Vārdformu biežuma vārdnīca (4Moz)

 

Kopējais vārdformu skaits: 4194
Kopējais vārdlietojumu skaits: 28722

Saraksta limits: 1000
Reģistrjūtība:

1443	un
774 to
573 no
515 irr
496 Un
432 buhs
408 tas
385 teem
381 us
376 tee
369 ta
295 kas
258 ar
253 bija
252 tahs
245 par
232 pehz
227 pee
218 ne
212 wiņņu
207 ka
189 weenu
187 wiņņa
178 tam
164 Tad
162 tohs
161 śazzija
157 KUNGS
155 jums
146 J§rae#ļa
144 preekśch
138 tew
135 tad
134 ko
129 Moh§us
129 wiņ§ch
124 prett
114 es
113 Behrneem
104 Moh§u
101 ka`
101 KUNGA
100 Raddi
96 pahr
95 Behrnu
93 laid
92 juhs
90 weens
87 Dehls
86 Bet
85 śawu
85 wiņņo
76 Deena^
76 runnaja
73 kad
73 No
70 lihd§
70 Zilts
67 weena
66 tuhk§tośchi
65 diwi
65 KUNGAM
64 śaweem
63 jeb
63 Ļaudis
61 J§rae&ļa
60 Śa=eeśchanas
60 tohp
59 Behrni
59 eekśch
58 wiņņam
57 eśmu
57 Semmi
56 ta`
56 tu
56 wiņņas
55 apmettahs
55 jo
55 zaur
54 mehs
53 pahri
52 wiśśi
51 wiśśus
49 isgahje
49 peez
48 §tarp
48 bij
48 ja
48 nu
48 Telts
48 wiśśu
47 KUNGU
46 tappe
45 §kaititi
45 man
44 buht
42 Ded§amu=Uppuri
42 Draud§es
42 ittin
41 gahje
41 Tehwu
39 Raddeem
38 wiņņeem
37 Ehdamu=Uppuri
37 Lohpeem
37 Wahrdu
36 Jhpaśchumu
36 Weetas
35 eet
35 śeptiņ
34 arrid§an
34 bet
34 juhśu
34 Śchee
34 śwehtas
34 tur
34 zehlahs
33 darriht
33 Kad
33 pawehlejis
33 Pulki
33 trihsdeśmits
32 1
32 kahdu
32 Lewiteem
32 śawas
32 Semmes
32 wiśśeem
31 diwideśmits
31 Ļaudim
31 Tee
30 Dehla
30 Dehleem
30 Kaŗŗa^
30 Namma
30 tai^
29 bes
29 Dehlu
29 doht
29 mums
29 Pree§teŗam
29 śudraba
29 wiśśas
28 Deewa
28 Grehku=Uppuri
28 Jo
28 likt
28 śawa^
27 Aa&rons
27 Bileams
27 Dehli
27 nahze
27 Śchis
27 Sihķeļeem
26 Balaks
26 Moh§um
26 Semme
26 śeptiņdeśmits
26 Ta`
25 Deenas
25 Eļji
25 Lehģeŗa
25 Pulku
25 tapehz
24 Aa&roņa
24 Es
24 ņemt
24 peezdeśmits
24 Pehz
24 Preekścha^
24 śawa
24 śimts
24 Weens
24 Wirśneeki
24 Wirśneeks
23 Bileamu
23 eśśi
23 leeleem
23 tai
23 Uppurs
23 Wahrdi
22 darrija
22 kam
22 neds
22 Starpa^
22 uhs
21 eśśat
21 Manaśśus
21 ņehme
21 Pulkeem
21 Ruhbeņa
21 Ta
21 tahm
21 taps
21 trihs
21 Tukśneśi^
21 Ugguni
21 wehl
20 Aa&ronu
20 Deews
20 itt
20 lai
20 Lehģeri
20 mann
20 Śaimehm
20 Tehwa
20 UN
20 uppureht
20 uppureja
20 Weeta^
20 Wihrs
20 wiśśa
19 buhtu
19 D§ihwokli
19 Dehlam
19 Draud§e
19 Gaddeem
19 KUNgs
19 Moaba
19 ne§t
19 Tukśneśes
18 dehļ
18 Draud§i
18 eśśam
18 Gada
18 Leetas
18 Padebbes
18 paścha
18 śchee
18 Sihķeli
18 tapt
18 Wainas
18 warr
18 Wirśneeku
17 daud§
17 dewis
17 Kweeśchu=Miltu
17 Ļau§chu
17 mir§t
17 muhśu
17 peezśimts
17 Pree§teŗa
17 runnajis
17 śchi
17 To
17 tśchetrdeśmits
17 Uhdeni
17 Uhdens
16 D§eŗŗamu=Uppuri
16 deśmits
16 Deśmitus
16 Gaddus
16 Jehrus
16 juhśeem
16 juhśo
16 Lewja
16 nemittejamu
16 paśchi
16 pretti
16 Runna
16 śataiśiht
16 śawahm
16 ścho
16 śchohs
16 taweem
16 Teem
16 Wehrśchi
16 Wirśneekeem
15 §elta
15 apkahrt
15 D§ihwokļa
15 gadskahrtigus
15 ikweens
15 ir
15 Jardaņas
15 Lewitus
15 Mehneśi^
15 Rihkus
15 śakki
15 śaldu
15 śazzidams
15 Śmarśchu
15 Telti
15 Telti^
15 Uppuri
15 ween
15 Wihra=Kahrtas
15 Wihru
15 Zeļļu
14 abbee
14 Ah§i
14 ap§kaitahs
14 Aunu
14 diwipadeśmits
14 Egiptes=Semmes
14 Ja
14 Juhda
14 kahda
14 Kas
14 Kwehpja=Sahlehm
14 Mehneśi
14 muhs
14 nomirre
14 Pateikśchanas=Uppuri
14 Pulks
14 śawo
14 Sihķeļi
14 Spehku
14 tśchetrśimts
13 Ah§chi
13 Apśohliśchanas
13 arri
13 Auni
13 Auns
13 Behrnus
13 gadskahrtigi
13 isgahjuśchi
13 Jehreem
13 Jehri
13 Meraŗa
13 peederr
13 Rihteem
13 Śalihd§inaśchanu
13 śawus
13 Śeewu
13 śeptita^
13 Spehks
13 tawu
13 Tew
13 Weena
13 Wihra
13 Zilweku
12 Ah§eŗa
12 Ah§is
12 aisgahje
12 Altaŗa
12 Altari
12 Bļohda
12 Danna
12 Drehbes
12 Durwim
12 Jah§epa
12 Jehrs
12 Kalna
12 Kaŗŗote
12 Kauśs
12 Korus
12 kur
12 Nammu
12 No§eegumu
12 ohtra^
12 pilna
12 pilni
12 pirma^
12 raugi
12 runna
12 śchahs
12 Śeewas
12 Semme^
12 Śwars
12 Tapehz
12 Ugguns
12 weenam
12 Wehrśchus
12 wiņņi
12 Zilti
11 2
11 ahra
11 Azzim
11 Bahr§iba
11 Balaku
11 Benjamiņa
11 Darbeem
11 Dwehśele
11 Eelea§ars
11 gadskahrtigs
11 ikweenu
11 jelle
11 Jhpaśchums
11 Laid
11 Lewitu
11 Or
11 Pilsśahtus
11 Prahta^
11 Pree§teris
11 puśs
11 Rohbe§cha
11 śajaukto
11 śeśchdeśmits
11 śeśchśimts
11 Tas
11 teekams
11 tik
11 Weetu
11 Wehrśens
11 Wiņņa
11 wirśu
10 §tahweja
10 apme§t
10 aug§ti
10 Aunus
10 d§ihwo
10 d§irdeja
10 dewe
10 diwiśimts
10 Eewra&ima
10 Gaļļu
10 ikweenam
10 Kahlebs
10 Ķehniņ§ch
10 KUngs
10 Laika^
10 Leezibas
10 Mehs
10 Meitas
10 Nawtaļa
10 Nunna
10 palikke
10 Pazelśchanas=Uppuri
10 Pilsśahteem
10 Pilsśahti
10 Rohka^
10 Rohkas
10 Rohku
10 śazziht
10 Śchi
10 Śihmeaņa
10 śuhtija
10 Teeśu
10 turreht
10 Wahrds
10 Widdu^
10 Wihri
10 wiśs
10 wiśśahm
10 wiśśai
9 5
9 16
9 Aa&roņam
9 Amoriteŗu
9 Apśeggu
9 atkaļ
9 Auna
9 bohja^
9 Dehlus
9 Draud§ei
9 eh§t
9 Galwu
9 Ger§oņa
9 J§rae#lu
9 jakalpo
9 Jeb
9 Jh§aśchaŗa
9 Kaa&ta
9 Kalnu
9 klaht
9 Kohku
9 kurne
9 Lewiti
9 likke
9 Likkumi
9 Likkums
9 ļohti
9 mannu
9 Moabiteŗu
9 ņehmis
9 nekahdu
9 Ņemm
9 notikke
9 Raddu
9 Rihkeem
9 Rohbe§chahm
9 runnaht
9 śargajamas
9 śazzijis
9 śwehta
9 Śweśchineekam
9 tawa
9 Teeśa
9 Teeśas
9 Tehwo
9 Tukśneśi
9 turrenes
9 Waigu
9 Wehrścha
9 Wehrścheem
9 Wehrśi
9 Wiśśi
9 Zelaweada
9 zeltees
9 Ziltim
8 9
8 11
8 12
8 Aa#rons
8 aisleed§
8 ap
8 apņehmuśees
8 arrig
8 atpakkaļ
8 Brahļeem
8 Darbo^s
8 Deenas=Widdus
8 DEEWS
8 Eelea§aŗa
8 Egiptes=Semme^
8 isd§iht
8 J§rae#ls
8 J§raeļa
8 Jeriku
8 Jnna
8 kahds
8 kamehr
8 Kanaa&na
8 Kapehz
8 Lehģeri^
8 Meeśas
8 Mirjame
8 muh§cham
8 nahkt
8 newa
8 pa
8 Paśśa=Śwehtkus
8 peenahkahs
8 red§eht
8 Rihta
8 śahze
8 ścheit
8 Sebulaņa
8 śeptiņśimts
8 śew
8 śwehti
8 TAd
8 taws
8 Tomehr
8 tomehr
8 tśchetr
8 tśchetrpadeśmits
8 tuhk§toścheem
8 Weenu
8 Widdus
8 Wihram
8 Wihreem
8 Zilwekeem
7 6
7 10
7 §kaititeem
7 appakśch
7 Auneem
7 Bauśliba
7 d§ert
7 d§ihwoja
7 dahrgi
7 darriśchu
7 Deewu
7 Eelea§aŗam
7 Eh§eļa=Mahte
7 Eh§eļa=Mahti
7 Gaddam
7 Gals
7 Grehku=Uppuru
7 ikkatrs
7 isluhkoht
7 Jardanu
7 Jehra
7 Jehru
7 Jewuņa
7 Jhpaśchuma
7 Ka
7 ka^
7 kahda^
7 labbi
7 Leetu
7 Likkumu
7 Lohpus
7 ma§gaht
7 manna^
7 manni
7 mans
7 Mohziba
7 Na§tas
7 nahk
7 Nakti^
7 Namma^
7 Naudu
7 neśchķih§tam
7 nokautam
7 nokawis
7 pee=eet
7 peezdeśmitam
7 Pehznahkameem
7 Puśśe^
7 śajaukti
7 Śakkamu=Wahrdu
7 śarga
7 śazzidami
7 Śeewa
7 śeśch
7 Sina#i
7 Sohbinu
7 śuhtijis
7 Wahrdeem
7 Wakkara
7 we§t
7 Weeta
7 wezzi
7 wirs
7 Ziltu
7 zittu
6 8
6 13
6 17
6 25
6 §kaitiht
6 §tipri
6 Aa#roņa
6 aiskaŗŗ
6 Arnoņa
6 Azzi^s
6 Azzis
6 Balaka
6 Bileama
6 dabbuht
6 darrihs
6 darrijis
6 Deķķi
6 Deśmitu
6 dohd
6 Dwehśeles
6 Ehdamu=Uppuru
6 Eļjes
6 Eņģeli
6 Eņģelis
6 eśśim
6 Gileada
6 ilgi
6 isdeldeta
6 isplattiht
6 J§rae&ls
6 Jums
6 Kahrtis
6 kalpoht
6 Kalpośchanas
6 Kalpośchanas=Darbu
6 kapehz
6 kluśśu
6 Ko
6 kurp
6 ma§
6 Mantu
6 Mehnes
6 Meitahm
6 Midijaniteŗeem
6 Midijaniteŗu
6 nomirruśchi
6 nośauze
6 notiks
6 Ohlektis
6 Pagalma
6 patti
6 peelikt
6 Pree§teri
6 red§
6 red§i
6 Śaśaukśchana
6 ścheem
6 śchinni^
6 śchķih§ts
6 Śeewahm
6 śihkeem
6 Sina&i
6 śwehtiht
6 śwehtu
6 Śweśchineeks
6 tadehļ
6 Takas=Ahdahm
6 taptu
6 Tehws
6 Wahrdus
6 wedde
6 weenas
6 Wihrus
5 3
5 4
5 7
5 18
5 24
5 §kaitija
5 Aa#roņam
5 Aa#ronu
5 Abarim
5 Akmiņa=Kalnu
5 Altaŗus
5 Amiuda
5 Ammata
5 Amminadaba
5 apśegt
5 Aśśins
5 atbildeja
5 atgree§ahs
5 Brahļa
5 D§eŗŗamu=Uppuŗeem
5 d§ihwoht
5 D§ihwoklis
5 d§ird
5 darbotohs
5 Darbu
5 Ded§ama=Uppuŗa
5 Deenas=Widdu
5 dohśeet
5 dohti
5 duśśeja
5 Eedoms
5 Eelea§aru
5 Eeleazars
5 Eeloņa
5 eemantoht
5 Eenaņa
5 eeraud§ija
5 eeśim
5 gadskahrtigu
5 Gars
5 Ger§oniteŗu
5 Gideoņa
5 ikweenas
5 isgahjis
5 ispirkt
5 isweddis
5 jaunu
5 Jehkaba
5 Jo§uu#s
5 Ka`
5 Kalneem
5 Kanaa#na
5 Karrogeem
5 Koru
5 kritte
5 Kungs
5 kuŗŗu
5 Kweeśchu=Milteem
5 Kwehpja=Sahles
5 labba
5 lau§tu
5 Laupijumu
5 Leeleem=Kungeem
5 leez
5 Lehģeris
5 Lihd§
5 Lohpu
5 Meeśu
5 miht
5 mirt
5 Mutte^
5 Mutti
5 nahkam
5 nahkuśchi
5 nahz
5 Ne
5 netihśchu
5 noh§t
5 nokaut
5 nokauts
5 nolahd
5 ohtru
5 Okraņa
5 pa§illu
5 pa§tahweht
5 pakkaļ
5 palikt
5 Par
5 parei§i
5 paścha^
5 patt
5 pawehļ
5 pawehlehts
5 Pawehleśchanas
5 Pawehleśchanu
5 peederreht
5 peegahje
5 peelikts
5 Peeminneśchanu
5 pilnu
5 Pirmd§imtu
5 puśśi
5 Raugi
5 red§eja
5 Rihta^
5 Rohbe§chas
5 runnaśchu
5 śargaht
5 Śargaśchanu
5 śchai^
5 Sihmi
5 Skaņņu
5 STJPRAJS
5 Śweśchineeku
5 Tadehļ
5 TAS
5 tawas
5 teeścham
5 Tehweem
5 tekk
5 treścha^
5 Tu
5 Uppuŗeem
5 Wakkaram
5 Wakkaru
5 Wehrśenus
5 Wezzajee
5 Wezzajeem
5 Wiņ§ch
5 Wiśs
5 wiśśam
5 wiśsapkahrt
5 Wiśśu
5 zeeśch
5 zeļļahs
4 14
4 20
4 22
4 23
4 31
4 §kaitijuśchi
4 §tahw
4 §tahweht
4 §tipra
4 §wehrejis
4 a§toņ
4 Abijus
4 Abirams
4 agri
4 aizinaht
4 Akmiņeem
4 apgahnijuśees
4 apklahje
4 Apņemśchanahm
4 apśohlijees
4 Apśohliśchanahm
4 Apśohliśchanu
4 Aśśini
4 Aśśinu=Atreebejs
4 atraddis
4 aug§tu
4 augśchu
4 Beora
4 D§eŗŗamo=Uppuŗeem
4 d§ihwoju
4 D§ihwokli^
4 d§immis
4 d§irdejis
4 Daļļa
4 darbojahs
4 darra
4 darridams
4 darrijuśchi
4 Datans
4 Deenahm
4 Deenu
4 Deśmiteem
4 deśmitu
4 dewiņ
4 diwituhk§tośchas
4 dohs
4 dohtu
4 ee=eet
4 Eedoma
4 Eelia§aws
4 Eeliabs
4 eemantojamu
4 Eenaidneekeem
4 Eenaidneekus
4 ees
4 eetam
4 eezelt
4 eij
4 Gadda^
4 Gallu
4 Galwahm
4 gannameem
4 Gardines
4 Gohdiba
4 Grehkus
4 gribb
4 gribbam
4 gribbat
4 gribbi
4 gribbu
4 ikweena
4 jadarra
4 jamir§t
4 janeśs
4 jaśchu
4 Jhtamars
4 Juhŗas
4 juhśas
4 juhśus
4 Kaa&titeŗu
4 kadehļ
4 kahdas
4 Kahjas
4 Kalpeem
4 Karrohgs
4 Kaŗŗu
4 Ķehniņa
4 Ķehniņu
4 Klaijumo^s
4 Kohkus
4 Lai
4 Laiku
4 Lauwa
4 leelas
4 Leeta
4 Leetahm
4 Lohpi
4 Meddu
4 mehŗoht
4 Meitu
4 Meślośchanu
4 Mirjami
4 Miŗŗoņu
4 muhśeem
4 Nadabs
4 nahktu
4 nahzis
4 Nammeem
4 Neģģi
4 neśchķih§ts
4 neśśamas
4 neśśe
4 netihśchi
4 neweens
4 nokawe
4 nolahdeht
4 nolahdehts
4 nolahdi
4 nośazzita^
4 noteek
4 Pahrana
4 Pakalneem
4 paśchu
4 pats
4 pawehleja
4 pazehle
4 peenahk
4 Peenu
4 Pelnus
4 poh§ta^
4 Prahta
4 Praweeśchu
4 rahdijahs
4 runnahs
4 śagahnijuśees
4 śapulzeja
4 śapulzejahs
4 śche
4 Seemeļa
4 Śeewai
4 Selta
4 śimteem
4 Sioņa
4 śitt
4 Skaiti
4 Ślawu
4 Ślazzinaśchanas=Uhdeni
4 Ślepkawe
4 Śmarśchas
4 Stuhri
4 śwaidihts
4 śwehtihts
4 śwehtijis
4 Tam
4 tawa^
4 tawa^s
4 tewis
4 Trihsdeśmits
4 trummeteht
4 Tśchuhśchku
4 tuhk§tośchas
4 turretees
4 Wahrdo
4 wairak
4 Waŗŗa
4 warreja
4 warru
4 Weh§tis
4 wezzaki
4 Wihna
4 wiņņai
4 Wiņņo
4 wiśśa^
4 wiśśa^s
4 wiśśo
4 Zilweki
4 Zipora
3 26
3 28
3 29
3 45
3 §chehlohs
3 §inni
 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015