas
47 śakka
45 ta
42 ka
40 tee
39 ar
36 juhs
34 Un
31 tohs
30 teem
29 eekśch
28 ka`
27 weenu
26 par
26 pee
25 uhs
24 J§rae#ļa
24 KUngs
24 Semmes
22 tahs
21 us
21 wiņņa
19 buhs
19 taps
16 ko
16 wiņ§ch
15 Deews
15 Jo
15 pahr
15 prett
15 śawu
15 weens
15 wiņņu
15 zaur
14 eśmu
13 jeb
13 jums
13 ta`
12 kad
12 śawas
12 śazzija
11 bet
11 bija
11 man
11 Tad
11 tad
10 dehļ
10 jo
10 Namma
10 Pahrkahpśchanu
10 Ta`
10 Tas
9 1
9 Es
9 Kas
9 KUNGA
9 Nammus
9 Tadehļ
9 Tapehz
9 Ugguni
9 Zebaot
8 §kai§tus
8 Amos
8 darra
8 Deena^
8 eśśat
8 gribbu
8 ir
8 juhśu
8 neds
8 nowehr§iśchu
8 tatśchu
8 tohp
8 weena
7 aprihs
7 Bet
7 Juhda
7 Nammu
7 pehz
7 red§i
7 Semmi
7 śuhtiśchu
7 tam
7 tapehz
7 tśchetro
7 Wahrdu
6 §tarp
6 Behrni
6 itt
6 jepśchu
6 juhśus
6 Ka
6 Ķehniņa
6 Leetu
6 lihd§
6 mannim
6 mehs
6 ścho
6 tur
6 wairs
6 wiņņas
5 Arrig
5 atgree§uśchees
5 daud§
5 juhśeem
5 kur
5 Ļau§chu
5 Lauwa
5 Neģģi
5 pahri
5 preekśch
5 Samarijas
5 turrenes
5 Uppe
5 Wahrds
5 Wihnu
5 wiņņo
5 wiśśi
4 6
4 11
4 ak
4 Ar
4 arrid§an
4 Beteles
4 d§ihwo
4 Deenas
4 diwi
4 ees
4 Grehkeem
4 irraid
4 Jehkaba
4 Juhŗas
4 juhśas
4 krittihs
4 Ļaudim
4 Ļaudis
4 leelu
4 likke
4 likśchu
4 Mehra=Aukli
4 Muhri
4 nahk
4 Namma^
4 nomirs
4 notiks
4 Pilsśahtu
4 Prett
4 red§eht
4 śazziju
4 śchahdu
4 Semme
4 Sohbinu
4 tadehļ
4 Tee
4 Trejo
4 Treju
4 tu
4 Uhdeni
4 warrehs
4 weenas
4 Widdu^
4 wiśśu
4 wiśśus
3 2
3 4
3 9
3 12
3 §wehrejs
3 Augļeem
3 Augļus
3 d§irdeht
3 Dama§kus
3 Deena
3 Deena^s
3 Deenu
3 Eedoma
3 Egiptes
3 Egiptes=Semmes
3 Gaddus
3 Gals
3 isbehgs
3 isdeldeśchu
3 isweddis
3 J§rae#lu
3 J§raeļa
3 Jah§epa
3 Juhs
3 kahda^
3 KLauśajt
3 kļuht
3 KUNgs
3 Labbu
3 Ļaunu
3 manneem
3 Meklejeet
3 nahks
3 Nammi
3 Nammo^s
3 Nams
3 Naudu
3 neneeka
3 neweens
3 pawehleśchu
3 peemekleśchu
3 Pilsśahta^
3 Praweeścheem
3 Praweeta
3 Preekścha^
3 raugi
3 Rohbe§chas
3 runna
3 śakkajt
3 śazzihs
3 śluddina
3 śluddinaht
3 Sohbiņa
3 Starpa^
3 Ta
3 teeścham
3 Teeśu
3 tew
3 turr
3 Uppuŗus
3 Waijad§igus
3 wairak
3 Wal§tibas
3 Warr
3 Waśśaras
3 ween
3 Weena
3 wiņņeem
3 wiņņus
3 wiśśai
3 Zeetuma^
2 3
2 8
2 13
2 14
2 §chel
2 Ahmatu
2 aiswe§ts
2 Aisweśchanu
2 Ak
2 Altaŗa
2 Amazijus
2 Amośa
2 apkahrt
2 apślehptohs
2 arrig
2 Atgreeśchanu
2 Atkaļ
2 atkaļ
2 Attals
2 aug§to^s
2 Aug§tums
2 Baddu
2 Balkśni
2 Beteli
2 biju
2 Bohja^=Eeśchana
2 D§eeśmas
2 D§eeśmu
2 d§eŗŗ
2 d§ihwojeet
2 D§ihwokli
2 darriht
2 Debbeśi^s
2 Deewa
2 deśmits
2 dewis
2 dohdeet
2 Draudeśchana
2 Dwehśeli
2 Eed§ihwotaji
2 Eed§ihwotajus
2 Eedomam
2 eenih§tu
2 eet
2 Gabbals
2 Gabbalu
2 Gaiśma
2 gan
2 gannama
2 Gazas
2 Gilgalu
2 Grehku
2 gribbeja
2 is
2 iseet
2 isglahbśees
2 J§rae&l
2 ja
2 jauns
2 Jeb
2 Jehkabs
2 jelle
2 Jerobeama
2 Jeru§alemes
2 Jr
2 juhśo
2 kahdu
2 Kalneem
2 Kalni
2 Kalnu
2 Kam
2 Kaulus
2 Klauśajt
2 kluśśu
2 Ko
2 KUNGAM
2 Kurpju
2 kuŗŗeem
2 Labbibas
2 Labbibu
2 labs
2 Ļaunums
2 leelaka
2 Leetas
2 Leetus
2 liht
2 likku
2 ma§
2 ma§aku
2 Mai§es
2 manno
2 mannu
2 mannus
2 Moaba
2 mums
2 Nabbagu
2 Nabbagus
2 newa
2 no§paida
2 nogah§ihs
2 nokauśchu
2 nome§tas
2 nośihk
2 nu
2 pa
2 pa§tahweht
2 Pagaņeem
2 pahrwehr§ch
2 parahdijs
2 Parahdiśchanu
2 parahdita
2 paturrehs
2 Pehz
2 Plaiśumeem
2 Prahts
2 Praweetam
2 Pulka
2 Raugi
2 red§
2 Red§i
2 Sahli
2 śakkat
2 śauz
2 śawa
2 śawahm
2 śaweem
2 Schehlośchana
2 śchurp
2 Semme^
2 śimts
2 Stiprumu
2 Śwehtkus
2 Szepteri
2 tahļu
2 tahm
2 tai
2 tai`
2 Tai^
2 tai^
2 Tam
2 tapśeet
2 TAs
2 tawi
2 tawo
2 taws
2 Teeśa
2 Tekoas
2 tewis
2 tezzehs
2 tik
2 Tirus
2 tomehr
2 trihs
2 tśchetrdeśmits
2 Tukśneśi^
2 Tumśiba
2 uszelśchu
2 Wahrdus
2 Wahrtim
2 waj
2 warram
2 Warrenajs
2 Weenu
2 Weetas
2 wehl
2 Wehrmelehm
2 weśchus
2 Widdu
2 Widdus
2 Wihna=Dahr§us
2 Wili§teŗeem
2 Wirśu
2 wiśśa^s
2 wiśśahm
2 wiśśeem
2 zelśees
2 Zianas
2 zittus
1 5
1 7
1 10
1 15
1 16
1 21
1 23
1 §inna
1 §innamu
1 §innu
1 §kai§tas
1 §kai§ti
1 §kai§to^s
1 §kattahs
1 §kattajtees
1 §kraidihs
1 §kreet
1 §tahdijśchi
1 §tahw
1 §tahweja
1 §tahwim
1 §taigaht
1 §tipra
1 §tiprina
1 §tiprs
1 §tipru
1 §tumj
1 §wehre
1 10{1}
1 A§ae#ļa
1 A§doda
1 A§kalonu
1 abbejahm
1 ais§kreen
1 aisbehgs
1 aiskaŗŗ
1 aismir§t
1 Aisśchaujamo
1 aisturrejs
1 aiswe§t
1 aiswe§ta
1 aiswe§teem
1 aiswe§ti
1 aisweddiśchu
1 aiswedduśchi
1 Akmiņeem
1 Akmiņu
1 Allas
1 Altari
1 Altaŗus
1 Amaziju
1 Amazijum
1 Ammoņa
1 Ammonu
1 Amoriteri
1 Amoriteŗu
1 Amośu
1 ap§chehlośees
1 Ap§kaiśchanu
1 apbehdinajat
1 apehd
1 apgah§e
1 apgah§is
1 apģeibs
1 apgulśees
1 apķihletahm
1 aplihts
1 apmettahs
1 Appakścha^
1 appakśchas
1 apraktohs
1 aprihje
1 apriht
1 aptaiśiśchu
1 aptumścho
1 aptumśośchu
1 Armonu
1 Arrajs
1 Arraju
1 arrt
1 Asdoda
1 aśśeem
1 at§innis
1 at§tahta
1 atbildeja
1 atdarriht
1 atgree§iśchu
1 Atjemm
1 atleek
1 Atlikkuśchee
1 Atlikkuścheem
1 atlizzinati
1 atmett
1 atmettu
1 atmettuśchi
1 atraśs
1 atśleetohs
1 atweddihs
1 atweddiśchu
1 aug
1 Aug§tumeem
1 Augh§tumi
1 augścham
1 augśchenes
1 Aukeem
1 Aukli
1 Auśchu
1 Auśekli
1 Awen
1 Azzi
1 Azzim
1 Azzis
1 ba§unehts
1 Ba§unes
1 Ba§unu
1 Badda
1 Bahr§iba^
1 Bauślibu
1 behda
1 behdajahs
1 Behdaśchanas
1 Behdaśchanu
1 behdaśees
1 behdatees
1 behdatohs
1 Behdigo
1 Behdigus
1 behg
1 behgtu
1 Behrneem
1 Behrnu
1 BenAdada
1 Ber§ebas
1 Ber§ebu
1 Betele
1 bihtees
1 bij
1 bijaht
1 bijat
1 Bildes
1 Bļauśchanu
1 bohja
1 Bohja^
1 bohja^
1 Bozras
1 Brahļeem
1 Brahli
1 breeśmigi
1 Brehkśchanas
1 Buhdu
1 Bullu
1 d§eed
1 D§el§es
1 d§eŗŗam
1 d§ers
1 d§erśeet
1 d§ert
1 d§ertu
1 d§ihśchohs
1 d§ihta
1 d§ihwohs
1 d§ihwoht
1 d§ihwojat
1 d§ihwośeet
1 D§iļļumu
1 d§iśśinaht
1 dabbuja
1 dabbujśchi
1 Dahr§o^s
1 Dahr§us
1 Dahwida
1 Dahwids
1 Dama§ku
1 Danna
1 Darbus
1 darram
1 darridamees
1 darrihs
1 darrihts
1 darrijśchi
1 darriśchu
1 Ded§amo=Uppuŗus
1 ded§inajs
1 Deenahm
1 Deewam
1 Deewu
1 deh§tihs
1 deh§tiśchu
1 Dehla
1 Dehleem
1 Dehli
1 Dehls
1 Dehlu
1 Derribu
1 Deśmitus
1 di§chanus
1 Dibbina^
1 dohd
1 Dohma^s
1 drebbetu
1 Drehbehm
1 drohśchi
1 Dumpi
1 Dumpju=Darritajs
1 Dwehśeles
1 ee§pehj
1 eed§elt
1 eed§eltu
1 eed§imtu
1 eeded§inaśchu
1 Eedomu
1 eekriht
1 Eela^s
1 Eeleijas
1 eemanto
1 eemantoht
1 eenahkuścheem
1 Eenaidneeks
1 Eenaidneeku
1 eenih§t
1 Eenih§teet
1 Eepu
1 Eeraddums
1 eerihjat
1 Eeśahkuma
1 Eeśchanu
1 eeśchu
1 eetu
1 eezehlis
1 eezelleet
1 Egiptes=Semme^
1 ehd
1 Ehdamo=Uppuŗeem
1 Ehdamo=Uppuŗus
1 ehdat
1 ehde
1 ehdihs
1 Ehnu
1 Eij
1 eij
1 Eita
1 eita
1 Ekronu
1 Elewantu
1 Elewantu=Kauleem
1 Eļjes
1 Eļjes=Kohkeem
1 Elle^
1 ES
1 eśśam
1 Eśśat
1 eśśeet
1 eśśim
1 eśśus
1 Ga§u
1 Gadu
1 Gaiśma^
1 Gaiśmu
1 Galwahm
1 Galwas
1 Galwu
1 Ganneem
1 Gannu
1 Gans
1 garriga
1 Gatwe^s
1 Gileadas
1 Gileadu
1 Gilgale
1 Gohwis
1 Gomorru
1 Graudiņ§ch
1 gree§iśchu
1 grehzigu
1 Grehzineeki
1 grib
1 gribb
1 gribbam
1 gribbehtu
1 gribbejahs
1 gribbetu
1 gŗuhtas
1 guh§tihts
1 guh§tijs
1 gull
1 Guļļahm
1 Guļļu
1 Gultahm
1 Gultas
1 Gurneem
1 ikkatra
1 ikkatra^
1 ikweena
1 ilgojahs
1 isdallita
1 isdeldeht
1 isdeldejs
1 isdeldetahm
1 isdeldu
1 isdohmajahs
1 iseeśeet
1 isgah§ch
1 isglahbj
1 isglahbt
1 isglahbta
1 isglahbti
1 iskuh§t
1 isleij
1 ismehŗota
1 isneśśihs
1 isnihzinajat
1 ispe§tihs
1 isplattitu
1 ispoh§titi
1 israuti
1 isred§ejs
1 isśauze
1 isśauzeet
1 J§ra&e&ls
1 J§rae&ļa
1 J§rae&lu
1 J§rae#ls
1 Ja
1 jahj
1 jaśchu
1 Jaunekļeem
1 Jaunekļi
1 Jaunekļus
1 jaw
1 Jehrus
1 jem~
1 jemmat
1 jems
1 Jepśchu
1 Jerobeams
1 Jerobeamu
1 Jh§a&a&ka
1 Jh§aa#ka
1 Joaśa
1 joprohjam
1 Jrr
1 Jspoh§tiśchana
1 Jtt
1 Judeem
1 Judu
1 juhśa
1 juhśa^s
1 juhśo^s
1 Jumprawa
1 Jumprawas
1 Jums
1 Ka`
1 Kad
1 kahds
1 Kahjahm
1 Kahpes
1 kahrigi
1 Kahrigu
1 Kahrtan
1 Kahśiścheem
1 kails
1 Kakta
1 Kalnus
1 Kalpeem
1 kam
1 Kambaŗo^s
1 Karmela
1 Karmeļa
1 Kaŗŗa=Spehku
1 Kaŗŗu
1 Kaukśchanu
1 Kauleem
1 Kauśeem
1 Kawtoŗa
1 Ķehniņ§ch
1 Ķehniņu
1 Ķekkaru
1 Kires
1 Kiriota
1 Kiru
1 Ķiunu
1 klaht
1 klauśi
1 klauśiht
1 Klehtis
1 kļuh§t
1 kļuhs
1 Kohklu
1 kohpa^
1 Krehśliba
1 Krehślu
1 Kri§tus
1 krittuśi
1 ku§tahs
1 ku§tinahtohs
1 Kuhliścheem
1 kuhluśchi
1 KUnga
1 Kungeem
1 KUNGU
1 KUngu
1 Kuŗŗu
1 Kurwi
1 Kurwis
1 Kurwja
1 kwehpinajt
1 labba
1 labbakas
1 labbi
1 Labdarriśchanas
1 Lahzis
1 Lai§chat
1 lai§chat
1 Laidaru
1 Laika^
1 Laikam
1 Laiko^s
1 Laiks
1 lau§chahs
1 Laupiśchanas
1 Leel=Kungeem
1 Leel=Kungus
1 leela
1 leelakas
1 leelaku
1 Leelus
1 leelus
1 Leezibu
1 Lepneem
1 Lepniba
1 Lepnibu
1 lihje
1 lik§chu
1 Likkumus
1 lizzis
1 Lohpu=Ganneem
1 Lohpu=Gans
1 mahk
1 Mai§i
1 Maiśu
1 Maitaśchanu
1 maitati
1 Makśchķeŗeem
1 Mallas
1 Man
1 manna
1 mannahm
1 manni
1 mannis
1 Mantas
1 Mauku
1 Me§cha^
1 Me§cha=Wihges
1 Meeśas
1 Mehnes
1 Mehneśchi
1 Mehra=Auklis
1 Mehri
1 Meitas
1 Meitiņas
1 mekleht
1 meklejeet
1 Melli
1 mihk§ti
1 Mihle§tibu
1 mihļojeet
1 Minnejs
1 mittejees
1 mitteśees
1 Moabs
1 Moabu
1 Mohŗu
1 muh§cham
1 muh§chigi
1 muhśu
1 Na§aree#ŗeem
1 Na§areeŗeem
1 Na§tu
1 Nabbageem
1 nahktu
1 Nahśi^s
1 Nahwes
1 Nahzeet
1 nahzeet
1 nahzis
1 Nakti
1 Ne
1 Ne=atgreeśchanas
1 Neds
1 neezigu
1 Negantibu
1 neģģi
1 ņehme
1 neka`
1 neka^
1 nekahds
1 nekahdu
1 Nelaimibas
1 Nepateiziba
1 neśchķih§ta^
1 neśśat
1 Neśśeet
1 neśśeet
1 Netaiśnibas
1 Neweens
1 nikns
1 No
1 No§eeguma
1 No§eegumus
1 no§ihmeta
1 no§paidihs
1 No§paiditus
1 no=eet
1 nobehd§
1 nodewuśchi
1 nodohdami
1 nodohśchu
1 noh§t
1 nokahpeet
1 nokaltihs
1 nokaut
1 nokawu
1 nolaśśiju
1 nomaitajs
1 nomettiśchu
1 nomirruśchas
1 nomirśi
1 nopoh§titas
1 norihj
1 norihje
1 nośaukti
1 Noślehpumu
1 nowehr§ch
1 nozir§ti
1 Nu
1 Oh§oli
1 ohśchnaht
1 ohtrai
1 ohtru
1 Orijonu
1 Pa§kubbinaśchanu
1 pa§tahwehs
1 pa§tahwigi
1 Pagale
1 Pagaņi
1 Pagaņu
1 Pahr
1 pahrdohd
1 pahrdohdam
1 pahrdoht
1 pahrees
1 pahreita
1 pahrgalwigi
1 pahrkahpeet
1 Pahrkahpśchanas
1 pahrmahza
1 Pahrmahziśchana
1 pahrwehrtijśchi
1 pahrwehrtin
1 pahrwehrtiśchu
1 Pakahpes
1 Pakalni
1 pakkaļ
1 pakkaļd§innuśchees
1 Pakkalejus
1 paļaujahs
1 paleek
1 palihd§ehs
1 palihd§ejśi
1 paliks
1 panahks
1 pane§t
1 papreekśch
1 Papreekśchśluddinaśchana
1 Papreekśchśluddinaśchanu
1 papreekśchu
1 Par
1 parahda
1 Parahdiśchana
1 parei§as
 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015