Vārdformu biežuma vārdnīca (5Moz)

 

Kopējais vārdformu skaits: 4117
Kopējais vārdlietojumu skaits: 25902

Saraksta limits: 1000
Reģistrjūtība:

1368	un
566 irr
554 to
546 tew
508 ne
490 buhs
486 tas
380 no
341 ka
334 ko
315 tu
308 KUNGS
304 kas
288 ta
264 us
251 Un
213 wiņ§ch
198 teem
197 Deews
194 ar
190 es
190 wiņņa
190 wiņņu
189 tohs
173 jums
162 juhs
159 taws
145 pee
142 ka`
141 tee
128 tawu
125 par
118 tahs
116 tam
115 KUNGA
114 preekśch
114 tad
102 juhśu
100 Tad
99 pahr
97 tawa
94 Deewa
94 jo
88 weenu
84 neds
83 tawas
81 wiśśu
80 Semmes
79 eekśch
79 prett
78 Semmi
78 tawa^
76 pehz
75 śawu
68 jeb
67 Bet
67 Kad
66 śchodeen
64 eśśi
63 Ļaudim
63 lihd§
63 wiņņam
62 kad
61 bet
58 darriht
57 laid
57 wiņņeem
56 eśmu
55 weens
54 man
53 ittin
52 mehs
52 tawam
50 Jo
50 taweem
50 wiśśeem
49 KUNGU
48 Deewu
48 nu
48 Preekścha^
47 zaur
46 ścho
46 tai^
45 Moh§us
45 mums
45 śazzija
44 eh§t
44 tur
42 §tarp
42 Behrneem
42 KUNGAM
42 Tew
41 muhśu
41 Tas
41 tohp
41 wiśśus
40 Semme^
40 tapehz
39 turreht
38 kahdu
38 Ļaudis
38 pawehļu
38 weena
38 wiśśas
37 dohs
37 itt
37 Wahrdu
36 bij
36 Deewam
36 J§rae#ļa
36 ja
34 dewis
34 eemantoht
33 eet
33 eśśat
33 ta`
32 KUNgs
31 1
30 Bauślus
30 Rohku
30 Tehweem
29 pa
28 §wehrejs
28 Deeweem
28 doht
28 kahda
28 Zeļļu
27 bija
27 Es
27 labbi
27 pawehlejs
26 darrijs
26 Jhpaśchumu
26 śawas
26 śaweem
26 Śeewu
26 Śirds
26 tawa^s
26 Teeśas
26 Wahrdus
26 wiśśa
25 runnajs
25 śazziht
24 arri
24 Debbes
24 Rohkas
24 śawa
24 warr
24 wirs
23 dohd
23 isred§ehs
23 kurren
23 wiņņas
22 Likkumus
22 Wahrti^s
22 Weeta^
21 arrid§an
21 Egiptes=Semmes
21 Ka
21 Kalnu
21 Laika^
21 śchihs
21 Widdu^
20 Ļau§chu
20 ņemt
20 śchohs
20 tai
20 tawahm
20 Widdus
19 Augļus
19 Balkśni
19 buhtu
19 d§ihwo
19 daud§
19 Deena^
19 Deenas
19 dehļ
19 isweddis
19 lai
19 No
18 Balkśnei
18 darra
18 Derribu
18 juhśeem
18 Ka`
18 Ne
18 Pilsśahta
18 Rohka^
18 śew
18 tewim
18 ween
18 Wihrs
18 wiśśi
17 Azzim
17 Jardanu
17 kur
17 leelu
17 taps
16 Aśśini
16 Azzis
16 d§ihwoja
16 Leetas
16 nahkt
16 Nolahdehts
16 tadehļ
16 Tautas
16 tawi
16 Teeśu
16 Tehwu
16 Ugguns
16 zitteem
15 buhśi
15 Eenaidneekeem
15 J§rae&ļa
15 juhśas
15 kam
15 Ķehniņu
15 likt
15 mir§t
15 runnaja
15 Semme
15 tawai
15 tawus
15 teekams
14 diwi
14 eśśam
14 kalpoht
14 kamehr
14 Laid
14 śazzihs
14 Śeewas
14 tanni^
14 Tee
14 tśchetrdeśmits
14 wiņņus
13 6
13 Bauślibas
13 Behrni
13 Behrnu
13 Dwehśeles
13 Egiptes=Semme^
13 labbu
13 pretti
13 Starpa^
13 tapt
13 Tauta
13 To
13 Wahrds
13 Wezzajeem
12 Amen
12 appakśch
12 Augļeem
12 bijis
12 Brahļa
12 buht
12 DEEWS
12 Derribas
12 eenih§t
12 eij
12 ilgi
12 juhśahm
12 Kaŗŗa^
12 Lohpu
12 muhs
12 śchi
12 Śirdi^
12 śwehti
12 Tautu
12 tik
12 turren
12 Ugguni
12 Uhdeni
12 wairs
12 Weetu
12 wiśśa^s
11 2
11 5
11 bihtees
11 Brahļeem
11 Dehleem
11 Dehls
11 Dehlu
11 Drehbes
11 J§rae#ls
11 Jardaņas
11 kahds
11 Leetu
11 ļohti
11 Meitu
11 Muh§chu
11 Nammu
11 paśchu
11 Pilsśahtus
11 śawa^
11 Śirdi
11 Ta
11 Ta`
11 tappe
11 Tuwaka
11 Wahrtim
11 weenam
11 wehl
11 wiśśahm
10 9
10 §tipru
10 Amoriteŗu
10 Bah§ana
10 Brahlis
10 Darbu
10 darri
10 darrijśchi
10 dohśchu
10 Gaddus
10 Ģihmi
10 gull
10 isdeldeht
10 Ja
10 Jr
10 juhśus
10 Kalna
10 Kalneem
10 mann
10 Meitas
10 nahk
10 Namma^
10 Naudu
10 Negantiba
10 nokaut
10 patt
10 Rohka
10 śchee
10 Śeewa
10 STJPRAJS
10 tohpi
10 Tukśneśi^
10 Wahrda
10 wehra^
10 Wihra
10 Wihram
10 wiņņo
10 wiśs
10 Ziltim
9 7
9 8
9 10
9 16
9 ahra
9 Azz
9 bih§tees
9 bijat
9 boja^
9 Debbeśi
9 eezelt
9 klauśiht
9 klauśiśi
9 Ļaunu
9 Likkumi
9 liks
9 muh§cham
9 nahks
9 Namma
9 pahri
9 pakkaļ
9 paleek
9 pats
9 Pilsśahteem
9 preezatees
9 śazziju
9 ścheem
9 Tehwi
9 Tohs
9 turrenes
9 tuwu
9 wairak
9 warri
9 Wihru
9 wiņņai
9 wiņņpuśs
8 12
8 14
8 15
8 19
8 Akmiņeem
8 apkahrt
8 atlai§t
8 Behrnus
8 Brahļam
8 d§ird
8 darrihs
8 Deena^s
8 Draud§es
8 Elkonu
8 Galdiņus
8 ir
8 J§rae#lu
8 Kas
8 klahjahs
8 ļaunu
8 leelas
8 Leezibu
8 manna
8 mannas
8 Meeśas
8 Moaba
8 pawehleja
8 peederr
8 pirmak
8 red§ejśchas
8 runnaht
8 śazzidams
8 śchis
8 śwehtihs
8 tahm
8 Tapehz
8 Teeśa
8 Tehwa
8 tekk
8 tikkai
8 turri
8 Tuwaku
8 Uppes
8 Waigu
8 wiśśa^
7 3
7 4
7 20
7 atgree§iśees
7 atra§ts
7 Bauślibu
7 bes
7 bih§tahs
7 D§ihwibu
7 darriśi
7 dewe
7 Duśmibu
7 eetat
7 Egiptes
7 ehd
7 eita
7 Gaļļu
7 gann
7 Grehku
7 isdeldehs
7 isgahje
7 isred§ejs
7 Jehkabam
7 Jhpaśchums
7 Jums
7 KAd
7 Ķihlu
7 Lauka^
7 Leeta
7 Lewitam
7 Lewiteem
7 Meddu
7 ņem
7 nodohs
7 Oreba^
7 paścha
7 Peenu
7 peepeśchi
7 Prahta
7 Pree§teŗam
7 Pree§teŗeem
7 red§
7 red§ejśchi
7 Rohbe§chu
7 śawus
7 śchahs
7 Spehku
7 Śweśchineekam
7 tahļu
7 TAS
7 Tautahm
7 tewis
7 turreśi
7 Uppuŗus
7 Wahrdeem
7 Waina
7 warretu
7 Wihnu
7 Wihrus
7 Wiņ§ch
7 zits
6 18
6 22
6 §tahw
6 §taigaht
6 Altari
6 atgree§tees
6 augśchu
6 Azzi^s
6 Bahr§iba
6 Bauśli
6 Bildi
6 Brahļu
6 d§ihwi
6 D§ihwiba
6 d§ihwojat
6 d§irdeht
6 darrija
6 Ded§amus=Uppuŗus
6 Dehlam
6 deśmitu
6 ehdihs
6 eśśoti
6 Gadda^
6 gahjuśchi
6 Gallam
6 Galwu
6 is§teeptu
6 isdeldehts
6 iseet
6 ja=eet
6 Jhpaśchuma
6 Kalno^s
6 Kalns
6 Kalps
6 Ķehniņ§ch
6 labba
6 Lah§tus
6 Laupijumu
6 Lewja
6 Lohpeem
6 ma§
6 Mai§i
6 Meita
6 Meitai
6 nahkuśchi
6 ne§t
6 noh§t
6 parei§i
6 peelikt
6 Praweets
6 red§eht
6 red§eśi
6 runna
6 runnahs
6 runnaju
6 śazzijat
6 śazzijs
6 Śchi
6 śchinni^
6 Śchķir§tu
6 Śohģeem
6 Śweśchineeka
6 Śweśchineeku
6 tai`
6 tapśi
6 Tu
6 UN
6 uppureht
6 Warau#s
6 Weetas
6 wiņņi
6 wiśśai
5 11
5 13
5 28
5 §innaht
5 Ahbraa&mam
5 aismir§ti
5 Akmiņa=Kalns
5 akminaiņus
5 ap§kaitahs
5 Arnoņa
5 atgree§chahs
5 atkaļ
5 atņemt
5 Atraitnes
5 Auglis
5 Augļu
5 Auśim
5 Bahriņa
5 Bahriņam
5 Bauśleem
5 Behrniņus
5 Bes
5 bijuśchi
5 Brahli
5 Brihdi
5 d§iht
5 d§ihwośi
5 Darba^
5 Darbs
5 darrat
5 Debbeśi^
5 Dehlus
5 deśmits
5 Dwehśeli
5 Ee§awa
5 eemantośi
5 ees
5 eeśeet
5 ehdiśi
5 Ehrglis
5 Eļji
5 Gaditeŗeem
5 gahje
5 Gileadas
5 Grahmata^
5 gribbu
5 isgree§tu
5 J§rae&ls
5 jepśchu
5 kahdam
5 Kalna^
5 Kalpam
5 Kalpeem
5 Kalponei
5 Kalpu
5 kaslabban
5 klauśijs
5 kuŗŗu
5 Labbibu
5 leela
5 leelus
5 Leetus
5 Lehģeŗa
5 Lohpus
5 Manaśśus
5 manna^
5 mannim
5 mannu
5 mihleht
5 mihļo
5 Moh§u
5 muhśeem
5 nahz
5 nomehtaht
5 pa§innuśchi
5 pahrgalwigi
5 pamettihs
5 patihk
5 Pehz
5 Pilsśahta^
5 Pilsśahti
5 Pilsśahtu
5 Red§
5 Ruhbeniteŗeem
5 śakka
5 śakki
5 śawam
5 śazziśi
5 śchai
5 Schehla§tibu
5 śchķeļļ
5 Semmei
5 śeptiņ
5 śewim
5 śihku
5 Sihmi
5 Ślawu
5 śwehtiht
5 Śwehtihts
5 śwehtihts
5 śwehtijs
5 Śwehtumu
5 Śweśchineeks
5 Tadehļ
5 tahds
5 Tahs
5 Taiśnibas
5 Tam
5 tapśeet
5 Teem
5 Tehwam
5 trihs
5 uszelt
5 Wal§tibas
5 Wallodu
5 we§t
5 Weeta
5 Wehrgu=Namma
5 Wehrśi
5 Wihna=Dahr§u
5 Wihreem
5 Wirśneekeem
5 Wirśus
5 Zeļļa
5 Zeļļeem
5 Zeļļo^s
4 17
4 23
4 §paidihs
4 §tahweht
4 §taiga
4 arrig
4 at§tahs
4 atbildeht
4 atgree§uśchees
4 atpe§tijs
4 atraddis
4 Atraitnei
4 Aug§tibu
4 Augums
4 Bahr§ibu
4 Bauśliba
4 bih§teetees
4 D§el§e
4 d§ihwoht
4 d§irdejs
4 Dahwanas
4 Dalliba
4 Deenai
4 dewu
4 Eebal
4 Eekahrośchanas
4 Eeleja^
4 eemanto
4 eemantojamu
4 Eenaidneeku
4 eeśi
4 Egiptes=Semmi
4 Eļjes
4 Elka=Deewibas
4 Gaddu
4 Gads
4 Galdiņeem
4 Galla
4 Grehkeem
4 gremmo
4 Gri§im
4 gullehs
4 ikweenam
4 is§teepi
4 isd§enn
4 isleet
4 iswedde
4 jamir§t
4 jaunu
4 jaw
4 Jh§aa#kam
4 Jo§uu#s
4 Juhda
4 Juhŗas
4 kahda^
4 Kahdes
4 kalpośi
4 kaut
4 Klajuma
4 Klauśajs
4 klauśihs
4 klauśiśeet
4 lab
4 labbas
4 Labbibas
4 Labbuma
4 Labbumu
4 labs
4 Lah§ti
4 Ļaunums
4 leek
4 Lehģeri^
4 Lewitu
4 likke
4 lizzis
4 Lohpi
4 Mahti
4 mahzihs
4 manneem
4 mannus
4 Mehneśi
4 mirt
4 Mohzibas
4 Mutte^
4 Naggu
4 nahzis
4 Nakti^
4 Neebus
4 neeka
4 Negantibu
4 ņems
4 neno§eed§igu
4 newaid
4 niknu
4 nokauts
4 nokawis
4 Nolahdeśchanas
4 nomirre
4 notiks
4 notizzis
4 nozir§t
4 Nunna
4 Oga
4 Oreba
4 pa§innis
4 Pagaņi
4 paklauśija
4 pawehleju
4 Pawehleśchanas
4 pee=eet
4 Pi§gas
4 Pulka^
4 rak§tiht
4 rak§titi
4 Red§i
4 Rihteem
4 śaded§inaht
4 Śargajs
4 Śaules
4 Śeewai
4 Śehrgas
4 Sihmes
4 Sionu
4 śittihs
4 Sohbiņa
4 Śohdiba
4 śohdiht
4 Spehks
4 Swaig§nes
4 śwehta
4 Śwehtko^s
4 tahdu
4 tappuśi
4 Tihrumu
4 tohpat
4 Tomehr
4 tomehr
4 turr
4 turrajt
4 Uppei
4 Uppi
4 ustaiśiht
4 Wahrdam
4 Waiga
4 wairohs
4 weddihs
4 Weenu
4 Wezzajee
4 Wihna
4 Wihri
4 Wirśneeki
4 Wirśneekus
4 Wirśu^
4 wiśśo^s
4 zeeni
4 zeltees
4 Zilti
3 24
3 25
3 §chehlo
3 §inna
3 §innu
3 §kubbina
3 §tah§ta
3 §tipras
3 §tiprinati
3 aisdohśi
3 aismirśis
3 aismirśiśi
3 aizinaja
3 akminaiņeem
3 Akmini
3 Akmiņus
3 Altaŗa
3 Ammoņa
3 ap§tiprina
3 apkaitinadami
3 apleezinaju
3 appakścha
3 Appakścha^
3 Apśohliśchanu
3 Aśmini
3 atgahdatees
3 atkahpj
3 atkahpt
3 Atlaiśchanas
3 atlizzis
3 atpakkaļ
3 atraut
3 atrautees
3 aug§ti
3 Augļi
3 Auguma
3 Augumam
3 Awim
3 Awju
3 Bah§anu
3 Bauślibas=Grahmata^
3 Bauślibas=Grahmatu
3 Behdas
3 bijam
3 bijuśi
3 Brahļi
3 Brihnumeem
3 buhdams
3 buhtut
3 D§eeśma
3 D§ehreenu
3 D§el§es
3 d§ihwohs
3 d§ihws
3 D§immuma
3 D§immumam
3 D§immumu
3 d§irdehs
3 Daļļa
3 darrajt
3 darram
3 darrijis
3 darriśeet
3 darru
3 ded§e
3 Deenas=Widdu
3 Deenu
3 Deewus
3 Dehla
3 Dehli
3 diwideśmits
3 dohdams
3 drohśchu
3 Druwes
3 Duśśeśchanu
3 E§boņa
3 eekahroht
3 eemantojat
3 eemantośeet
3 Eenaidneekus
3 Eenakim
3 eenihdejs
3 eeweddihs
3 Egipteŗu
3 Eh§eli
3 eijat
3 Erśchķis
3 eśśus
3 Gadda
3 Gaddo^s
3 gahjis
3 Galwas
3 Gohtiņu
3 gribbeja
3 gribbi
3 gudri
3 gullejs
3 ikweens
3 isd§inne
3 isdelde
3 isdeldeja
3 isgahjis
3 isgree§tas
3 isśaukt
3 iswaizaht
3 iswe§t
3 J§rae&lu
3 ja=ehd
3 jadarra
3 jadohd
3 jebkuŗŗa
3 jebkuŗŗu
3 Jehkaba
3 Jeśchurun
3 Jo§uu#
3 Jstruhzinaśchanu
3 Juhs
3 juhśa
3 kahdas
3 Kahja
3 Kahjahm
3 kalpojam
3 kalpojs
3 kalpojśchi
3 kaŗŗohs
3 Kauna
3 Ķehniņa
3 Ķilda
3 klahśees
3 Klajuma^
3 klauśi
3 klauśidams
3 Klehpi^
3 Kohkam
3 Kohkus
3 kreiśas
3 kuŗŗeem
3 labbad
3 labbo
3 Laiku
3 ļauna
3 leels
3 Leeweņu
3 Leezineeks
3 Lihbanu
3 likśchu
3 Mahtes
3 mahza
3 mahziht
3 Mai§es
3 maitaht
3 Man
3 manni
3 Mans
3 mans
3 Maśśa^
3 Mauzibu
3 Meeru
3 Meeśa
3 Meitahm
3 Mirśchanas
 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015