Vārdformu biežuma vārdnīca (5Moz)

 

Kopējais vārdformu skaits: 3911
Kopējais vārdlietojumu skaits: 25902

Saraksta limits: 1000
Reģistrjūtība:

1625	un
589 tew
567 to
566 irr
534 tas
527 ne
490 buhs
399 no
362 ka
344 kungs
335 ko
321 tu
312 kas
299 ta
265 us
220 wiņ§ch
217 es
217 tad
209 deews
204 teem
198 tohs
196 ar
193 wiņņa
193 wiņņu
180 jums
166 juhs
164 taws
160 ka`
155 tee
145 pee
144 jo
136 kad
128 bet
128 tawu
125 par
123 tahs
121 tam
116 kunga
115 preekśch
103 juhśu
100 pahr
98 tawa
94 deewa
92 weenu
87 neds
86 tawas
84 wiśśu
83 pehz
80 eekśch
80 semmes
79 prett
78 semmi
78 tawa^
75 śawu
71 laid
70 jeb
69 śchodeen
65 eśśi
63 ļaudim
63 lihd§
63 wiņņam
58 darriht
57 man
57 weens
57 wiņņeem
56 eśmu
55 ittin
53 tawam
52 mehs
50 kungu
50 nu
50 taweem
50 wiśśeem
49 deewu
49 preekścha^
48 ścho
48 tai^
48 tapehz
48 zaur
46 ja
45 kungam
45 moh§us
45 mums
45 śazzija
45 wiśśus
44 eh§t
44 ta`
44 tur
42 §tarp
42 behrneem
41 muhśu
41 tohp
40 semme^
39 itt
39 turreht
39 weena
39 wiśśas
38 kahdu
38 ļaudis
38 pawehļu
37 dohs
37 wahrdu
36 bij
36 deewam
36 i§rae#ļa
34 dewis
34 eemantoht
33 eet
33 eśśat
31 1
30 bauślus
30 rohku
30 tehweem
29 kahda
29 pa
29 zeļļu
28 §wehrejs
28 deeweem
28 doht
27 bija
27 labbi
27 pawehlejs
27 tawa^s
27 wiśśa
26 darrijs
26 ihpaśchumu
26 śawas
26 śaweem
26 śeewu
26 śirds
26 teeśas
26 wahrdus
25 runnajs
25 śazziht
24 arri
24 debbes
24 dohd
24 rohkas
24 śawa
24 warr
24 wiņņas
24 wirs
23 isred§ehs
23 kurren
22 likkumus
22 śchihs
22 wahrti^s
22 weeta^
21 arrid§an
21 egiptes=semmes
21 kalnu
21 lai
21 laika^
21 śchohs
21 tadehļ
21 widdu^
20 ļau§chu
20 ņemt
20 tai
20 tawahm
20 widdus
20 wiśśi
19 augļus
19 balkśni
19 buhtu
19 d§ihwo
19 daud§
19 deena^
19 deenas
19 dehļ
19 isweddis
19 nolahdehts
19 tawi
18 balkśnei
18 darra
18 derribu
18 ir
18 juhśeem
18 kur
18 pilsśahta
18 rohka^
18 śchi
18 śew
18 tewim
18 ween
18 wihrs
17 azzim
17 jardanu
17 ļaunu
17 leelu
17 taps
16 aśśini
16 azzis
16 d§ihwoja
16 juhśas
16 kam
16 leetas
16 nahkt
16 tanni^
16 tautas
16 teekams
16 teeśu
16 tehwu
16 ugguns
16 zitteem
15 buhśi
15 eenaidneekeem
15 i§rae&ļa
15 ķehniņu
15 likt
15 mir§t
15 runnaja
15 semme
15 tawai
15 tawus
15 tśchetrdeśmits
14 diwi
14 eśśam
14 kalpoht
14 kamehr
14 labbu
14 śazzihs
14 śchee
14 śeewas
14 śwehti
14 wiņņus
13 6
13 bauślibas
13 behrni
13 behrnu
13 dwehśeles
13 egiptes=semme^
13 eij
13 leetu
13 pretti
13 starpa^
13 tapt
13 tauta
13 wahrds
13 weenam
13 wezzajeem
13 wiśśa^s
12 amen
12 appakśch
12 augļeem
12 bes
12 bijis
12 brahļa
12 buht
12 dehlu
12 derribas
12 eenih§t
12 ilgi
12 juhśahm
12 kahds
12 kaŗŗa^
12 lohpu
12 muhs
12 red§
12 śchis
12 śirdi^
12 tautu
12 tik
12 turren
12 ugguni
12 uhdeni
12 wairs
12 weetu
11 2
11 5
11 bihtees
11 brahļeem
11 dehleem
11 dehls
11 drehbes
11 i§rae#ls
11 jardaņas
11 ļohti
11 mann
11 meitu
11 muh§chu
11 nammu
11 naudu
11 paśchu
11 pilsśahtus
11 śawa^
11 śirdi
11 tappe
11 teeśa
11 tuwaka
11 wahrtim
11 wehl
11 wiśśahm
10 9
10 §tipru
10 ahra
10 amoriteŗu
10 bah§ana
10 brahlis
10 darbu
10 darri
10 darrijśchi
10 dohśchu
10 gaddus
10 ģihmi
10 gull
10 isdeldeht
10 juhśus
10 kalna
10 kalneem
10 meitas
10 nahk
10 namma^
10 negantiba
10 nokaut
10 patt
10 rohka
10 ścheem
10 śeewa
10 stiprais
10 śwehtihts
10 tohpi
10 tukśneśi^
10 turri
10 wahrda
10 wehra^
10 wihra
10 wihram
10 wiņņo
10 wiņņpuśs
10 wiśs
10 ziltim
9 7
9 8
9 10
9 16
9 azz
9 bih§tees
9 bijat
9 boja^
9 debbeśi
9 eezelt
9 klauśiht
9 klauśiśi
9 likkumi
9 liks
9 manna
9 muh§cham
9 nahks
9 namma
9 ņem
9 pahri
9 pakkaļ
9 paleek
9 pats
9 pilsśahteem
9 preezatees
9 śazziju
9 tehwi
9 turrenes
9 tuwu
9 wairak
9 warri
9 wihru
9 wiņņai
8 12
8 14
8 15
8 19
8 akmiņeem
8 apkahrt
8 atlai§t
8 behrnus
8 brahļam
8 d§ird
8 darrihs
8 deena^s
8 draud§es
8 eita
8 elkonu
8 galdiņus
8 i§rae#lu
8 klahjahs
8 leelas
8 leezibu
8 mannas
8 meeśas
8 moaba
8 pawehleja
8 peederr
8 pirmak
8 red§ejśchas
8 runnaht
8 śazzidams
8 śwehtihs
8 tahm
8 tehwa
8 tekk
8 tikkai
8 tomehr
8 trihs
8 tuwaku
8 uppes
8 waigu
8 wiśśa^
8 zits
7 3
7 4
7 20
7 atgree§iśees
7 atra§ts
7 bauślibu
7 bih§tahs
7 d§ihwibu
7 darriśi
7 deśmitu
7 dewe
7 duśmibu
7 eetat
7 egiptes
7 ehd
7 gaļļu
7 gann
7 grehku
7 ihpaśchums
7 isdeldehs
7 isgahje
7 isred§ejs
7 jehkabam
7 jepśchu
7 ķihlu
7 klauśajs
7 lauka^
7 laupijumu
7 leeta
7 lewitam
7 lewiteem
7 meddu
7 nodohs
7 oreba^
7 paścha
7 peenu
7 peepeśchi
7 prahta
7 pree§teŗam
7 pree§teŗeem
7 red§ejśchi
7 rohbe§chu
7 śawus
7 śchahs
7 śchinni^
7 śeptiņ
7 spehku
7 śweśchineekam
7 tahļu
7 tautahm
7 tewis
7 turreśi
7 uppuŗus
7 wahrdeem
7 waina
7 warretu
7 wihnu
7 wihrus
6 18
6 22
6 §tahw
6 §taigaht
6 altari
6 arrig
6 atgree§tees
6 augśchu
6 azzi^s
6 bahr§iba
6 bauśli
6 bildi
6 brahļu
6 brihdi
6 d§ihwi
6 d§ihwiba
6 d§ihwojat
6 d§irdeht
6 darrija
6 ded§amus=uppuŗus
6 dehlam
6 ehdihs
6 eśśoti
6 gadda^
6 gahjuśchi
6 gallam
6 galwu
6 ihpaśchuma
6 is§teeptu
6 isdeldehts
6 iseet
6 ja=eet
6 kalno^s
6 kalns
6 kalps
6 ķehniņ§ch
6 kuŗŗu
6 labba
6 lah§tus
6 leelus
6 lewja
6 lohpeem
6 ma§
6 mai§i
6 mannu
6 mans
6 meita
6 meitai
6 nahkuśchi
6 ne§t
6 noh§t
6 pahrgalwigi
6 parei§i
6 peelikt
6 praweets
6 red§eht
6 red§eśi
6 red§i
6 runna
6 runnahs
6 runnaju
6 śazzijat
6 śazzijs
6 śchķir§tu
6 śohģeem
6 śweśchineeka
6 śweśchineeku
6 tai`
6 tapśi
6 turrajt
6 uppureht
6 warau#s
6 warru
6 weetas
6 wiņņi
6 wiśśai
5 11
5 13
5 28
5 §innaht
5 ahbraa&mam
5 aismir§ti
5 akmiņa=kalns
5 akminaiņus
5 ap§kaitahs
5 arnoņa
5 atgree§chahs
5 atkaļ
5 atņemt
5 atraitnes
5 auglis
5 augļu
5 auśim
5 bahriņa
5 bahriņam
5 bauśleem
5 behrniņus
5 bijuśchi
5 brahli
5 d§iht
5 d§ihwośi
5 darba^
5 darbs
5 darrat
5 debbeśi^
5 dehlus
5 deśmits
5 dwehśeli
5 ee§awa
5 eemantośi
5 ees
5 eeśeet
5 ehdiśi
5 ehrglis
5 eļji
5 gaditeŗeem
5 gahje
5 galla
5 gileadas
5 grahmata^
5 gribbu
5 i§rae&ls
5 ikweenam
5 isgree§tu
5 kahdam
5 kalna^
5 kalpam
5 kalpeem
5 kalponei
5 kalpu
5 kaslabban
5 kaut
5 klauśijs
5 lab
5 labbibu
5 leela
5 leetus
5 lehģeŗa
5 lohpus
5 manaśśus
5 manna^
5 mannim
5 mihleht
5 mihļo
5 moh§u
5 muhśeem
5 nahz
5 nokautam
5 nomehtaht
5 pa§innuśchi
5 pamettihs
5 patihk
5 pilsśahta^
5 pilsśahti
5 pilsśahtu
5 pirmajus
5 ruhbeniteŗeem
5 śakka
5 śakki
5 śargajs
5 śawam
5 śazziśi
5 śchai
5 schehla§tibu
5 śchķeļļ
5 semmei
5 śewim
5 śihku
5 sihmi
5 ślawu
5 śwehtiht
5 śwehtijs
5 śwehtumu
5 śweśchineeks
5 tahds
5 taiśnibas
5 tapśeet
5 tehwam
5 uszelt
5 wal§tibas
5 wallodu
5 we§t
5 weeta
5 wehrgu=namma
5 wehrśi
5 wihna=dahr§u
5 wihreem
5 wirśneekeem
5 wirśu
5 wirśus
5 zeļļa
5 zeļļeem
5 zeļļo^s
4 17
4 23
4 §paidihs
4 §tahweht
4 §taiga
4 ap
4 at§tahs
4 atbildeht
4 atgree§eetees
4 atgree§uśchees
4 atpe§tijs
4 atraddis
4 atraitnei
4 aug§tibu
4 augums
4 bahr§ibu
4 bauśliba
4 bih§teetees
4 d§el§e
4 d§ihwoht
4 d§irdejs
4 dahwanas
4 dalliba
4 deenai
4 dewu
4 eebal
4 eekahrośchanas
4 eeleja^
4 eemanto
4 eemantojamu
4 eenaidneeku
4 eeśi
4 egiptes=semmi
4 eļjes
4 elka=deewibas
4 gaddu
4 gads
4 galdiņeem
4 grehkeem
4 gremmo
4 gri§im
4 gullehs
4 ih§aa#kam
4 is§teepi
4 isd§enn
4 isleet
4 iswedde
4 jamir§t
4 jaunu
4 jaw
4 jo§uu#s
4 juhda
4 juhŗas
4 kahda^
4 kahdes
4 kalpośi
4 klajuma
4 klauśi
4 klauśihs
4 klauśiśeet
4 kuŗŗeem
4 labbas
4 labbibas
4 labbuma
4 labbumu
4 labs
4 lah§ti
4 ļaunums
4 leek
4 lehģeri^
4 lewitu
4 likke
4 lizzis
4 lohpi
4 mahti
4 mahzihs
4 manneem
4 mannus
4 mehneśi
4 mirt
4 mohzibas
4 mutte^
4 nabbags
4 naggu
4 nahzis
4 nakti^
4 neebus
4 neeka
4 negantibu
4 ņemm
4 ņemmeet
4 ņems
4 neno§eed§igu
4 newaid
4 niknu
4 nokauts
4 nokawis
4 nolahdeśchanas
4 nomirre
4 notiks
4 notizzis
4 nozir§t
4 nunna
4 oga
4 oreba
4 pa§innis
4 pagaņi
4 pahrdohd
4 paklauśija
4 pawehļ
4 pawehleju
4 pawehleśchanas
4 pee=eet
4 peeminni
4 pi§gas
4 pulka^
4 puśśi
4 rak§tiht
4 rak§titi
4 raugi
4 rihteem
4 śaded§inaht
4 śaules
4 śeewai
4 śehrgas
4 sihmes
4 sionu
4 śittihs
4 sohbiņa
4 śohdiba
4 śohdiht
4 spehks
4 swaig§nes
4 śwehta
4 śwehtko^s
4 śweścheem
4 tahdu
4 tappuśi
4 tihrumu
4 tohpat
4 turr
4 uppei
4 uppi
4 ustaiśiht
4 wahrdam
4 waiga
4 wairohs
4 weddihs
4 wezzajee
4 wihna
4 wihri
4 wirśneeki
4 wirśneekus
4 wirśu^
4 wiśśo^s
4 zeeni
4 zeltees
4 zilti
3 24
3 25
3 §chehlo
3 §inna
3 §innu
3 §kubbina
3 §tah§ta
3 §tipras
3 §tiprinati
3 aisdohśi
3 aismirśis
3 aismirśiśi
3 aizinaja
3 ak
3 akminaiņeem
3 akmini
3 akmiņus
3 altaŗa
3 ammoņa
3 ap§tiprina
3 apkaitinadami
3 apleezinaju
3 appakścha
3 appakścha^
3 apśohliśchanu
3 aśmini
3 atgahdatees
3 atkahpj
3 atkahpt
3 atlaiśchanas
3 atlizzis
3 atpakkaļ
3 atraut
3 atrautees
3 aug§ti
3 augļi
3 auguma
3 augumam
3 awim
3 awju
3 bah§anu
3 bauślibas=grahmata^
3 bauślibas=grahmatu
3 behdas
3 bijam
3 bijuśi
3 brahļi
3 brihnumeem
3 buhdams
3 buhtut
3 d§eeśma
3 d§ehreenu
3 d§el§es
3 d§ihwohs
3 d§ihws
3 d§immuma
3 d§immumam
3 d§immumu
3 d§irdehs
3 daļļa
3 darrajt
3 darram
3 darrijis
3 darriśeet
3 darru
3 ded§e
3 deenas=widdu
3 deenu
3 deewus
3 dehla
3 dehli
3 diwideśmits
3 dohdams
3 drohśchu
3 druwes
3 duśśeśchanu
3 e§boņa
3 eekahroht
3 eemantojat
3 eemantośeet
3 eenaidneekus
3 eenakim
3 eenihdejs
3 eeweddihs
3 eezeļļ
3 egipteŗu
3 eh§eli
3 eijat
3 erśchķis
3 eśśus
3 gadda
3 gaddo^s
3 gahjis
3 galwas
3 gohtiņu
3 gribbeja
3 gribbi
3 gudri
3 gullejs
3 i§rae&lu
3 ikweens
3 isd§inne
3 isdelde
3 isdeldeja
3 isgahjis
3 isgree§tas
3 isśaukt
3 istruhzinaśchanu
3 iswaizaht
3 iswe§t
3 ja=ehd
3 jadarra
3 jadohd
3 jebkuŗŗa
3 jebkuŗŗu
3 jehkaba
3 jeśchurun
3 jo§uu#
3 juhśa
3 kahdas
3 kahja
3 kahjahm
3 kalpojam
3 kalpojs
3 kalpojśchi
3 kaŗŗohs
3 kauna
3 ķehniņa
3 ķilda
3 klahśees
3 klajuma^
3 klauśidams
3 klehpi^
3 kohkam
3 kohkus
3 kohpa
3 kreiśas
3 kurp
3 kuŗŗas
3 kuŗśch
3 labbad
3 labbo
3 laiku
3 ļauna
3 leeli
3 leels
3 leeweņu
3 leezineeks
3 lihbanu
3 likśchu
3 mahtes
3 mahza
3 mahziht
3 mai§es
3 maitaht
3 manni
3 maśśa^
3 mauzibu
3 meeru
3 meeśa
3 meitahm
3 mirśchanas
3 moh§um
3 muh§chigi
3 muhśas
3 nabbagu
3 nahkat
3 nahkśees
3 nahkśi
3 nahwi
3 naktis
3 nammus
3 negantibahm
3 ņehmis
3 ņehmu
3 nei
3 neśs
3 no=eet
3 nodohti
3 nogahje
3 nokautu
3 nomaitaht
3 nomettohs
3 nośauze
3 ogs
 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015