Vārdformu biežuma vārdnīca (3Moz)

 

Kopējais vārdformu skaits: 2918
Kopējais vārdlietojumu skaits: 22422

Saraksta limits: 1000
Reģistrjūtība:

963	un
912 buhs
695 to
562 irr
526 ta
448 tam
424 no
400 tas
342 kas
322 Un
311 us
310 ne
235 wiņņa
232 par
212 jums
204 ar
184 pee
184 tad
174 jeb
168 teem
163 tahs
160 preekśch
154 ka
153 wiņņam
139 ja
139 wiņņu
136 wiņ§ch
134 tohs
133 Pree§teŗam
121 śawu
118 weenu
111 ko
107 tee
106 KUNGA
106 KUNGS
96 KUNGAM
95 juhs
93 es
92 ka`
90 buht
88 tew
85 juhśu
77 weens
73 Bet
72 eśmu
71 pehz
70 kad
70 tohp
69 darriht
67 lihd§
66 śawas
66 Tad
63 eekśch
63 weena
62 jo
57 pahr
57 tapt
57 turreht
56 eh§t
55 Altari
55 Taukus
50 Deena^
50 uppureht
49 Aśśini
49 kam
48 J§rae#ļa
47 kahdu
46 bet
46 neds
46 tahm
44 Behrneem
44 Śa=eeśchanas
44 śazzija
44 Waina
43 Deewa
43 likt
42 śawa
41 Moh§u
41 ņemt
41 ta`
40 taps
39 Dehleem
39 Drehbes
39 Moh§us
39 Pehz
39 Śalihd§inaśchanu
39 Ugguni
38 arrid§an
38 runnaja
37 Deenas
37 Es
37 Telts
36 Ded§amu=Uppuri
36 wiśśu
34 laid
34 neśchķih§tu
34 wiņņas
33 Pree§teŗa
33 Weeta^
32 arri
32 wiśśeem
31 §tarp
31 Aśśins
31 diwi
31 Grehku=Uppuri
31 prett
30 Galwu
30 Jeb
30 neśchķih§tam
30 tawa
29 Ļaudim
28 itt
28 ne§t
28 Wakkaram
28 wiśśus
27 Aa&roņa
27 bij
27 Jums
27 Uhdeni
26 kahda
26 Kaunumu
26 ma§gaht
26 śaweem
25 Ja
25 Kad
25 Preekścha^
25 śeptiņ
24 Altaŗa
24 bes
24 Durwim
24 eeded§inaht
24 Semmes
24 tai
24 tai^
23 bija
23 Deews
23 dehļ
23 śwehtu
23 Ugguns
23 Wainas
22 ahra
22 Grehku=Uppuŗa
22 Meeśas
22 Meeśu
22 neśchķih§ts
22 Rohkas
22 Semme^
22 tapehz
21 aiskaŗŗ
21 Likkumi
21 Lohpeem
21 nokaut
21 Pree§teris
21 tawu
21 UN
21 weenam
21 zaur
20 ittin
20 mannu
20 muh§cham
20 Runna
20 Uppuri
19 atśegt
19 buhtu
19 Ehdamu=Uppuri
19 Eļji
19 Jo
19 man
19 No
19 pawehlejs
19 śakki
18 1
18 2
18 Augļus
18 labbas
18 labbi
18 lai
18 nu
18 Pirk§tu
18 Śeewas
17 Ahdas
17 Aunu
17 Eļjes
17 likke
17 Spittaļi
17 śwehta^
17 Tew
16 Aa&ronu
16 darrijs
16 Drehbehm
16 juhśas
16 juhśeem
16 kahds
16 Pateikśchanas=Uppuŗa
16 peederr
16 śchķih§ts
16 Semme
16 ślazziht
16 Wihrs
15 Ah§i
15 apkahrt
15 Bauśliba
15 darrihts
15 Jr
15 nahkt
15 Namma
15 Nammu
15 Ne
15 Pree§teŗeem
15 Śeewu
15 tawas
15 Tehwa
15 tik
15 tu
15 wehl
15 wiņņai
15 wiņņeem
15 wiśśa
14 Aa&roņam
14 ir
14 J§rae&ļa
14 labbu
14 peene§t
14 śaldu
14 śawus
14 śchķih§tu
14 śeptita^
14 śew
14 Śmarśchu
14 śwehtas
14 warr
14 wiśśai
13 Ahda
13 iseet
13 kur
13 Leetahm
13 Leetu
13 Lehģeŗa
13 Likkums
13 Mai§i
13 Śchi
13 śwehti
13 Teeśu
13 Uppurs
13 Weetu
13 wirs
12 Ahda^
12 atkaļ
12 Behrnu
12 Ded§ams=Uppurs
12 Jehru
12 Kaśchķis
12 leen
12 linnu
12 Lohpu
12 Matti
12 ņehme
12 No§eed§ibas=Uppuri
12 paśchu
12 Pehznahkameem
12 śaded§inaht
12 śataiśiht
12 śwehta
12 Śwehtiba
12 Tam
12 Wihram
12 wiśśas
12 zik
11 §pree§t
11 Aa&rons
11 atne§t
11 doht
11 Eekśchas
11 Grehku
11 jaśchķih§ta
11 jepśchu
11 Kahjas
11 pehrtees
11 Rohku
11 śawa^
11 śchi
11 Starpa^
11 To
11 Wehrśi
11 wiśs
10 10
10 balta
10 d§ihwo
10 Dehli
10 Dehlu
10 Egiptes=Semmes
10 ehdihs
10 Gaļļu
10 Grehkeem
10 jaunu
10 Ka
10 Ļau§chu
10 Likkumu
10 Maitas
10 mannas
10 Moh§um
10 Namma^
10 neśchķih§teem
10 Neśchķih§tibas
10 No§eed§ibas=Uppuŗa
10 No§eegumu
10 nokauts
10 Rohka
10 śchķeļļ
10 Semmi
10 Śweśchineeks
10 Tapehz
10 Tas
10 Tautas
10 Tihrumu
10 Uggunim
10 we§t
10 Weetas
10 Wehrśiti
9 3
9 20
9 apraud§iht
9 atdoht
9 eeded§inaja
9 eśśat
9 Gaddu
9 Grehku=Uppurs
9 isplehtuśees
9 israugahs
9 Jhk§tis
9 kahdas
9 Ku§tinaśchanas=Uppuri
9 Laika^
9 Likkumus
9 mahjo
9 Mehneśi^
9 Meitas
9 nahk
9 no§eed§ees
9 nokautam
9 pahri
9 patihkams
9 raugi
9 red§
9 Śahrņu
9 Sihķeļus
9 śwehtahm
9 śwehtiht
9 Uhdeni^
9 Wainu
9 Wihra
8 a§tota^
8 Aknim
8 atleek
8 Azzim
8 bijis
8 D§immuma
8 daud§
8 eeślehgt
8 eśśus
8 Gabbalo^s
8 Grihdi
8 gull
8 Ka`
8 kamehr
8 kuŗśch
8 Kweeśchu=Milteem
8 Mahtes
8 mannus
8 Mattus
8 Meitu
8 Naggu
8 paleek
8 palikt
8 paścha
8 Pateikśchanas=Uppuri
8 pats
8 peektu
8 peelikt
8 pehrt
8 Putneem
8 red§i
8 Śeewa
8 śihkeem
8 śwehteem
8 śwehts
8 Śweśchineekam
8 taws
8 tur
8 Tuwaku
8 Wihraku
7 13
7 14
7 16
7 Aa#roņa
7 abbejas
7 Ahdahm
7 apklahj
7 Apmeśleem
7 Audeem
7 bihtees
7 d§ihwoht
7 d§immis
7 Daļļa
7 Darbu
7 Ded§ama=Uppuŗa
7 Deena
7 Deewu
7 Dehlus
7 dewis
7 Duśśeśchana
7 Eenaidneeku
7 Ehdama=Uppuŗa
7 Gaļļas
7 Galwas
7 Gawileśchanas=Gadda^
7 gremmo
7 grib
7 ispirkt
7 isweddis
7 kuŗŗa^
7 labba
7 labban
7 leelu
7 Mai§es
7 Maitu
7 Malku
7 me§t
7 negantu
7 netihśchu
7 patt
7 peederrehs
7 Pilleśchana
7 Plezzu
7 Putni
7 red§ehs
7 Śaśaukśchana
7 Śauju
7 śawam
7 Śchķih§tiśchanas
7 śeptiņkahrt
7 Spittaļu=Waina
7 Śwehtki
7 Śweśchineeki
7 Ta`
7 tanni^
7 Tawa
7 Tee
7 Tomehr
7 uppure
7 Uppuŗeem
7 Wahrdu
7 Waigu
7 Wiņņam
7 Wiśśam
7 wiśśam
6 5
6 6
6 9
6 22
6 Akmiņeem
6 atgree§tees
6 balti
6 Barribu
6 Brahlis
6 d§ihwu
6 d§iļļaka
6 darridams
6 darrijśchi
6 dohśchu
6 Draud§es
6 Duśśeśchanas=Deenas
6 Eekśchahm
6 eet
6 eh§tam
6 ehd
6 Ehdams=Uppurs
6 Gaddus
6 Gawileśchanas=Gaddam
6 Grehki
6 ikweens
6 isdeldehts
6 Jhkśchķi
6 juhśus
6 Kalpośchanas=Darbu
6 kaslabban
6 kuŗŗa
6 Kweeśchu=Miltu
6 Laiks
6 Ļaudis
6 Leeta
6 Leetas
6 lihd§inaht
6 Lohpa
6 Mahśas
6 Maitahm
6 Mohlokam
6 neśchķih§tai
6 Neśchķih§tiba
6 nod§iht
6 pee=eet
6 peewedde
6 pill
6 Pilleśchanas
6 Pilsśahta
6 Prahta
6 Preekśchwelkama
6 Raggeem
6 śaded§inatam
6 śagahniht
6 Śauja^
6 ścheem
6 śchim
6 śchķih§ta
6 Śehkla
6 ślazzija
6 śwehtam
6 Śweśchineekeem
6 Ta
6 tappe
6 tawam
6 Teeśas
6 Tehwu
6 Tihruma
6 Tuwaka
6 Uhdens
6 uhs
6 Wehrścheem
6 wirśu
6 wiśśahm
6 zelśchu
5 4
5 7
5 8
5 12
5 17
5 19
5 §kaitiht
5 §preedis
5 Ahdu
5 aiskahrt
5 Augļeem
5 Augļu
5 Auśs=Skrip§tiņu
5 Ballo§chus
5 Brahļa
5 D§ihparu
5 darra
5 darrajt
5 darrija
5 Ded§ama=Uppuŗa=Altaŗa
5 Deewam
5 Derribas
5 Derribu
5 deśmits
5 Duśśeśchanas=Deena
5 Eenaidneekeem
5 ehdiśeet
5 eśśi
5 Gadda^
5 Gaddam
5 Gads
5 gan
5 gulloht
5 Gurneem
5 ikweenam
5 isdeldeśchu
5 isplehtees
5 isśaukt
5 jaunus
5 jebkahdu
5 Jh§apu
5 Jhk§tim
5 Jkweenam
5 juhśo^s
5 Kahjahm
5 krittihs
5 Kruhtis
5 ku§tinaht
5 KUNgs
5 leet
5 Meeśa
5 Mehnes
5 Meita
5 ņemm
5 neraud§etas
5 neśśe
5 no§pree§t
5 no§pree§ta
5 nokauteem
5 nopleh§t
5 ohtru
5 Pagaņeem
5 palai§t
5 pawehleht
5 Peeminneśchanas=Uppuri
5 Pildiśchanas=Uppuŗa
5 pillu
5 Puhte
5 Pulku
5 Rihtam
5 Śalihd§inaśchanas=Wahku
5 śarkanu
5 śchahm
5 śeptiņrei§i
5 Spreeśchanas
5 Śwehtu
5 tappuśchi
5 Tehwa=Brahļa
5 Teikśchanas=Uppuri
5 tomehr
5 Tukśneśi^
5 Uhbeles
5 Uppuŗa
5 Uppuŗus
5 Wakkara
5 ween
5 Wehrścha
5 wezz
5 Wihra=Kahrtas
5 Wihru
5 wiśśi
5 wiśśo^s
5 Zeedra=Kohku
5 Zilweka
5 Zilweku
5 zittas
5 zittu
4 15
4 24
4 30
4 §taigaht
4 A§tu
4 Aa#ronu
4 abbeem
4 Akmiņus
4 Algad§is
4 alla§chiņ
4 apluhkoht
4 atgahdaśchohs
4 atśed§is
4 aug
4 Augļi
4 Auna
4 Behrni
4 Behrnus
4 Brahļeem
4 D§ihwokļo^s
4 Daļļu
4 Darbeem
4 darrihs
4 darriśchu
4 darritees
4 Deena^s
4 Deenai
4 Dehla
4 Dehls
4 Deśmiteem
4 dohs
4 Draud§i
4 Duśśeśchanas
4 Dwehśele
4 Dwehśeles
4 eemehrzeht
4 ehdoti
4 Gadda
4 Gaddo
4 Gaļļa
4 Gawileśchanas=Gads
4 gŗuhti
4 ihpaścha
4 ilgi
4 isdeldetam
4 isgin§t
4 ispirks
4 Jhpaśchuma
4 juhsu
4 Ka§ahm
4 ka^
4 kahdam
4 kahdus
4 Kalnu
4 Kas
4 kuŗŗu
4 Lauka^
4 ļaunu
4 Lehģeri^
4 Loggu
4 Lohps
4 Mahlu
4 Mahti
4 mann
4 manna
4 mettahs
4 mir§tat
4 nahkśeet
4 Negantiba
4 neraud§etu
4 neśchķih§ti
4 neśchķih§tus
4 neśs
4 nomehtaht
4 noņemt
4 ohtram
4 pa§pehj
4 pahrdewis
4 pahrdoht
4 Par
4 paścha^
4 paścham
4 Pateikśchanas=Uppuŗeem
4 peedohti
4 peedohts
4 peeneśs
4 peeneśśe
4 peewe§t
4 pirzin
4 Putnus
4 Rohka^
4 śajauktas
4 śalihd§inaht
4 śawahm
4 śchee
4 Śchih§tiśchanas
4 Śchis
4 śchis
4 śchķih§teem
4 śchķih§tiht
4 ścho
4 śchohs
4 Śeewai
4 Semmei
4 śeptita
4 Sina&i
4 Śmarśchas
4 śudraba
4 śwaidija
4 śwehtihts
4 Śwehtkus
4 ta^
4 tawa^
4 Tawas
4 taweem
4 teekams
4 Teem
4 Tehwam
4 tekkoścha
4 Teļļu
4 Telti
4 Tohs
4 Tuhkums
4 Tuwakam
4 Wahrds
4 Waiga
4 wairak
4 waldiht
4 warrat
4 weenas
4 Wehrśena
4 Widdus
4 wiśśadeem
4 Wiśśu
4 Zilweks
3 11
3 21
3 23
3 26
3 27
3 28
3 36
3 39
3 §innami
3 Aaronu
3 Ah§cha
3 ais
3 aisleegta
3 Aitiņu
3 apgrehkojahs
3 apgrehkojees
3 apgrehkotohs
3 apjoh§e
3 apluhkohs
3 apniks
3 apśeht
3 Apśohliśchanahm
3 apwilkt
3 Ar
3 atlizzis
3 atśed§
3 Awi
3 Awim
3 Ballo§cheem
3 Barriba
3 Bauśleem
3 Bauśli
3 Bauślus
3 beskauniga
3 Bildes
3 Brahli
3 d§iht
3 D§ihwiba
3 D§ihwokli
3 d§iļļaks
3 darrat
3 Deśmiti
3 deśmitu
3 diwejo^s
3 diwideśmits
3 dohd
3 Draud§e
3 Draud§ei
3 Duśśeśchanas=Deenu
3 ehdis
3 Ehrglis
3 Eleazaru
3 Gabbalus
3 Gadskahrta^
3 gadskahrtigu
3 Gannama=Pulka
3 grehkojs
3 Grehkus
3 gribbat
3 gullehs
3 gulleht
3 gullejs
3 Guļļu
3 isgah§t
3 isgahje
3 isleet
3 isnihkuśi
3 ispill
3 ispirk
3 ispirktam
3 ispirkts
3 iswemj
3 J§raeļa
3 jauneem
3 jebkahda
3 jehla
3 Jehreem
3 Jhpaśchumu
3 Jhtamaru
3 Jkweens
3 Joh§tu
3 Jspirkśchanu
3 Jumprawu
3 kahda^
3 Kalpi
3 kalpoht
3 Kaśchķi
3 klahtu
3 klauśiśeet
3 Ko
3 Kohkeem
3 Kohku
3 kreiśa^
3 Kruhtim
3 ku§tinaja
3 Ku§tinaśchanas
3 Kuhliņu
3 KUNGU
3 Kuŗśch
3 labb
3 Labbibu
3 labbo
3 leeleem
3 Leeweņo^s
3 Lihd§
3 Lohpus
3 luhko
3 luhkohs
3 ma§gaja
3 Mahśu
3 Mahtei
3 Mai§u
3 manni
3 Mauku
3 Mauzibu
3 Meera^
3 Meeśa^
3 mehrdeht
3 miht
3 mir§t
3 Miŗŗoņa
3 mums
3 Nams
3 Naudu
3 neapdohmigi
3 nepateeśi
3 neśchķih§ta
3 Neśchķih§tibu
3 neśśihs
3 No§eed§ibas=Uppurs
3 No§eegumo
3 No§eegumus
3 nokawe
3 nomirruśchi
3 nopļaut
3 nośchķirt
3 nowehlehts
3 Ohgas
3 pa
3 pagallam
3 pakkaļ
3 palai§chamu
3 Panna^
3 paśarkana
3 paśchi
3 pawehlehts
3 pawehlejis
3 Pawehleśchanu
3 Pazelśchanas
3 Pazelśchanas=Uppuri
3 pee=ehdiśeet
3 Peed§ihwotajs
3 peegahje
3 peeklahjahs
3 peekta^padeśmita^
3 peezdeśmits
3 PEhz
3 pirkt
3 pirmaju
3 pirzis
3 Plehwe
3 poh§ta^
3 Prahtu
3 prettiturreśeetees
3 Putna
3 Raugu
3 Rauśchas
3 Rohkahm
3 śaded§inajs
3 śagahna
3 Śahli
3 śajauktu
3 śawo
3 śawo^s
3 śazzidams
3 śazziht
3 śazzijs
3 śchahs
3 śchinni^
3 śchķih§ti
3 śchķih§tihts
3 śchodeen
3 Śeewas=Kahrtas
3 śeht
3 śeptiņas
3 śewis
3 Sihķeli
3 Siņņu
3 Spittaļeem
3 Spittaliga
3 Spuŗŗi
3 Śuhdus
3 Śwahrkus
3 śwaidihts
3 Śwaidiśchanas=Eļje
3 śwaiditam
3 Śwarru
3 Swehreem
3 śwehtihs
3 śwehtija
3 śwehtijs
3 Śweśchineeka
3 Swihņi
3 tahds
3 tappuśi
3 tapśeet
3 Taukeem
3 Teeśa^
3 Telti^
3 Tihrumam
3 tohpat
3 Traukam
3 treścha^
3 trihs
3 Uggunis
3 Uhbelehm
3 uppurehts
3 waijaga
3 wairs
3 Weenu
3 Wehrsi
3 Wehrśis
3 Wehrśiścha
3 welti
3 Widdu^
3 Wihna
3 willaiņu
3 Wiņ§ch
3 wiśśa^s
3 Zepli^
3 zept
3 zepts
3 Zilts
3 Zilwekeem
3 zitteem
2 29
2 32
 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015