Vārdformu biežuma vārdnīca (3Moz)

 

Kopējais vārdformu skaits: 2788
Kopējais vārdlietojumu skaits: 22422

Saraksta limits: 1000
Reģistrjūtība:

1306	un
913 buhs
706 to
563 irr
532 ta
460 tam
443 no
410 tas
346 kas
325 ne
311 us
250 tad
239 jums
236 par
236 wiņņa
207 ar
204 jeb
186 pee
172 teem
166 ja
164 ka
164 tahs
161 preekśch
160 wiņņam
139 wiņ§ch
139 wiņņu
138 tohs
133 pree§teŗam
130 es
121 śawu
121 weenu
119 bet
114 ko
114 tee
113 kungs
113 pehz
106 kunga
105 tew
100 ka`
97 kungam
95 juhs
95 kad
90 buht
85 juhśu
82 jo
78 weens
72 eśmu
70 lihd§
70 tohp
69 darriht
66 śawas
65 weena
64 eekśch
57 pahr
57 tapt
57 turreht
56 eh§t
55 altari
55 taukus
50 deena^
50 uppureht
49 aśśini
49 kam
48 i§rae#ļa
48 kahdu
48 neds
48 ta`
46 tahm
45 waina
44 behrneem
44 śa=eeśchanas
44 śazzija
43 deewa
43 likt
43 śawa
41 moh§u
41 ņemt
40 taps
40 wiśśu
39 dehleem
39 drehbes
39 moh§us
39 śalihd§inaśchanu
39 ugguni
38 arrid§an
38 runnaja
37 deenas
37 tawa
37 telts
36 ded§amu=uppuri
35 laid
35 neśchķih§tu
34 wiņņas
33 pree§teŗa
33 weeta^
32 arri
32 tapehz
32 wiśśeem
31 §tarp
31 aśśins
31 diwi
31 grehku=uppuri
31 prett
30 galwu
30 itt
30 neśchķih§tam
29 ir
29 ļaudim
28 ne§t
28 śwehtu
28 wakkaram
28 wiśśus
27 aa&roņa
27 bij
27 śeptiņ
27 uhdeni
26 kahda
26 kaunumu
26 ma§gaht
26 śaweem
26 tai^
25 bes
25 preekścha^
25 śchi
24 altaŗa
24 deews
24 durwim
24 eeded§inaht
24 semmes
24 tai
23 ahra
23 bija
23 dehļ
23 ugguns
23 wainas
22 grehku=uppuŗa
22 ittin
22 meeśas
22 meeśu
22 neśchķih§ts
22 nokaut
22 rohkas
22 runna
22 semme^
22 tawu
22 zaur
21 aiskaŗŗ
21 likkumi
21 lohpeem
21 pree§teris
21 śakki
21 weenam
20 mannu
20 muh§cham
20 uppuri
19 atśegt
19 buhtu
19 ehdamu=uppuri
19 eļji
19 lai
19 man
19 pawehlejs
19 tawas
18 1
18 2
18 augļus
18 labbas
18 labbi
18 nu
18 pirk§tu
18 śeewas
17 ahdas
17 aunu
17 eļjes
17 likke
17 spittaļi
17 śwehta^
16 aa&ronu
16 darrijs
16 drehbehm
16 juhśas
16 juhśeem
16 kahds
16 pateikśchanas=uppuŗa
16 peederr
16 śchķih§ts
16 semme
16 ślazziht
16 wehl
16 wihrs
16 wiśśa
15 ah§i
15 apkahrt
15 bauśliba
15 darrihts
15 nahkt
15 namma
15 nammu
15 pree§teŗeem
15 śchķih§tu
15 śeewu
15 śeptita^
15 tehwa
15 tik
15 tu
15 wiņņai
15 wiņņeem
15 wiśśai
14 aa&roņam
14 i§rae&ļa
14 labbu
14 peene§t
14 śaldu
14 śawus
14 śew
14 śmarśchu
14 śwehtas
14 śwehti
14 warr
14 wiśśam
13 ahda
13 iseet
13 kur
13 leetahm
13 leetu
13 lehģeŗa
13 likkums
13 mai§i
13 teeśu
13 uppurs
13 weetu
13 wirs
12 ahda^
12 atkaļ
12 behrnu
12 ded§ams=uppurs
12 jehru
12 jepśchu
12 kaśchķis
12 leen
12 linnu
12 lohpu
12 matti
12 ņehme
12 no§eed§ibas=uppuri
12 paśchu
12 pehznahkameem
12 śaded§inaht
12 śataiśiht
12 śwehta
12 śwehtiba
12 tomehr
12 wihram
12 wiśs
12 wiśśas
12 zik
11 §pree§t
11 aa&rons
11 atne§t
11 doht
11 eekśchas
11 grehku
11 jaśchķih§ta
11 kahjas
11 kuŗśch
11 mannas
11 pehrtees
11 rohku
11 śawa^
11 starpa^
11 wehrśi
10 10
10 balta
10 d§ihwo
10 dehli
10 dehlu
10 egiptes=semmes
10 ehdihs
10 gaļļu
10 grehkeem
10 ikweenam
10 jaunu
10 kahdas
10 ļau§chu
10 likkumu
10 maitas
10 mannus
10 moh§um
10 namma^
10 neśchķih§teem
10 neśchķih§tibas
10 no§eed§ibas=uppuŗa
10 no§eegumu
10 nokauts
10 red§i
10 rohka
10 śchķeļļ
10 semmi
10 śweśchineeks
10 tautas
10 tihrumu
10 uggunim
10 we§t
10 weetas
10 wehrśiti
9 3
9 20
9 apraud§iht
9 atdoht
9 eeded§inaja
9 eśśat
9 gaddu
9 grehku=uppurs
9 ihk§tis
9 ikweens
9 isplehtuśees
9 israugahs
9 ku§tinaśchanas=uppuri
9 laika^
9 likkumus
9 mahjo
9 mehneśi^
9 meitas
9 nahk
9 no§eed§ees
9 nokautam
9 pahri
9 patihkams
9 raugi
9 red§
9 śahrņu
9 sihķeļus
9 śwehtahm
9 śwehtiht
9 uhdeni^
9 wahrdu
9 wainu
9 wihra
8 a§tota^
8 aknim
8 atleek
8 azzim
8 bijis
8 d§immuma
8 daud§
8 eeślehgt
8 eśśus
8 gabbalo^s
8 grihdi
8 gull
8 kamehr
8 kweeśchu=milteem
8 mahtes
8 mattus
8 meitu
8 naggu
8 paleek
8 palikt
8 paścha
8 pateikśchanas=uppuri
8 pats
8 peektu
8 peelikt
8 pehrt
8 putneem
8 śchis
8 śeewa
8 śihkeem
8 śwehteem
8 śwehts
8 śweśchineekam
8 taws
8 tur
8 tuwaku
8 wihraku
8 wirśu
7 13
7 14
7 16
7 aa#roņa
7 abbejas
7 ahdahm
7 apklahj
7 apmeśleem
7 audeem
7 bihtees
7 d§ihwoht
7 d§immis
7 daļļa
7 darbu
7 ded§ama=uppuŗa
7 deena
7 deewu
7 dehlus
7 dewis
7 duśśeśchana
7 eenaidneeku
7 ehdama=uppuŗa
7 gaļļas
7 galwas
7 gawileśchanas=gadda^
7 gremmo
7 grib
7 ispirkt
7 isweddis
7 kuŗŗa^
7 labba
7 labban
7 leelu
7 mai§es
7 maitu
7 malku
7 me§t
7 negantu
7 ņemm
7 netihśchu
7 patt
7 peederrehs
7 pilleśchana
7 plezzu
7 putni
7 red§ehs
7 śaśaukśchana
7 śauju
7 śawam
7 śchķih§ta
7 śchķih§tiśchanas
7 śeptiņkahrt
7 spittaļu=waina
7 śwehtki
7 śweśchineeki
7 tanni^
7 uppure
7 uppuŗeem
7 waigu
7 wiśśahm
6 5
6 6
6 9
6 22
6 akmiņeem
6 atgree§tees
6 balti
6 barribu
6 brahlis
6 d§ihwu
6 d§iļļaka
6 darridams
6 darrijśchi
6 dohśchu
6 draud§es
6 duśśeśchanas=deenas
6 eekśchahm
6 eet
6 eh§tam
6 ehd
6 ehdams=uppurs
6 gaddus
6 gawileśchanas=gaddam
6 grehki
6 ihkśchķi
6 isdeldehts
6 juhśus
6 kalpośchanas=darbu
6 kaslabban
6 kuŗŗa
6 kweeśchu=miltu
6 laiks
6 ļaudis
6 leeta
6 leetas
6 lihd§inaht
6 lohpa
6 mahśas
6 maitahm
6 mohlokam
6 neśchķih§tai
6 neśchķih§tiba
6 nod§iht
6 pee=eet
6 peewedde
6 pill
6 pilleśchanas
6 pilsśahta
6 prahta
6 preekśchwelkama
6 raggeem
6 śaded§inatam
6 śagahniht
6 śauja^
6 ścheem
6 śchim
6 ścho
6 śehkla
6 ślazzija
6 śwehtam
6 śweśchineekeem
6 tappe
6 tawam
6 teeśas
6 tehwu
6 tihruma
6 tuwaka
6 uhdens
6 uhs
6 wehrścheem
6 wiśśi
6 zelśchu
5 4
5 7
5 8
5 12
5 17
5 19
5 §kaitiht
5 §preedis
5 ahdu
5 aiskahrt
5 augļeem
5 augļu
5 auśs=skrip§tiņu
5 ballo§chus
5 brahļa
5 d§ihparu
5 darra
5 darrajt
5 darrija
5 ded§ama=uppuŗa=altaŗa
5 deewam
5 derribas
5 derribu
5 deśmits
5 duśśeśchanas=deena
5 eenaidneekeem
5 ehdiśeet
5 eśśi
5 gadda^
5 gaddam
5 gads
5 gan
5 gulloht
5 gurneem
5 ih§apu
5 ihk§tim
5 ihpaścha
5 isdeldeśchu
5 isplehtees
5 isśaukt
5 jaunus
5 jebkahdu
5 juhśo^s
5 kahjahm
5 krittihs
5 kruhtis
5 ku§tinaht
5 leet
5 meeśa
5 mehnes
5 meita
5 neraud§etas
5 neśśe
5 no§pree§t
5 no§pree§ta
5 nokauteem
5 nopleh§t
5 ohtru
5 pagaņeem
5 palai§t
5 pawehleht
5 peeminneśchanas=uppuri
5 pildiśchanas=uppuŗa
5 pillu
5 puhte
5 pulku
5 rihtam
5 śalihd§inaśchanas=wahku
5 śarkanu
5 śchahm
5 śchee
5 śeptiņrei§i
5 spreeśchanas
5 tappuśchi
5 taweem
5 tehwa=brahļa
5 teikśchanas=uppuri
5 tukśneśi^
5 uhbeles
5 uppuŗa
5 uppuŗus
5 wakkara
5 ween
5 wehrścha
5 wezz
5 wihra=kahrtas
5 wihru
5 wiśśa^s
5 wiśśo^s
5 zeedra=kohku
5 zilweka
5 zilweku
5 zittas
5 zittu
4 15
4 24
4 30
4 §taigaht
4 a§tu
4 aa#ronu
4 abbeem
4 akmiņus
4 algad§is
4 alla§chiņ
4 apluhkoht
4 atgahdaśchohs
4 atśed§is
4 aug
4 augļi
4 auna
4 behrni
4 behrnus
4 brahļeem
4 d§ihwokļo^s
4 daļļu
4 darbeem
4 darrihs
4 darriśchu
4 darritees
4 deena^s
4 deenai
4 dehla
4 dehls
4 deśmiteem
4 dohs
4 draud§i
4 duśśeśchanas
4 dwehśele
4 dwehśeles
4 eemehrzeht
4 ehdoti
4 gadda
4 gaddo
4 gaļļa
4 gawileśchanas=gads
4 gŗuhti
4 ihpaśchuma
4 ilgi
4 isdeldetam
4 isgin§t
4 ispirks
4 juhsu
4 ka§ahm
4 ka^
4 kahdam
4 kahdus
4 kalnu
4 kuŗŗu
4 lauka^
4 ļaunu
4 lehģeri^
4 loggu
4 lohps
4 mahlu
4 mahti
4 mann
4 manna
4 mettahs
4 mir§tat
4 nahkśeet
4 negantiba
4 neraud§etu
4 neśchķih§ti
4 neśchķih§tus
4 neśs
4 nomehtaht
4 noņemt
4 ohtram
4 pa§pehj
4 pahrdewis
4 pahrdoht
4 paścha^
4 paścham
4 pateikśchanas=uppuŗeem
4 peedohti
4 peedohts
4 peeneśs
4 peeneśśe
4 peewe§t
4 pirzin
4 putnus
4 rohka^
4 śajauktas
4 śalihd§inaht
4 śawahm
4 śchih§tiśchanas
4 śchķih§teem
4 śchķih§tiht
4 śchohs
4 śeewai
4 semmei
4 śeptita
4 sina&i
4 śmarśchas
4 śudraba
4 śwaidija
4 śwehtihts
4 śwehtkus
4 ta^
4 tahds
4 tawa^
4 teekams
4 tehwam
4 tekkoścha
4 teļļu
4 telti
4 tuhkums
4 tuwakam
4 wahrds
4 waiga
4 wairak
4 waldiht
4 warrat
4 weenas
4 wehrśena
4 widdus
4 wiśśadeem
4 zilweks
3 11
3 21
3 23
3 26
3 27
3 28
3 36
3 39
3 §innami
3 aaronu
3 ah§cha
3 ais
3 aisleegta
3 aitiņu
3 apgrehkojahs
3 apgrehkojees
3 apgrehkotohs
3 apjoh§e
3 apluhkohs
3 apniks
3 apśeht
3 apśmeetu
3 apśohliśchanahm
3 apwilkt
3 atlikkuścheem
3 atlizzis
3 atśed§
3 awi
3 awim
3 ballo§cheem
3 barriba
3 bauśleem
3 bauśli
3 bauślus
3 beskauniga
3 bildes
3 brahli
3 d§iht
3 d§ihwiba
3 d§ihwokli
3 d§iļļaks
3 darrat
3 deśmiti
3 deśmitu
3 diwejo^s
3 diwideśmits
3 dohd
3 draud§e
3 draud§ei
3 duśśeśchanas=deenu
3 ehdis
3 ehrglis
3 eleazaru
3 gabbalus
3 gadskahrta^
3 gadskahrtigu
3 gannama=pulka
3 grehkojs
3 grehkus
3 gribbat
3 gullehs
3 gulleht
3 gullejs
3 guļļu
3 i§raeļa
3 ihpaśchumu
3 ihtamaru
3 isgah§t
3 isgahje
3 isleet
3 isnihkuśi
3 ispill
3 ispirk
3 ispirkśchanu
3 ispirktam
3 ispirkts
3 iswemj
3 jauneem
3 jebkahda
3 jehla
3 jehreem
3 joh§tu
3 jumprawu
3 kahda^
3 kalpi
3 kalpoht
3 kaśchķi
3 klahtu
3 klauśiśeet
3 kohkeem
3 kohku
3 kreiśa^
3 kruhtim
3 ku§tinaja
3 ku§tinaśchanas
3 kuhliņu
3 kungu
3 labb
3 labbibu
3 labbo
3 leeleem
3 leeweņo^s
3 lohpus
3 luhko
3 luhkohs
3 ma§gaja
3 mahśu
3 mahtei
3 mai§u
3 manni
3 mauku
3 mauzibu
3 meera^
3 meeśa^
3 mehrdeht
3 miht
3 mir§t
3 miŗŗoņa
3 mums
3 nams
3 naudu
3 neapdohmigi
3 nepateeśi
3 neśchķih§ta
3 neśchķih§tibu
3 neśśihs
3 no§eed§ibas=uppurs
3 no§eegumo
3 no§eegumus
3 nokawe
3 nomirruśchi
3 nopļaut
3 nośchķirt
3 nowehlehts
3 ohgas
3 pa
3 pagallam
3 pakkaļ
3 palai§chamu
3 panna^
3 paśarkana
3 paśchi
3 pawehlehts
3 pawehlejis
3 pawehleśchanu
3 pazelśchanas
3 pazelśchanas=uppuri
3 pee=ehdiśeet
3 peed§ihwotajs
3 peegahje
3 peeklahjahs
3 peekta^padeśmita^
3 peezdeśmits
3 pirkt
3 pirma
3 pirma^
3 pirmaju
3 pirzis
3 plehwe
3 poh§ta^
3 prahtu
3 prettiturreśeetees
3 putna
3 raugu
3 rauśchas
3 rohkahm
3 śaded§inajs
3 śagahna
3 śahli
3 śajauktu
3 śawo
3 śawo^s
3 śazzidams
3 śazziht
3 śazzijs
3 śchahs
3 śchinni^
3 śchķih§ti
3 śchķih§tihts
3 śchodeen
3 śeewas=kahrtas
3 śeht
3 śeptiņas
3 śeśchas
3 śewis
3 sihķeli
3 siņņu
3 spittaļeem
3 spittaliga
3 spuŗŗi
3 śuhdus
3 śwahrkus
3 śwaidihts
3 śwaidiśchanas=eļje
3 śwaiditam
3 śwarru
3 swehreem
3 śwehtihs
3 śwehtija
3 śwehtijs
3 śweśchineeka
3 swihņi
3 tadehļ
3 tappuśi
3 tapśeet
3 taukeem
3 teeśa^
3 telti^
3 tihrumam
3 tohpat
3 traukam
3 treścha^
3 trihs
3 turrajt
3 uggunis
3 uhbelehm
3 uppurehts
3 waijaga
3 wairs
3 wehrsi
3 wehrśis
3 wehrśiścha
3 welti
3 widdu^
3 wihna
3 willaiņu
3 zepli^
3 zept
3 zepts
3 zilts
3 zilwekeem
3 zitteem
2 29
2 32
2 33
2 35
2 §innajs
2 §innams
2 §kallotam
2 §kanneht
2 §wehrejs
2 a§tota
2 aa#roņam
2 abijus
2 ah§chus
2 ah§is
2 aiskahris
2 aiskahrtu
2 aisturr
2 aizinaja
2 akls
2 algad§cha
2 apgahnijees
2 apgahnita
2 apgahnitees
2 apgahniti
2 apgrai§iht
2 apgree§t
2 apklahjuśchi
2 apluhkojs
2 apme§ts
2 apmeślus
2 aprihje
2 aptraipitas
2 apwilke
2 arr
2 aśśins=radneeze
2 aśśins=śahrņeem
2 at§tahdinata
2 at§tahdinatu
2 atņemśchu
2 atņemt
2 atraddis
2 atśchķirta
 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015