Vārdformu biežuma vārdnīca (4Moz)

 

Kopējais vārdformu skaits: 3997
Kopējais vārdlietojumu skaits: 28722

Saraksta limits: 1000
Reģistrjūtība:

1959	un
791 to
646 no
518 irr
435 buhs
424 tas
407 tee
401 teem
390 ta
384 us
309 kas
307 tad
259 ar
256 pehz
255 tahs
253 bija
250 par
229 pee
223 ne
216 wiņņu
214 ka
198 wiņņa
197 weenu
191 kungs
182 tam
165 tohs
161 jums
161 śazzija
151 tew
146 i§rae#ļa
146 preekśch
140 ko
138 es
134 wiņ§ch
129 moh§us
125 prett
121 bet
114 weens
113 behrneem
107 kad
106 ka`
104 kunga
104 laid
104 moh§u
100 raddi
99 pahr
95 behrnu
95 juhs
89 wiņņo
88 dehls
85 śawu
83 jo
83 ta`
80 weena
76 deena^
76 runnaja
75 lihd§
72 jeb
70 kungam
70 zilts
67 diwi
66 tuhk§tośchi
64 mehs
64 śaweem
63 ļaudis
62 ja
61 i§rae&ļa
61 tohp
61 tu
61 wiśśi
60 śa=eeśchanas
60 wiņņam
59 behrni
59 eekśch
57 eśmu
57 semmi
57 wiņņas
56 pahri
55 apmettahs
55 zaur
54 śchee
53 wiśśu
52 wiśśus
51 nu
49 isgahje
49 peez
48 §tarp
48 bij
48 kungu
48 telts
46 tappe
45 §kaititi
45 ittin
45 man
44 buht
42 ded§amu=uppuri
42 draud§es
41 gahje
41 tehwu
39 raddeem
38 wiņņeem
37 ehdamu=uppuri
37 lohpeem
37 tapehz
37 trihsdeśmits
37 wahrdu
36 ihpaśchumu
36 śeptiņ
36 weetas
35 arrid§an
35 eet
34 juhśu
34 śwehtas
34 tur
34 zehlahs
33 darriht
33 pawehlejis
33 pulki
32 1
32 bes
32 kahdu
32 lewiteem
32 śawas
32 semmes
32 śudraba
32 wiśśeem
31 deews
31 diwideśmits
31 ļaudim
30 dehla
30 dehleem
30 kaŗŗa^
30 namma
30 śchis
30 tai^
30 wiśśas
29 dehlu
29 doht
29 mums
29 pree§teŗam
29 śawa^
28 deewa
28 grehku=uppuri
28 likt
28 runna
27 aa&rons
27 bileams
27 dehli
27 nahze
27 śchi
27 sihķeļeem
26 balaks
26 moh§um
26 semme
26 śeptiņdeśmits
25 deenas
25 eļji
25 lehģeŗa
25 preekścha^
25 pulku
24 aa&roņa
24 eśśi
24 lai
24 ņemt
24 peezdeśmits
24 śawa
24 śimts
24 wirśneeki
24 wirśneeks
23 bileamu
23 darrija
23 leeleem
23 tai
23 uppurs
23 wahrdi
22 eśśat
22 kam
22 neds
22 starpa^
22 trihs
22 uhs
22 wehl
21 buhtu
21 manaśśus
21 mann
21 ņehme
21 pulkeem
21 ruhbeņa
21 tahm
21 taps
21 tukśneśi^
21 ugguni
21 wiśśa
20 aa&ronu
20 itt
20 lehģeri
20 śaimehm
20 tehwa
20 uppureht
20 uppureja
20 weeta^
20 wihrs
19 d§ihwokli
19 dehlam
19 draud§e
19 gaddeem
19 moaba
19 muhśu
19 ne§t
19 tukśneśes
18 dehļ
18 draud§i
18 eśśam
18 gada
18 leetas
18 padebbes
18 paścha
18 sihķeli
18 tapt
18 wainas
18 warr
18 wirśneeku
17 daud§
17 dewis
17 ir
17 kweeśchu=miltu
17 ļau§chu
17 mir§t
17 peezśimts
17 pree§teŗa
17 raugi
17 runnajis
17 śakki
17 tśchetrdeśmits
17 uhdeni
17 uhdens
16 d§eŗŗamu=uppuri
16 deśmits
16 deśmitus
16 gaddus
16 ikweens
16 jehrus
16 juhśeem
16 juhśo
16 lewja
16 nemittejamu
16 paśchi
16 pretti
16 śataiśiht
16 śawahm
16 śazzidams
16 ścho
16 śchohs
16 taweem
16 tomehr
16 wehrśchi
16 wirśneekeem
15 §elta
15 apkahrt
15 d§ihwokļa
15 diwipadeśmits
15 gadskahrtigus
15 jardaņas
15 lewitus
15 mehneśi^
15 rihkus
15 śaldu
15 śmarśchu
15 telti
15 telti^
15 uppuri
15 ween
15 wihra=kahrtas
15 wihru
15 wiśs
15 zeļļu
14 abbee
14 ah§i
14 ap§kaitahs
14 aunu
14 egiptes=semmes
14 juhda
14 kahda
14 kapehz
14 kwehpja=sahlehm
14 mehneśi
14 muhs
14 nomirre
14 ohtra^
14 pateikśchanas=uppuri
14 pulks
14 śawo
14 śchahs
14 śeptita^
14 sihķeļi
14 spehku
14 tik
14 tśchetrśimts
13 ah§chi
13 apśohliśchanas
13 arri
13 auni
13 auns
13 behrnus
13 gadskahrtigi
13 isgahjuśchi
13 jehreem
13 jehri
13 meraŗa
13 peederr
13 rihteem
13 śalihd§inaśchanu
13 śawus
13 śeewu
13 spehks
13 tawu
13 wihra
13 wirśu
13 zilweku
12 ah§eŗa
12 ah§is
12 ahra
12 aisgahje
12 altaŗa
12 altari
12 bļohda
12 danna
12 drehbes
12 durwim
12 jah§epa
12 jehrs
12 kalna
12 kaŗŗote
12 kauśs
12 korus
12 kur
12 nammu
12 no§eegumu
12 pilna
12 pilni
12 pirma^
12 śeewas
12 semme^
12 śeśchśimts
12 śwars
12 teekams
12 ugguns
12 weenam
12 wehrśchus
12 wiņņi
12 zilti
11 2
11 azzim
11 bahr§iba
11 balaku
11 benjamiņa
11 darbeem
11 dwehśele
11 eelea§ars
11 gadskahrtigs
11 ihpaśchums
11 ikweenam
11 ikweenu
11 jelle
11 lewitu
11 or
11 pilsśahtus
11 prahta^
11 pree§teris
11 puśs
11 rohbe§cha
11 śajaukto
11 śeśchdeśmits
11 tadehļ
11 weetu
11 wehrśens
11 wiśśai
10 §tahweja
10 apme§t
10 aug§ti
10 aunus
10 d§ihwo
10 d§irdeja
10 deśmitu
10 dewe
10 diwiśimts
10 eewra&ima
10 gaļļu
10 kahlebs
10 ķehniņ§ch
10 kurne
10 laika^
10 leezibas
10 mannu
10 meitas
10 nawtaļa
10 nunna
10 palikke
10 pazelśchanas=uppuri
10 pilsśahteem
10 pilsśahti
10 rohka^
10 rohkas
10 rohku
10 śazziht
10 śihmeaņa
10 śuhtija
10 teeśa
10 teeśu
10 turreht
10 wahrds
10 widdu^
10 wihri
10 wiśśahm
9 5
9 16
9 aa&roņam
9 amoriteŗu
9 apśeggu
9 arrig
9 atkaļ
9 auna
9 bohja^
9 dehlus
9 draud§ei
9 eh§t
9 galwu
9 ger§oņa
9 i§rae#lu
9 ih§aśchaŗa
9 jakalpo
9 kaa&ta
9 kalnu
9 klaht
9 kohku
9 lewiti
9 likke
9 likkumi
9 likkums
9 ļohti
9 mans
9 moabiteŗu
9 ņehmis
9 nekahdu
9 ņemm
9 notikke
9 raddu
9 red§
9 rihkeem
9 rohbe§chahm
9 runnaht
9 śargajamas
9 śazzijis
9 śwehta
9 śweśchineekam
9 tawa
9 taws
9 teeśas
9 tehwo
9 tukśneśi
9 turrenes
9 waigu
9 wehrścha
9 wehrścheem
9 wehrśi
9 zelaweada
9 zeltees
9 ziltim
8 9
8 11
8 12
8 aa#rons
8 aisleed§
8 ap
8 apņehmuśees
8 atpakkaļ
8 brahļeem
8 darbo^s
8 deenas=widdus
8 deewu
8 eelea§aŗa
8 egiptes=semme^
8 i§rae#ls
8 i§raeļa
8 ikkatrs
8 inna
8 isd§iht
8 jeriku
8 kahda^
8 kahds
8 kamehr
8 kanaa&na
8 lehģeri^
8 meeśas
8 mirjame
8 muh§cham
8 nahkt
8 nahz
8 newa
8 pa
8 paśśa=śwehtkus
8 peenahkahs
8 red§eht
8 red§i
8 rihta
8 śahze
8 ścheit
8 sebulaņa
8 śeptiņśimts
8 śew
8 stiprais
8 śwehti
8 tśchetr
8 tśchetrpadeśmits
8 tuhk§toścheem
8 widdus
8 wihram
8 wihreem
8 zilwekeem
7 6
7 10
7 §kaititeem
7 appakśch
7 auneem
7 bauśliba
7 d§ert
7 d§ihwoja
7 dahrgi
7 darriśchu
7 dohd
7 eelea§aŗam
7 eh§eļa=mahte
7 eh§eļa=mahti
7 gaddam
7 gals
7 grehku=uppuru
7 ihpaśchuma
7 isluhkoht
7 jardanu
7 jehra
7 jehru
7 jewuņa
7 ka^
7 labbi
7 leetu
7 likkumu
7 lohpus
7 ma§gaht
7 manna^
7 manni
7 mohziba
7 na§tas
7 nahk
7 nakti^
7 namma^
7 naudu
7 neśchķih§tam
7 nokautam
7 nokawis
7 pee=eet
7 peezdeśmitam
7 pehznahkameem
7 puśśe^
7 śajaukti
7 śakkamu=wahrdu
7 śarga
7 śazzidami
7 śche
7 ścheem
7 śchinni^
7 śeewa
7 śeśch
7 sina#i
7 sohbinu
7 śuhtijis
7 śwehtu
7 treścha^
7 wahrdeem
7 wakkara
7 we§t
7 weeta
7 wezzi
7 wirs
7 ziltu
7 zittu
6 8
6 13
6 17
6 25
6 §kaitiht
6 §tipri
6 aa#roņa
6 aiskaŗŗ
6 arnoņa
6 azzi^s
6 azzis
6 balaka
6 bileama
6 dabbuht
6 darrihs
6 darrijis
6 deķķi
6 dwehśeles
6 ehdamu=uppuru
6 eļjes
6 eņģeli
6 eņģelis
6 eśśim
6 gileada
6 i§rae&ls
6 ilgi
6 isdeldeta
6 isplattiht
6 kahrtis
6 kalpoht
6 kalpośchanas
6 kalpośchanas=darbu
6 kaut
6 kluśśu
6 kurp
6 ma§
6 mantu
6 mehnes
6 meitahm
6 midijaniteŗeem
6 midijaniteŗu
6 neģģi
6 nomirruśchi
6 nośauze
6 notiks
6 ohlektis
6 pagalma
6 patti
6 peelikt
6 pree§teri
6 rihta^
6 śaśaukśchana
6 śchķih§ts
6 śeewahm
6 śihkeem
6 sina&i
6 śwehtiht
6 śweśchineeks
6 takas=ahdahm
6 taptu
6 tehws
6 wahrdus
6 wedde
6 weenas
6 wihrus
6 wiśśa^s
6 wiśśam
5 3
5 4
5 7
5 18
5 24
5 §kaitija
5 aa#roņam
5 aa#ronu
5 abarim
5 akmiņa=kalnu
5 altaŗus
5 amiuda
5 ammata
5 amminadaba
5 apśegt
5 aśśins
5 atbildeja
5 atgree§ahs
5 brahļa
5 d§eŗŗamu=uppuŗeem
5 d§ihwoht
5 d§ihwoklis
5 d§ird
5 darbotohs
5 darbu
5 ded§ama=uppuŗa
5 deenas=widdu
5 dohśeet
5 dohti
5 duśśeja
5 eedoms
5 eelea§aru
5 eeleazars
5 eeloņa
5 eemantoht
5 eenaņa
5 eeraud§ija
5 eeśim
5 eij
5 gadskahrtigu
5 gars
5 ger§oniteŗu
5 gideoņa
5 ikweenas
5 isgahjis
5 ispirkt
5 isweddis
5 jaunu
5 jehkaba
5 jo§uu#s
5 kalneem
5 kanaa#na
5 karrogeem
5 koru
5 kritte
5 kuŗŗu
5 kweeśchu=milteem
5 kwehpja=sahles
5 labba
5 lau§tu
5 laupijumu
5 leeleem=kungeem
5 leez
5 lehģeris
5 lohpu
5 manna
5 meeśu
5 miht
5 mirt
5 mutte^
5 mutti
5 nahkam
5 nahkuśchi
5 neśchķih§ts
5 neśs
5 netihśchu
5 noh§t
5 nokaut
5 nokauts
5 nolahd
5 ohtru
5 okraņa
5 pa§illu
5 pa§tahweht
5 pakkaļ
5 palikt
5 parei§i
5 paścha^
5 patt
5 pawehļ
5 pawehlehts
5 pawehleśchanas
5 pawehleśchanu
5 peederreht
5 peegahje
5 peelikts
5 peeminneśchanu
5 pilnu
5 pirmd§imtu
5 prohti
5 puśśi
5 red§eja
5 rohbe§chas
5 runnaśchu
5 śargaht
5 śargaśchanu
5 śchai^
5 sihmi
5 skaņņu
5 śweśchineeku
5 tawas
5 teeścham
5 tehweem
5 tekk
5 uppuŗeem
5 wakkaram
5 wakkaru
5 waŗŗa
5 weenada
5 wehrśenus
5 wezzajee
5 wezzajeem
5 wiśsapkahrt
5 zeeśch
5 zeļļahs
4 14
4 20
4 22
4 23
4 31
4 §kaitijuśchi
4 §tahw
4 §tahweht
4 §tipra
4 §wehrejis
4 a§toņ
4 abijus
4 abirams
4 agri
4 aizinaht
4 ak
4 akmiņeem
4 apgahnijuśees
4 apklahje
4 apņemśchanahm
4 apśohlijees
4 apśohliśchanahm
4 apśohliśchanu
4 aśśini
4 aśśinu=atreebejs
4 atraddis
4 aug§tu
4 augśchu
4 beora
4 d§eŗŗamo=uppuŗeem
4 d§ihwoju
4 d§ihwokli^
4 d§immis
4 d§irdejis
4 daļļa
4 darbojahs
4 darra
4 darridams
4 darrijuśchi
4 datans
4 deenahm
4 deenu
4 deśmiteem
4 dewiņ
4 diwituhk§tośchas
4 diwpadeśmits
4 dohs
4 dohtu
4 ee=eet
4 eedoma
4 eelia§aws
4 eeliabs
4 eemantojamu
4 eenaidneekeem
4 eenaidneekus
4 ees
4 eetam
4 eezelt
4 gadda^
4 gallu
4 galwahm
4 gannameem
4 gardines
4 gohdiba
4 grehkus
4 gribb
4 gribbam
4 gribbat
4 gribbi
4 gribbu
4 ihtamars
4 ikweena
4 jadarra
4 jamir§t
4 janeśs
4 jaśchu
4 juhŗas
4 juhśas
4 juhśus
4 kaa&titeŗu
4 kadehļ
4 kahdas
4 kahjas
4 kalpeem
4 karrohgs
4 kaŗŗu
4 ķehniņa
4 ķehniņu
4 klaijumo^s
4 kohkus
4 laiku
4 lauwa
4 leelas
4 leeta
4 leetahm
4 lohpi
4 meddu
4 mehŗoht
4 meitu
4 meślośchanu
4 mirjami
4 miŗŗoņu
4 muhśeem
4 nadabs
4 nahktu
4 nahzis
4 nammeem
4 neśśamas
4 neśśe
4 netihśchi
4 neweens
4 nokawe
4 nolahdeht
4 nolahdehts
4 nolahdi
4 nośazzita^
4 noteek
4 pahrana
4 pakalneem
4 paśchu
4 pats
4 pawehleja
4 pawehli
4 pazehle
4 peenahk
4 peenu
4 pelnus
4 poh§ta^
4 prahta
4 praweeśchu
4 rahdijahs
4 runnahs
4 śagahnijuśees
4 śapulzeja
4 śapulzejahs
4 seemeļa
4 śeewai
4 selta
4 śimteem
4 sioņa
4 śitt
4 skaiti
4 ślawu
4 ślazzinaśchanas=uhdeni
4 ślepkawe
4 śmarśchas
4 stuhri
4 śwaidihts
4 śwehtihts
4 śwehtijis
4 tawa^
4 tawa^s
4 tawi
4 tewis
4 trummeteht
4 tśchuhśchku
4 tuhk§tośchas
4 turretees
4 wahrdo
4 wairak
4 warreja
4 warru
4 weh§tis
4 wezzaki
4 wihna
4 wiņņai
4 wiśśa^
4 wiśśo
4 woj
4 zettorta^padeśmita^
4 zik
4 zilweki
4 zipora
3 26
3 28
3 29
3 45
3 §chehlohs
3 §inni
3 §teepjahs
3 a§tota^
3 abiramu
3 agla
3 akirus
3 akka
3 akmini
3 ammats
3 ammisadaja
3 apbruņņoti
3 apkawe
3 aprihje
3 apśegs
3 at§tahje
3 atpleśch
3 aug§tas
3 aug§ts=pree§teris
3 augścham
3 bah§ana
3 bahrahs
3 bahrśchanas=uhdens
3 balkśni
3 bauślibas
3 behdajahs
3 behgt
3 behrniņeem
3 behrniņi
3 behrniņus
3 bijis
3 brahlis
3 brahļus
3 buhdama
3 buhtum
3 d§ehreena
3 d§eŗŗamo=uppuri
3 d§erśim
3 d§ihwi
3 d§ihwohs
3 dabbu
3 dahrgu
3 dahwanu
3 darba
3 darbs
3 darrajt
 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015