Vārdformu biežuma vārdnīca (3J)

 

Kopējais vārdformu skaits: 163
Kopējais vārdlietojumu skaits: 278

Saraksta limits: 1000
Reģistrjūtība:

10	un
9 es
8 irr
6 kas
6 ne
6 no
6 tohs
6 tu
5 ar
5 bet
5 ka
5 tas
4 tahs
4 teem
4 tew
3 darra
3 eśśi
3 ko
3 leezibu
3 mehs
3 mihļajs
3 pahr
3 tad
3 tam
3 tee
2 apśweizina
2 darri
2 deewa
2 draud§ibas
2 eśmu
2 ittin
2 jo
2 ka`
2 kad
2 klahjahs
2 labbi
2 man
2 mutti
2 pateeśiba^
2 pateeśibas
2 pee
2 peeņemm
2 preekśch
2 prett
2 wahrdeem
2 wiņśch
1 §innat
1 §taigajam
1 §taigaji
1 §tarp
1 aiskawe
1 aisśuhtijis
1 apleezinaja
1 arrid§an
1 aug§takajs
1 behrnus
1 bij
1 blakku
1 brahļeem
1 brahļi
1 brahļus
1 buhdams
1 buht
1 d§ennees
1 d§ir§chu
1 darba=beedri
1 darbu
1 darriht
1 darrijis
1 daud§
1 deewu
1 demeteŗam
1 dewuśchi
1 diotrewes
1 dohdam
1 dohta
1 draud§ibai
1 draugi
1 draugus
1 drih§
1 dwehśelei
1 eśśam
1 gaja`
1 gribb
1 gribbu
1 ir
1 isgahjuśchi
1 ismett
1 itt
1 jarak§ta
1 juhs
1 lab
1 labb
1 labs
1 lai
1 leelaks
1 leetahm
1 leeziba
1 ļaun
1 ļauneem
1 ļohti
1 mannus
1 meers
1 meeru
1 mekle
1 mihle§tibas
1 mihleju
1 mihļajam
1 mu`s
1 muhs
1 muhśu
1 mums
1 nahkśchu
1 nahze
1 neds
1 neneeka
1 nu
1 ņemdami
1 öaunam
1 pa
1 pagaņeem
1 pakkaļ
1 paśchas
1 pateeśibu
1 pateeśu
1 pats
1 peeminneśchu
1 peenahkahs
1 peeņemt
1 plukśchķedams
1 preeks
1 preezajees
1 preezigi
1 rak§tiht
1 rak§tijis
1 red§eht
1 red§ejis
1 runnaśim
1 ścheem
1 ścho
1 śpalwu
1 śweśchineekeem
1 tadehļ
1 tahdus
1 tai
1 tawai
1 tawas
1 tawu
1 teeścham
1 tewim
1 to
1 tohp
1 tohpam
1 wahrdu
1 wehleju
1 weśśels
1 wezzajs
1 wiņņa
1 wiņņu
1 wiśśahm
1 wiśśeem
1 zeenigs
1 zerreju
 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015